GU UAꞌNAꞌN GU PAABLO NAT TU JA UAꞌÑXI GUIꞌ NAM TƗ JƗƗGIꞌÑ BUIÑOR GUCH XOIꞌKAM NAM
PILIIPOS OIꞌDHAꞌ
1
Na ja ñioꞌkdhaꞌ gu Paablo
Aañ Paablo bɨɨmaꞌn gu Timoteo nach gook dɨt jir tujuandam tugiꞌñ guch Xoiꞌkam, mu tu jam uaꞌñiꞌñ ich aapiꞌm na pim miꞌ oiꞌdhaꞌ Piliipos na gɇꞌ daaꞌñxim jir kiicham, na pim guꞌr jaꞌtkam tugiꞌñ gu Dios na pim buiñor bap tuiꞌdhiꞌ guch Xoiꞌkam Jesuus. Bɨɨx jañ jam aagɨt jup kaiꞌch na pim jɨꞌk maap jum jumpadat daan gu Dios, sia guiꞌ nam bɨɨpɨꞌ dɨr guꞌkat tu jam aꞌgiꞌñ gu ñioꞌkiꞌñ, gam guiꞌ nam jaꞌppɨx jir tujuandam miꞌ jam bui. Baꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ gio guch Xoiꞌkam Jesuus nar gɇꞌkam pɨx jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ am gammɨjɨ na pim baꞌx bhaiꞌm taatɨt tu oiꞌñkaꞌ bɨɨx jɨꞌmaꞌn aapiꞌm.
Na ba ja aagiꞌñdhaꞌ gu Paablo na gammɨjɨ ja aꞌmkam tu daan
Aañ gammɨjɨ taxchaabgiꞌñdhaꞌ gu Dios nañ ba jam tɨꞌñchoꞌ, gio nañ paiꞌ dhuuk tu daandaꞌ, jix bhaiꞌñ chaatɨt jañ jaiꞌ jam aꞌmkam jup xi chu dañiaꞌ bɨɨx aapiꞌm. Nañ guꞌx maat nach maap tu aꞌgichuꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na bhaan tu aꞌga guch Xoiꞌkam, janoꞌ dɨr jach maap puch dhaaꞌñchuꞌ na pimɨt dɨr tɨ jɨɨꞌñ, sia pui xib. Tuꞌ sɨlhkam kɨꞌn tɨ jɨɨgiꞌñ iñ aañ na gu Dios pɨx dɨɨlh gammɨjɨ jam palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ na pim baꞌx bhaiꞌm duukam jup tu duiñxidhidhaꞌ dai guiꞌ, nat guꞌ pu chuꞌm kɨꞌn jam aꞌm ba tɨ tɨɨ, puiꞌ pu jam palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ janoꞌ juugɨt na paiꞌ dhuuk gio bhaiꞌp jimdaꞌ guch Xoiꞌkam Jesuus yaꞌ dhi oiꞌñgaꞌn bhaan. Cham tuꞌr jaꞌp jaꞌk dhiꞌ puiꞌ nañ jɨꞌk jax jiñ aaꞌ jam bui bɨɨx aapiꞌm, nañ guꞌ joidham xi jam joiꞌgɨꞌn, jaꞌxbuiꞌ puiꞌ jam aꞌm jup tɨ nɨidhim guꞌ gu Dios na jax aañ sia kuñ yaꞌ kuup. Jiñ aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ sia ja bui gu gɇꞌgɇrkam noꞌ mɨt jiñ aich, nañ guꞌ miꞌ bhaankam nokiaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na bhaan tu aꞌga guch Xoiꞌkam, jix bhaiꞌñ xi ja aagiꞌñdhaꞌ na jax pɨk jir jum duukam. Jix maat gu Dios nañ tɨi xi jam tɨɨgim bɨɨx jɨꞌmaꞌn aapiꞌm, nañ guꞌ xi jam joiꞌgɨꞌn bhaankam guch Xoiꞌkam. Jam aꞌmkam tu daan iñ ɨp na pim baꞌx bhaiꞌ machiaꞌ na pim jax jaꞌk joidham jix chu joiꞌgɨꞌndaꞌ, cham tuꞌ jaꞌxbuiꞌ na pim jɨꞌx jix chu joiꞌgɨꞌn xib, gio na pim jix chɨ bhɨbhɨiꞌñ kaꞌ na pim baꞌx mat kaꞌ gu tuꞌ na pim jax jix dhuñiik kaꞌ, 10 na pim dai gux kɨɨꞌp jum duukam jup tu duñiidhaꞌ na baꞌx uꞌuañ kaꞌ gu jam iꞌiiꞌmdaꞌ na pim yaꞌ ka xip tuꞌiiꞌ dhi oiꞌñgaꞌn bhaan, baꞌ cham tuꞌx buam jum duukam jam tɨɨꞌñxidhaꞌ guch Xoiꞌkam na gio bhaiꞌp jimdaꞌ. 11 Na guꞌ dhiꞌ xib jaꞌp ji buusan na pim oraim bɨɨx aixim tuꞌm gux bhaiꞌm duukam na pim jup tu bua, janoꞌ pim baꞌ ba tɨɨꞌñchudaꞌ guch Xoiꞌkam na gio bhaiꞌp jim. Guiꞌ pɨx jam palhbuidhaꞌ na baꞌ puiꞌ ji chu buusniaꞌ, baꞌ bhaan gɇꞌkamtudaꞌ pim gu Dios nax ioꞌm jir gɇꞌkam.
