GUX BHAIꞌM KAIꞌCHDHAM ÑIꞌOOK NA BHAAN TU AꞌGA GUCH XOIꞌKAM NAT TU UAꞌNAK GU
MAARKOS
1
Gu Jesuus na miꞌ ba aayaꞌ na paiꞌ ja bopkondaꞌ gu Juan gu jaꞌtkam
(Mt. 3:1‑12; Lk. 3:1‑9, 15‑17; Jn. 1:19‑28)
Jaꞌpni jaꞌk bhaiꞌ jim tɨbgai dhix bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na bhaan tu aꞌga guch Xoiꞌkam, Maraaꞌn gu Dios, nat tu uaꞌnak bɨjɨk gu Isaiiyas janoꞌ nat paiꞌ dhuuk bha ñioꞌkdhak gu Dios, na sap jup tɨtda guch Gɨꞌkoraꞌ gu Maraaꞌn:
Jumaiñ bɨɨpɨꞌ mu jootsaꞌ na baꞌ ba ja mattudaꞌ gu jaꞌtkam nap jootom muiꞌ ba jim.
Na mu jaꞌp pɨx ba tu ja aꞌgiꞌñdhaꞌ gu jaꞌtkam gampɨx jix chu gak kɨr nap ja tɨtdadaꞌ:
“Gor jix kɨɨꞌ bim duuñ.
Jaꞌp pɨk bhaiꞌ bar jimdam gu Gɇꞌkam.
Miꞌ pim sap puiꞌ ba jimiaꞌ na jax jix aaꞌ.”
Baꞌ puiꞌp jum duu ɨp, mummu jaꞌp pɨx ba oirɨdaꞌ gu Juan na paiꞌr gampɨx jix chu gak kɨr, ja bopkondaꞌ gu jaꞌtkam puiꞌ xi ja tɨtdat na sap jir am nam xim bopkonai miꞌ puiꞌ ba jimiaꞌ na jax jix aaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ, na sap baꞌx ja joiꞌmdai ba uañchudaꞌ gu ja uaꞌtulhdharaꞌ. Baꞌ muiꞌ jaꞌtkam miꞌ aajidhaꞌ am gu bhammɨ dɨr kam Jerusaleen na paiꞌr gɇꞌ kiicham, gio baꞌ jaiꞌ muiꞌ kap dɨr na jɨꞌx Judea dɨbɨɨr bhaan bipioꞌ, nam jix kaim kaꞌ, na guꞌ giilhim joidham jix bhaiꞌ xi buadaꞌ na tu aꞌgadaꞌ. Baꞌ guiꞌ nam jɨꞌk tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ na sɨlhkam jir puiꞌ na jax tu ja aꞌgiꞌñdhaꞌ, puiꞌ ba tɨtdadaꞌ am nam sap cham ka aaꞌ nam jix uaꞌtulhdhix kaꞌ. Baꞌ gu Juan dai na xi ja bopkondaꞌ miꞌ na paiꞌ mɨrdaꞌ gu suudaiꞌ Jordaan Ak.
Baꞌ gu Juan gu tɨiꞌdhargaꞌn, kameeyo gu bapooꞌn jir jup duiñxim kaꞌ, gio baꞌ gu bhisparuꞌn jir joꞌ kaꞌ ɨp. Baꞌ na paiꞌ dhuuk bax bhioꞌn kaꞌ, dai gu sossoi na tu daꞌngɨt tu kuaꞌdaꞌ gio baꞌ gu mɨɨbat gu gampɨx kam. Baꞌ na tu ja aꞌgiꞌñdhaꞌ gu jaꞌtkam jup ja tɨtdadaꞌ:
―Gatuuk dɨr bha jim guiꞌ nax ioꞌm jir gɇꞌkam, cham tuꞌ puiꞌ na jax aañ, na ni jɨꞌx kuñ cham jir jupaabkamuꞌn nañ dhumartɨi tuꞌ suskaꞌn jup ba kookoxdhaꞌ gɨt. Baꞌ aañ xib suudaiꞌ kɨꞌn pɨx ka jam bopkon, guꞌ baꞌ guiꞌ na paiꞌ dhuuk yaꞌ aayaꞌ, puiꞌp ji buusniaꞌ na jam bopkonaꞌ, na guꞌ ba jam tajaañdhaꞌ gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdagaꞌn gu Dios.
