GU UAꞌNAꞌN GU PAABLO NAT TU JA UAꞌÑXI GUIꞌ NAM TƗ JƗƗGIꞌÑ BUIÑOR GUCH XOIꞌKAM NAM
GALAASIA OIꞌDHAꞌ
1
Na ba ja ñioꞌkdhaꞌ gu Paablo
Aañ jir Paablo, jir nobiiꞌñ iñ guch Xoiꞌkam. Dɨɨlh guch Xoiꞌkam bɨɨmaꞌn gu Gɨꞌkorgaꞌn Dios pu chuꞌm kɨꞌn jiñ dhai mɨt, cham tuꞌ na mɨt gu jax chuꞌm jaꞌtkam yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn pu chuꞌm kɨꞌn jiñ dhai. Gu Gɨꞌkorgaꞌn guch Xoiꞌkam, dhiꞌ pɨx jañ aagɨt jup kaiꞌch guiꞌ nat janoꞌ miꞌ dhɨr duaꞌñdhak bamiiꞌ koiꞌñgaꞌn tɨr. Baꞌ aañiꞌ gio ja bɨɨm bɨɨx guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham nam jɨꞌk jiñ bɨɨm jup tuꞌiiꞌ, mu tu jam uaꞌñiꞌñ ich bɨɨx aapiꞌm na pim jɨꞌk kap maap jum jumpadat tu daan buiñor guch Xoiꞌkam na jɨꞌx Galaasia bhaan bipioꞌ gu dɨbɨɨr. Baꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ gio gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam pɨx gɨt xi jam joiꞌmdat gammɨjɨ jam tajaañdhidhaꞌ am guiꞌ na pim kɨꞌn joidham jix bhaiꞌm taatɨt tu oiꞌñkaꞌ. Guch Xoiꞌkam dɨɨlh jum doꞌñcho na mɨt mua na baꞌ puꞌñi jaꞌk tu namkix kaꞌ guch uaꞌtulhdharaꞌ, gam na baꞌ cham tuꞌch dhaam kap tuiꞌkaꞌ gux buam jum duukam na yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn jix jaiꞌch, nat guꞌ pu kaiꞌñkam bha jii na yaꞌ puiꞌ tu duñiaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios. Baꞌ dai guiꞌch pɨx gɇꞌkamtuꞌndaꞌ gammɨjɨ sia nar paiꞌ dhuuk kaꞌ gɨt. ¡Iam gɨt jach moo bɨɨx puiꞌ duiñchuꞌndaꞌ!
Na puiꞌ ba tɨꞌyaꞌ gu Paablo na maaꞌn pɨx jix jaiꞌch guiꞌ na sɨlhkam bhaan tum aꞌga gu ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam
Gu Dios jam aꞌm tɨ tɨɨ aapiꞌm na pim baꞌr jaꞌtkam tugiꞌñ kaꞌ, bhaan guch Xoiꞌkam matgir nat tuꞌ sɨlhkam xi jam joiꞌmdak jam aꞌm tɨ tɨɨ. Guꞌ pɨx ji nañ guꞌ cham maat na pim jax kaiꞌñkam jotmodaꞌ maakam jup ba tu jim na jax jaꞌk cham aaꞌ gu Dios. Cham japim miꞌ puiꞌ ka jiim, jumai bhaan gu ñiꞌook japim pɨx bhaan ba tu daaꞌñchuꞌ, cham tuꞌ kiaꞌ guiꞌ na jax chuꞌm pɨk jir sɨlhkam. Guꞌ ji na guꞌ maaꞌn pɨx jix jaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam na sɨlhkam tu aꞌga, cham tuꞌ gook, guꞌ pɨx ji nam guꞌ miꞌ dhɨr jaiꞌ maakam duñiim na jax jaꞌk cham jir sɨlhkam. Miꞌ baꞌ maakam jaꞌk jup ba jam bhɨichdhatuꞌ am aapiꞌm, na pim guꞌ miꞌ cham ka maat na jax pɨk tuꞌm jir sɨlhkam. Ku guꞌ noꞌ jaroiꞌ maakam jam aagiꞌñ gu ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam, noꞌ cham tuꞌ puiꞌ jaꞌk na chich aach jax jaꞌk tu jam aꞌgi, aañ pu kaiꞌch na gɨt iam tulhiiñchudaꞌ dhiꞌ gu Dios. Cham jax bua sia chi moo maadɨt guiꞌ nach maap tu aꞌga noꞌm maakam jam aagiꞌñ na jax cham jir sɨlhkam, piam sia kut maadɨt gu nobiiꞌñ gu Dios jix dhaam dɨr yaꞌ ji ɇɇk. Gioñ moo puiꞌp xi chɨꞌyaꞌ: Noꞌ jaroiꞌ maadɨt maakam jam aagiꞌñ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam, cham tuꞌ puiꞌ jaꞌk na chich jax jaꞌk tu jam aꞌgi, pu kaiꞌch iñ na gɨt iam tulhiiñchudaꞌ gu Dios sia pɨk nar jax kaꞌ gɨt.
