GU GATUUK KAM UAꞌNAꞌN GU PAABLO NAT GIOP TU UAꞌÑXI GU
TIMOTEO
1
Gu Paablo na ba ñioꞌkdhaꞌ
Aañ Paablo nañ jir nobiiꞌñ guch Xoiꞌkam nat Dios bhach joochxi yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn, nat guꞌ bɨjɨk dɨr puiꞌ jaꞌk pu tu dai na baꞌ miꞌ dhɨr puꞌñix bhaiꞌ ba tuch jimdaꞌ gammɨjɨ, na guꞌ guch Xoiꞌkam pɨx bhaan jup tu tuꞌiiꞌ nat jix bhaiꞌ dhuu. Baꞌ aañ yaꞌ tum uaꞌñxidhaꞌ aapiꞌ Timoteo nañ joidham xim daꞌ, jaꞌp ji buusan nap jir jiñ mar. Guch Gɨꞌkoraꞌ Dios gio gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam pɨx gɨt baꞌ moo xim joiꞌmdat jum aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ am na baꞌ cham jix buam jum duukam jum daam jimiidhaꞌ.
Gu Paablo na ba aagiꞌñdhaꞌ na cham xiꞌɨrdat ja aagiꞌñdhaꞌ gu jaꞌtkam nar tuꞌp tuꞌm daꞌ guch Xoiꞌkam
Aañ gammɨjɨm tɨꞌñchot taxchaabgiꞌñdhaꞌ gu Dios nañ tu daandaꞌ buiñor nabap tanoolh gio nabap tukaaꞌ, nañ guꞌ aañ dai guiꞌr tujuandam tugiꞌñ nañ pu duñiim na tuꞌr jix kɨɨꞌp jum duukam, jaꞌp na jax guñ bopxi kat na mɨt puiꞌp tu juañxidhak gu Dios. Jaꞌp jañ chi moo joidham jix bhaiꞌñ ɨlhdhaꞌ noꞌ ñich jax dhuuk giop jum tɨɨ maaxik, tɨi xim tɨɨgim iñ guꞌ. Pui tɨꞌñcho iñ na pich susua, cham mɨk buppa iñ. Tɨꞌñcho iñ sia nap jix bhaiꞌ buiñor jix biiñak guch Xoiꞌkam. Bɨɨpɨꞌ buiñor jum biiñkai gum abuil Loida gio gum naan Euniise, puiꞌ kuñ baꞌ aañ jix maat nap jaꞌxbuiꞌp jix biiñak na jax guiꞌ am.
Baꞌ aañ jum aagiꞌñ nap jix ioꞌm xim guguuxdhai puiꞌ xi dhuñiaꞌ nat tuꞌ bhaan jum aꞌm tɨ tɨɨ gu Dios janoꞌ na ñich bhaiꞌ xim daagɨk tum daañxi. Nat guꞌ gu Dios cham tuꞌch aꞌm tajaa gu jax chuꞌm iiꞌmdaꞌ na bhaan jich ɇɇkaꞌ gu tooꞌnniꞌ, guꞌ guiꞌ ji na tu guguuxiꞌñ, gio na tu maak joiꞌmdaraꞌ, gio nañ mattuꞌnkaꞌ noꞌñ moox bhaiꞌm duukam jup tu bua. Jum jur jap xi dhaasai naiꞌ xi ja mattudaꞌ gu jaꞌtkam nar tuꞌp tuꞌm daꞌ guch Xoiꞌkam, chaꞌp xiꞌɨrdat. Ni kup cham jiñ aꞌmkam xiꞌɨrdaꞌ nañ pu chuꞌm kɨꞌn yaꞌ kuup, guꞌ matgɨm jaꞌpji jɨꞌx nam guguuxiꞌñ gu Dios jap cham jax ji kaiꞌchɨt puiꞌp xim tulhiiñaꞌ kɨꞌn gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam. Nat guꞌ gu Dios miꞌ dhɨr bach boosolh nach paiꞌ mu jaꞌk ba jiimɨt nach paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jich chulhiiñdhaꞌ gɨt, xib baꞌ dai nach aach dɨɨlh miꞌ puiꞌ ba jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ. Xi dhoꞌñchidhaꞌ ich guch iiꞌmdaꞌ na baꞌ guiꞌ dɨɨlh puiꞌ jaꞌk duiñchuꞌndaꞌ na jax jix aaꞌ. Gio guꞌ aach cham tuꞌ tuꞌx bhaiꞌm duukam jup duu gu tuꞌ nat baꞌx bhaiꞌch dhuu gu Dios, guꞌ jaꞌpji dɨɨlh pɨx nat jix bhaiꞌch dhuu, na guꞌ pux maat na puiꞌ jaꞌk jix bhaiꞌ ji chu buusniaꞌ. Xich joiꞌgɨlh bhaankam guch Xoiꞌkam pu bɨɨpɨꞌ dɨr nat chakuip duuk dhi oiꞌñgaꞌn. 10 Xib jix bhaiꞌ kach mattuda na tuꞌ sɨlhkam xich joiꞌgɨꞌn, bhaan maat jachich nat bhach joochxi guch Xoiꞌkam nat baꞌch boosolh nach mu jaꞌk ba jiimɨt nach paiꞌ gammɨjɨ gɨt miꞌ pup jich chulhiiñdhaꞌ. Maꞌiich guch Xoiꞌkam gu muukiꞌ na yaꞌ tu daam kɨɨkat dhi oiꞌñgaꞌn bhaan. Baꞌ jaꞌp ji buus nat jix chu maax jup tum duu nach baꞌx bhaiꞌ tɨ nɨidhat miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios, gammɨjɨch baꞌ buiñor bap tuiꞌñgɨdaꞌ.
