GU UAꞌNAꞌN GU
SANTIAGO
1
Gu Santiago na muiꞌ ba ja ñioꞌkdhaꞌ gu Israel kam jaꞌtkam mu jaꞌp nam jax oiꞌdhaꞌ
Aañ Santiago nañ jir tujuandam tugiꞌñ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ gio gu Jesuus jich Xoiꞌkam jañ yaꞌ dɨr mu jam ñioꞌkiꞌñ jiñ jaaduñ na pim mummu jaꞌp oiꞌdhaꞌ muiꞌ kap na jɨꞌx oiꞌñgaꞌn, na pim jir ja bopxi gu mambhɨɨx gook gu maamraꞌn gu Jakob, na pim tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam.
Na jax jaꞌk buaꞌt jum mamtɨ gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios
Aañ yaꞌ dɨr mu jam guguuxiꞌñ jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan na pim gɇꞌkam kɨꞌn jix bhaiꞌ pɨx jum taat kaꞌ noꞌt tuꞌx buam jum duukam jam aꞌm ba ji chu jii na panaas ku cham nakgam tu tatdaꞌ. Xi ñakooꞌndaꞌ pim, na guꞌ noꞌ pim puꞌñir maaꞌn na pim jax jix biiñak buiñor guch Gɨꞌkoraꞌ, sia ku pim bɨxchuꞌ bhaan jum tulhiiñ, puiꞌ ba machiaꞌ pim. Miꞌ dhɨr cham tuꞌ jax ka ɨlhiiꞌñdhaꞌ pim sia tuꞌx buam jum duukam jam aꞌm jimiim, panaas ku pim moo pu cham tuꞌm tulhiiñdhaꞌ, na pim guꞌ puiꞌ jaꞌk ba kaapakaꞌ. Dai ji na pim guꞌx bhaiꞌ xim gaꞌngidhat miꞌ puiꞌ duiñchuꞌndaꞌ na jax moox kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ guch Gɨꞌkoraꞌ, dhiꞌ pim bhaan baꞌ puꞌñi muiꞌ xim otdatgɨdaꞌ cham tuꞌ bhaan jax jim aagɨt. Dhiꞌ baꞌ bhaan bax maatɨꞌ kaꞌ na pim sɨlhkam jix biiñak buiñor gu Dios, miꞌ dhɨr baꞌx ioꞌm bhaiꞌ ji machiaꞌ pim na jax jaꞌk jix aaꞌ guiꞌ na pim tuiꞌñgɨdaꞌ.
Baꞌ noꞌ pim guꞌ jaiꞌ dhɨt aapiꞌm jix bhaiꞌx maachik na jax pɨk jaꞌk moox aaꞌ gu Dios na pim tuiꞌñgɨdaꞌ, soiꞌm ɨlhdhai pim muiꞌ xi chañiaꞌ gu Dios. Guiꞌ jam makiaꞌ maaꞌn jimdam gu matdaꞌ cham jax ji chɨꞌji, gɇꞌ cham daaxix kam, na pim baꞌ miꞌ dhɨr kɨꞌn bhaiꞌ ji machiaꞌ puꞌñi na jax pɨk jaꞌk jix aaꞌ na pim tuiꞌñgɨdaꞌ. Dai ji na guꞌm aaꞌ na pim bɨɨx jam jujur kɨꞌn jix biiñak kat pu tɨɨdaꞌ na pim ba ɨlhiiꞌñdhaꞌ na puiꞌ ji chu buusniaꞌ, bɨɨx jam jujur kɨꞌn na pim tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ na sɨlhkam jam makiaꞌ gu Dios na pim paiꞌ dhuuk mu tañiaꞌ. Na guꞌ noꞌ pim aapiꞌm pɨx bap xi chɨtda pu cham ji chɨ jɨɨꞌñdhat bɨɨx jam jujur kɨꞌn na puiꞌ ji chu buusniaꞌ, cham tuꞌ jam makiaꞌ gu Dios gu matdaꞌ. Na guꞌ noꞌ pim puꞌñi cham bɨɨx jam jujur kɨꞌn tɨ jɨɨgiꞌñ na puiꞌ ji chu buusniaꞌ na pim jax ɨlhiiꞌñdhaꞌ, jaꞌp pɨx ba ji bubuakiaꞌ pim na jax gu suudaiꞌ na guꞌngukidhat mu jaꞌk jup jimdaꞌ paiꞌ na jaꞌk bhɨɨdaꞌ gu jɨbɨɨlh, jaꞌp jaꞌk gio jaꞌp jaꞌk. Baꞌ gu jaroiꞌ noꞌ puꞌñi jaꞌk pɨx jir tuꞌm, cham jɨꞌxdhaꞌ makiaꞌ gu matdaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ, sia ku tɨix maachim na jax jaꞌk jix aaꞌ gu Dios, na guꞌx mat kaꞌ na cham tuꞌx biiñak kat jup tɨtdadaꞌ, pɨx bap na tɨi xi chaandaꞌ. Ni ku cham tuꞌ gammɨjɨ nabap tanoolh pu chuꞌm bhaan tɨtɨɨꞌñchokaꞌ, na guꞌ buimgidhak maakam tuꞌm bhaan jup ba tɨtɨɨꞌñchokaꞌ, gio buimgidhak maakam ɨp. Mɨkkat miꞌ pu cham ka tɨꞌñchokaꞌ na pɨn tuꞌ ka taanɨt gu Dios, pu cham tuꞌ kap jum buixdhaꞌ.
