GU UAꞌNAꞌN GU PAABLO NAT TU JA UAꞌÑXI GUIꞌ NAM TƗ JƗƗGIꞌÑ BUIÑOR GUCH XOIꞌKAM NAM
ROOMA OIꞌDHAꞌ
1
Na ba ja ñioꞌkdhaꞌ gu Paablo guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham Rooma kam
Aañ jir Paablo, jam ñioꞌkiꞌñ iñ bhaan dhiꞌñi uꞌuan aañ nañ jir tujuandam tugiꞌñ guch Xoiꞌkam, nat guꞌ pu chuꞌm kɨꞌn jiñ aꞌm tɨ tɨɨ nañ puꞌñi chuꞌm kɨꞌn jir nobiiꞌñ kaꞌ. Baꞌ nañ naiꞌ tu aꞌga gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios nat bhaan jiñ aꞌm tɨ tɨɨ, dhiꞌ baꞌ bhaan jir tujuandam tugiꞌñ iñ gio nañ jir nobiiꞌñ.
Baꞌ guiꞌ na bhaan tu aꞌga dhix bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios, gu Dios dɨɨlh ja aaꞌñ guiꞌ na bɨjɨk bhaankamuꞌn ya jaꞌp tu aꞌgimɨk na puꞌñi gatuuk yaꞌ aayaꞌ, dhiꞌ baꞌ miꞌ dhɨr puiꞌ jaꞌk tu uaꞌna mɨt. Baꞌ dhix bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ gu Dios bhaan tu aꞌga gu Maraaꞌn, dhiꞌ nach jaroiꞌ iim aach nar jich Xoiꞌkam gio nar jich Gɇꞌkam tuk, na tuukuꞌ bhaan jir boxiiꞌñ gu Dabii guiꞌ na bɨjɨk jir gɇꞌkam kat. Nat guꞌ guch Xoiꞌkam maaxik maaꞌnkam jup jim duuk yaꞌ maaxir dhi oiꞌñgaꞌn bhaan, dai gu iiꞌmdagaꞌn nar jix uañ. Baꞌ nat paiꞌ dhuuk muukɨk giop dua guch Xoiꞌkam, dhiꞌ bhaan matgir na sɨlhkam jir Maraaꞌn gu Dios na bɨxchuꞌx bhaaiꞌ na pu tu duñiaꞌ, na ni jaroiꞌ gu jaꞌppɨx maaꞌnkam cham jɨꞌxdhat pu tu duñiaꞌ, gam nat cham tuꞌ bhaan jum uaꞌtulh sia pɨk nar jax kaꞌ gɨt. Baꞌ dhiꞌr diꞌ guch Xoiꞌkam nat xiñ joiꞌmdak jiñ chɨɨgɨk jiñ dhai nañ jir nobiiꞌñ kaꞌ nañ baꞌ miꞌ pu tu duñiaꞌ na jax jix aaꞌ, nam baꞌ bɨɨx kap na jɨꞌx oiꞌñgaꞌn jaiꞌchdhɨlhiaꞌ guiꞌ nam buiñor tɨ jɨɨꞌñdhai miꞌ puiꞌ ba jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ. 6-7 Puiꞌ na jax aapiꞌm jiñ jaaduñ na pim bhaiꞌ oidhaꞌ Rooma, ba tɨ jɨɨꞌñ japimɨt buiñor guch Xoiꞌkam, nat guꞌ dɨɨlh gu Dios xi jam joiꞌmdak puiꞌ jaꞌk tu duu na pim baꞌ bar jaꞌtkam tugiꞌñ kaꞌ guch Xoiꞌkam. Baꞌ gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ bɨɨmaꞌn guch Xoiꞌkam jam aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ am na pim baꞌ joidham jix bhaiꞌm taatɨt tu oiꞌñkaꞌ.
