2
Hit ro he tnekaꞌpaar on reꞌ Yesus Kristus
Aok-bian manekat reꞌ amjair Yesus Kristus Iin na. In nfee nrair ki rais reko mfa-faun neu ki arki. Onaim hi bisa ammahaꞌtanin nekaf es nok es. Hi bisa mfee fainekat reꞌ naꞌuu ma naꞌbaaꞌ naꞌko hi rais manekat. Hi bisa mmoin reko es nok es, natuin Uisneno In Asmaan ee nmeup anbi hi sonam ma hi tnaanm ein. Ma hi bisa mikriraꞌ hi rais kasian ma neek reko es nok es. Karu hi mmoeꞌ on naan ate, hi mimtisib au neek marine. Anneis-neisi ntein, karu hi mmoin nekaf meseꞌ ma ansaof meseꞌ mbi rais manekat es nok es, ammoin nok sarit meseꞌ, ma mꞌakoor he mmeup mibu-bua. Kais ammeup saaꞌ-saaꞌ ate miis am mees-mees jah. Ma kais maan ho tuam aan amneis muꞌko tuaf bian. Te kaah, ho beꞌom naan ka maꞌuꞌu fa. Mes hit ro he tnekaꞌpaar, ma taan biak ein tak sin nneis kit. Ma kais es-es ate amꞌurus kuum ho urusan. Mes hit ro he tkius biak ein sin perluut ein amsaꞌ.
Hit neek ii ro he humaꞌ meseꞌ on Yesus Kristus In nekan.
Fin maski In human ma masan humaꞌ meseꞌ nok Uisneno,
ma In anjair ꞌNakaf on reꞌ Uisneno msaꞌ,
mes In nafetin In hak,
ma ka npaek fa In pangkat.
Rarit In nsaun neem neu pah-pinan ia,
npaek humaf ma masaf mansian.
In nasaitan In hak ein ok-okeꞌ,
ma nmoeꞌ In tuan ee on reꞌ aan renuꞌ-aan rekaꞌ.
Ka suma njair atoin aꞌbaut aah fa,
mes In nmoeꞌ In tuan ee on reꞌ atoin ka masoꞌik fa,
he nmoeꞌ natuin Uisneno In romin.
Maski tuaf anroor Goe nbi hau nehe, mes In ntoup goah,
ma nmaet on reꞌ amaufiunt aan.
Natuin In nnekaꞌpaar on reꞌ naan,
etun Uisneno nait ma nanaib naꞌrat-raatn Ee,
ma nnonaꞌ nfee Ne kanaf reꞌ maꞌtaniꞌ nneis.
Ka tiit fa kanaf reꞌ maꞌtaniꞌ nneis naꞌko In kanan.
10 Uisneno nait ma nanaib naꞌrat-ratan In kanan on naan,
he areꞌ mansian ii anhormaat Ee.
Esan reꞌ: mansian anbi neon goe tnanan,
mansian anbi pah-pinan,
amonit ma amates.
Areꞌ kanan mansian of anriꞌtuun he naꞌbesan neu Ne.
11 Ma of areꞌ kanan mansian anmanauk ein am nak,
“Yesus Kristus naan, ꞌNakaf ma Usif batuur-batuur!”
Nok ranan naan, sin naikas, nboꞌis ma npures Uisneno In pinan ma krahan.
Hit on reꞌ kfuu apinat reꞌ antanaꞌ pah-pinan
12 Aok-bian manekat arki! Amneen mirek-rekoꞌ! Neon goes ii, oras au ꞌbi kota Filipi, hi mneen ma mitniin kau, rarit hi mituin Uisneno In raan amneot. Oras ia, hit makaꞌroon. Mes au ꞌtoit he hi bisa mhaek piut ambi raan amneot naan. Mimnau goo, karu hi ka mneen ma mitniin Uisneno fa te, hi of miit kiim. Natuin In es reꞌ ansoi nafetin naan ki naꞌko areꞌ kanan sanat ma penu sin. Onaim hi ro he mmoin reko, fin hi mjari mrair Iin na. 13 Fin Uisneno kuun es reꞌ anmeup et hi neekm ein. In es reꞌ anfei ranan he hi mneen Ee. Ma In es reꞌ anfee kuasa he hi mroim he mmeup he mharineb In nekan.