Gu Jesuus na ba chiñiaꞌ gu Juan na bakuanaꞌ
(Mt. 3:13‑17; Lk. 3:21‑22)
Baꞌ janoꞌ muiꞌp ma jii gu Jesuus mummu dɨr Nasareet na paiꞌ Galilea dɨbɨɨr bhaan bipioꞌ. Baꞌ mummu ba ji buus Jordaan Ak miꞌ na paiꞌ oirɨt ja bopkon gu Juan gu jaꞌtkam, baꞌ miꞌ puiꞌ ba tɨtda ɨp na sap bakuanaꞌ. 10 Baꞌ nat paiꞌ dhuuk muiꞌ ji buus miꞌ dhɨr suudaiꞌ chɨr gu Jesuus na ba bakuañixchuꞌ, ba tɨɨ nat bhaiꞌ jim kupioꞌ gux dhaam, gio baꞌ nat bhaiꞌ ji chɨm gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ jaꞌp tuꞌm na giodaꞌ, baꞌ naiꞌ ji jaa bhaiꞌ bhaan. 11 Gio baꞌ nat ba kai nat bhaiꞌ ba tum aꞌga bhammɨ dɨr jix dhaam, jup tum kaiꞌch:
―Aap jir diꞌ nap jir jiñ mar nañ xim kɨɨgalhiꞌñ, gio nañ gɇꞌkam kɨꞌn jix bhaiꞌñ chaat aap jum bui.
Gu jaꞌook na tɨix maiꞌchim kaꞌ gu Jesuus
(Mt. 4:1‑11; Lk. 4:1‑13)
12 Baꞌ gatuuk miꞌ dhɨr ma jii gu Jesuus mummu jaꞌk maaꞌn kap na paiꞌr gampɨx, nat guꞌ puiꞌ jaꞌk jurtuda gux Dhuuduꞌ kam jix Uañ Iiꞌmdaꞌ. 13 Baꞌ miꞌ juruuñ maaꞌn masaaꞌn daman mambhɨɨx tanoolh, mɨjɨ jaꞌp pu oirɨdaꞌ dɨɨlh na paiꞌ cham jaroiꞌ oirɨdaꞌ. Dai gu tuꞌ jɨꞌngiarum na mi jaꞌp tum oipodaꞌ, gio baꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ gu noonbiꞌñ nam guguuxiꞌñdhaꞌ. Baꞌ miꞌ ba ai gu jaꞌook na ɨlhdhat na moo miꞌ maiꞌchiaꞌ gɨt, guꞌ ji nat guꞌ cham jax dhooda.
Gu Jesuus na kiaꞌpɨx ba ji chu ja aꞌgidhaꞌ gu jaꞌtkam
(Mt. 4:12‑17; Lk. 4:14‑15)
14 Baꞌ mɨkkat na mɨt paiꞌ dhuuk ba kuu gu Juan, ma jii gu Jesuus bhammɨ jaꞌk Galilea nat ba tu ja aꞌgidham gu jaꞌtkam gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios. 15 Baꞌp ja tɨtdadaꞌ bhammɨ jaꞌp ji oirɨt:
―Yaꞌ mam aiñ jaaduñ na paiꞌ dhuuk tu daaxix na maaxik jum maaxdhaꞌ gu Dios aapiꞌm jam bui, na pim baꞌ bax mat kaꞌ nax chu joiꞌgɨꞌn sia kux ioꞌm jir gɇꞌkam. Baꞌ dai na jam aꞌm bam aaꞌ na pim miꞌ puiꞌ ba jimiaꞌ na jax jix aaꞌ, gio baꞌ na pim tɨ jɨɨꞌñdhaꞌ na bhaiꞌ ji chu jam aꞌgidhaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ.
Gu Jesuus na ba ja baidhikaꞌ maakob gu boptop bhiadam
(Mt. 4:18‑22; Lk. 5:1‑11)
16 Baꞌ ma jii gu Jesuus mummu jaꞌp juꞌñdharan na paiꞌ gɇꞌ suuꞌnkaꞌ gu suudaiꞌ guiꞌ na Galilea dɨbɨɨr bhaan bipioꞌ. Baꞌ miꞌ ba ja tɨɨ gook gu boptop bhibhiadam daim sɨspidhim nam mi jaꞌp buppaim suudaiꞌ chɨr maaꞌn gu gɇꞌ asaak. Maaꞌn Simoon tɨɨgim, jumai baꞌ Anrees. 17 Baꞌp ja tɨtda gu Jesuus:
―Aañ puiꞌ ɨlhiiꞌñ jiñ jaaduñ na pim xib dɨr gammɨjɨ bañ kaichgɨdaꞌ, na pim baꞌ jaiꞌñ palhbuidhaꞌ nañ tu ja aꞌgidhaꞌ gu jaꞌtkam. Bar jaꞌtkam bhibhiadam kaꞌ pim pɨx baꞌ, cham tuꞌ boptop bhibhiadam kiaꞌ, na guꞌ guiꞌ nam jɨꞌk ba tɨ jɨɨꞌñdhaꞌ na pim jɨꞌk jax tu ja aꞌgidhaꞌ, dhiꞌ jaꞌp ji buusniaꞌ na pim ba ja bhiaꞌ.
