2
I Pag'angkon si Baha'o Kinabuhi'
Pagpaki'adda si Kristo
Kon parti namay si ka'am, mga minatay na kam siray tungod si pagtalapas-bi pati' pagsala'-bi. Da'inan sinan i sagara'an-bi kinabuhi' ngan pagsunud-bi pa si kalibutanon pama'agi ngan da'inan may si pama'agi-na si prinsipi si karat'an ato si ayri palibot si kita kam. Iyay nan i espirito magparadagka si mga a'a nga mga masinupakon. Bisan say si kita kam akapariho si mga kinabuhi'-na ngan paghururuwang-ta pa kam si mga iya. Sinan uras, agparapamagusto hamok kita kam si mga sabarawan-na si mga makasasala' kina'iya-ta ngan agbuhat-ta kam kon ay i saruyagan-na pati' isip-na sito kina'iya. Ngan pariho si bisan say, kon nagpata'anan hamok kita, huwang kita kam si mga nagkastigu-na si Diyos. Pero tungod si kahaya-na si gugma'-na si Diyos nga panno' si kalu'oy, ag'allum-na kita kam huwang si Kristo bisan kon minatay na i mga kina'iya-ta kam tungod si pagtalapas. Ngan si kamatu'uran, pina'agi hamok si mapinalangga'on pagpanginanu-na sanglit kita kam atalwas. Pariho si pagbanhaw-na si Kristo agbuwanan-na kita kam si Diyos baha'o kinabuhi' huwang si Kristo ngan pina'agi si pagpaki'adda-ta si iya agpatingpid-na may kita kam si nagtingkulu'an-na sito pagpuno' huwang si iya ari si langitnon ginhadi'an. Agbuhat-nay to basi' si mga titakka panahon kinakulawan i gana' kaparihu-na ngan bali pagsangyahan mapinalangga'on pagpanginanu-na. Agpasayud-nay to anan si kadaluman-na si buhat-na si Kristo Jesus para si kita kam, kay atalwas kam pina'agi si mapinalangga'on pagpanginanu-na huwang si pagtapud-bi. Ma'in to tikang si kalugaringon pagpaniguro, kundi' rigalu-nay to si Diyos. Ga'i to a'angkon pina'agi si mga buhat, ngan tungod sinan, gana' bisan say makapahambog 10 kay si kamatu'uran, mismo i Diyos i magtrabaho ato si kita kam. Aghimu-na kita kam nga mga baha'o hinimo dungan si pag'adda-ta si Kristo Jesus basi' agara' kita kam pagtuman si mga mahalap buruhaton nga andang nagplanu-na si Diyos para si kita kam.
Si Kristo
i Magpa'aradda si Dimu'an
11 Sanglit ka'am nagpanhinganak nan nga ma'in Hebro, ka'am nga nag'arunan “ma'in tinuri'” si mga magpaminugad nga “tinuri'”, i pagturi' nga buhat-na si a'a, intumu-bi kon ay i kamutangan-bi siray. 12 Intumu-bi nga siray bulag kam si Kristo, nagsikway kam si mga a'a-na si Israel ngan gana' kalabtanan-bi si pagkasarabutan nagsa'ad-na si Diyos pada'iray si mga a'a-na. Siray, ag'istar kam ato si kalibutan nga gana' pagla'um-bi ngan gana' sa'urup-urupan-bi hi'unong si Diyos. 13 Pero ina'anto, ka'am nga mga matala siray ag'adda na si Kristo Jesus, ngan mamatapit na pina'agi si laha'-na si Kristo.
14 Ada'itoy to kay awinan mismo si iya i kamurayaw-ta kam pina'agi si pagpa'aradda-na si mga ma'in Hebro pati' si mga Hebro. Agbungkag-na i partisyon nga makapabulag ngan makapakuntra si duway to. 15 Pina'agi si pagsakit-na si puhu'-na, agpara'-na i gahum-na si bala'od pag'uripon, huwang i mga mando' pati' mga kasugu'an, basi' akahimo iya adda baha'o a'a tikang si duway to nga aka'adda huwang si iya. Si da'inan pa'agi, a'angkon i kamurayaw. 16 Ngan sapabwilta-na liwat si Kristo ma'in hamok i rilasyun-na si duway to grupo, kundi' sapaduguk-na liwat gihapon mga iya pada'iray si Diyos ato si mahimoy to adda puho'. Ngan pina'agi si kamatayun-na ari si kudos, agpara'-na i nagkuruntrahan-na mga iya siray. 17 Pada'ito si Kristo ngan agpasamwak hi'unong si kamurayaw para si ka'am nga mamatala si Diyos siray, ngan para si mga mamatapit andang si iya. 18 Ngan aniya' kamurayaw-ta kam, kita kam nga mga Hebro pati' ma'in Hebro kay si Kristo i makapadugok si kita kam dimu'an si Tata' pina'agi si adda hamok Espirito.
19 Tungod sinan, ma'in na kam mga dayuhan pati' sampi hamok, kundi' mga kwintado na kam nga mga a'a-na gayod si Diyos nga agkabiriyo' na si dati mga a'a-na ngan parariho kam sakop si ungod panimalay-na. 20 Yaynan panimalay nagpasumpay si pundasyon nga iya mismo i mga apostol pati' mga paragsumat-na si Diyos ngan i bato anan si kanto nga nag'alagad-na mga iya, iya si Kristo Jesus. 21 Sanglit akapinugad kita nga i dimu'an matiryalis-na si pagtindog ag'adda si iya ngan sigi pupurma hasta nga ahimo adda templo nga sagrado tungod gihapon si pag'adda-na si Paragdalom. 22 Ngan da'inan may si ka'am nga ag'adda si Kristo, nagtindog liwat kam basi' ahimo kam pangngingistaran-na si Diyos kon singnga ag'ayop i Espiritu-na.