16
Ain Hagar ma in anah naiꞌ Ismaꞌel
1-3 Oras naan, naiꞌ Abram anfain neem een naꞌko pah Masir, ma natua naan toon boꞌes een anbi pah Kanaꞌan. In fee bi Sarai, ka nahoniꞌ fa feꞌ. Bi Sarai nmuiꞌ aet bifee jes, naꞌko pah Masir, in kaan ee, bi Hagar.
Neot es, bi Sarai nak in moen je mnak, “Aam! UISNENO nꞌeek au apuk. Reko nneis, ho mtuup mok au ate bi Hagar, maut he au ꞌmuiꞌ anah.”
Onaim naiꞌ Abram natuin in fee je hanan. Rarit bi Sarai nfee bi Hagar he naiꞌ Abram anpanaꞌ sin. Rarit naiꞌ Abram antuup nok bi Hagar. Ma bi Hagar naꞌapuꞌ. Mes oras bi Hagar nahiin neu in naꞌapuꞌ te, in nabeoꞌ. In ka naꞌpaarn on fa neu ain Sarai.
Onaim ain Sarai naꞌuab nok in moen je mnak, “Au es aꞌfee ko ate naan he njair ho fee. Mes oras in ntaiboko te, in ka nkisu ntoom kau fa. Ia ho ras-rasim! Anbain he UISNENO es nafeek hit rasi. Maut henaꞌ ho muhiin!”
Rarit naiꞌ Abram nataah am nak, “On nai! Au ꞌsao ko nahuun. In namuin. Onaim ho es reꞌ he mupreent ee. Es naan ate, ho he mmoeꞌ saaꞌ-saaꞌ meu ne te, es reꞌ ho!” Rarit ain Sarai nmurai nhaꞌmuiꞌ bi Hagar, tar antea bi Hagar naen nasaitn ee.
In naen antea baer ruumn es. Onaim UISNENO In ameput neno tunan es neem nateef ee nbi bare reꞌ npaumaak oe mataꞌ nbi ranan he nnao neu Sur. Rarit in nak, “Hoe! Hagar, ain Sarai in ate! Nansaaꞌ am es ho es ia? Ho muꞌko mee, ma he mnao meu mee?”
Onaim bi Hagar nataah am nak, “Au ꞌaen usaitan au ain usiꞌ.”
Rarit UISNENO In ameput naan naꞌuab nok ne rek-reko mnak, “On nai! Reko nneis ho mfain meu ho ain usiꞌ. In nmoeꞌ ko on mee msaꞌ, mtoup goe. 10 Kais mumtau. Au of aꞌmoeꞌ ho sufam-kauꞌm ein amfau-rutu, tar antea ka masoꞌik fa. 11 Oras ia, ho muꞌapuꞌ. Ka ꞌroo fa te, ho of muhoniꞌ riꞌaan moen jes. Ho ro he mukaanb ee, naiꞌ Ismaꞌel (reꞌ he noi namnees nok kata es, reꞌ in aꞌmoufn ii nak ‘Uisneno nneen’), natuin UISNENO nahini nrair ho susat ma nanaꞌrenat. 12 Mes oras riꞌanaꞌ naan naꞌnae, in of anmoin naꞌroo naꞌko in orif-tataf sin. Natuin in on reꞌ bikaes fui, reꞌ ka nroim fa he natuin aprenat. Sekau-sekau msaꞌ, in nraban sin. Ma areꞌ atoin ein of anraban nafainꞌ ee okeꞌ.”
13 Anneen anrair on naan ate, bi Hagar natenab anbi in nekan, nak, “Au ꞌiit aꞌrair UISNENO, reꞌ In niit ma npanat kau.” Rarit in nmurai nteek Uisneno npaek kanaf, “Usiꞌ reꞌ nfairoir kau.” 14 Etun atoniꞌ nakanab oe mataꞌ naan, Beer Lahai Roi, (reꞌ in aꞌmoufn ii, “Oe mataꞌ naꞌko Usiꞌ Amonit, reꞌ anfairoir kau.”) In baern ee et kuan Kades ma kuan Beret sin atnaank ein. Oras ia, oe mataꞌ naan feꞌ etan.
15 Rarit bi Hagar antebi nfain. Onaim in nahoniꞌ riꞌaan moen jes. Naiꞌ Abram nakanab riꞌanaꞌ naan, naiꞌ Ismaꞌel. 16 Oras bi Hagar nahoniꞌ naiꞌ Ismaꞌel, naiꞌ Abram anmoin naan toon boꞌ fanu mnee (86).