13
Dekas anenka nu
Wi ashí chicham aidaun chichau, Apajuí aentsji nayaimpinmaya aidau chichatainash chichau akunush anentak atsugtakuig, jiju nuniachkush awattai platillo tutai awatim tsantsantuwama numamtuk wajamainaitjai. Wi Apajuí tabaujin shiig etsejin, tuja Apajuinu dekamainchauwa nunash shiig dekau, kuashat unuimaju, Apajuiyai kajintsá anentaibaunum ashí dutikmainush ajutu asamtai, muja aidaunash yajá inagkemain akunush, anentak atsugtakuig wainkayaitjai. Ashí mina wajiig aidaun ujunauch ayujata tabaunum sujaknush; Kristu nemaju asan apea ajapeam akunush, anentak atsugtakuig wainkayaitjai.
Aents anejatnuk waitiakush katsuntug pujuwai, wait anenkagtinai, tikichdau diisá wakegak kajé wekaechauwai, ni wagaaku atasash wakechauwai, ememachui; dutikmainchau aidaun taká wekaetuchui, imá niinunak anentaimtú pujuchu, kajeta pujugchau, kajegkagtukbautak pujuchu; tikich pegkegchaun takaagtaish shiig aneechu, untsu pegkejan takagtaik shiig aneas dakunkut pujawai. Waitiakushkam tuke anejatnai, tikichin pegkegchaujinak pachittsag chichatsuk pegkegjinak pachitus chichagnai, dekaskeashit tusa kuitamas dekauwai, ashí pegkeg aidaunak dakauwai, pegkegchau awagmaku waitkamash katsunnai.
Apajuí chichame etsegbauk nagkankatnai, tikich chicham chichat aidaushkam nagkankatnai, unuimat aina dushakam nagkankagtinai. Tujash anenka duka tuke ashimnakchatnai. Yamaiya juwik Apajuin chichameg machikiuch dekainaji, etsegkuish machik etsejuinaji. 10 Tujash tsawan jegatnai ashí dekamu atina nu, nunikmatai shiig dekaatnaitji yamai machik dekainag duka.
11 Wi uchuch asanuk, chichaaknush, anentaimkunush, nunimainai takunush uchi wajukmaina nuniyajai. Tujash yamaik muun wenu, uchí anentaimtainak anentaimtsuk, muunta anentaimtajin anentaimjai. 12 Yamaikik ispijunum diyaku tuujin waintayama numamtuk wainji, tujash tsawan jegamtai, Apajuijai shiig igkunisa wainiaktinaitji. Yamaikik machik dekainaji, tujash tsawan jegakui Apajuí jutiin shiig dekagma imatiksaik niiishkam shiig dekatnaitji.
13 Kampatum yamaik awai: Shiig kajintsá anentaimat, Apajuí dakamu, anenka dushakam. Ju kampatuma juwiyag anenka nuuwai imá senchi wagaakuk.