4
I Pag'aradda-na si Magpanutu'o
Roma 12:3-8; 1Cor 12:1-31; 1Ped 4:10-11
Tungod si pagsirbi-ko si Ginu'o, apriso ako. Pero bisan pa kon da'inan sinan, aghat-ko kam pagpadayon si kinabuhi' nga angangay si nag'agdahan-na si ka'am si Diyos. Kinahanglan nga mapa'inubsanon kam, mahalap agtratar si la'in; kinahanglan nga malanga i paturus-bi ngan agsisurusagubaya kam balang addangan tungod si gugma'. Himu'u-bi i sahimu-bi nga ga'i abungkag i pagpa'aradda-na si ka'am si Espirito nga sa'angkun-bi si pagbuwan-na kamurayaw si ka'am. Agbiririyo' hamok kita kam si adda puho', adda hamok Espirito i mag'ayop si kita kam, ngan adda hamok i nag'anduy-ta kam tarakkahan si pag'agda-na si kita kam. Aniya' hamok adda Paragdalom, adda nagtu'uhan, ngan puro kita kam nagbunyagan. Aniya' hamok adda Diyos nga Tatay-ta kam dimu'an. Iya i magdalom, magpakiwa ngan mag'ayop si kita kam.
Kundi' balang addangan si kita kam nagbuwanan abilidad tikang si mapinalangga'on pagpanginanu-na sigon si karuyag-na si Kristo. Pariho si maka'anna' si Kasuratan:
Ngan pan dyata' na iya,
agpabungyud-na i mga sapirdi-na
ngan agbuwan iya rigalo si mga a'a.*
Ay kay nagpinugad nga pan dyata' iya? Apinugad to tungod kay pan hawod iya dahulo. 10 I manari'i si hawod, iya may liwat i pan dyata' labaw pa ari si gidyadyaltahi langit basi' akabalik i dati kamutangan-na nga awinan iya si bisan ay. 11 Iya i magbuwan sinan mga abilidad bilang rigalo. Aniya' magpakasirbi bilang apostol, aniya' may bilang paragsumat, aniya' bilang parapasamwak si ga'i pa magpanutu'o, ngan aniya' may bilang mangngataman nga paragturo' si magpanutu'o na. 12 Agkarawat mga iya sinan mga katungdanan pagbulig nga akakaya i kada a'a nagtagama paghuwang si Diyos si kalugaringun-na ubligasyon basi' pina'agi si pagsirbi-na si balang addangan sigi babaskog i puhu'-na si Kristo, 13 hasta nga kita kam dimu'an anakka si pag'aradda si pagtu'o pati' si pagkilala pahalap si Dadi'-na si Diyos. Si da'inan pa'agi, agkamaratgas kita kam hasta nga akapannu'an si kabug'usan-na si kina'iya-na si Kristo.
14 Kon atuman nayto, ma'in na kita kam mga dadi'-dadi' nga pwidi sabawa-bawa-na si lunso' o ma'in ngani' nga pwidi sapalid-na si bariyo. Ga'i na kita kam pwidi akadaya'an si pala'in-la'in pa'agi pagturu'-na si mga a'a nga listo paglingling. 15 Lugod pina'agi si kamatu'uran nga sabusngal-ta tungod si gugma', sigi kita kam mamatgas si dimu'an hi'unong si pagpaki'adda-ta kam si Kristo, nga iya i Takulok. 16 Akapariho kita kam si adda puho' nga atungko pina'agi si pala'in-la'in ugat. Kon sugad, pina'agi si pagtuman si katungdanan-na si kada parti, agtubo' i puho' ngan agkukusog nga lagtok si gugma' nga si Kristo i magdalom sito dimu'an.
I Kinabuhi' nga Angay
para si mga Dadi'
nga Sakop si Kadanta'an
17 Sanglit aniya' mga mando' tikang si Paragdalom nga kinahanglan ako pagpursigi sito si ka'am. Dakam na ag'irog si kinabuhi'-na si ditangnga' mga ma'in Hebro nga gana' kwinta-na si mga nagparapan'isip-na. 18 Malu'om i mga paminsada-na ngan matala mga iya si kinabuhi' nga nagpumwan-na kunta' si Diyos tungod si mga ka'ignurantihan-na kay agdiri' mga iya pag'isip malalom. 19 Ngan tungod kay ga'i na mga iya angabat kamamalu'an, agkabararaw mga iya si mga malaw'ay buhat. Pagusto hamok mga iya paghimo si kada marigsok buhat ngan gana' katapusan-na si kasindak-na mga iya.
20 Pero bali haya i pagkala'inan-na si sa'adalan-bi tikang si Kristo! 21 Gana' duda-ko nga agtuninong kam si iya ngan nagturu'an kam pina'agi si pagpaki'adda-bi si iya kay i kamatu'uran kina'anda'an hamok anan si Jesus. 22 Parti si dati kinabuhi'-bi, nagturu'an kam paghulso' si kada'an pagka'a'a-bi nga sigi hamok gagabok tungod si mga daya'on karuyag-na. 23 Dungan sinan i pagbag'o si mga panhuna'-huna'-bi 24 pati' i pagpasul'ot si baha'o pagka'a'a-bi nga naghimo irog si kina'iya-na si Diyos si ungod pagkamatadong pati' pagkadiyusnon.
25 Sanglit, kinahanglan nga balang addangan si ka'am ga'i na agbullo'. Lugod, kinahanglan kam agpahalling kon ay i kamatu'uran si mga igkasi-bi magpanutu'o tungod kay parariho kam sakop si adda hamok puho'. 26 Kon asina kam, dakam agtugot nga abawa kam si sala'. Dakam agpaliyatu-bi i kasina-bi nga anakka si pagtunud-na si allaw, 27 ngan dakam agbuwani-bi lugar si Satanas nga akakuyot. 28 I matangkaw kinahanglan pahuway na pagtangkaw ngan agtrabaho pina'agi si kalugaringun-na dangga. Kinahanglan gamitan-na si mahalap pa'agi i pagpanginabuhi'-na basi' akabulig pa liwat iya si mga magpanginahanglan.
29 Dakam aggamit si mga gana' nan kadatahan-na allingon. Lugod, aggamita kam si mga maka'a'aghat nan nga akapabaskog si la'in sigon si mga kinahanglanun-na. Si da'inan pa'agi, akapulos i bisan say nga agpamati' si ka'am. 30 Dakam agpabidu'u-bi i Espiritu-na si Diyos nga magpa'ambit si pagkadiyusnun-na kay iyay nan i pangngilalahan nga lukat-na kam si Diyos si damuri allaw. 31 Ambani-bi na i mga pagdulo', i ka'iritado pati' kasina, i pag'alsa busis pati' i paggutgot huwang i dimu'an klasi pagtuyo' pagpasakit si la'in. 32 Lugod, kinahanglan kam nga daluman ngan agsikurukaralu'uyay. Agsipurupasayluhaya kam balang addangan pariho si pagpasaylu-na may si Diyos si ka'am nga magpan'adda na si Kristo.
* 4:8 Salmo 68:18 4:9 Parti si pan hawod iya dahulo, aniya' duwa pagsabot: 1. Pan hawod iya ato si kalibutan ngan pagpakang'a'a-na. 2. Pada'iray iya si gihahawuri parti si kalibutan ngan pakamatay-na. 4:26 Salmo 4:4