Baꞌ gu jax chuꞌm jiñ jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan noꞌ gampaiꞌ pɨx tuꞌiiꞌ na cham tuꞌ biaꞌ, jix bhaiꞌ pɨx jum taat kaꞌ buiñor gu Dios, na guꞌ bhammɨ dɨr bha jaꞌk jix chumñigam ɨlhiiꞌñdhaꞌ gu Dios, na guꞌ bhaan tɨ nɨiꞌñdhaꞌ. 10 Guꞌ baꞌ gu jax chuꞌm jiñ jaduuñ jich Xoiꞌkam bhaan noꞌr jix chumñigam, guꞌ ji noꞌt guꞌ naiꞌ ji chu juu gu tuꞌ na biaꞌkat, jix bhaiꞌ pɨx jum taat kaꞌ ɨp sia buiñor gu Dios, na guꞌ gu Dios puiꞌ na jax bhaan ba tɨ nɨidhidhaꞌ, puiꞌ na jax bar jix chumñigam kaꞌ buiñor, sia ku guꞌ yaꞌ gu maaxik bhaan puiꞌ ji bii. Gio na guꞌ cham tuꞌ gammɨjɨ yaꞌ pur jix chumñigam kaꞌ gu jaroiꞌ noꞌr jix chumñigam. Jaꞌp pɨx ji buusan jia na jax gu yooxiꞌ na alhio pɨx mu paiꞌ yootaꞌ, ni jɨꞌx ku iam moo gammɨjɨ miꞌ pu yootdaꞌ. 11 Na guꞌ noꞌt jix ioꞌm bhaiꞌ xi chon, bhaatai pu naiꞌ ji gakiaꞌ bɨɨx bɨnkam gu toonaꞌn, jix gak mi jaꞌp pup katkaꞌ, miꞌ pu dɨbai cham paiꞌ ka matgilhiaꞌ. Puꞌñi ɨp guiꞌ nam jir jix chutumñigam, jotmodaꞌ pɨx cham paiꞌ matgilhiaꞌ noꞌt tuꞌ ma duu, gio guꞌ pu nix chuꞌ ɨp ku bhɨikaꞌ.
