17
De yaabuba tékwa taakwat yaalébaanké de yo
Wani agérap kure tékwa du nak wunéké yae dé wunat kéga wak, “Méné mé yaa. Widan némaa gayé nak wupmalemu kaabélé tékwaba wuné ménat wakwatnyéké wuné yo. Wani némaa gayé wan yaabuba tékwa taakwa pulak. Got lé yan wupmalemu kapéredi mu lérét yakatadéranké ménat wakwatnyéké wuné yo. *Kéni képmaana némaan du wani yaabuba tékwa taakwa wale kapéredi mu de yak. Wani taakwa yaléka de kéni képmaaba rakwa du taakwa yalén pulak kapéredi mu yate de sépélak rak.” *Naate wadéka Gotna Yaamabi wuna mawuléba wulae tédéka dé wani kudi wakwen du wunat du ramarék taalat kure yék. Kure yédéka wuné vék taakwa nak gwaavé yébaaléba raléka. Wani yébaaléna sépéba wupmalemu yé dé kwaak. Wani yé wan Gorét wasélékdakwa yé. Wani yébaaléna maakna nak taaba sékét nak taababa kayék vétik. Déku kaara taaba vétik. Wani taakwa gwaavé baapmu wut lé kusadak. Kés pulak nak pulak gol matut yadan mu wupmalemu yéwaat kéraadan mu las wawo léku sépéba lé kusok. Wupmalemu yéknwun gélégéraa wawo lé waarék. Léku taababa lé gol matut yadan agérap kurék. Wani taakwa yalén akwi kapéredi mu dé wani agérapba sékérékne rak.
Déknyényba léku lékwésba de aja kudi las kéga kavik: “Apakélé gayé Babilon. Yaabuba tékwa taakwana néwaa. Kéni képmaaba rakwa akwi kapéredi muna néwaa.”
*Wani taakwa waagété yaléka wuné vék. Déknyényba Gotna du taakwa, Jisasna jébaa kutte déku yéba kudi wakwen du taakwat wawo wani taakwa lé derét viyaapéreknék. Viyaapérektakne deku wény ke waagété lé yak. Yaléka vétakne kwagénte wuné sanévéknwu wanévéknwuk. Yawuréka dé wuné wale tén du wunat wak, “Samuké méné sanévéknwu wanévéknwu? Wuné wani taakwaké paakudan kudi wakweké wuné yo. Ralékwa wupmalemu maakna wupmalemu kaara tékwa yébaaléké wawo paakudan kudi wakweké wuné yo. *Véménén yébaalé déknyényba dé rak. Bulaa kaapuk radékwa. Kukba Got wadu dé radén apakélé waagu kulaknyénytakne yaale yalaksaakuké dé yo. Déknyényba Got kéni képmaa kuttaknamarék yatakne dé Got dé wale rasaakuran du taakwana yé dé kavik nyégaba nak. Wani nyégaba yé kavimarék yadén du taakwa de yébaalat véte kwagénte déku yéba kevérékgé de yo. Wani yébaalé re kiyae kukba yaaladéranké kutdéngte de wani yébaalat véte kwagénte déku yéba kevérékgé de yo.
“Yéknwun mawulé pukaakwa du de wani muké miték kutdéngké de yo. Wani maakna nak taaba sékét nak taababa kayék vétik wan nébu nak taaba sékét nak taababa kayék vétik. Wani taakwa lé wani nébuba ro. 10 Wani maakna wan némaan du nak taaba sékét nak taababa kayék vétik wawo. Wani némaan du naktaba debu kiyaak. Nak dé bulaa ro. Nak kaapuk wekna némaan du radékwa. Kukba dé yae walkamu tulé male raké dé yo. 11 Wani yébaalé déknyényba re bulaa kaapuk radékwa. Dé wawo némaan du dé. Dé némaan du nak taaba sékét nak taababa kayék vétik pulak dé. Got wadu dé yalakgé dé yo.
12 “Véménén kaara taaba vétik wan némaan du taaba vétik. De némaan du kaapuk wekna radakwa. De wani yébaaléna apa kérae de dé wale walkamu tulé male némaan du raké de yo. 13 Wani némaan du nakurak mawulé male yaké de yo. Yate deku apa yébaaléké kwayédo dé deké némaan ban raké dé yo. 14  *De wani Sipsip Nyaan wale waariyado dé wani Sipsip Nyaan apat kapére yadu déku apa deku apat talaknaké dé yo. Dé kéni képmaaba rakwa akwi du taakwa akwi némaan duké wawo némaan ban rate derét talaknaké dé yo. Déku du taakwa, déku jébaaba yaaladoké wadén du taakwa, déku jébaa kutsaakukwa du taakwa wawo de dé wale téte waariye de apat kapére yado deku apa wani némaan duna apat talaknaké dé yo.” Naate dé wak.
15 Watakne dé wunat wak, “Wani némaa gayé wupmalemu kaabélé tékwaba tédéka ménébu vék. Wani némaa gayé wan yaabuba tékwa taakwa pulak. Wani kaabélé wan kés sépé nak sépé kurén du taakwa, akwi kémba rakwa du taakwa, kés képmaa nak képmaaba rakwa du taakwa, kés kudi nak kudi bulkwa du taakwa wawo. 16  *Véménén kaara taaba vétik wani yébaalé wale de wani taakwana maama raké de yo. Rate lérét yaalébaante léku baapmu wut akwi putiké de yo. Yate léku sépé las katakne lérét yaaba akwi tuké de yo. 17 Waga yate de Got déknyényba wadén pulak yaké de yo. Got wadén de nakurak mawulé yate deku apa yébaaléké kwayéké de yo. Got du taakwa yadan kapéredi mu yakataduké de deku apa yébaaléké kwayéké de yo. 18 Wan véménén taakwa wan apakélé gayé. Wan kéni képmaana akwi némaan du deku némaa gayé.” Naate dé wak.
* 17:2 Re 18:3 * 17:3 Re 13:1 * 17:6 Re 18:24 * 17:8 Re 13:8 * 17:14 Re 19:11-20 * 17:16 Re 18:8