Gu Paablo na puiꞌ ba ja tɨɨdaꞌ gu Rooma kam na ja aꞌmkam tu daañchuꞌ buiñor gu Dios
Bɨɨpɨꞌñ jaꞌp xi jam tɨɨdam jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan nañ aañ taxchaabgiꞌñ gu Dios na pim jix ioꞌm buiñor ba tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam, bɨɨx kap naiꞌ puiꞌ tum kaiꞌch na pim jix ioꞌm buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ. Nañ guꞌ aañ gammɨjɨ jam aꞌmkam tu daandaꞌ buiñor gu Dios na baꞌ jam palhbuidhaꞌ na pim jix ioꞌm buiñor tɨ jɨɨꞌñdhaꞌ. Jix maat dho guꞌ gu Dios nañ gammɨjɨ jam aꞌmkam tu daandaꞌ, nañ guꞌ gammɨjɨ jam tɨꞌñchokaꞌ. Gu Dios guiꞌ nañ jaroiꞌr tujuandam tugiꞌñ jañ aagɨt jup kaiꞌch, nañ jaroiꞌ bhaankam naiꞌ tu ja aꞌgidhim gu jaꞌtkam gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ na bhaan tu aꞌga gu Maraaꞌn. 10 Baꞌ puiꞌ jaꞌk jañ jup tu daandaꞌ buiñor gu Dios na gɨt guiꞌ dɨɨlh aagaꞌ nañ mu jam tɨɨꞌmɨraꞌ, na guꞌ noꞌt guiꞌ dɨɨlh puiꞌ ba tɨi nañ mu jam tɨɨꞌmɨraꞌ, guiꞌ dɨɨlh puiꞌ tu duñiaꞌ na jax jaꞌk jix bhaaiꞌn kaꞌ nañ mu jam tɨɨꞌmɨraꞌ. 11 Tɨi mur jimdam iñ guꞌ nañ xi jam tɨɨgim gio nañ xi jam guꞌnguxdham bɨɨx jɨꞌmaꞌn jam iꞌiiꞌmdaꞌɨr bhaan na pim baꞌx ioꞌm miꞌ puiꞌ xi jiimdaꞌ na jax jix aaꞌ guch Xoiꞌkam. 12 Piam nach maap jich guꞌnguxdhaꞌ, jax ña pɨx. Puiꞌ na jax aapiꞌm jiñ guguuxdhaꞌ na pim tuꞌ bax maat na pim jɨꞌx buiñor ba tɨ jɨɨgiꞌñ guch Xoiꞌkam, gio aañ nañ tuꞌp jix maat nañ jɨꞌx buiñor jup ba tɨ jɨɨgiꞌñ.
13 Jiñ jaaduñ jich Xoiꞌkam bhaan, aañ muiꞌkim tɨi ba ji tu dai nañ mu jam tɨɨꞌmɨraꞌ, guꞌ ji na guꞌ tuꞌ na pɨx bhaan cham jax kax bhaaiꞌn kaꞌ panaas. Nañ guꞌ tɨix aaꞌ na pim jaꞌxbuiꞌp ba tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam na jax aañ, jaꞌp na jax jaiꞌ kap nam jaꞌxbuiꞌx ioꞌm jup ba tɨ jɨɨgiꞌñ na jax aañ. Dhiꞌ baꞌ jaꞌp ji buusnim na jax noꞌñ tu oraim. 14 Jum aaꞌ guꞌ nañ bɨɨx kap naiꞌ tu ja aꞌgidhaꞌ gu jaꞌtkam nam jɨꞌk jix jaiꞌch, cham jax bua sia kum jaiꞌ dhɨt jir jix chu mamatdagɨm piam ku guꞌ cham, piam sia kum jaiꞌ dhɨt tuꞌ kaꞌm ja nɨiꞌñ gu jaiꞌ jaꞌtkam, piam sia guiꞌ nam gampaiꞌ tuꞌm, sia jaroiꞌ na pɨx jiñ aꞌm jum aaꞌ nañ tu aꞌgidhaꞌ sia pɨk nar jax kaꞌ gɨt. 15 Puiꞌ kuñ baꞌx aaꞌ nañ mu jimiaꞌ Rooma nañ mu tu jam aꞌgiꞌñmɨraꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na bhaan tu aꞌga guch Xoiꞌkam, tɨi aaꞌndaꞌ gɨt iñ nañ bhammɨ ba aayaꞌ.