Na jax jaꞌk jix bhaaiꞌ nañ dhuñiaꞌ noꞌ cham bhaiꞌ tuñ jim
12 Jaꞌp moo joidham jix bhaiꞌ ba tu jimiaꞌ gu jaroiꞌ noꞌ xi ñakgat gammɨjɨ pux biiñak buiñor gu Dios, sia kut giilhim bɨɨx aixim jix buam jum duukam bhaiꞌ aꞌmiram ji chu jii, na guꞌ gatuuk na puꞌñi xim tulhiiñaimɨi, miꞌ dhɨr dai na ba baidhikaꞌ guch Xoiꞌkam jix dhaam jaꞌk na paiꞌ gammɨjɨ jix jɨkgɨm bap tuiꞌkaꞌ, na joidham jix chu abhaar. Baꞌ puiꞌ ji buusniaꞌ na ba maiꞌchiaꞌ gu kuruun na joidham jix abhaar nax dhaꞌram namɨɨk, guiꞌ nat jax chuꞌm ja iimchuda guch Xoiꞌkam na saak ja makiaꞌ guiꞌ nam jɨꞌk puꞌñi miꞌ puiꞌ jimiaꞌ na jax jix aaꞌ. 13 Guꞌ baꞌ gu jaroiꞌ noꞌ ampɨx puiꞌx buam jix chu duñiim na jax jaꞌk cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios, cham tuꞌ jax jum aaꞌndaꞌ na gu Dios puiꞌ jaꞌk jurtuꞌn ku baꞌ puiꞌ tu tatdaꞌ. Jax dhui na gu Dios cham jɨꞌxdhaꞌ puiꞌ jaꞌk jurtuꞌndaꞌ gu jaroiꞌ nax buam tu duñiaꞌ, na guꞌ cham tuꞌx buam jum duukam aꞌmiram dɨr busaak. 14 Jaꞌpji dɨɨlh juraꞌram dɨr na buusniaꞌ gu jaroiꞌ na puꞌñi bɨɨx aixim bam aaꞌndaꞌ, na miꞌ ba ji kaayaꞌ na jax jaꞌk jurtuꞌnkaꞌ gux buam jum duukam na baꞌx buam bax chu duñiim kaꞌ na jax jaꞌk cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios. 15 Miꞌ baꞌ na puꞌñi xim aagaimɨi, dho guꞌ dai na puiꞌ ba duñiaꞌ dho na jax cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios, baꞌ dai na bam uaꞌtulhdhaꞌ. Miꞌ dhɨr baꞌ noꞌt cham soiꞌ kam ɨlh buiñor gu Dios na tu uañdhaꞌ, muukiꞌ chɨr bap tuiꞌñgɨdaꞌ gu iiꞌmdagaram bhaan, na guꞌ gatuuk dai na ba tulhiiñchudaꞌ gu Dios.
16 Baꞌ aapiꞌm jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, chaꞌpim puiꞌ jaꞌk kam aaꞌndaꞌ na gu Dios puiꞌ jaꞌk jam jurtuꞌnkaꞌ na pim baꞌ puꞌñi buam pɨx jix chu duñiim kaꞌ na jax jaꞌk cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ guiꞌ. 17 Jax dhui na gu Dios cham tuꞌ aꞌmiram dɨr busaak gu tuꞌ nar jix buam jum duukam, dai ji guiꞌ na jɨꞌk tuꞌr jix kɨɨꞌp jum duukam. Bɨɨx guiꞌ na jɨꞌk tuꞌch aꞌm jimiim nar jix kɨɨꞌp jum duukam, Dios jir jup duniiꞌñ, guiꞌ nax dhaam jup tuꞌiiꞌ nat jaroiꞌp duu dhi chiichiaꞌ na bhaꞌñi jaꞌp daraa jix dhaam gio dhi tanoolh na bɨɨx kap tu toonniꞌñ. Gu Dios gammɨjɨ pur Dios jia, cham paiꞌ dhuuk maakam jup bar tuꞌm, pu maaꞌn na jax pɨx jir tuꞌm na jax bar tuꞌm. 18 Baꞌ xich joiꞌndat tɨi xich baidhikam jix dhaam na paiꞌp tuꞌiiꞌ nach paiꞌ gammɨjɨ jix jɨjɨkgɨm bap tuiꞌkaꞌ, dai sap nach miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ na jax jum kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ. Joidham jix bhaiꞌch chɨɨdai jich aichdhaꞌx dhaam dai aach nach jɨꞌk miꞌ puiꞌ jimiaꞌ.
Nañ jax jaꞌk tuiꞌñgɨdaꞌ noꞌñ sɨlhkam ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam
19 Jaꞌpniñ baꞌ moo tɨip xi jam tɨɨdam jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, na pim siamri xi ñakgat noꞌ jaroiꞌ giilhim jam tɨtda na jax cham jir am. Chaꞌpim juandaꞌ, xi kɇɇkɇꞌ pim pɨx sia ku jax kaiꞌch. 20 Cham tuꞌ na pim moo maaꞌn jimdam bhaakui giilhim muiꞌp tɨɨdaꞌ yaꞌ dɨr mu jaꞌk, na guꞌ dhiꞌ puꞌñi jaꞌk cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios. 21 Gu jaꞌpji na pim soiꞌm ɨlhdhat miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ ji na jax jum kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios, guiꞌ na bhaan jich aagiꞌñ na jax jaꞌk jix bhaaiꞌ nach duñiaꞌ nach baꞌ cham jich chulhiiñaꞌ gatuuk, na pim guꞌ bax maat. Jaꞌp japim xi dhui bɨɨx na jɨꞌk tuꞌr jix buam jum duukam na yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn jix chu jaiꞌch na pim baꞌ cham dhiꞌ bhaan jum uaꞌtulhiꞌñdhaꞌ.
