3
Sésékuk sékéyak yaaké yakwa sapak némaamba kapérandi musé yakandakwa
Sésékuk sékéyakmba yaaké yakwa sapak kapérandi musé yaandu du dakwa kaangél kurkandakwa. Méné ani kapérandi muséké vékuménénngé mawulé yawutékwa. Du deku sépéké, deku yéwaaké male vékulaka-kandakwa. Vékulakate nak duwat katik kwayéké daré. De dusék yate deku yé male kavérékte nak duwat, Gorét waak waarukandakwa. Deku aasa aapana kundi katik vékuké daré. Nak du det yékun yandaru de wani duké yéku mawulé katik yaké daré. De Gotna kundi katik vékuké daré. Deku kémngé katik mawulé yaké daré. De rakarka yate, nak du dakwale kurkale katik téké daré. De papukundi wakandakwa nak du dakwaké. De kapérandi mawulé vékute kapérandi musé yakandakwa. De apamama yate nak du dakwat viyaakandakwa. Yéku mawulé vékukwa akwi du dakwaké kalik yakandakwa. Deku du dakwa maamat kwayékandakwa. De kurkale vékulakakapuk yate, mawulé yandakwa pulak bari yakandakwa. Yate anga wakandakwa, “Nanékét nané néma du a ténangwa.” Naakandakwa. De Gorké kalik yate késpulak nakpulak kapérandi muséké mawulé yakandakwa. Paapu yandaru nak du dakwa det véte deké anga wakandakwa, “De Gotna kundi vékute yékunmba wa téndakwa.” Wunga wandaru de Gotna mayé apat kuk kwayéte paapu yakandakwa. Wani kapérandi musé yakwa duké kuk ma kwayéménu.
Wani du ras paapu yate, paakute, wa deku kundi yéku mawulé vékukapuk yakwa dakwasat wandakwa. Wandaka wa wani dakwasé deku kundi vékundakwa. Talimba wani dakwasé kapéremusé wa yandarén. Yatake wani kapéremuséké vékulakate sémbéraa yandaka deku mawulé yamba yékunmba te wa. Yate wa deku mawulémba vékulakate késpulak nakpulak kundi vékuké wa mawulé yandakwa. Yate wa Gotna kundi vékusékngé yapatindakwa. Wunga yate wa wani duna kundi vékundakwa. Talimba du vétik Janes ambét Jambres nana gwaal waaranga maandéka bakamu Mosesna kundit kuk kwayémbérén. Mosesna kundit kuk kwayémbérén pulak, wani dakwat wakwa du wa de yéku kundit kuk kwayéndakwa. Kwayéndaka deku mawulé kapére ye téndéka wa paapu yate anga wandakwa, “Nané yéku kundi yékunmba vékunangwa.” Wunga wate yamba yékunmba vékulakandakwe wa. Deku jémbaa bari késkandékwa. Talimba Janes ambét Jambreské du ras anga wandarén, “Kapérandi mawulé vékute wa bét waangété jémbaa yambérékwa.” Wunga watake bérku kundi nakapuk yamba vékundakwe wa. Bérku jémbaa késén pulak, wa wani duna jémbaa bari késkandékwa. Akwi du dakwa deku jémbaa véte anga wakandakwa, “Wan kapérandi mawulé vékute wa waangété jémbaa yandakwa.” Naate deku kundi nakapuk katik vékuké daré.
Méné apamama yate Gotna kundi ma kurkale vékupékaaté-ménék
10 Méné wunga yaké yambak. Méné wunale yeyé yaayatéte jémbaa yawutéka wa véménén. Wuné det yéku kundi kwayéwutéka wa vékuménén. Wuné Gorké yéku jémbaa ras waak yaké mawulé yawutéka wa vékusékménéngwa. Gorké yékunmba vékulakate, du dakwaké néma mawulé yate det yékun yawutéka wa véménén. Wuné apamama yate Gotna kundi yaasékakapuk yate yékunmba téwutéka wa véménén. 11 De wunat kapérandi musé yandaka wuné kaangél kuruwutéka wa véménén. Talimba wuné Antiok, Aikoniam, Listramba waak yaréwutéka wunat némaamba kapérandi musé yandaka néma kaangél kuruwutéka wa vékusékménéngwa. Wunat wunga yandaka Néman Du wunat yékun yandéka wa yékunmba téwutén. 12 Krais Jisasale nakurakmawulé yate tékwa akwi du dakwat déku maama yaavan kurkandakwa. 13 Kapérandi musé yakwa du dakwa, paapu yakwa du dakwa waak kapérandi musé yatépéka-kandakwa. Yate kapérandi musé ras waak yakandakwa. Yate papukundi wandaru nak du dakwa deku kundi vékundaru deku mawulé kapére yaké yakwa. Yandu papukundi wakwa du dakwana mawulé waak kapére yaké yakwa.
14 Méné yaténdakwa pulak yatéké yambak. Talimba nané ménat yéku kundi yakwasyénanga yékunmba wa vékuménén. Nané wani yéku kundi yakwasnyan du dakwa wa vékusékménéngwa. Vékusékte yakwasnyénanén kundi yékunmba ma vékuté-pékaaménék. Wani kundi yaasékaké yambak. 15 Méné nyambalé yaréménénga wa du dakwa ménat yakwasnyéndarén, Gotna nyéngaamba talimba viyaatakandarén kundiké. Yakwasnyéndaka wa wani kundi taale kulékulé yékunmba vékuménén. Bulaa waak wani kundi méné a yékunmba vékutéménéngwa. Du dakwa wani kundi yékunmba vékute wa kulémawulé kéraakandakwa. Kulémawulé kéraae wa Krais Jisaské yékunmba vékulaka-kandakwa. Déké yékunmba vékulakandaru Got det yékun yandu wa de yékunmba rapéka-kandakwa apapu apapu. Wunga wa vékusékménéngwa. 16 Talimba Gotna Yaamambi wandéka wa Gotna kundi viyaatakandarén déku nyéngaamba. Nané wani yéku kundi vékumunaae, wa Gotna kundi vékute, yanangwa kapéremuséké vékusékte, kapérandi mawulé yaasékatake yéku mawulé vékumuké vékusékte, yéku musé male yamuké vékute, wunga vékusék-nganangwa. 17 Nané Gotna du wani yéku kundi kurkale vékwe apamama yate kurkale vékusék naate, wa akwi yéku jémbaa yakanangwa.