Gu Paablo na bhaan ba tu aꞌgaꞌ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na bhaan tu aꞌga guch Xoiꞌkam
16 Aañ cham tuꞌ xiꞌɨr bhaan gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na bhaan tu aꞌga guch Xoiꞌkam, na guꞌ dhiꞌx bhaaiꞌ na miꞌ dhɨr baabuꞌ gu jaroiꞌ na mu jaꞌk ka jimdaꞌ na paiꞌ gammɨjɨ gɨt miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ, baꞌ jumai boi bhaan kɨɨsaꞌ na paiꞌx bhaiꞌ ba tu jimdaꞌ gammɨjɨ, ku guꞌ noꞌt tɨ jɨɨꞌñdhak miꞌ puiꞌ ba jii ji na jɨꞌk jax jum kaiꞌch. Gu Israel kam jaꞌtkam pɨk gɨt jam bɨɨx tɨ jɨɨꞌñdhai miꞌ puiꞌ jimiaꞌ na jax jum kaiꞌch, na guꞌ dhiꞌ pɨk tɨi ja bui jim gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook. Guꞌ pɨx ji na guꞌ sia puiꞌ ja buip jim guiꞌ nam cham jir Israel kam jaꞌtkam, jum aaꞌ ɨp baꞌ sia nam kɇɇji miꞌ puiꞌ jimiaꞌ. 17 Gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñiꞌook na bhaan tu aꞌga guch Xoiꞌkam, dhiꞌ bhaan jich aagiꞌñ gu Dios nax uꞌuañ kɨꞌn jich chuttuꞌ, dai pɨx noꞌ chich soiꞌch ɨlhdhak ba tɨ jɨɨꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam, puiꞌ na mɨt jax tu uaꞌnak gu bɨjɨk dɨr kam nap jum kaiꞌch: “Gu jaroiꞌ na miꞌ puiꞌ jimdaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios gio noꞌ bɨɨx juraaꞌn kɨꞌn buiñor tɨ jɨɨgiꞌñ, dhiꞌ gammɨjɨx bhaiꞌ ba tu jimdaꞌ.”
Gu Paablo na ba tu aaꞌndaꞌ nam tuꞌ bhaan jum uaꞌtulhiꞌñ gu jaꞌtkam
18 Aañ jix maat na gu Dios jix dhaam dɨr jix bhaamut ja nɨiꞌñ gu jaꞌtkam guiꞌ nam cham miꞌ puiꞌ jiim na jax jix aaꞌ, na guꞌ dai nam bɨɨx aixim tu bua nam dɨɨlh jax ɨlhiiꞌñ, puiꞌ ku baꞌ bɨxchuꞌ bhaan pɨx ba ja tulhiiñchuꞌn. Na guꞌ puiꞌ nam jax cham tuꞌ kaꞌm nɨiꞌñ gu Dios, jaꞌp ji buusan nam dhiꞌ tu soobhiꞌñ nam cham machiaꞌ gu jaiꞌ jaꞌtkam na jax pɨk jaꞌk jir miꞌ puiꞌ nam tuiꞌñgɨdaꞌ. 19 Jix bhaiꞌx maat am tɨi dhiꞌ dhi jaꞌtkam nam jax jaꞌk dui machiaꞌ na jax jir tuꞌm kam gu Dios, guꞌ pɨx ji noꞌm jix maachik kaꞌ gɨt. Nat guꞌ gu Dios dɨɨlh jup tu duu guiꞌ nam tuꞌ bhaan machiaꞌ gɨt. 20 Na guꞌ noꞌñ jix bhaiꞌ bhaan xiñ gaꞌnga guiꞌ nat jɨꞌk tuꞌp tu duu gu Dios, pu dhiꞌ bhaan jix maatɨꞌ na jax jir tuꞌm dɨɨlh gu Dios, sia ku guꞌ cham maax gu maaxik bhaan. Puiꞌ na jax dhi oiꞌñgaꞌn nach xi ñɨiꞌñ na jax jir tuꞌm nat jup duu, dhiꞌ bhaan jix bhaiꞌx maatɨꞌ na jax jir gɇꞌkam na baꞌ bɨxchuꞌx bhaaiꞌ na pu tu duñiaꞌ. Pu dhiꞌ bhaan jix bhaiꞌx maatɨꞌ sia na cham jɨꞌxkat jum tɨɨmoꞌ na bɨxchuꞌx