5
Kusépme nyaataknadan nyéga dé Jon vék
Wuné vék wani némaan du yéknwun jaabéba rate déku yéknwun tuwa taababa kusépdan nyéga nak kutdéka. Déknyényba wani nyégaba bi pulak mu nak taaba sékét nak taababa kayék vétiknét de nyaataknak. Wani mu vétakne wuné vék Gotna kudi kure giyaate apat kapére yakwa du nak téte némaanba waadéka. Waate dé wak, “Yéknwun mu male yakwa du dé male wani bi pulak mu raapaktakne wani nyéga laapiyakgé dé yo. Kiyadé waga yaké yo?” Naate wadéka nyéga laapiyakne awulaba véran du nak kaapuk nyét, képmaa, adawuli yaalé kémaaba radén. Wani duké sékale vémarék yadaka wuna mawulé kapére yadéka wuné némaanba géraak. Géraawuréka dé némaan du nak wunat wak, “Méné géraamarék yaké méné yo. Mé vé. Judana kémké némaan ban nak dé ro. Dé Devitna képmawaara. Dé apat dé kapére yak. Yate dé Setenét débu talaknak. Talakne dé wani nyégaba nyaataknadan bi pulak mu raapaktakne dé wani nyéga laapiyakgé dé yo.” Naate dé wak.
Jon Sipsip Nyaanét dé vék
Wani kudi véknwutakne wuné vék Sipsip Nyaan nak tédéka. Dé némaan du rakwa jaabé tékwaba dé ték. Dé mawulé tékwa kulé mu wan véti wan véti, ranyéwe rakwa némaan du, deku nyédéba dé ték. Dé viyaapérekdaka nébéle raapmén sipsip nyaan pulak dé ték. Kaara nak taaba sékét nak taababa kayék vétik dé ték. Méni nak taaba sékét nak taababa kayék vétik dé ték. Wani kaara wani méni wawo wan Gotna Yaamabi déku apa nak taaba sékét nak taababa kayék vétik. Got wadéka wani apa de akwi képmaat de yu. Got yéknwun jaabéba rate wani nyéga déku yéknwun tuwa taababa kutdéka wani Sipsip Nyaan ye dé wani nyéga kéraak. *Kéraadéka de mawulé tékwa kulé mu wan véti wan véti, ranyéwe rakwa némaan du wawo de Sipsip Nyaanké kwati yaane waadé daak. Wani némaan du nak nak de gita pulak mu kutte de gol matut yadan agérap wawo kurék. Wani agérapba dé yaa sérakdaka yaatnyé yaalate yéknwun yaama yakwa mu sékérékne rak. Wani yaatnyé wan Gotna du taakwa dérét waatadakwa kudi pulak.
9-10  **Wani némaan du, kulé tékwa mu wale de wani Sipsip Nyaan Jisas déku yéba kevérékte de kulé gwaaré nak kéga waak:
Ménat viyaadaka ména wény akudéka méné kiyaak.
Kiyae méné du taakwat kéraak, de Gotna du taakwa radoké.
Méné kés kém nak kémba rakwa du taakwa, kés kudi nak kudi bulkwa du taakwa, kés sépé nak sépé kurén du taakwa, kés képmaa nak képmaaba rakwa du taakwa waga derét ménébu kéraak, de Gotna du taakwa radoké.
Kérae méné waménék de Gotké jébaa yakwa nyédé duna waagu tawe rate de naana Némaan Ban Gotna kémba yaale déké jébaa yate de déku yéba kevéréknu.
Kukba de kéni képmaaba rakwa du taakwaké némaan du taakwa raké de yo.
Méné waga yatakne méné wani nyéga kérae nyaataknadan bi pulak mu raapaktakne méné wani nyéga laapiyakgé méné yo.
Naate de waak.
Jisasna yéba de kevéréknék
11 Wani kudi véknwutakne wuné tépa véte wuné véknwuk Gotna kudi kure giyaakwa wupmalemu du gwaaré waadaka. Wani du walkamu kaapuk. Wupmalemu de. De mawulé tékwa kulé mu, akwi némaan du wawo de akwi némaan du rakwa jaabé tékwaba tényéwe de ték. 12 Téte de némaanba gwaaré kéga waak:
Déknyényba viyaapérekdan Sipsip Nyaan wan yéknwun mu male yate dé ro.
Rate dé némaan ban rasaakuké dé yo.
Rate dé wupmalemu yéknwun gwalmu, yéknwun mawulé, apakélé apa wawo Gorét nyégélké dé yo.
Yadu akwi du taakwa déku yéba kevérékgé de yo.
Yate déku apaké kudi wakwete déké yéknwun mawulé yaké de yo.
13 Naate waadaka wuné véknwuk Got yan akwi mu gwaaré waadaka. Nyét, képmaa, adawuli yaalé képmaa, waba rakwa mu, kusba kwaakwa mu, de akwi gwaaré waadaka wuné véknwuk. Akwi taaléba rakwa akwi mu kéga de waak:
Naana némaan ban Got dé némaan ban rakwa jaabéba dé ro.
Naané déku yé wani Sipsip Nyaan Jisasna yéba wawo apuba apuba kevérékgé naané yo.
Bétku apakélé apaké kudi wakwete bétké yéknwun mawulé yasaakuké naané yo apuba apuba.
14 Naate waadaka de mawulé tékwa kulé mu wan véti wan véti wak, “Guna kudi wan adél kudi.” Waga wadaka Got rakwa jaabé tékwaba ranyéwe rakwa némaan du de déké kwati yaane de waadé daak.
* 5:8 Re 8:3-4, 15:2; Sam 141:2 * 5:9-10 Sam 98:1 * 5:9-10 Re 20:6, 22:5; 1 Pi 2:9