18 Baꞌ guiꞌp ma oi mɨt cham jax ji chɨꞌɨɨk. Miꞌ xi iabok jamɨt gu ja aꞌsak.
19 Baꞌ palhɨɨp gama jaꞌk iam xi jii mɨt bɨɨx juꞌñdharan, miꞌp ba ja tɨɨ mɨt gu Jakoobo gio gu Juan, maamraꞌn gu Sebedeo, nam miꞌ daraat kanuub taꞌm ka ja jiisom gu ja aꞌsak guiꞌ nam kɨꞌn tu bhibhia gu boptop. 20 Baꞌ puiꞌp ba ja tɨtda nat jax ja tɨɨdak ja baidhak guiꞌ na ja bɨɨm ba jim. Baꞌ guiꞌ puiꞌ cham jax ji chɨꞌɨɨk ma oi mɨt ɨp, miꞌ xi buak jamɨt gu ja taat Sebedeo ja bɨɨm gu tujuandam tugiꞌñ.
Gu Jesuus na ba duaꞌñdhaꞌ maaꞌn gu maaꞌnkam na kax ñaanbiꞌ kaꞌ
(Lk. 4:31‑37)
21 Moo mɨt mummu jaꞌk bhɨi Kapernaum na paiꞌr kikcham na baꞌ moo bam aayaꞌ na paiꞌ dhuuk cham ka tum juandaꞌ. Baꞌ janoꞌ nat paiꞌ bam ai, muiꞌ ma jii gu Jesuus mu nam paiꞌ tu chiopiꞌ gu Israel kam jaꞌtkam. Baꞌ miꞌ baakɨk bhaiꞌ ji chu ja aꞌgi. 22 Alh ni jaroiꞌ ku ñiok, miꞌ puiꞌ pup tuꞌiiꞌ am na mɨt ba kai, na guꞌx ioꞌm bhaiꞌ xi bua na xi chu aꞌga, cham tuꞌ puiꞌ na jax guiꞌ nam jup kaiꞌchdhaꞌ nam sap jix mat kaꞌ gu ñioꞌkiꞌñ gu Dios. 23 Baꞌ maaꞌn miꞌp oirɨdaꞌ gu maaꞌnkam na ampɨx jix ñaanbiꞌ kaꞌ, na bhaan baax kaꞌ gu cham kɨɨꞌ iiꞌmdaꞌ. Baꞌ na miꞌ ka tu ja aꞌgiꞌñ gu Jesuus gu jaꞌtkam, miꞌ baakɨk chiop gɇꞌ kɨꞌn muiꞌ ba ñio gux ñaanbigɨm, na guꞌ puiꞌ jaꞌk jurtuꞌntuꞌ gu cham kɨɨꞌ iiꞌmdaꞌ, jup kaiꞌch:
24 ―¿Jax japich bhaiꞌ bach dhoodam Jesuus Nasareet kam? ¿Kaꞌp ti bhaiꞌ bach koodam aa? ¡Aañ jix maat jia nap aap jir diꞌ gu Dios gu maaxik duakam!
25 Guꞌ ji na guꞌ maaꞌn nat jax ñiok gu Jesuus, jup tɨtda:
―¡Chaꞌp ñiokdaꞌ cham kɨɨꞌ iiꞌmdaꞌ nap naanbichuꞌn dhiñ jaduuñ! ¡Mup buusniaꞌ bhaiꞌ dhɨr bhaan! ¡Chaꞌp bhaiꞌ pu tuiꞌñgɨdaꞌ!
26 Baꞌx ioꞌm xi bhɨi gu maaꞌnkam nat paiꞌ ba ji buus gu cham kɨɨꞌ iiꞌmdaꞌ bhaiꞌ dhɨr bhaan. Gɇꞌ xi jiiñkɨk nat baꞌ pɨk ba buus. 27 Baꞌ dappaam miꞌ puiꞌ pup tuꞌiiꞌ am dho gi ji baꞌx ioꞌm gu jaꞌtkam, dai nam naiꞌ tɨim tɨ tɨkkaꞌn dɨɨlh jix dhuꞌnpiꞌñ kɨꞌn, jup kaiꞌch am:
―¿Jax baꞌr jum duukam chi dhiꞌ puiꞌ? Gi nach cham jɨꞌxkat paiꞌ dhuuk puiꞌ chɨ nɨidhat na jax tu buim dhi Jesuus. Tɨɨꞌ na sia gu cham kɨkɨɨꞌ iꞌiiꞌmdaꞌ tuꞌ pɨx ja ɨlhiiꞌñ, jix jɨɨgiꞌñ am.
