GUX BHAIꞌM KAIꞌCHDHAM ÑIꞌOOK NA BHAAN TU AꞌGA GUCH XOIꞌKAM NAT TU UAꞌNAK GU
MATEO
1
Gu bopxiꞌñ guch Xoiꞌkam
(Lk. 3:23‑38)
Gu Dabii gio gu Abraam jir diꞌ pɨx am gu bopxiꞌñ guch Xoiꞌkam. Jaꞌpni jaꞌk moo tu tuꞌiiꞌ:
Gu Abraam maaꞌn tu mar kat na Isaak tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ moo gu Isaak maaꞌn jup tu mar kat na Jakob jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ moo gu Jakob jɨꞌkchip tu maamar kat, maadɨt jir diꞌ guiꞌ na Judaa tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Judaa gook jup tu maamar kat, maaꞌn Paaris tɨɨgich, gu jumai baꞌ Saara, gu ja naan baꞌ Tamaar jup tɨɨgich. Baꞌ gu Paaris maaꞌn jup tu mar kat, Isroom jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Isroom maaꞌn jup tu mar kat, Araam jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Araam maaꞌn jup tu mar kat, Aminadaa jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Aminadaa maaꞌn jup tu mar kat, Nasoon jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Nasoon maaꞌn jup tu mar kat, Salomoon jup tɨɨgich. Baꞌ gu Salomoon miꞌ dhɨr maaꞌn jup tu mar kat na Boos jup tɨɨgich, gu dɨꞌɨɨꞌn baꞌ Raab jup tɨɨgich. Baꞌ gu Boos miꞌ dhɨr maaꞌn jup tu mar kat, Obed jup tɨɨgich, gu dɨꞌɨɨꞌn baꞌ Rut jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Obed maaꞌn jup tu mar kat, Isayii jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Isayii maaꞌn jup tu mar kat na puiꞌ tɨɨgich Dabii. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Dabii maaꞌn jup tu mar kat na Salomoon jup tɨɨgich, guiꞌ nar dɨꞌɨɨꞌn guiꞌ na bɨɨpɨꞌ dɨr jir bɨngaꞌn kat gu Uriiyas.
Baꞌ gu Salomoon miꞌ dhɨr maaꞌn jup tu mar kat, Roboam jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Roboam maaꞌn jup tu mar kat, Abiiyas jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Abiiyas maaꞌn jup tu mar kat, Asaa jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Asaa maaꞌn jup tu mar kat, Josapaat jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Josapaat maaꞌn jup tu mar kat, Joraam jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Joraam maaꞌn jup tu mar kat, Usiiyas jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Usiiyas maaꞌn jup tu mar kat, Jotaam jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Jotaam maaꞌn jup tu mar kat, Akaas jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Akaas maaꞌn jup tu mar kat, Esekiiyas jup tɨɨgich. 10 Miꞌ dhɨr baꞌ gu Esekiiyas maaꞌn jup tu mar kat na Manasees jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Manasees maaꞌn jup tu mar kat, Amoon jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Amoon maaꞌn jup tu mar kat, Josiiyas jup tɨɨgich. 11 Miꞌ dhɨr baꞌ gu Josiiyas jɨꞌkchip tu maamar kat janoꞌ na mɨt paiꞌ dhuuk ja uꞌuuk gu Israel kam jaꞌtkam mu jaꞌk Babiloonia. Baꞌ maadɨt Jekoniiyas tɨɨgich guiꞌ jɨꞌ nam jir maamraꞌn kat.
12 Baꞌ mɨkkat gatuuk nam paiꞌ dhuuk mu jaꞌk xi oiꞌñkat Babiloonia, maaꞌn jup tu mar kat gu Jekoniiyas na Salatial jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Salatial maaꞌn jup tu mar kat, Robabeel jup tɨɨgich. 13 Miꞌ dhɨr baꞌ gu Robabeel maaꞌn jup tu mar kat, Abiot jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Abiot maaꞌn jup tu mar kat, Eliakiim jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Eliakiim maaꞌn jup tu mar kat, Asoor jup tɨɨgich. 14 Miꞌ dhɨr baꞌ gu Asoor maaꞌn jup tu mar kat, Sadook jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Sadook maaꞌn jup tu mar kat, Akiim jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Akiim maaꞌn jup tu mar kat, Eliob jup tɨɨgich. 15 Miꞌ dhɨr baꞌ gu Eliob maaꞌn jup tu mar kat, Eliasaar jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Eliasaar maaꞌn jup tu mar kat, Mataan jup tɨɨgich. Miꞌ dhɨr baꞌ gu Mataan maaꞌn jup tu mar kat, Jakob jup tɨɨgich. 16 Miꞌ dhɨr baꞌ gu Jakob maaꞌn jup tu mar kat na Josee jup tɨɨgich, guiꞌ nar bɨngaꞌn kat gu Mariiya guiꞌ nar dɨꞌɨɨꞌn guch Xoiꞌkam guiꞌ na Jesuus tɨɨꞌ, guiꞌ na saak Dios puꞌñi bha jootsaꞌ jix dhaam dɨr.