10 Aañ cham tuꞌ ja nɨɨra guꞌ gu jaꞌtkam nam pu tɨꞌyaꞌ nañ jir jix kɨɨꞌ maaꞌnkam, piam noꞌñ miꞌ puiꞌ tu aꞌga, guꞌ jaꞌpji gu Dios nañ aañ nɨɨra na pu tɨꞌyaꞌ. Na guꞌ noꞌñ aañ jix aaꞌndaꞌ gɨt nañ jix bhaiꞌ biꞌyaꞌ ja bui gu jaꞌtkam, cham tuꞌ sɨlhkam jir tujuandam tugiꞌñ kaꞌñ gɨt guch Xoiꞌkam.
Na ba tu aaꞌndaꞌ gu Paablo nat jax dhuuk miꞌ ji buus nar nobiiꞌñ kaꞌ guch Xoiꞌkam
11 Jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, aañ jix aaꞌ na pim jix bhaiꞌx mat kaꞌ nat cham tuꞌ jaroiꞌ jaꞌp pɨx puiꞌ jaꞌk jim aagak gu jax chuꞌm maaꞌnkam yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn pu chuꞌm naiꞌ ji chu aꞌga dhix bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam, dhiꞌ nañ aañ jax chuꞌm bhaan tu aꞌga. 12 Chaꞌpim jax jum aaꞌndaꞌ nat jaroiꞌ jax chuꞌm maaꞌnkam pu chuꞌm jiñ aaꞌñdhak naiꞌñ joot nañ naiꞌ pu chuꞌm tu aꞌgaꞌ, guꞌ jaꞌpji dɨɨlh guch Xoiꞌkam nat puiꞌ jaꞌk jiñ aaꞌñdhak naiꞌñ joot.
13 Jix maat japim dho nañ aañ jax jir tuꞌm kat nañ chakui buiñor tɨ jɨɨꞌñdhat guch Xoiꞌkam, nañ miꞌ puiꞌ ka tu daaꞌñchuꞌndaꞌ nam jɨꞌk jax tu jim gu Israel kam jaꞌtkam guiꞌ nam cham tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam. Jix bhaamut jañ ja gaagidhaꞌ guiꞌ nam tɨ jɨɨgiꞌñ, jix ja koodaktuꞌndaꞌ iñ. 14 Aañ pɨk jix ioꞌm bɨɨpɨꞌ pup xiñ chaattuꞌndaꞌ nañ miꞌ puiꞌ xi chu duñiidhaꞌ nach jɨꞌk jax tu jimdaꞌ bɨɨx nach jɨꞌk jir Israel kam jaꞌtkam janoꞌ nañ cham tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ. Cham jaroiꞌ guiꞌ nach jɨꞌk maaꞌn nach jax jich chaat kaꞌ kum iam jiñ jupaab jimmɨdaꞌ nam sap pɨk baꞌ tɨi miꞌ puiꞌp xi chu duiñchuꞌndaꞌ. Aañ jix ioꞌm jix ɨɨbhiꞌñdhaꞌ guꞌ na jax tu aagix kaꞌ, puiꞌ kuñ baꞌ miꞌ puiꞌ xi chu duñiidhaꞌ nam jax tu jimdat guch bopxi kat. 15 Guꞌ ji nat guꞌ gu Dios pu bɨjɨk dɨr xiñ joiꞌmdak jiñ aꞌm pu tɨ tɨɨ nañ puꞌñir tujuandam tugiꞌñ kaꞌ, pu bɨɨpɨꞌ dɨr jiñ aꞌm ba tɨ tɨɨ na ñich chakui maaxir. Baꞌ yammɨ nat paiꞌ dhuuk jup ɨlh