bhaaiꞌn kaꞌ na pu tu duñiaꞌ sia tuꞌ na pɨx. Cham tuꞌ dho baꞌ bhaaiꞌ nam tuꞌ bhaan jax tɨꞌyaꞌ dhiꞌ dhi jaꞌtkam, 21 nam guꞌ tɨix maat gu Dios na jax jir gɇꞌkam, guꞌ pɨx ji nam guꞌ dɨɨlh cham xim guꞌnguxiꞌñ nam iam gɇꞌkamtudaꞌ na jax jaꞌk jum aaꞌ nach gɇꞌkamtuꞌndaꞌ nar Dios. Ni kum cham iam jup xi taxchaabgiꞌñ sia tuꞌ bhaan, dai nam bɨɨx aixim bhaan tɨtɨɨꞌñcho na tuꞌ pu cham tuꞌ mim nɨnɨiꞌñ. Jix chu tukgam tɨr jaꞌk tɨtɨɨꞌñcho am dai, cham tuꞌx chu maax kɨr jaꞌk. 22 Puiꞌ xi kaiꞌchɨt am nam jix ioꞌm jix chu mamatdaꞌ, guꞌ jaꞌpji nam pu cham tuꞌ maat gux matgɨm. 23 Tɨɨꞌ na mɨt jaꞌp xi dhuuk gu Dios guiꞌ na cham tu mumkɨ, baꞌ dai guiꞌ na dɨɨlh gu jaꞌtkam jup jir ja duiñ bhaiꞌ ji ja daanɨ mɨt. Iam nam gu sɨlhkam Dios baꞌ pɨk daanɨt gɇꞌkamtuꞌn nam kapbhaiꞌ bax maat na jax jir gɇꞌkam. Guꞌ dai guiꞌm pɨx ba ja daan nam jup jir tu duiñxim, na pu chuꞌm kaꞌ ɨp na dɨɨlh gu maaꞌnkam, gam uꞌjiꞌp tu duiñxim, gam gu tuꞌ nam maakob tu tooton, gam kookoꞌp tu duiñxim.
24 Baꞌ dhiꞌ bhaan gu Dios xi ja doꞌñcho pɨx nam baꞌ dɨɨlh mu pu tu duñiaꞌ nam jax ɨlhiiꞌñ gu tuꞌ nar jix buam jum duukam, puiꞌ ku mɨt baꞌ bɨɨx aixim jix buam tum duuꞌnkam bhaiꞌp jip tu duu na tuꞌ cham jir kɨɨꞌ. 25 Dɨɨlh bhaiꞌ ji gaa mɨt nam jax jaꞌk duix iaꞌtbiꞌ kaꞌ, iam chi na mɨt jaꞌkbuiꞌ kat gaa nam jax jaꞌk sɨlhkam tu aꞌgadaꞌ na jax jix aaꞌ gu Dios. Gio nam bɨɨx aixim ja bui ba tu daan na tuꞌ Dios pɨx jup jir duñiiꞌñ, iam chi nam guiꞌ baꞌ pɨk buiñor tu daan na jaroiꞌp jir tu duñiiꞌñ bɨɨx dhiꞌ nam ja bui tu daan. Na guꞌ dai gu sɨlhkam Dios jix dhaam kam jix bhaaiꞌ nach dhaandaꞌ gammɨjɨ sia pɨk nar jax kaꞌ gɨt. Iam gɨt jach bɨɨx puiꞌ duiñchuꞌndaꞌ gammɨjɨ.
26 Dhiꞌ jɨꞌ ji bhaan baꞌ gu Dios xi ja doꞌñcho dhiꞌ dhi jaꞌtkam nam baꞌ pu tu duñiaꞌ nam dɨɨlh jax ɨlhiiꞌñ, puiꞌ ku mɨt baꞌ bhaiꞌ jip tu duu guiꞌ na tuꞌ cham jir kɨɨꞌ. Jaiꞌ dhɨt gu ja bɨpnaꞌ dhiꞌ dhi jaꞌtkam, jaiꞌ uꞌuub jamɨt ja oi, cham tuꞌ kap jum buix jamɨt gu ja chichioꞌñ chuk, jix xiꞌɨraam jum duu mɨt. 27 Gio jaiꞌ dhɨt gu chichioꞌñ puiꞌp jum duu mɨt, jaiꞌ mɨt ja oi gu chichioꞌñ, cham tuꞌ mɨt kap jum buix gu ja bɨpnaꞌ uꞌuub, nam guꞌ daix buam tuꞌm bhaan ba tɨtɨɨꞌñcho. Xim ja joojoi mɨt dai chichioꞌñ gio dai uꞌuub, cham tuꞌr am tɨi puiꞌ na mɨt jax jum duu, jir jix xiꞌɨraam dhiꞌ puiꞌ. Ku guꞌm tulhiiñ am ji puiꞌ ji chuꞌt ja tutkuꞌ bhaan, nat guꞌ pu chuꞌm ja daam ba jii na mɨt jax jix aagɨk puiꞌm duu.
