GU UAꞌNAꞌN GU PAABLO NAT TU JA UAꞌÑXI GUIꞌ NAM TƗ JƗƗGIꞌÑ BUIÑOR GUCH XOIꞌKAM NAM
KOLOOSAS OIꞌDHAꞌ
1
Na ba ja ñioꞌkdhaꞌ gu Paablo
Aañ jir Paablo, jir nobiiꞌñ iñ guch Xoiꞌkam, nat guꞌ gu Dios puiꞌ jaꞌk jix aagak pu chuꞌm kɨꞌn jiñ dhai. Baꞌ tu jam uaꞌñxiꞌñ ich gook dɨt guñ jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan na Timoteo tɨɨꞌ. Tu jam uaꞌñxidhaꞌ ich aapiꞌm na pim puiꞌp jir jich jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan na pim bhammɨ dɨr oiꞌdhaꞌ Koloosas, Dios buiñor jup tuiꞌdhiꞌ pim. Baꞌ guiꞌ pɨx jich Gɨꞌkoraꞌ Dios gɨt jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ na pim baꞌx bhaiꞌm taatɨt tu oiꞌñkaꞌ.
Na puiꞌ ba tɨꞌyaꞌ gu Paablo na gammɨjɨ ja aꞌmkam tu daan buiñor gu Dios
Aañ gammɨjɨ jam aꞌmkam tu daan buiñor gu Dios guiꞌ nar Gɨꞌkorgaꞌn gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam, taxchaabgiꞌñdhaꞌ iñ gammɨjɨ, nach guꞌ puiꞌ tɇ kɇɇ na pim sap tuꞌ sɨlhkam bɨɨx jam jujur kɨꞌn buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam, xim jajoiꞌgɨꞌn japim sap bɨɨx jɨꞌmaꞌn na pim Dios buiñor jup tuiꞌdhiꞌ. Baꞌ xib dai na pim tɨ nɨɨra na pim maaꞌn kap aayaꞌx dhaam nat paiꞌ gu Dios ba tu jam biꞌ na pim aayaꞌ. Baꞌ dhiꞌ na pim ba tɨ nɨɨra na pim maaꞌn kap aayaꞌ buiñor gu Dios, gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam nat puiꞌ jam duu, na pimɨt guꞌ cham jax ji chɨꞌɨɨk kɇɇk miꞌ puiꞌ ba jii na jax jum kaiꞌch, na pimɨt guꞌ maat nar sɨlhkam, cham tuꞌ nar iatdaꞌ. Dhix bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam na mɨt tu jam aꞌgi, jum gɨꞌlhdhim bɨɨx kap na jɨꞌx oiꞌñgaꞌn, pɨx jaꞌx ji tɨ jɨɨꞌñdhim am muiꞌ gu jaꞌtkam, jaꞌp na jax aapiꞌm bhaiꞌ dhɨr na pimɨt ba muiꞌdha, sia ku mɨt guꞌ tɨi jɨꞌk pɨx kɇɇk tɨ jɨɨꞌñ na jax jix chu joiꞌgɨꞌn gu Dios, maat japimɨt na tuꞌ sɨlhkam jix chu joiꞌgɨꞌn, cham tuꞌ na puiꞌ pɨx jum kaiꞌch. Guch jaduuñ Epaapras puiꞌ tu jam aꞌgi na pu chuꞌm kaꞌm jup tu juan jaꞌp na jax aach, na pim aapiꞌm jaroiꞌ puiꞌ biaꞌ nar jix kɨɨꞌ tujuandam tugiꞌñ guch Xoiꞌkam. Gio aach puiꞌp jix kɨɨgalhiꞌñ dhiꞌ dhich jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan, nat guꞌ dhiꞌ baꞌ yach aichulh gu ñiꞌook na pim jax tu jim bhammɨ dɨr, puꞌñi sap xim ja joiꞌgɨꞌn japim bɨɨx jɨꞌmaꞌn na jax jam jurtuꞌn gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ.