17 Baꞌ janoꞌ dɨr nat paiꞌ dhuuk maaxir gu Abraam, mambhɨɨx daman maakob ai mɨt gu jaꞌtkam nat baꞌp ba maaxir gu Dabii. Gio baꞌ miꞌ dhɨr gatuuk jaꞌkbuiꞌ aixkam jup ai mɨt na mɨt maaxir janoꞌ dɨr nat paiꞌ dhuuk gu Dabii maaxir miꞌ juugɨt na mɨt paiꞌ dhuuk ja uꞌuuk gu Israel kam jaꞌtkam mu jaꞌk Babiloonia. Gio baꞌ miꞌ dhɨr janoꞌ nam paiꞌ dhuuk mu jaꞌk xi oiꞌñkat Babiloonia gu Israel kam jaꞌtkam, jaꞌkbuiꞌp ai mɨt mambhɨɨx daman maakob na mɨt maaxir gu jaꞌtkam miꞌ juugɨt nat paiꞌ dhuuk maaxir guch Xoiꞌkam guiꞌ na saak Dios puꞌñi bha jootsaꞌ jix dhaam dɨr.
Nat jax jaꞌk maaxir guch Xoiꞌkam
(Lk. 2:1‑7)
18 Jaꞌpni jaꞌk jum duu guch Xoiꞌkam janoꞌ nat paiꞌ dhuuk maaxir. Gu dɨꞌɨɨꞌn Mariiya tu taandaꞌ am na sap bɨɨmaꞌn tu kiichaꞌ maaꞌn gu chioꞌñ na puiꞌ tɨɨꞌ Josee, guꞌ ji na guꞌ bɨɨpɨꞌ dɨr nat chakui bɨɨmaꞌn tu kiicha, dɨɨlh pɨx bar alhiꞌch kɨɨkam kaꞌ gu Mariiya, sia kum tɨi chakuir jum bɨpnagɨm, na guꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ nat puiꞌ jaꞌk bhaan jum tajaa na baꞌ dɨɨlh pɨx ba tɨgiaꞌ maaꞌn gu alhii. 19 Guꞌ baꞌ na guꞌ gu Josee jup jir jix bhaiꞌkam kaꞌ, guiꞌ na bɨɨmaꞌn jix chu kiicham kaꞌ gu Mariiya, puiꞌ bam aagɨt nam jix xɨꞌlhim xim jɨꞌdɨlhkadai gɨt cham tuꞌ bhaan ji chu aꞌgat, na guꞌx joiꞌgɨꞌn gu Mariiya, baꞌ cham aaꞌ na ba ji iattulhdhaꞌ ja bui gu gɇꞌgɇrkam jum aaꞌndam, nam baꞌ cham tu chiñiaꞌ nam muꞌaaꞌ. 20 Baꞌ puiꞌ bam aagɨk na moo maiꞌ ba buaꞌ gɨt gu Mariiya, guꞌ ji nat guꞌ ba tɨɨ maaꞌn gu nobiiꞌñ guch Gɨꞌkoraꞌ tɨɨtkiꞌ bhaan na sap jup tɨtda:
―Aapiꞌ Josee nap jir boxiiꞌñ gu Dabii, chaꞌp jax jum aagɨt bɨɨmaꞌn xi chu kiichai gu Mariiya, na guꞌ gu alhii guiꞌ na tɨgiaꞌ, dhiꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ pɨx nat puiꞌ jaꞌk tu duu nat bhaan jum tajaa. 21 Baꞌ guiꞌ jɨꞌ gu alhii na tɨgiaꞌ gu Mariiya, Jesuus jap tɨɨtgɨꞌ, na guꞌ dhiꞌ ya jaꞌp uañchudaꞌ gu ja uaꞌtulhdharaꞌ gu Israel kam jaꞌtkam. Puiꞌ ku baꞌr am na puꞌñi jaꞌk tɨɨꞌnkaꞌ.
22 Baꞌ dhiꞌ puꞌñi jaꞌk tum duu janoꞌ nat tum kuugalh gu puiꞌ nat jax jaꞌk tɨꞌɨɨk bɨjɨk guch Gɨꞌkoraꞌ nat bhaan jim uaꞌrgidhak maadɨt guiꞌ nam bɨjɨk bhaankam tu aꞌgimɨk, nat puiꞌ jaꞌk tu uaꞌnak na jaꞌpnim kaiꞌch:
23 Dɨɨlh pɨx ba tɨgiaꞌ gu alhii maaꞌn gu ubii tɨyaa.
Emanoil jam baꞌ tɨɨtgɨꞌ.
Baꞌ dhiꞌ jaꞌp kaiꞌñkam jup jum kaiꞌch: Jich aꞌm tɨ nɨiꞌñ gu Dios.
24 Baꞌ nat paiꞌ dhuuk ba ñiñia gu Josee, cham jax ji chɨꞌɨɨk bhaiꞌp ji bhɨi gu Mariiya na jax ba tɨtda gu nobiiꞌñ gu Dios. 25 Ku guꞌ chakui maap jix bhaiꞌ tu oiꞌñcha mɨt ji jaꞌp na moo na jax noꞌm jir jum bɨpnagɨm. Dai gatuuk nat paiꞌ dhuuk ba tɨɨ gu alhii gu Mariiya na mɨt baꞌ maap ba tu oiꞌñcha. Baꞌ gu Josee, Jesuus tɨɨt gu alhii nat jax chia na tɨɨtgɨꞌ gu nobiiꞌñ gu Dios.