28 Baꞌ cham mɨɨkim na mɨt bɨɨx puiꞌ ba tɨ kai gu jaꞌtkam na jɨꞌx jir Galilea na jɨꞌk jax tu buim gu Jesuus.
Gu Jesuus na ba duaꞌñdhaꞌ gu daadaꞌn gu Simoon Peegro
(Mt. 8:14‑15; Lk. 4:38‑39)
29 Baꞌ jaꞌxpɨx nat ba buus gu Jesuus miꞌ dhɨr chiop, na xi chu ja aꞌgidhimɨk gu jaꞌtkam, sɨlh jii mummu gama jaꞌk nam paiꞌ tu baꞌaak gu Simoon gio gu Anrees. Baꞌ bɨɨx jaiꞌ xi jiim am gu Jakoobo gio gu Juan. 30 Baꞌ gu daadaꞌn gu Simoon mɨjɨ ka boꞌ baꞌk chɨr jum bakxidhat na ɇɇ gu toiñdhiꞌ. Baꞌ nat jax mu ai gu Jesuus, ba aagiꞌñ am gu miꞌ oiꞌñkam nax kaꞌook. 31 Baꞌ muiꞌ ji ai gu Jesuus miꞌ na paiꞌ boꞌ, baꞌ daagɨk nobiꞌran xi bamiiꞌ. Jix kɨɨꞌ bhaiꞌ ji bam miꞌ jotmodaꞌ pɨx, baꞌ dai nat ba tu ja onbaiꞌ.
Gu Jesuus na ba ja duduaꞌñdhaꞌ muiꞌ gux kakoꞌkkam
(Mt. 8:16‑17; Lk. 4:40‑41)
32 Baꞌ nat paiꞌ ba bhiꞌñ gu tanoolh, na puiꞌ bax dhɨdɨmpuꞌ, muiꞌ jaꞌtkam pɨx jaꞌx ji ai mɨt miꞌ baꞌaak kɨɨk na paiꞌ daa gu Jesuus ji ja baidhat gux kakoꞌkkam, jaiꞌ guiꞌ nam ampɨx jix ñanaanbiꞌ kaꞌ na ja aꞌm jup tuiꞌkaꞌ gu cham kɨkɨɨꞌ iꞌiiꞌmdaꞌ. 33 Giilhim muiꞌ mɨt miꞌ mam jumaap kiꞌñgob gu mi jaꞌp oiꞌñkam na jɨꞌx jir kiicham. 34 Baꞌ pɨx jaꞌx ji ja duduaꞌñ gu Jesuus gux kakoꞌkkam, na guꞌ mi jaꞌp moo bɨɨx aixim tuꞌm jup tɇ ɇɇkaꞌ gu koꞌkdaiꞌ. Jaiꞌ guiꞌ nam ampɨx jix ñanaanbiꞌ kaꞌ, bɨɨx jaꞌk ja joot gu cham kɨkɨɨꞌ iꞌiiꞌmdaꞌ ja aꞌm dɨr. Pu cham ja doꞌñcho nam jax bha tu aꞌga gu cham kɨkɨɨꞌ iꞌiiꞌmdaꞌ, na guꞌx bhaiꞌx maat na noꞌt jax dhuuk xi ja doꞌñcho nam bha tu aꞌgaꞌ, miꞌ maaxik ba kɨɨsaꞌ am nar tuꞌp tuꞌm daꞌ.
Gu Jesuus na ba jimiaꞌ mu jaꞌp na jɨꞌx jir Galilea na tu ja aꞌgiꞌñmɨraꞌ gu jaꞌtkam
(Lk. 4:42‑44)
35 Baꞌ bɨjɨk ba bam gu Jesuus na kapup jix chukgam, baꞌ ma jii nammɨ gama jaꞌk na paiꞌr gampɨx. Miꞌ baꞌ bhaiꞌ ji chu aꞌga jix dhaam jaꞌk buiñor guch Gɨꞌkoraꞌ. 36 Baꞌ jaꞌxpɨx nat paiꞌx bhaiꞌ ba xiaꞌ, muiꞌp ma gaagam gu Simoon bamgɨk ja bɨɨm guiꞌ nam takaab dɨr maap jii mɨt gu Jesuus. 37 Baꞌ nammɨ pɨx ji chɨɨ mɨt na paiꞌ ka oirɨ, baꞌp tɨtda am:
―Bhammɨ tɨim gaꞌngaꞌ am muiꞌ gu jaꞌtkam.