Baꞌ aach moo janoꞌ na chich jax puiꞌ tɨ kai, jam aꞌmkam jachich pu tu daanɨ buiñor gu Dios, janoꞌ dɨr jach cham jɨꞌx mɨk ka buppa nach jam aꞌmkam tu daan. Puiꞌ soiꞌ tɨtdatuꞌndaꞌ ich gu Dios na jam makiaꞌ gu matdaꞌ na pim baꞌx bhaiꞌ machiaꞌ na jax pɨk jaꞌk jix aaꞌ na pim miꞌ puiꞌ jimiaꞌ, sia gu iiꞌmdaꞌ bhaan na pim tu machiaꞌ na jax jaꞌk tu tuꞌiiꞌ. 10 Na guꞌ miꞌ dhɨr baꞌ noꞌ pim puꞌñix bhaiꞌ bax maat, miꞌ puiꞌ ba duiñchuꞌndaꞌ pim na jax jaꞌk jum aaꞌ noꞌñ puꞌñi buiñor bap tuiꞌdhiꞌ guch Xoiꞌkam, dai gux kɨɨꞌp jum duukam japim bap tu duñiidhaꞌ guꞌ na jax pɨx jix aaꞌ guiꞌ. Saalh japim puꞌñix kɨɨꞌp jum duukam bhaiꞌ jip tu duñiaꞌ, mɨkkat jix ioꞌm, na pim guꞌx bhaiꞌ ba machiaꞌ na jax jaꞌk jix aaꞌ gu Dios na pim miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ. 11 Gio puiꞌ soiꞌp tɨtdatuꞌndaꞌ ich gu Dios na guiꞌ pɨx puiꞌ jam duñiaꞌ na pim bɨɨx aapiꞌm jix chu nakooꞌndaꞌ, na pim cham tuꞌ jax jir jum aaꞌndam kaꞌ, na guꞌ gu Dios joidham bɨxchuꞌx bhaaiꞌ na pu tu duñiaꞌ. 12 Dai baꞌ na pim taxchaabgiꞌñdhaꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ joidham jix bhaiꞌm taatɨt nat ba tu jam biꞌ na pim paiꞌ buiñor aayaꞌ, na paiꞌ joidham jix chu maax, nat guꞌ gu Dios dɨɨlh puiꞌ pu ja tɨɨdak guch bopxi kat na puꞌñi maaꞌn kap ja aichdhaꞌ nam buiñor aayaꞌ guiꞌ nam jir jaꞌtkam tugiꞌñ kaꞌ. 13 Gu Dios miꞌ dhɨr jich boosolh na paiꞌch dhaam kap tuꞌt gux chukgam, miꞌ jaꞌk baꞌch chuttu na paiꞌr gɇꞌkam gu dɨɨlh Maraaꞌn, guiꞌ nax ioꞌm jix dhaꞌ. 14 Dhiꞌ dhi Maraaꞌn bhaankam xich joiꞌgɨlh ɨp aach nat baꞌch boosolh miꞌ dhɨr nach paiꞌ mu jaꞌk ba jiimɨt nach paiꞌ gammɨjɨ gɨt miꞌ pup jich chulhiiñdhaꞌ, dhiꞌ bhaankam jich uañ bɨɨx guch uaꞌtulhdharaꞌ.
Na puiꞌ ba tɨꞌyaꞌ gu Paablo na chich jix bhaiꞌ ba bii buiñor gu Dios bhaankam guch Xoiꞌkam nat jich aꞌmkam muu
15 Guch Xoiꞌkam jir diꞌ pɨx gu Dios nat maaꞌnkam jup jim duuk yaꞌ xi oilhimɨk jich bui. Na guꞌ gu Dios tɨi cham maax, jir iiꞌmdaꞌ pɨx. Pu bɨɨpɨꞌ dɨr bap tuiꞌdhiꞌ dhi Maraaꞌn nar jich Xoiꞌkam nat baꞌ miꞌ dhɨr bap tu duu bɨɨx nach jɨꞌk tuꞌ tɨ nɨiꞌñ. 16 Gu Maraaꞌn pɨx bhaankam jup tu duu gu Dios bɨɨx na jɨꞌk tuꞌx chu jaiꞌch jix dhaam jaꞌk gio dhi oiꞌñgaꞌn bhaan, puiꞌ na jax guiꞌ na tuꞌ cham maax. Jup ja duu guiꞌ nam iꞌiiꞌmdaꞌ bhaan tu dudua na bɨɨx aixim jix bhaaiꞌ nam pu tu duñiaꞌ nam jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ. Dhiꞌ bɨɨx jup tu duu gu Dios bhaankam guch Xoiꞌkam, pu kaiꞌñkam pɨx jup tu duu na baꞌ guch Xoiꞌkam pɨx bhaan tu biꞌyaꞌ. 