22 Ku guꞌ dhiꞌm aaꞌ ji na pim tuꞌ sɨlhkam miꞌ puiꞌ xi dhuiñchuꞌndaꞌ na jɨꞌk moo jax jum kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios, cham tuꞌ daipuꞌ na pim jix mat kaꞌ pɨx. Na guꞌr ba puiꞌ pɨx ɨp sia pim tɨix maat noꞌ pim guꞌ cham pu bua na jax jum kaiꞌch, dɨɨlh japim uaꞌtulhdharaꞌ tɨr jum iabudaꞌ, na pim guꞌ cham am buatgɨdaꞌ. 23 Na guꞌ gu jaroiꞌ noꞌ tɨix maat na jax jaꞌk jum kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios, guꞌ ji noꞌ guꞌ cham pu bua, dhiꞌ jaꞌpni pɨx ba ji buusan na jax gu jaroiꞌ noꞌm nɨnɨiꞌñ nax maachim na jax moo tuꞌm ba tɨ nɨiꞌñ, piam noꞌ cham jix jaꞌkkulhiꞌ. 24 Baꞌ dai miꞌ na ka tɨꞌñchokaꞌ na kam nɨnɨiꞌñdhaꞌ, miꞌ dhɨr na jaꞌp tɨ tɨgiaꞌ, pu cham tuꞌ ka tɨꞌñchokaꞌ na pɨn jax chuꞌm tɨ nɨiꞌñ. Puꞌñi ɨp baꞌ dhiꞌ. 25 Guꞌ baꞌ gu jaroiꞌ noꞌ kɇɇkɇt gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios miꞌ puiꞌ xi dhuiñchuꞌ na jɨꞌk jax jum kaiꞌch na bhaan jich aagiꞌñ nach jax jaꞌk dui cham kach chulhiiñaꞌ, dhiꞌ dho gi guꞌ joidham jix jɨkgɨm bap tuiꞌkaꞌ ji gio nax bhaiꞌ ji chu buusnidhaꞌ na jɨꞌk tuꞌ jax buadaꞌ, na guꞌ joidham bhaan tɨ nɨidhidhat palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ gu Dios.
26 Baꞌ gu jaroiꞌ noꞌ miꞌ puiꞌ tɨi xi jim na jax moo tu aagix gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios na tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, guꞌ ji noꞌ guꞌ buam pɨx tu ñiok na jax cham jir am na cham kɨɨꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios, pur cham tuꞌ kaꞌ, sia ku guꞌ tɨi puiꞌm aaꞌ na miꞌ puiꞌ bhɨichuꞌ na jax tu aagix, jir jaꞌp pɨx kaꞌ baꞌ na puiꞌm tɨɨtɨꞌndaꞌ nar jich Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham, na guꞌ giilhim tu ñiokdaꞌ. 27 Guꞌ dhiꞌ matgam noꞌñ tuꞌ sɨlhkam miꞌ puiꞌ ba bhɨichuꞌ na jax tu aagix gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios nañ ba tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, cham tuꞌ ji nañ kañ uaꞌtulhiꞌñdhaꞌ kɨꞌn gu tuꞌ yaꞌ kam dhi oiꞌñgaꞌn, puiꞌ na jax nañ jix buam tu ñiokdaꞌ gam nañ giilhim ja tɨtdadaꞌ gu jaꞌtkam, guꞌ jaꞌpji nañ jix ja joiꞌgɨꞌndaꞌ ji gio nañ ja palhbuiꞌñdhaꞌ gu aꞌaalh nam alh jir dɨꞌdɨr koiꞌ, gio gu dɨꞌdɨlhdhɨm uꞌuub nañ xi ja maakidhat gu tuꞌ na ja aꞌm jum aagaidhaꞌ.