28 Ku guꞌ dɨɨlh ji gu Dios nat xi ja doꞌñcho pɨx nam puiꞌ jaꞌk jum duñiaꞌ, gio nam pu tu duñiaꞌ nam jax jix aaꞌ dɨɨlh, na mɨt guꞌ cham aa nam miꞌ puiꞌ jimiaꞌ na jax jix aaꞌ, na mɨt guꞌ dai bhaan ba tɨtɨɨꞌñcho gu tuꞌ na cham jir kɨɨꞌ. Baꞌ cham jax bua siam chi baꞌ pum buimɨk jax ñam ɨlhiiꞌñ dɨɨlh, sia ku tɨi cham jir am. 29 Gio guꞌ bɨɨx aixim jix buam tu jim am na jax cham jir kɨɨꞌ, cham tuꞌ dai puiꞌ pɨx. Jix jɨɨgak kaꞌ am gu jaroiꞌ sia tuꞌ na pɨx bhaan. Gio nam jir tu kooꞌn kam. Gio nam jaꞌp pɨx ja ñiokiꞌñdhaꞌ gu jaiꞌ sia kum cham tuꞌ jax bua. Gam nam jix iaꞌtbiꞌ. Joidham ɨlhdhat pu buadaꞌ am gu tuꞌ na cham jir kɨɨꞌ, gam nam naiꞌ ja aꞌgidhat ja axiidhaꞌ gu jaꞌtkam. 30 Gam nam puiꞌ ja aꞌgadaꞌ gu jaiꞌ jaꞌtkam nam jix buam tu jim, dɨɨlh baꞌ pu cham jum nɨiꞌñdhaꞌ am. Gio nam jix bhaamkiꞌñ gu Dios. Gio nam cham tuꞌ kaꞌm ja nɨiꞌñdhaꞌ gu jaiꞌ jaꞌtkam, gɇꞌgɇrkam jum taat kaꞌ am pɨx, jix aaꞌndaꞌ am nam joidham jix bhaiꞌ ja aaꞌndaꞌ gu jaiꞌ gu tuꞌ nam jax buadaꞌ. Gio nam dɨɨlh pɨx jix aichuꞌndaꞌ nam jax jaꞌk duñiaꞌ gu tuꞌ nar jix buam jum duukam. Gio gu ja gɨgɨꞌkoraꞌ pu cham tuꞌ kaꞌm ja nɨiꞌñ am. 31 Gio pu cham maatɨt tɇ kɇɇ am sia jaroiꞌ tɨi tu ja aꞌgiꞌñ. Gio cham jɨꞌxkat pu duñiaꞌ am jax noꞌ mɨt tɨi xi chɨi. Gio nam cham tuꞌx joiꞌmdat nɨiꞌñdhaꞌ gu jaroiꞌ. Gio nam cham jɨꞌxkat tu uañdhaꞌ gu jaroiꞌ noꞌt tuꞌ bhaan mam uaꞌtulh ja bui, nam guꞌ pu cham maatɨt taat na jax tu tatdaꞌ noꞌñ jix chu joiꞌgɨꞌn. 32 Jix maat am tɨi nat gu Dios puiꞌ jaꞌk tu dai, na gu jaroiꞌ noꞌx buam tu bua nam jax jix buam tu jim dɨɨlh, dhiꞌ mu jaꞌk bhɨɨyaꞌ na paiꞌ gammɨjɨ miꞌ pup jum tulhiiñdhaꞌ, guꞌ pɨx ji nam guꞌ jaꞌp xi dhuukat pu tu duñiim sia kum tɨix maat. Joidham pɨx nɨiꞌñdhaꞌ am gu jaroiꞌ noꞌ puiꞌp xi chu bua nam jax tu buadaꞌ dɨɨlh.