GU UAꞌNAꞌN GU PAABLO NAT TU UAꞌÑXI GU
TIITO
1
Gu Paablo na ba ñioꞌkdhaꞌ gu Tiito
Aañ Paablo nañ jir nobiiꞌñ guch Xoiꞌkam nat pu chuꞌm kɨꞌn jiñ dhai gu Dios nañ tu juañxidhaꞌ. Jiñ joot nañ ja aaꞌñdharaꞌ gu jaꞌtkam nam jax jaꞌk dai buiñor bax biiñak kaꞌ guiꞌ nat jɨꞌk dɨɨlh ja aꞌm ba tɨ tɨɨ, baꞌ bhaiꞌ ji machiaꞌ am na puiꞌ jaꞌk jir sɨlhkam nach jax jaꞌk tu jim. Jum aaꞌ na puꞌñi jaꞌk tu jimiaꞌ gu jaroiꞌ na baꞌx bhaaiꞌn kaꞌ na buiñor jimiaꞌ gu Dios na baꞌ gammɨjɨ buiñor bap tuiꞌkaꞌ. Gu Dios dɨɨlh pu puiꞌ tɨi bɨɨpɨꞌ dɨr nat baꞌ moo bap duu dhi oiꞌñgaꞌn na puꞌñi ja baidhikaꞌ gu jaꞌtkam guiꞌ nam jɨꞌk soiꞌm ɨlhdhai buiñor jum biiñkadai tɨ jɨɨꞌñdhaꞌ. Baꞌ dhiꞌ puiꞌ ji chu buusniaꞌ, na guꞌ gu Dios cham jɨꞌxkat iataꞌ. Yammɨ pu duuk jix bhaiꞌ kach aagiꞌñ na tuꞌ pɨk aagɨt jup kaiꞌch bhaan gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ, nat guꞌ dɨɨlh yammɨ pu dhuuk tu dai. Bhaan maat jachich jaiꞌ dhɨt nam jich aagiꞌñ nam pu chuꞌm kɨꞌn bhaan tu juan, dhiꞌ nat tuꞌ aañ jiñ aꞌm ji bii ɨp nañ pu tu duñiaꞌ. Nat guꞌ gu Dios pu chuꞌm kɨꞌn jiñ dhaasak jiñ chia, dhiꞌ nat bach boosolh nach mu jaꞌk ba bhɨichgɨt nach paiꞌ gammɨjɨ gɨt miꞌ pup jich chulhiiñdhaꞌ. Baꞌ aañ tum uaꞌñxidhaꞌ bhaan dhiꞌñi uꞌuan aap Tiito, nañ jaꞌp jum ɨlhiiꞌñ nap jir jiñ mar, nap guꞌ jaꞌxbuiꞌ puiꞌp jix biiñak buiñor guch Xoiꞌkam na jax aañ. Baꞌ moo gu Dios jich Gɨꞌkoraꞌ gio guch Xoiꞌkam Jesuus pɨx gɨt jum aꞌm tɨ nɨidhidhaꞌ am nap baꞌ gammɨjɨx bhaiꞌm taat kaꞌ.