dɨɨlh gu Dios, 16 bañ mattuda gu Maraaꞌn nañ baꞌ bhaankam naiꞌ ji chu aꞌgaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ na bhaan tu aꞌga nam jax jaꞌk dui cham mu jaꞌk ka bhɨɨyaꞌ gu jaꞌtkam nam paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ, guiꞌ nam cham jir Israel kam jaꞌtkam jañ tu ja aꞌgidhaꞌ. Guꞌ baꞌ aañ janoꞌ cham paiꞌ mu paiꞌ gaagam gu jaroiꞌ nañ tɨkkaꞌ nañ jax jaꞌk ba ji chu duñiaꞌ ja bui gu jaꞌtkam, piam nañ jax jaꞌk ba ji chu ja aꞌgidhaꞌ. 17 Ni ku ñich cham ja tɨɨgim ɨp guiꞌ nam pu bɨɨpɨꞌ dɨr bar noonbiꞌñ guch Xoiꞌkam nam Jerusaleen jup tuiꞌkaꞌ nañ xi ja tɨkkadaꞌ gɨt. Jax dhui na ñich guꞌ moo janoꞌ mu jaꞌk pu bhɨi maaꞌn kap na paiꞌ Araabia bhaan bipioꞌ gu dɨbɨɨr, gio miꞌ dhɨr Damaasko jaꞌk jañich pu bhɨi ɨp.
18 Baik oidhaꞌ kɨꞌn jañich baꞌ muiꞌ ka jii Jerusaleen, janoꞌ ñich kiaꞌpɨx ba maat gu Peegro. Dhiꞌ buiñor juruuñ jañich mambhɨɨx daman jix chamaam tanoolh. 19 Baꞌ miꞌ dhɨr daipuꞌ gu Santiago ñich pɨx ba tɨɨ, guiꞌ nar jaꞌnniꞌñ gu Gɇꞌkam jich Xoiꞌkam. Pu daipuꞌ dhiꞌ pɨx baꞌ, cham jañich jumai pup ka tɨɨ guiꞌ nam jir noonbiꞌñ guch Xoiꞌkam. 20 Jir sɨlhkam dhiꞌ puiꞌ nañ jɨꞌk jax jam tɨtda, cham tuꞌ nañ puiꞌ pɨx kaiꞌch. Jix maat sia gu Dios nañ sɨlhkam jup kaiꞌch.
21 Baꞌ gatuuk jañich mu jaꞌk pu bhɨi ɨp na paiꞌ Siiria gio Siliisia bhaan bipioꞌ gu dɨppɨr, jɨꞌkchi kap jañich ai mi jaꞌp. 22 Baꞌ janoꞌ pu cham jiñ mat kaꞌ am guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham bɨɨx kap nam jɨꞌk kap maap jum jumpadat tu daandaꞌ na jɨꞌx jir Judea, pu cham jiñ ñɨiꞌñdhaꞌ am maaxik. 23 Dai sap jaꞌpni pɨx ja kɇɇkɇꞌ am jaiꞌ nam kaiꞌchdhaꞌ: “Xib sap mu paiꞌ oirɨt ba tu aꞌga gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam guiꞌ na ka xich bhaamkidhat ka xich koodak kaꞌ. Pu chuꞌm sap jup ba tu aꞌga na jax chuꞌm cham aaꞌndaꞌ na gɨt cham paiꞌ pu chuꞌm ka tum aꞌgadaꞌ.” 24 Jix bhaiꞌm taat am sap baꞌ buiñor gu Dios nañ jax jaꞌk bar tuꞌm xib.