9
Uisneno nahakeb rais manbaꞌan nok naiꞌ Noh
Uisneno nfee tetus-athoen neu naiꞌ Noh ma in fee-anah sin. In naꞌuab am nak, “Hi mihoniꞌ ma mimsaiꞌ he miheun pah-piin ii mtein. Muiꞌ fui ngguin ma koro, ikaꞌ of namtausan ki. Au ꞌnonaꞌ sin ꞌeu ki. Hi bole meuk muiꞌt ein naan sin siisk ein on reꞌ hi bole miah aiꞌ meuk hau fuaꞌ sin. Au ꞌfee areꞌ saaꞌ-saaꞌ ein reꞌ ia ꞌeu ki.
Mes hi kais meuk sisi reꞌ in naaꞌ ee ka nsai npoi fa feꞌ, natuin muiꞌt ein sin aꞌmoink ein et naaꞌ naan.
5-6 Au ꞌmoeꞌ mansian ii natuin Au huumk am Au masak, Au moeꞌk am Au taos. Es naan ate, kais amroor mansian. Karu nmuiꞌ tuaf, aiꞌ muꞌit, naꞌmaet mansian, hi ro he miꞌmaet je msaꞌ. Prenat reꞌ ia, neem naꞌko Kau. Hi ro he mihoniꞌ ma mimsaiꞌ, he miheun pah-piin ii mtein.”
Uisneno ntuut In uaban naan am nak, “Oras ia, Au he uhakeꞌ manbaꞌan ꞌok ki tar antea hi sufam-kauꞌm ein imsaꞌ. 10 Rais manbaꞌan reꞌ ia nmatoon nok areꞌ kanan amonit amsaꞌ. Esan reꞌ: muiꞌ aem, muiꞌ fui, ma koro. Paraꞌ te, apoit ein reꞌ nok ki naꞌko bnao naan in nanan. 11 Au rais manbaꞌan naan, on nai: Au ka ꞌfee ꞌteniꞌ fa noe sakoꞌ he nmemun naꞌmaet areꞌ kanan amonit anbin pah-pinan ia.
12-13 Au ꞌtao Au eons ee ꞌbi neon goe he nfain tanar. Enous naan, of namnaubaꞌ Kau ꞌeu Au rais manbaꞌan ia reꞌ ka natfeek niit fa ꞌeu ki, ꞌeu amoint ein ok-okeꞌ, ma ꞌeu pah-pinan ia msaꞌ. 14-17 Karu nmuiꞌ nope nbi neno, rarit eons ee npoi, in of namnaubaꞌ Kau mnak: noe sakoꞌ of ka nareꞌu nteniꞌ fa areꞌ amoint ein nbin pah-pinan ia. Nok ranan naan, Au rais manbaꞌan abar-barat ia, nmafuut piut nok ki, ma nok areꞌ kanan amonit.”
Naiꞌ Noh anmauf tua min-kase
18 Naiꞌ Noh in aanh ein reꞌ npoin naꞌkon abnao naan esan reꞌ: naiꞌ Sem, naiꞌ Yafet, ma naiꞌ Ham. (Naiꞌ Ham naan, es reꞌ naiꞌ Kanaꞌan in amaf). 19 Mansian pah-pinan ia ok-okeꞌ, amneemk ein naꞌkon naiꞌ Noh in aan teun ein reꞌ ia.
20 Naiꞌ Noh naan, atoin tani. In es reꞌ aroe hau anggur ahun-hunut. 21 Neot es, naiꞌ Noh niun raur anggur tar antea nmauf ka nahiin jon fa. Onaim in nhoroꞌ nain in paken, rarit in ntuup natneen af-aaf aah nbi in tenas. 22 Oras naiꞌ Ham antaam ate, in niit in aamf ee ntuup aaf aah. Onaim in naen anpoi, ma nnao natonan in tataf, naiꞌ Sem ma naiꞌ Yafet. 23 Rarit sin nua sin naitin tais ma npiraꞌ naꞌratan tais naan anbi sin haunk ein. Rarit sin nnaon ntet-kotin ntaman neun tenas naan, ma nkuub naan sin amaf. Sin ka niit fa sin aamf ee ꞌmaen. Rarit sin npoin nfanin.
24 Oras naiꞌ Noh in mauf goe okeꞌ, in nahiin in aan moen aheit suus goe in aꞌmoꞌen. 25 Rarit in naꞌuab am nak, “Hoe! Kanaꞌan amaf! Au ꞌkaas ko! Ho of amfain ate meu sin ho tataꞌ!
26 Pures-boꞌis neu UISNENO, natuin naiꞌ Sem!
Mes naiꞌ Kanaꞌan anjair naiꞌ Sem in aan renuꞌ.
27 Maut he Uisneno anfeons am anhainua ntein naiꞌ Yafet in pah.
Ma in suufk ein nmonin nbin mamut ma rameꞌ nok naiꞌ Sem in sufan.
Mes maut he naiꞌ Kanaꞌan anjair naiꞌ Yafet in aan rekaꞌ.”
28 Anmurai naꞌko noe sakoꞌ naan anmeit, naiꞌ Noh anmoni ntein toon natun tenu mboꞌ niim (350). 29 In nmaet oras in nmoin naan toon natun seo mboꞌ niim (950).