GU GATUUK KAM UAꞌNAꞌN GU PAABLO NAT GIOP TU JA UAꞌÑXI GUIꞌ NAM TƗ JƗƗGIꞌÑ BUIÑOR GUCH XOIꞌKAM NAM
TESALOONIKA OIꞌDHAꞌ
1
Na ba ja ñioꞌkdhaꞌ gu Paablo
Aañ Paablo bɨɨmaꞌn gu Silbaano gio gu Timoteo, mu tu jam uaꞌñxiꞌñ ich aapiꞌm jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan na pim bhaiꞌ oiꞌdhaꞌ na paiꞌ muiꞌ paꞌ daaꞌñxim jir kikcham na Tesaloonika bhaan bipioꞌ gu dɨbɨɨr, bhaiꞌ na pim paiꞌ maap jum jumpadat daan gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam gio gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ, na pim guꞌ guiꞌ ja bui bap tuiꞌdhiꞌ. Baꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ gio gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam pɨx jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ am bɨɨx jɨꞌmaꞌn aapiꞌm na pim baꞌx bhaiꞌm taatɨt tu oiꞌñkaꞌ gammɨjɨ.
Na ba tu aaꞌndaꞌ gu Paablo na gu Dios ja tulhiiñchudaꞌ gux uꞌuaꞌtulhdhix kam janoꞌ na gio bhaiꞌp jimdaꞌ guch Xoiꞌkam
Aapiꞌm jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, aach gammɨjɨ maaꞌn nach jax taxchaabgiꞌñchuꞌ gu Dios na pim tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, na guꞌch aꞌm jum aaꞌ nach dhiꞌ bhaan jam siispatgɨdaꞌ. Jix bhaiꞌ ba maachim japim guꞌ na jax jir jum duukam dhiꞌ puiꞌ nach jax jaꞌk tu jim, baꞌx ioꞌm jix bhaiꞌ bhaan tɨ jɨɨꞌñdhidhat jum biiñkadim japim, gio na pim jix ioꞌm jum gɨꞌlhdhim na pim xim jajoiꞌgɨꞌn. Baꞌ aach jix bhaiꞌch ɨlhdhat yaꞌ dɨr jaꞌp jaꞌk jup ja aagiꞌñ gu jaiꞌch jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan nam jaiꞌ kap maap jum jumpadat tu daan. Ja aagiꞌñ ich na pim jix bhaiꞌ bhaan tɨ jɨɨꞌñdhat jix biiñak nach jɨꞌk jax tu jim, xi guꞌkiꞌ pim sia kum giilhim jam tɨtdat jam tulhiiñchuꞌn gu jaꞌtkam. Baꞌ dhiꞌ bhaan jix maatɨꞌ na aagix na jax jaꞌk jum aaꞌ nam tu jimiaꞌ guiꞌ nam jix jimiik kaꞌ buiñor gu Dios. Jix bhaiꞌ bax maatɨꞌ na pim aapiꞌm ba iimchudhix na pim buiñor aayaꞌ na paiꞌ dhɨr bɨɨx kap jir gɇꞌkam, na pim guꞌ puiꞌ jaꞌk tuiꞌñgɨt maiꞌchim na pim jum tulhiiñ.
Baꞌ guiꞌ nam jam tulhiiñchuꞌn, ja biꞌchulhiꞌñ gu Dios na puiꞌp ja tulhiiñchudaꞌ, na guꞌ puiꞌ jaꞌk ja aꞌm bipioꞌ. Aapiꞌm baꞌ dai na jam jɨjɨkgɨtdai ba jam jɨɨpdhatdaꞌ na pim jum tulhiiñ, sia puiꞌ na jax aach. Dhiꞌ janoꞌ puiꞌ jaꞌk tum duñiaꞌ na gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam gio bhaiꞌp jimdaꞌ ja bɨɨm gu noonbiꞌñ gu Dios nam bɨxchuꞌx bhaaiꞌ nam pu tu duñiaꞌ, gɇꞌ tonnichgɨdaꞌ jaꞌp na gu tai noꞌ paiꞌ gɇꞌ mɨim na bhaiꞌ ba jimdaꞌ jix dhaam dɨr. Pu kaiꞌñkam pɨx bha jimiaꞌ na yaꞌ ja tulhiiñchudaꞌ guiꞌ nam cham tuꞌp jum buixdhaꞌ na jax jum kaiꞌchdhaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ, na bhaan tu aꞌga nam jax jaꞌk dui cham kam tulhiiñaꞌ gɨt, nam dai tuꞌ pɨx ɨlhdhaꞌ gu Dios. Dhiꞌ pu chuꞌm gu jaꞌtkam, cham paiꞌ bhaiꞌ paiꞌ miaꞌn aayaꞌ am na paiꞌ dhɨr jix ioꞌm jir gɇꞌkam gu Dios, mɨk jaꞌk pu ja iabuꞌ paiꞌ nam jaꞌk gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ. 10 Janoꞌ puiꞌ tum duñiaꞌ na guch Xoiꞌkam gio bhaiꞌp jimdaꞌ, na bam aayaꞌ nam paiꞌ dhuuk jix bhaiꞌm ɨlhdhai gɇꞌkamtudaꞌ bɨɨx guiꞌ nam jɨꞌk tɨ jɨɨꞌñdhaꞌ buiñor. Aapiꞌm jir dhiꞌ kaꞌ na pim gɇꞌkamtudaꞌ, na pimɨt guꞌ tɨ jɨɨꞌñ na chich jax jam tɨɨꞌn, jix bhaiꞌ ba tu jam jim baꞌ xib.
11 Tu daan ich buiñor gu Dios na cham tuꞌr tuꞌ kub kaꞌ nat jam aꞌm tɨ tɨɨ. Jam palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ pɨx na baꞌr jix bhaiꞌm duukam kaꞌ bɨɨx na pim jɨꞌk jax jum aagidhaꞌ, gam na baꞌ puiꞌ ji chu buusnichgɨdaꞌ jax ña pim jim aagai pu duñiaꞌ gu tuꞌ tuꞌ sɨlhkam tɨ jɨɨꞌñdhat na puiꞌ ji chu buusniaꞌ. 12 Baꞌ sia jaroiꞌ na pɨx pu kaiꞌchdhaꞌ nar gɇꞌkam guch Xoiꞌkam nam ji jam nɨidhat na pim jix bhaiꞌm duukam jup tu buadaꞌ. Baꞌ dɨɨlh gu Dios bɨɨmaꞌn gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam tuꞌ kaꞌm jam ɨlhiiꞌñdhaꞌ am jɨꞌx nam xi jam joiꞌmdat jam nɨiꞌñ.