4
Paapu yakwa dunyansé
Gotna Yaamambi anga watépakndékwa, “Ma véku. Kukmba du ras paapu yakwa dunyanséna kundi, kutakwana kundi waak vékukandakwa. Vékute Krais Jisasna kundi kuk kwayékandakwa.” Naandékwa Gotna Yaamambi. Du nak késépéri apu kulaat jémbaa yandéka kulaa némbi yamba kure wa. Paapu yakwa du ras kapérandi mawulé vékuté-pékaaténdaka deku mawulé némbi kurkapuk yakwa kulaa pulak yamba yékunmba te wa. Yandéka deku kapérandi mawuléké yamba vékusékndakwe wa. Wani du de ani papukundi anga wakandakwa: “Guné taakwa kéraaké yambak. Guné kwaami kakému ras kaké yambak.” Naandakwa. De wani paapu yakwa dunyansé wunga wakandakwa. Guné deku kundi vékuké yambak. Got kwaami kakému akwi, kananénngé wa taakandén. Gorké yékunmba vékulakakwa du dakwa, nané déku kundi vékusékte akwi kwaami kakémuké ma mawulé yakwak. Yate tiyaandén kwaami kakémuké anga wakanangwa, “Wan yékun wa.” Naate wani kwaamiale kakémuale kakanangwa. Got taakan kwaami, kakému wan yékun wa. Kwaami kakémuké nak yamba yaakétnangwe wa. “Wan yékun wa,” naate akwi kwaami, kakému kakanangwa. Nané Gotna kundi vékute Gorale kundi bulnanu, wa dé mawulé yakandékwa. Yandu wani kwaami, kakému kakanangwa.
Timoti Kraisna yéku jémbaa yakwa du ma yaténdu
Méné wani kundi Krais Jisasna jémbaamba yaalan du dakwat wamunaate méné déku jémbaa yékunmba yakaménéngwa. Yate méné Krais Jisasna kundi yékunmba vékute, wananén kundi vékute, apamama yaménu ména mawulé yékunmba tékandékwa. Wani kundi wan yéku kakému pulak wa. Nyaan yéku kakému kate némaan ye yékunmba téndékwa pulak, méné wani kundi vékuté-pékaatéte apamama yaménu ména mawulé yékunmba tékandékwa. Méné Gorké wandakwa kundi male ma vékuménék. Nak kundi vékuké yambak. Wan baka kundi wa. Wani kundi kuk kwayétake Gotna kundi vékute ma apamama yate yékunmba téménék. Méné apamama yate pétéménu ména sépémaalé yékunmba tékandékwa. Wunga yate yékunmba yatékaménéngwa. Méné apamama yate Gorké yékunmba vékulakatéménu ména mawulé yékunmba tékandékwa. Wunga yate yékunmba yatékaménéngwa. Ména mawulé yékunmba téndu bulaa yékunmba yate ye kukmba waak yékunmba yatépéka-kaménéngwa apapu apapu. Yi, wan wanana wa.
Akwi du dakwa wani kundi kurkale ma vékundarék. 10 Wani kundiké vékulakate apamama yate néma jémbaa yanangwa. Got apapu apapu rapékandékwa. Rate akwi du dakwat yékun yandékwa. Yate déké yékunmba vékulakakwa du dakwa nanat yékun yandu nané dale yékunmba rapéka-kanangwa. Got wunga yakate yandékwanngé vékusékte a kaavérénangwa. Kaavéréte nané apamama yate néma jémbaa yanangwa.
11 Méné wani kundi det yakwasnyéte kurkale ma waménék. 12 Méné naléwuré biyaku du wa téménéngwa. Yéku kundi ma waménék. Du dakwaké ma néma mawulé yaménék. Gorké yékunmba vékulakate, déku kundi yékunmba vékute, yéku mawulé vékute, ma yéku musé male yaménék. Yaménu Gotna jémbaamba yaalan du dakwa ménéké anga wakandakwa, “Wan yéku du wa. Naléwuré biyaku du téndéka wa déku mawulé yékunmba tékwa, néma duna mawulé pulak.” Naate, yaménéngwa jémbaa véte, de yaménéngwa pulak yakandakwa. 13 Yaaké yawutékwanngé kaavéréte méné apamama yate anga ma yaménék. Méné Gotna nyéngaamba véte du dakwat némaanmba ma waménék. Waménu de Gotna jémbaamba yaalan du dakwasé vékukandakwa. Méné det Gotna kundi ma waménék. Gotna jémbaaké det ma yakwasnyéménék. 14 Talimba du ras Gotna yémba kundi kwayéndaka néma du ména maakamba taamba taakandaka Got déku mayé apa ménat wa kwayéndén, déku jémbaa yaménénngé. Kwayéndéka méné mayé apa kéraae wani kwayéndén mayé apaké kuk kwayéké yambakate. Yate déku jémbaa kurkale ma yatépéka-téménék. 15 Méné wani jémbaa kurkale yatépékate, wawutén kundi yékunmba vékuménu du dakwa véte anga wakandakwa, “Dé talimba yéku mawulé vékute yékunmba yaréndén. Bulaa yandékwa mawulé wa talimba yandén mawulat taalékéran. Yékunmbaa-sékéyak wa yaréndékwa.” Naakandakwa. 16 Ma jéraawu ye, yékunmba yatéte, det Gorké yéku kundi male watéménék. Yate wawutén kundi vékuménu Got ménat yékun yakandékwa. Yate ména kundi vékukwa akwi du dakwat waak wa yékun yakandékwa.