14 Rarit, karu hi mmoeꞌ saaꞌ-saaꞌ ahaa te, kais miꞌmunuꞌ ma kais ammatoe. 15 Ammoeꞌ on naan, he hi bisa mjair tuaf reꞌ neek akninuꞌ, ma tuaf reꞌ ka nmuiꞌ fa sanat. Hi mmoni mbi amaufiunt ein sin sonak ma tnanak, ma aputa-kriut sin. Mes hi kais mituin sin! Fin hi ꞌmoinm ein ro he kninuꞌ, natuin hi anah-anah Uisneno ki. Rarit hi ꞌmoinm ein ro he npiin ma ntanaꞌ he nakriraꞌ ma naruruꞌ ranan neu sin, on reꞌ kfuun reꞌ npinan anbin meisꞌokan. 16 Rarit hi mmoin nok amneꞌo ma minaob Uisneno In Kabin ma Prenat sin. Nok ranan naan, hi of ammoeꞌ kau ꞌkumain ma ꞌhumaꞌmoe oras Yesus Kristus ankoen On anfain neem. Ma au suus-haet naan, maꞌafaꞌ, natuin ka npoirn ee fa ruum-ruum.
17-18 Mes karu au ꞌnonaꞌ ma ꞌopaꞌ ꞌain au ꞌmoin ki, he ꞌjair fuaꞌ-turuꞌ he hi bisa mpirsai maꞌtaniꞌ nneis ma minaob Uisneno In mepun ate, au ꞌtoup nok marine. [Naan on reꞌ aꞌnaak pirsait anꞌoop tua min-kase anbi mei fuat he naꞌbesan Uisneno.] Nok ranan naan, hit bisa tmariin buꞌ-buaꞌ, natuin fuat naan, ka ruum am parsuum fa.
Naiꞌ Timotius in mepu
19 Au ufnekan ma ꞌharap ꞌak, ka ꞌroo fa te, Usif Yesus anfei ranan he au ꞌhaef naiꞌ Timotius, he in nhaꞌtain hi neekm ein naan. Rarit in nfain neem antein anbi bare ia, he natoon kau anmatoom nok hi ꞌtokom ma hi ꞌhakem, ma nhaꞌtain au nekak. 20 Au ka ꞌhaef fa tua ꞌtetaꞌ. Au suma ꞌhaef naiꞌ Timotius ahaa, natuin in nekaf meseꞌ nok kau. Ma in anneek ki batuur-batuur amsaꞌ. 21 In reꞌ naan ka humaꞌ meseꞌ fa on reꞌ hit aok-bian bian sin. Sin reꞌ naan, suma nateenb ein he nꞌurus sin urusan kuuk, mes ka nꞌurus fa rasi anmatoom nok Yesus Kristus. 22 Mes hi mihiin mak, naiꞌ Timotius anmeup maꞌtaniꞌ he nanaob Uisneno In mepu. In nmeup nok kau, nahuum on reꞌ riꞌaan es, reꞌ anmeup neu in amaf. Hai nua kai mnao mitoon amrair Usif Yesus In Rais Reko mbi bare-bare. 23 Karu sin nafeek anrair au rasi anbi bare reꞌ ia, naꞌ au ꞌhaef naiꞌ Timotius neit. 24 Mes oras ia, Uisneno nhaꞌtain kau, nak, ka ꞌroo fa te, au bisa ꞌuum he ꞌkius ki msaꞌ.
Naiꞌ Epafroditus in mepu
25 Unuꞌ te, au upein susat. Rarit hi mhaef hit aok-bian naiꞌ Epafroditus neem ankius kau. In nanaob Uisneno In mepu nabu-bua nok kau, on reꞌ sorarus reꞌ natuin in aꞌnakat aiꞌ komandan ee in aprenat. Mes oras ia, au ꞌnaben ate au ro he ꞌsoun ee nfain neit. 26 Fin in namnau nrair ki he neit ma nkius naan ki. In neekn ee seor natenab akreꞌo nak hi msuus, natuin in nahiin nak, hi mneen amrair neu in nameen. 27 Batuur. Neon goes ii, in nameen maꞌfenaꞌ. Haet ee nmaet. Mes Uisneno anneek ee, rarit In nareokꞌ ee. Ma Uisneno anneek kau msaꞌ, rarit In narekoꞌ naiꞌ Epafroditus, he au kais aꞌsuus aꞌtein. 28 Es naan ate, au he ꞌsoun ee nfain neit, he hi bisa miteef mok ne nok neek marine. Karu on naan ate, au neek ii natea ma ntaininaꞌ. 29-30 Onaim hi ro he mtoup goe nok rek-reko, natuin in reꞌ naan Uisneno Iin ja. Ma hi ro he hormaat tuaf bian sin ok-okeꞌ msaꞌ, on reꞌ in. Fin in nanaob Kristus In mepu, tar antea haet ee, in nmaet. Ma in ka ntet-koit fa msaꞌ, natuin in he nturun kau, nsenuꞌ ki. Onaim hi ro he mtoup mifainꞌ ee, nok neek maꞌnuraꞌ ma marine.
2:11 Naiꞌ Yesaya 45:23 2:15 Surat reꞌ Naretaꞌ Nafaniꞌ Raan Aꞌhonis 32:5 2:17-18 Surat Sensus 28:7