Na puiꞌ ba ja tɨɨdaꞌ gu Paablo na pu kaiꞌñkam pɨx dua tuukuꞌ bhaan na dai guch Xoiꞌkam tu juanxiꞌñdhaꞌ
12 Jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, aañ jam aagiꞌñ na pim cham jax jum aaꞌndaꞌ, nat guꞌx bhaiꞌm duu na mɨt jiñ kuu, nat guꞌ yaꞌ baꞌ bhaiꞌp ji chum aꞌga gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na bhaan tu aꞌga nam jax jaꞌk dui cham jimiaꞌ gu jaꞌtkam nam paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ. 13 Bɨɨx nam jɨꞌk yaꞌr tujuandam ja bui gu gɇꞌgɇrkam gam jaiꞌ gu jaꞌppɨx jaꞌtkam, bɨɨx jix maat am nañ pu kaiꞌñkam yaꞌ kuup nañ buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam. 14 Baꞌ muiꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham nam jiñ ñɨidhat nañ aañ kuup, bhaan jum guꞌnguxdhak naiꞌ ji chu aꞌga mɨt gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam cham tuꞌ bhaan ji chotdonɨt, jix ioꞌm jamɨt pɨx buiñor xim biiñkadak guch Xoiꞌkam nar gɇꞌkam.
15 Ji nam guꞌ jɨꞌmaꞌn jup tu aꞌga bhaankam guch Xoiꞌkam nam jix chɨ jɨɨꞌmut, gam jaiꞌ nam jaꞌp jum aaꞌ nam jix ioꞌm jix bhaiꞌ xi bua. Baꞌ jaiꞌ jix bhaiꞌp tu aꞌga am na jax jir miꞌ puiꞌ, 16-17 nam guꞌ sɨlhkam jix ja joiꞌmdat gu jaꞌtkam tu aꞌga jaꞌp na jax aañ, nam guꞌx maat nat dhiꞌ kɨꞌn jiñ dhai gu Dios nañ bhaan tu aꞌgaꞌdaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam nach aagiꞌñ nach jax jaꞌk cham jich chulhiiñaꞌ gatuuk. Guiꞌ nam tu aꞌga bhaankam guch Xoiꞌkam nam dɨɨlh jax jup ɨlhiiꞌñ, dhiꞌ na sap baꞌx bhaiꞌ tu ja jimdaꞌ dai gu maaxik bhaan, sia ku guꞌ ja iꞌiiꞌmdaꞌ bhaan xiñ jɨɨgak kat tu aꞌga am. Jix ioꞌm jiñ chulhiiñchuꞌn am baꞌ dhiꞌ puiꞌ nam jax jaꞌk tu jim, daman pup nañ jiñ chulhiiñ nañ yaꞌ kuup. 18 Baꞌ cham jax bua sia jax ñam kaiꞌñkam tu aꞌgadaꞌ, ku guꞌ aañ jix bhaiꞌñ chaat ji nam tu aꞌga bhaankam guch Xoiꞌkam, nam guꞌ kɇɇjim gu jaꞌtkam gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ.