17 Guꞌ baꞌ na guꞌ guch Xoiꞌkam jix ioꞌm bɨjɨk dɨr pu bax jaiꞌch nat baꞌp ba tu jaiꞌchdhɨr bɨɨx aixim, guiꞌ pɨx bhaan jup tu tuꞌiiꞌ na baꞌ puiꞌ tu tuiꞌdhiꞌ na jax jir joidham dhiꞌ na jɨꞌk tuꞌx chu jaiꞌch. 18 Gio guꞌ guch Xoiꞌkam puiꞌp ji buusan nar jich moꞌ aach nach jɨꞌk buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ. Gio bɨɨpɨꞌ duadɨk jup bam koiꞌñgaꞌn tɨr dɨr jaꞌp na jax nax ioꞌm bɨjɨk dɨr pu bax jaiꞌch nat baꞌp ba tu jaiꞌchdhɨr bɨɨx aixim, pu kaiꞌñkam bɨɨpɨꞌ duadɨk bam na baꞌ puꞌñi bɨɨx bhaan ji chu biꞌyaꞌ na jɨꞌx tuꞌx chu jaiꞌch. 19 Na guꞌ guch Xoiꞌkam pu bɨjɨk dɨr dhiꞌ pɨx jir diꞌ gux Uañ Iiꞌmdagaꞌn gu Dios, 20 bhaankam baꞌ guch Xoiꞌkam puiꞌ tu duu nax bhaiꞌ tu biꞌyaꞌ buiñor na cham miꞌ puiꞌ ka tu tuiꞌñgɨt na jax jix aaꞌ bɨɨx nat jɨꞌk tuꞌp tu duu na jɨꞌk tuꞌx chu jaiꞌch, puiꞌ na jax na jɨꞌk tuꞌx chu jaiꞌch jix dhaam jaꞌk gio na jɨꞌk tuꞌp jix chu jaiꞌch yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn. Jix bhaiꞌ tu bii bɨɨx buiñor gu Dios nat jaax pɨx gu ɨꞌraꞌn guch Xoiꞌkam bhaan gu uꞌuux na gai bɨɨt.
21 Aapiꞌm cham tuꞌ jam kɨɨgalhdhat bɨɨpɨꞌ dɨr gu Dios, na pim guꞌ cham tuꞌr Israel kam jaꞌtkam kaꞌ jam jujur am bhaan, daix buam jum duukam japim jup tu buadaꞌ na tuꞌ cham jir kɨɨꞌ. 22 Guꞌ ji na guꞌ xib gu Dios pɨx dɨɨlh puiꞌ jam duu na pim jix bhaiꞌ biꞌyaꞌ buiñor na baꞌ xi jam joiꞌmdat jam aꞌm ba tɨ nɨidhim, puiꞌ jam duu bhaankam guch Xoiꞌkam nat jum tulhii tuukuꞌ bhaan na yaꞌ xi oilhimɨk. Pu kaiꞌñkam puiꞌ duu gu Dios nax aaꞌ na pim buiñor aayaꞌ cham tuꞌ bhaan uꞌuaꞌtulhdhix kam, dappaam jix uꞌuañ pɨx na pim buiñor aayaꞌ. 23 Baꞌ noꞌ pim guꞌ aapiꞌm jix aaꞌ na pim buiñor aayaꞌ, dai na pim miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ tuꞌ sɨlhkam tɨ jɨɨꞌñdhat buiñor guch Xoiꞌkam, maaꞌn na pim jax miꞌ puiꞌ tu daaꞌñchuꞌndaꞌ na pimɨt jax jaꞌk kai gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam, na mɨt tu jam aꞌgi na bhaan tu aꞌga na pim jax jaꞌk dui cham mu jaꞌk bhɨɨyaꞌ na pim paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ. Dhiꞌ jɨꞌ ji pu chuꞌm dhix bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam na bɨɨx kap naiꞌ tum aꞌga na jɨꞌx jir oiꞌñgaꞌn. Baꞌ aañiꞌ Paablo dhiꞌ pu chuꞌm kɨꞌn jup ja palhbuiꞌñ gu jaiꞌ nam naiꞌ tu aꞌga, aañ puiꞌp tu aꞌgichuꞌ.
