33
Naiꞌ Yakop nateef in tataf naiꞌ Esau
Neno naan, naiꞌ Yakop niit naiꞌ Esau neem neik atoniꞌ tuaf natun haa. Rarit in nbait in aanh ein es-es ate nok sin ainaf. In nahunub in aten reꞌ in panaꞌ sin naan nok sin aanh ein antoman maat. Rarit bi Lea nok in aanh ein, naꞌ nbi muin ii te, bi Rahel nok in anah naiꞌ Yusuf. Mes naiꞌ Yakop annao nahun-hunu nbi maat. Oras he noi npaumaak in taatf ee te, in nriꞌtuu ma naꞌbees nafan-fain no hiut.
Mes oras naiꞌ Esau niit in orif naiꞌ Yakop, in nan-naen aah he nateef ee. Rarit in nhoo ma nneek ee suuk aꞌroo. Ma sin nua sin ankaen npin-piuns ein. Oras naiꞌ Esau niit bifeen naan ma riꞌaan ein naan ate, in nataan am nak, “Tuaf amfa-faun ia, sekau ngguin aa?”
Onaim naiꞌ Yakop nataah am nak, “Sin reꞌ ia, tuaf ein reꞌ Uisneno nfee sin neu ho ate kau.”
Rarit in fee paan ein naan, ma sin aanh ein neman ma naꞌbesan neun naiꞌ Esau. Rarit bi Lea nok in aanh ein neman ma naꞌbesan neun naiꞌ Esau. Namuni te, naiꞌ Yusuf nok in ainaf bi Rahel neman ma naꞌbesan neun naiꞌ Esau.
Rarit naiꞌ Esau nataan am nak, “Pukan ahuunt ein reꞌ ho mreek sin neun nahuun am neikin muꞌit naan, ho sairt ii saaꞌ?”
Rarit naiꞌ Yakop nataah am nak, “On nai, taat! Au ꞌfee ko sin ruum-ruum, henatiꞌ ho mtoup kau nok neek mainuan ma marine.”
Mes naiꞌ Esau nataah ee mnak, “Ako! Au ꞌmuiꞌk ein amfaun amsaꞌ. Onaim kais amfee kau saaꞌ-saaꞌ.”
10 Rarit naiꞌ Yakop nataah am nak, “Taat honiꞌ, kais mutenab on naan. Ho ro he mtoup sin, he njair tanar nak, ho mtoup kau nok ꞌnimaꞌ nua. Natuin oras au ꞌiit ko mkumain feꞌe na, on reꞌ au ꞌiit Uisneno nkumain. 11 Onaim au ꞌtoit ko taat honiꞌ, maut he ho mtoup au ꞌook-soun ein naan, natuin baerꞌ ein naan sin ka maꞌoos ein fa. Uisneno nneek niis kau, es naꞌ In nfee kau areꞌ saaꞌ-saaꞌ, natuin au ꞌperluut ein.” Naiꞌ Yakop anfuriꞌ in tataf naiꞌ Esau, tar antea in nroim. Onaim naiꞌ Esau ntoup ook-soun ein naan.
12 Rarit naiꞌ Esau naꞌuab am nak, “Karu on naan ate, hi mibarab he tnao nai! Au of aꞌnao ꞌaat ki.”
13 Mes naiꞌ Yakop nataah am nak, “Anbain kuun, taat. Amkius kuum. Riꞌaan ein feꞌ ba-baun ein. Onaim sin ka neu he nnaon fa rab-raab. Muꞌit bian feꞌ nahoin ein. Karu hit taksekeꞌ sin he nnaon rab-raab neno mees ahaa te, muiꞌt ein ia of anmaten okeꞌ. 14 Onaim reko nneis, ho muhuun. Hai mnao kreꞌo-kreꞌo ma mituin ki ambi hi kotim. Au of ꞌuum he ꞌmakius ko on Seir.”
15 Rarit naiꞌ Esau naꞌuab antein am nak, “Karu on naan ate, au umaikaꞌ au ameput bian he nok ko, he sin njarin maat ranan neu ki.”
Mes naiꞌ Yakop nataah am nak, “Kais muhaeb om! Asar au uhini ꞌrair ꞌak ho mtoup kau goen.”
16 Anneen on naan ate, naiꞌ Esau nnao nasaitan sin, he nfain neu Seir. 17 Mes naꞌko bare naan ate, naiꞌ Yakop annao neu Sukot. Anbi naan, in nmoeꞌ umi, ma nmoeꞌ oꞌof neu in muiꞌt ein ok-okeꞌ. Etun sin nakanab bare naan, Sukot (reꞌ in oetn ii nak, ‘umi reꞌ he natuan ntaah ein’).
18 Onaim naiꞌ Yakop sin ntean nok ao-minaꞌ neun kuan Sikem et pah Kanaꞌan, naꞌkon Padan Aram. Rarit sin paasn ein tenas, ma natuan npaumak-maak kuan naan. 19 Afu reꞌ sin natuan reꞌ naan, naiꞌ Yakop ansoos nafeek ee naꞌko naiꞌ Hemor, naiꞌ Sikem in amaf. In nbaen ee neik roi mutiꞌ fuaꞌ nautn es. 20 Anbi naan, in nbaik fatu he nmoeꞌ mei fuat. Rarit in nakanab bare naan, El-Elohe-Israꞌel (reꞌ in aꞌmoufn ii, ‘Uisneno naan, Israꞌel in Uisneno’).