11 Aañ dhiꞌ pu chuꞌm kɨꞌn jir nobiiꞌñ gu Dios nañ ja aaꞌñdhim gu jaꞌtkam gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam, pu chuꞌm jiñ aaꞌñdhak naiꞌñ joot nañ naiꞌ jimdat ja mamtuxdhidhaꞌ. 12 Dhiꞌ pu chuꞌm kɨꞌn baꞌ yaꞌ bañ chulhiiñ iñ. Ku guꞌ cham tuꞌ ji nañ moo dhiꞌ kɨꞌn jup bax xiꞌɨr, nañ guꞌ aañ jix maat nañ jaroiꞌ buiñor jix biiñak. Cham jax jiñ aaꞌ iñ baꞌ, nañ guꞌx maat na guiꞌñ palhbuiꞌñchuꞌ nañ baꞌ bɨɨx tu kuugalhdhim na jɨꞌk tanoolh tu daaxix nañ yaꞌ puiꞌ tu duñiaꞌ nat jɨꞌk tuñ chia, na guꞌr gɇꞌkam.
13 Aap baꞌ miꞌ puiꞌp xi dhuiñchugɨt na ñich jax jaꞌk tum aaꞌñ. Gammɨjɨp jix biiñak kaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam gam nap jix ja joiꞌmdat gu jaiꞌ, gook dɨt maaꞌn ñiꞌook jup duuk ich guꞌ buiñor guch Xoiꞌkam. 14 Dai dhiꞌp bhaan tu daaꞌñchuꞌndat miꞌ puiꞌ jimdaꞌ nap tuꞌx chaat nar jix kɨɨꞌp jum duukam, na guꞌ gu Dios pɨx na dhiꞌx aaꞌndaꞌ nap bhaan tu daaꞌñchuꞌndaꞌ, na guꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdagaꞌn nam palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ nach aꞌm tajaañix.
15 Baꞌ puiꞌ nap jax jup bax maat na mɨt jaꞌp xiñ dhuuk guch jaaduñ nam puiꞌ tɨip tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam guiꞌ nam Aasia dɨbɨɨr bhaan oiꞌdhaꞌ, jaiꞌ dhɨt jir diꞌ am gu Pijeelo gio gu Ermoojenes. 16 Gu Onesiiporo dho gi guꞌ muiꞌkim yaꞌ ba ji ai ji nañ guguuxiꞌñ nañ cham tuꞌ bhaan jax jiñ aaꞌndaꞌ. Cham paiꞌ jax kaiꞌch noꞌp jix xiꞌɨr jiñ aꞌmkam nañ yaꞌ kuup. Guch Xoiꞌkam pɨx gɨt baꞌ moo ja aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ bɨɨx nam jɨꞌk maap jir jum oiꞌdhagɨm. 17 Jum dɨkooꞌñ nat jiñ gaa nat jax yaꞌ ai Rooma, pu cham jɨꞌx jum jɨɨp. Nat paiꞌñ chɨɨ nat baꞌx bhaiꞌm ɨlh. 18 Gu Dios gɨt pɨx baꞌ moox joiꞌmdat tɨgiaꞌ janoꞌ na paiꞌ dhuuk tu kuugalhdhaꞌ. Jix maat ap dho nat bɨxchuꞌ bhaan gɇꞌkam kɨꞌn jich palhbui nach maap mu oipimɨk Eepeso.