2
Gwalepa du taakwa
Naané ménat Krais Jisasna kudiké naanébu yakwatnyék. Méné déku jébaaba yaalan du taakwat wani yéknwun kudi wakweké méné yo. Wani yénaa kudi wakwekwa du pulak wakwemarék yaké méné yo.
Gwalepa duwat kéga wakweké méné yo: Guné yéknwun mawulé yate miték raké guné yo. Guné guna mawulé, wuraanyan, sépéké miték véké guné yo. Guné Krais Jisaské miték sanévéknwute, du taakwaké mawulat kapére yate, kaagél kutte apa yate miték téké guné yo.
Gwalepa taakwat kéga wakweké méné yo: Guné Gotké apuba apuba sanévéknwute miték raké guné yo. Guné nak du taakwaké yénaa kudi wakwemarék yaké guné yo. Guné waagété gu kate waagété yamarék yaké guné yo. Guné nébikara taakwat yéknwun jébaaké yakwatnyéké guné yo. Naate wakweké méné yo gwalepa taakwat. *De nébikara taakwat yéknwun jébaaké yakwatnyédo de deku du, baadiké wawo, mawulat kapére yaké de yo. De gwalepa taakwana kudi véknwute, kapéredi mu yamuké deku mawulé deku sépéké miték véte, nak duké yémarék yate, yéknwun mawulé yate miték raké de yo. Waga rate deku jébaa miték yaké de yo. Deku duna kudi véknwuké de yo. Waga yado akwi du taakwa derét véte Gotna kudiké kapéredi kudi wakwemarék yaké de yo.
Nébikara du
Méné nébikara duwat kéga wakweké méné yo: Guné kapéredi mu yamuké, guna mawulé guna sépéké miték véké guné yo. Naate derét wakweké méné yo.
*Méné yéknwun jébaa yaké méné yo. Yaménu de ménat véte, yaménékwa pulak yaké de yo. Méné derét Gotna jébaaké yakwatnyéte adél kudi male wakweké méné yo. Yénaa kudi wakwemarék yaké méné yo. Méné adél kudi wakweménu de naana maama du taakwana méniba téte, naanéké kapéredi kudi wakweké mawulé yate, nyékéri yaké de yo, yéknwun kudi male wakwenakwa bege. Nyékéri yate naanéké kapéredi kudi wakwemarék yaké de yo.
Nak duna jébaa yakwa du taakwa
*Nak duna jébaa yakwa du taakwat kéga wakweké méné yo: Guné guna némaan duna kudi miték véknwuké guné yo apuba apuba. Miték véknwute wadakwa pulak jébaa miték yaké guné yo. Guné de wale waarumarék yaké guné yo. 10 Guné deku gwalu sél yamarék yaké guné yo. Guné naanat kutkalé yakwa ban Gotké sanévéknwute yéknwun jébaa yagunu de véte waké de yo, “Yéknwun du taakwa de. Gotna kudi véknwute de yéknwun jébaa yo. Gotna kudi wan yéknwun kudi.” Naate wakweké de yo. Waga wakweké méné yo, nak duna jébaa yakwa du taakwat.
Naané yéknwun mawulé yate miték rate Krais yaaran nyaaké raségéké naané yo
11 Got akwi du taakwaké mawulé lékte wadéka déku nyaan dé giyaak, naané miték rasaakunoké apuba apuba. Got waga naanat kutkalé yadénké naanébu kutdéngék. 12  *Déknyényba naané Gotna kudi véknwumarék yate, kapéredi mawulé yate, kéni képmaaba rakwa muké naané mawulat kapére yak. Bulaa Got naanat kutkalé yate dé naanat yakwatnyu kéni muké. Bulaa naané naana mawulé, wuraanyan, sépéké miték véte, yéknwun mawulé yate, Gotké sanévéknwute, déku kudi véknwusaakuké naané yo. Déknyényba yanan pulak tépa yamarék yaké naané yo. 13  *Waga yate naané Némaan Ban Got yaaran nyaaké naané raségu. Wani nyaa naanat kutkalé yakwa ban Jisas Krais nyaa vékwa pulak radu naané yéknwun mawulé yate dérét véké naané yo. 14  *Déknyényba naanat Setenna taababa kéraaké nae dé naanéké kiyaak. Naana kapéredi mawulé kulaknyénytakne, kulé mawulé kérae déku du taakwa rate, yéknwun mawulé yate, yéknwun jébaa yaké mawulat kapére yanoké, dé naanéké kiyaak.
15  *Méné wani kudi wakweké méné yo, ména du taakwat. Méné némaan du rate derét némaanba wakweké méné yo, deku kapéredi mawulé kulaknyénytakne yéknwun mawulé yadoké. De ména kudi véknwudoké mawulé wuné yo. De ména kudiké kuk kwayémuké kélik wuné yo.
* 2:4 Ep 5:22 * 2:7 1 Pi 5:3 * 2:9 1 Pi 2:18 * 2:12 1 Jo 2:16; Ep 1:4 * 2:13 Pl 3:20 * 2:14 1 Pi 2:9; Ep 2:10 * 2:15 1 Ti 4:12