Jix ioꞌm jañ jix bhaiꞌ kañ ɨlhdhaꞌ gatuuk, 19 nañ guꞌx bhaiꞌx maat puiꞌ na jɨꞌk jax tuñ dhuiñchuꞌ, dhiꞌ na jax dhui pɨx jix bhaiꞌ tuñ jimiaꞌ, na guꞌñ guguuxdhatuꞌ gux Dhuuduꞌkam jix Uañ Iiꞌmdagaꞌn guch Xoiꞌkam, gio aapiꞌm na pim jiñ aꞌmkam tu daan. 20 Gio guꞌ bɨɨx jiñ jur kɨꞌn jup tɨ jɨɨgiꞌñ iñ nañ miꞌ puiꞌ tu kuugalhdhaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios, na guꞌñ palhbuiꞌñchuꞌ, baꞌ dai nañ jix ioꞌm xi chu ja aꞌgidhaꞌ gu jaꞌtkam sia nam jir jaroiꞌ cham tuꞌ bhaan jax jiñ aagɨt. Baꞌ dhiꞌ bhaan jiñ aꞌm matgilhidhaꞌ gammɨjɨ nax ioꞌm jir gɇꞌkam guch Xoiꞌkam, na pim jax pu bax maat bɨɨpɨꞌ dɨr nañ aꞌm pu matgilhim. Baꞌ sia noꞌ ñich ba muu, piam kuñ pui dua, puñ aꞌm jix maatɨꞌ kaꞌ. 21 Nañ guꞌ aañ dai guch Xoiꞌkam tu juañxiꞌñdhaꞌ nañ jɨꞌx duakaꞌ dhi tuukuꞌ bhaan. Baꞌ noꞌ ñich ba muu, dai nañ ba tu maiꞌchiaꞌ na tuꞌñ aꞌm bipioꞌ na tuñ makiaꞌ guch Gɨꞌkoraꞌ. 22 Gio guꞌ noꞌñ jax dhuukat duatgɨt dhi tuukuꞌ bhaan maaꞌn nañ jax tu juantuꞌ bhaankam guch Xoiꞌkam, maaꞌn na jax jix bhaiꞌ tuñ jimdaꞌ. Baꞌx xijai nañ machiaꞌ. 23 Cham maat iñ noꞌñ mukiaꞌ piam kuñ guꞌ duakaꞌ. Na guꞌ noꞌ ñich ba muu, dai nañ ba jimiaꞌ nañ buiñor bap tuiꞌkaꞌ guch Xoiꞌkam. Jix ioꞌm jix bhaiꞌ ji chu buusniaꞌ gu puiꞌ jaꞌk aañ jiñ bui. 24 Guꞌ ji nañ guꞌ puiꞌp xiñ aaꞌ nax ioꞌm jix bhaiꞌ ji chu buusniaꞌ aapiꞌm jam bui nañ duatgɨt jam palhbuiꞌñchuꞌndaꞌ tuꞌ na pɨx bhaan. 25 Ku guꞌx bhaiꞌx maat iñ ji aañ nañ pui ka xi dhuatuꞌ dhi tuukuꞌ bhaan, baꞌ mu jaꞌk jiñ chɨꞌñcho iñ jam bui nañ jam guguuxdharaꞌ na pim xi guꞌkiꞌndaꞌ na pim miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ guch Xoiꞌkam, gio na pim baꞌx ioꞌm jix bhaiꞌm taatɨt jix biiñak kaꞌ buiñor. 26 Baꞌ aapiꞌm joidham jix bhaiꞌm ɨlhdhaꞌ nañ gio mup ba aayaꞌ jam bui, nañ guꞌ mi oirɨt ba jam guguuxiꞌñdhaꞌ bhaankam guch Xoiꞌkam.
27 Baꞌ jaꞌp jañ jup xi jam tɨɨdam jiñ jaaduñ, xim gaꞌngadaꞌ pim noꞌ pim miꞌ puiꞌ jiim na jax jum kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam. Na guꞌ noꞌ ñich moo muiꞌ ma jii piam ku guꞌ cham, puiꞌx chu maachim kaꞌ iñ sia nar jax kaꞌ gɨt noꞌ pim miꞌ puiꞌ jiim, gio noꞌ pim dɨɨlh xim guꞌnguxdhat na pim jax jaꞌk jix ioꞌm jum biiñkadim buiñor guch Xoiꞌkam, puiꞌ na jax jum kaiꞌch gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook nach aagiꞌñ nach jax dhuñiaꞌ nach baꞌ cham jich chulhiiñaꞌ gatuuk. 28 Gam na pim cham tuꞌ ji ja ɨɨbhidhat guiꞌ nam xi jam bhaamkiꞌñ, na guꞌ dhiꞌ bhaan jix bhaiꞌx maatɨꞌ baꞌ na pim aapiꞌm cham mu jaꞌk ka jiim na pim paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ gɨt, gio guiꞌ nam xi jam bhaamkiꞌñ jix bhaiꞌx maatɨꞌ ɨp nam mu jaꞌk jiim nam paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ, nat guꞌ gu Dios puiꞌ jaꞌk duu na tu tuiꞌkaꞌ. 29 Na guꞌ noꞌ pim tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, cham tuꞌ dai jam aꞌm jum aaꞌ na pim jaꞌp pɨx tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ buiñor, guꞌ jaꞌpji sia na jam aꞌm jum aaꞌ na pim bhaankam jum tulhiiñdhaꞌ. 30 Maaꞌn na jax pɨx chuꞌm jich aꞌm jum aaꞌ nach nakgaꞌ aañ gio aapiꞌm, sia ku guꞌ jax jix xijai. Na pim jax bax maat na ñich jiñ chulhiiñaimɨk nakoo maaꞌnnim, sia xib japim jix maat nañ jax jiñ chulhiiñ, guꞌ pɨx ji nañ guꞌ nakooꞌ.