38 Guꞌ ji na guꞌp ja tɨtda gu Jesuus:
―Gatuuk jach dho gio bhaiꞌp aayaꞌ, na guꞌ ka tum aagim. Maik gor kiaꞌ mɨjɨni jaꞌp na jax jir kikcham, sia dai ya jaꞌp miaꞌn kiaꞌ, nam baꞌ guꞌ bɨɨx jup jix mat kaꞌ gu jaꞌtkam nañ jɨꞌk jax tu aꞌga, na ñich guꞌ pu kaiꞌñkam bha jii.
39 Bhaiꞌ baꞌ pu oirɨdaꞌ na jɨꞌx jir Galilea na tu ja aꞌgiꞌñdhaꞌ gu jaꞌtkam bha jaꞌp nam jax tu chichiopiꞌ. Gio baꞌ na jaꞌk ja jootsaim gu cham kɨkɨɨꞌ iꞌiiꞌmdaꞌ ja aꞌm dɨr guiꞌ nam jix ñanaanbiꞌ kaꞌ.
Gu Jesuus na ba duaꞌñdhaꞌ maaꞌn gux koꞌkkam na tootolhidhat bha gakiidhaꞌ gu tukgaꞌn
(Mt. 8:1‑4; Lk. 5:12‑16)
40 Baꞌ maaꞌnnim mu ba ai maaꞌn gux koꞌkkam na paiꞌ oirɨdaꞌ gu Jesuus, na tootolhidhat bha gakiidhaꞌ gu tukgaꞌn. Baꞌ miꞌ oꞌlhiaꞌn kɨꞌn ji kɨkbuk bɨɨpɨꞌ dɨr jup tɨtda:
―Aañ jaꞌpni moo soiꞌ bham tɨɨdam jiñ jaduuñ nañ jaꞌp tɇ kɇɇ nap bɨxchuꞌx aichuꞌn nach chuꞌ cham paiꞌ nɨiꞌñ, nap iam jiñ dhuaꞌñdhaꞌ noꞌp moo puiꞌp ɨlhiiꞌñdhaꞌ gɨt.
41 Baꞌx joiꞌmdak ba tɨɨ gu Jesuus, baꞌp tɨtda bhaiꞌ xi dhaagɨk:
―Jir am dho, nañ guꞌ pu kaiꞌñkam ya oirɨ. Jaiñ, ba dua pich. Chaꞌp jax kam aaꞌndaꞌ.
42 Baꞌ dai nat puiꞌ jɨꞌ xi chɨɨꞌn, jotmodaꞌx bhaiꞌ bhaiꞌ ji chu taatdat. Jix kɨɨꞌp jum duu, pu cham paiꞌ ka tu koꞌk. 43 Baꞌ gu Jesuus tɨi xi sooꞌmchulhdhak ba joot na cham tu aaꞌndaꞌ nat jax dhuuk dua, jup tɨtda:
44 ―Dai nap moo cham jaroiꞌ aagiꞌñdhaꞌ na ñich aañ jum duaꞌñ. Dai nap sɨlh jimiaꞌ bhammɨ na paiꞌ daa guiꞌ na jaiꞌ ja palhbuiꞌñdhaꞌ gu Israel kam jaꞌtkam nam tu daandaꞌ buiñor gu Dios, na baꞌm tɨgiaꞌ na pich ba dua. Xi chɨkkadaꞌ ap. Noꞌ jax kaiꞌch nap bax kɨɨꞌ, dai nap tu makgɨrtai tɨtɨkiaꞌ na jax jaꞌk aagix nat tu uaꞌnak gu Moisees, nam baꞌ bax mat kaꞌ gu jaꞌtkam nat ba buus gu koꞌkdaiꞌ dhiꞌ nap kɨꞌn kax kaꞌook kat.
45 Guꞌ ji na guꞌ guiꞌ moo janoꞌ nat jax jii, pɨx jaꞌx ja aagiꞌñ gu jaꞌtkam. Giilhim bɨɨx puiꞌ bax chu maat am. Baꞌ puiꞌ miꞌ pup oirɨ gu Jesuus gampɨx, mɨjɨ jaꞌp tɨbiappudaꞌ, na guꞌ cham ka aaꞌ na maaxik bhammɨ jaꞌp oirɨdaꞌ gɇꞌgɇr kikcham. Ku guꞌ puiꞌ pɨx muiꞌ miꞌp aajidhaꞌ am ji na paiꞌ oirɨdaꞌ.