Gu Paablo na ba aagiꞌñdhaꞌ gu Tiito na jax jaꞌk tu duñiaꞌ mi Kreeta
Janoꞌ na ñich jax bhammɨ dɨr xim doꞌñchok Kreeta, jup xim tɨɨdak jañich nap aap baꞌr diꞌ kaꞌ nap tɨ tɨɨmoꞌ nat jɨꞌk tuꞌ tu bii nach jax ka tu buaꞌt. Gio baꞌ nam paiꞌ jax jum jumpaꞌn guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham, saak jap jɨꞌmaꞌn naiꞌ ja darsaꞌ guiꞌ nam tu ja aꞌgiꞌñdhaꞌ nam jax jaꞌk miꞌ puiꞌ jiimdaꞌ gammɨjɨ. Gio nar miꞌ kam kaꞌ ja bui guiꞌ am gu jaroiꞌ nap daasaꞌ, gam na muiꞌ tanoolh ba tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam. Gu jaroiꞌ nap daasaꞌ, jum aaꞌ na joidham jir jix bhaiꞌkam kaꞌ, nam cham jɨꞌx bhaamkiꞌñdhaꞌ gu jaꞌtkam. Gio baꞌ na maaꞌn pɨx tɨ bɨɨnaꞌ kaꞌ, pu daipuꞌ gu jax chuꞌm na bɨɨmaꞌn jum tɨɨmoꞌ gu ubii. Gio gu maamraꞌn nam bɨɨx tɨ jɨɨgiꞌñdhaꞌ buiñor guch Xoiꞌkam, cham tuꞌ nam jax ja aꞌgadaꞌ gu jaꞌtkam nam jix buam tu jim gio nam cham tuꞌ kaꞌm tɨ nɨiꞌñ. Na guꞌ gu jaroiꞌ na tu ja aꞌgiꞌñdhaꞌ guch Xoiꞌkam jɨɨgiꞌñdham, dhiꞌ gu Dios na bhaankam miꞌ puiꞌ tu buadaꞌ. Puiꞌ ku baꞌm aaꞌ na tuꞌ kaꞌm tɨ nɨidhat miꞌ puiꞌ jimdaꞌ na jax jix aaꞌ, na cham tuꞌ dɨɨlh pɨx xim joiꞌgɨꞌndaꞌ, ni ku cham bhammukdaꞌ, ni ku cham maimmukdaꞌ, ni ku cham joojoiꞌñdhaꞌ na ja gɨɨbdaꞌ gu jaiꞌ, ni ku cham jix maiꞌchim kaꞌ gu tuumiñ na kɨꞌn jix chu sabaꞌdam kaꞌ gu tuꞌ na pu cham tuꞌ mim nɨnɨiꞌñ buiñor gu Dios. Gu jaꞌpji jaꞌkbuiꞌ kat nax bhaiꞌ ja buadaꞌ bɨɨx pɨx gu jaꞌtkam, jum aaꞌ na joidham jix bhaiꞌ tɨɨdai tɨbiaptudaꞌ gu jaroiꞌ na paxiaraidhaꞌ. Dai gux kɨɨꞌp jum duukam na bhaan jum tukgiꞌñkaꞌ nap tu buadaꞌ, dɨɨlh xim guguuxdhatgɨdaꞌ na miꞌ puiꞌ jimdaꞌ xim gaꞌngidhat na jax jaꞌk jix aaꞌ gu Dios. Gam na gammɨjɨ maaꞌn na jax miꞌ puiꞌ tu daaꞌñchuꞌndaꞌ nat jax jaꞌk ba maat gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam na sɨlhkam tu aꞌga, na baꞌ guꞌ miꞌ dhɨr gammɨjɨ jaꞌk pu chuꞌm ja aaꞌñdhat bhaan ja guguuxiꞌñdhaꞌ gu jaiꞌ, gam na baꞌx bhaiꞌ ja aagiꞌñdhaꞌ guiꞌ nam maakam ɨlhdhat kɇɇ gux bhaiꞌm kaiꞌchdham ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam nam baꞌ miꞌ puiꞌ jimiaꞌ.
10 Nam guꞌ muiꞌx jaiꞌch guiꞌ nam maakam ɨlhdhat kɇɇ gu ñioꞌkiꞌñ guch Xoiꞌkam, jaꞌp jum aaꞌ am nam pui miꞌ puiꞌ tu daaꞌñchuꞌndaꞌ na jax gu bɨjɨk dɨr kam Israel kam, nam ja matgilhdhat gu aꞌaalh chichioꞌñ nam kiaꞌpɨx maaxilhidhaꞌ na baꞌ bhaan jix maatɨꞌ kaꞌ nam jir Israel kam kaꞌ. Gam bɨɨx aixim tuꞌm nam tu aꞌga na ni jaroiꞌ kux maatɨt kɇɇ na jax jir jum duukam, jaiꞌ dhɨt gu jaꞌtkam ja jɨɨgiꞌñ am nam jax kaiꞌch. 11 Ja sooꞌmchulhdhaꞌ ap dhiꞌ pu chuꞌm gu jaꞌtkam nam cham pu chuꞌm tu aꞌgadaꞌ. Bɨɨx mu jaꞌk ji ja kaajidhaꞌm guꞌ nam jɨꞌk maap jir jum oiꞌdhagɨm kaꞌ noꞌt maadɨt ba iatgi miꞌ paiꞌ jax chuꞌm kiicham. Miꞌ dhɨr baꞌ bɨɨx maap aixim ba ja tɨtdadaꞌ am na jax jaꞌk pu cham jir sɨlhkam kaꞌ, nam jax dhui bhaan maiꞌchɨkdaꞌ pɨx baꞌ gu tuumiñ.