Na puiꞌ ba tɨꞌyaꞌ gu Paablo nat dhiꞌ bhaan tɨ tɨɨ gu Dios nax bhaiꞌ tu ja aagiꞌñdhaꞌ guiꞌ nam buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam
24 Baꞌ aañ xib jam aꞌmkam pɨx jiñ chulhiiñ. Jix bhaiꞌñ chaat iñ nañ jam aꞌmkam jiñ chulhiiñ, jam aꞌmkam ba tɨɨmuim iñ ɨp sia na jɨꞌx tɨi ka biꞌiix nam jum tulhiiñaꞌ bɨɨx guiꞌ nam jɨꞌk tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Dɨɨlh guñ chuukuꞌ kɨꞌn jañ ja aꞌmkam ba tɨɨmuim, katti baꞌ iam jix bhaiꞌ tu ja jimiaꞌ dɨɨlh, puiꞌ nat jax jup jum tulhii guch Xoiꞌkam jich aꞌmkam aach nach jɨꞌk buiñor ba tɨ jɨɨgiꞌñ. 25 Gu Dios pu chuꞌm kɨꞌn jiñ aꞌm tɨ tɨɨ nañ jix bhaiꞌ ja duñiaꞌ guiꞌ nam jɨꞌk puꞌñi buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam na baꞌx bhaiꞌ tu ja jimiaꞌ, nañ jix bhaiꞌ ja aaꞌñdhidhaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam na jax pɨk jir jum duukam. 26 Guiꞌñ aagɨt jup kaiꞌch nañ jix bhaiꞌ jam aagiꞌñdhaꞌ nat dɨɨlh gu Dios jax jaꞌk tu dai na tu duñiaꞌ puꞌñi gatuuk. Jix ioꞌm muiꞌ oidhaꞌp duu nat dɨr puiꞌ jaꞌk tu daasak, pu cham jaroiꞌ maatɨt kɇɇkɇꞌ na jax jir jum duukam kaꞌ. Xib baꞌx bhaiꞌ ka matgir na jax jir jum duukam, nat guꞌ dɨɨlh gu Dios pɨx jich aaꞌñ nach jɨꞌk jir jaꞌtkam tugiꞌñ. 27 Gu Dios dɨɨlh jix aa na puꞌñich aagiꞌñdhaꞌ aach nach jɨꞌk jir jaꞌtkam tugiꞌñ nat jax jaꞌk tu daasak bɨjɨk na pu cham jaroiꞌ maatɨt kɇɇkɇꞌ, nach baꞌ miꞌ dhɨr bhaan machiaꞌ nax aaꞌ gu Dios na joidham jix bhaiꞌ tu ja jimiaꞌ bɨɨx gu jaꞌtkam, puiꞌ na jax sia guiꞌ nam puꞌñi cham jir Israel kam. Baꞌ dhiꞌ nat jax jaꞌk tu daasak gu Dios na pu cham jaroiꞌ maatɨt kɇɇkɇꞌ, guch Xoiꞌkam tɨi pu aagɨt jup kaiꞌch na puꞌñi gatuuk yaꞌ aayaꞌ, dhiꞌ na jam aꞌm tɨ nɨidhim xib, gam dhiꞌ na pim jaroiꞌ buiñor tɨ jɨɨꞌñdhat jix aik na paiꞌ joidham jix chu abhaar.
28 Baꞌ aach bɨɨx jich jujur kɨꞌn jix bhaiꞌ xich gaꞌngidhat tu aꞌgim na jax jaꞌk tu tuꞌiiꞌ buiñor guch Xoiꞌkam, nach baꞌx bhaiꞌ biꞌyaꞌ buiñor janoꞌ nach paiꞌ dhuuk buiñor aayaꞌ. 29 Dhiꞌ bhaan jañ gammɨjɨ tu juantuꞌ aañ, cham jañ paiꞌñ oꞌjolhiꞌñ, na guꞌñ aꞌm tɨ nɨidhim guch Xoiꞌkam na baꞌ bɨxchuꞌx bhaaiꞌ nañ pu tu duñiaꞌ.