12 Maadɨt gu miꞌ kam kat Kreeta nax chu matdagich, bɨɨx aixim tuꞌm tu uaꞌna. Baꞌ maaꞌn jix jaiꞌch gu uꞌuan nap jum kaiꞌch: “Gammɨjɨ pɨx iatdaꞌ am gu jaꞌtkam yaꞌ oiꞌñkam Kreeta, gam nam jix chu oꞌjoꞌn. Nam gɇꞌgɇr tu kuaꞌdaꞌ dho gi guꞌ giilhim ji, daman jaꞌp tu jim am na jax gu jɨꞌngiarum nam mu jaꞌp jix jaiꞌch gampɨx.” Gu miꞌ kam pɨx na ja aagɨt jup kaiꞌch gu jaꞌtkam. 13 Maaxik jir puiꞌ dho nat jax tu uaꞌnak, sia xib pui puiꞌ jaꞌk tu jim am. Jix gɨꞌm jix ooꞌ kɨꞌn jap xi ja aagiꞌñdhaꞌ nam dai dhiꞌ bhaan tɨ jɨɨꞌñdhat miꞌ puiꞌ tu duñiidhaꞌ nach jax jaꞌk tu jim aach, na guꞌ dai dhiꞌr jix kɨɨꞌp jum duukam. 14 Ni kum cham mi ja jɨɨgiꞌñdhaꞌ guiꞌ nam bɨjɨk dɨr kam bhaan tu daaꞌñchugɨt tu aꞌga, na guꞌ dɨɨlh pɨx nam jax ɨlhiiꞌñ nam puiꞌ tu jim. Jaꞌp xi dhuukat am guiꞌ na pɨk tuꞌr sɨlhkam, sɨlh pɨx nam ja chiandaꞌ gu jaꞌtkam nam pu duñiaꞌ sia ku tɨi cham jir sɨlhkam.
15 Na guꞌ gu jaroiꞌ na daix kɨɨꞌp tum duuꞌnkam bhaan jurtɨkaꞌ, bɨɨx jir jix kɨɨꞌp tum duuꞌnkam kaꞌ ɨp na jɨꞌk tuꞌ naiꞌx chu jaiꞌch. Guꞌ ji noꞌ guꞌ pu cham jɨꞌx tɨ jɨɨgiꞌñ nax jaiꞌch gu tuꞌ nar jix kɨɨꞌ, dho pu cham jɨꞌxdhaꞌ jaiꞌchdhɨlhiaꞌ, na guꞌ dai puiꞌ pɨx jaꞌk jum aaꞌndaꞌ. Puiꞌ na jax guiꞌ nam cham tɨ jɨɨgiꞌñ buiñor guch Xoiꞌkam nam daix buam tum duuꞌnkam bhaan jujurtɨk. 16 Puiꞌ xi kaiꞌchɨt am nam miꞌ puiꞌ jiim na jax jix aaꞌ gu Dios, guꞌ pɨx ji na guꞌ nam jax jaꞌk tu jim, pu dhiꞌ bhaan jix bhaiꞌx maatɨꞌ nam jaꞌp xi dhuukat na jax pɨk jaꞌk jum aaꞌ nam tuiꞌñgɨdaꞌ. Jix ja bhaamkiꞌñdhaꞌ am gu jaꞌtkam, gio nam cham tɨ jɨɨgiꞌñ na tuꞌ pɨk jir sɨlhkam, ni kum cham jɨꞌx iam xim guꞌnguxiꞌñ nam xip tu duñiaꞌ gu tuꞌ nar jix kɨɨꞌp jum duukam.