3
Awoena arararo uke makaneka i waiya ukeka orounu wake
Iyae i meomao we ma iwoka ukeka orou ari sifeisike ibake ya i Korinida goi oroubairo iyanu ibi nono we ma daiwere ufeisi? Moi orouma emenu ukeka sineka mane we ma daiwere ufisane owaowa yanakaisake yabairo odaisaisa. Nono iyae emua ukaisa i ari eno da ufeisi. Eno ukeroma nono iyanu ukeka sineka we ma daiwere ukeka moi owaowa yabairoma da mufeisi. Enoba iya arara me i uke medeka eraerabusabake we ma daiwere ukeroma owaowaro odeka. Ya Korinida goi orou yanu ukeka sinekae nanu owaowa ari ya idua. Enoya ya Korinida goi orou yanu awoena imukama imukekae i owaowa odeka ari eno. Emema ibai eraada Forue irauaiai waiya ukakua eno wefeisa. Enoba yae owaowa odeka ari eno. I owaowae Yesu Kerisoma yanaike iyabairo odaike we ma boroo yari. Eno uiba ibake naini nanu orouini iyama i owaowa moi oroubairo ma boroo yaraisiro eraisa. Yesu Kerisoma i owaowa, wau owaowa ukaisa gaboro kai o sikeifa kemima owaowa yanake ode daui, Dawae omaro owaowa uke daui, Dawae i me ibeka Godinu Imumu Irauma emenu imuka ubarenaro awoena imukeka marieie i owaowa yanake odeka i ari eno ui.
Iyae Yesu Keriso imukenewaa ukaada Godibake iyama ia sine mero irauaiai ibinisi ibake yewa wake yabairo i ari eno weaisi. Iyae irauaiai meke buna mero nono Godima iya buna makakuniba ibake yewa waiya irauaiai ukaisi. Godima iya Danu awoena arararo uke makaneka wake weeka orou we mune odii. I awoena arararo uke makanekae owaowa odeka wake me. Ie Godinu Imumu Iraunu arararo ukeka wake. I adinaro owaowa yanake oisa darawadunu daabae feareka daaba. Nono awoena yewa Imumu Iraunu daabae me ibene ibene ibeka daaba idua.
7-8 I adinaro darawadunu ubiye aina ainama meramawere ufeisa i dawa emuae feafeisaya weada omaro owaowa yanake odi. Nono i darawadue Godinu dai edorowereroma fari. Mosesinu iboo naisae edoro daiwere siniro i orou emenu naisa diroroko siniro emenu iboo ma owekake dawa ere dauisa. Mosesinu iboo naisa edoro uke ibeebe nono iroma owainanaku ibai me sini. Enoba Godinu Imumu Iraunu me ibene ibene ibeka wirokekae i adina edoro ma berekakuke edoro ba daiwere ukaku. Ibai imukaisaba me? Ibai imuke eawe. 9-10 I feareka darawadu daabaro fari ena edoroe daiwerero nono i Godima eme ma gienabu ukakune ibainu arakekaro fari ena edoroma i adina edoro ma berekada edoro daiwere ukaku. 11 I adinaro farike owainanaku me sini ena darawadu edororo idua fari ibake i awoena me ibene ibene ibeka edoro ma berekada edoro daiwere ukaku. I adina edoroe okoanakuro nono i awoena edoroe ba daiwere.
12 Iyanu imukeka yaisinae eno imukaisiba Godibake ia iyare dakaisike Danu wake wenewaa ukaisi. 13 Iyae Mosesi ari eno me. Mosesinu i me sifine ukeibi edoro i Isaraera orouma enao ufeisa ibake Mosesi danu iboo naisa wauma dadau ukeibi. Nono iyae eno uke dakaisike Godinu arakeka edoro emebairo dadau uke dakaisi. 14 I Isaraera orou emenu imuka ma dumu uiro adaadake imuke giena uke dauisa. Nono awoenae i Isaraera orouma i adina darawadunu wake kakuraisaie imuke mero me sara ukeka ima emenu imuka ma dumu ukakuro ibai imuke dakaisa. Yesu Keriso Dawa mane i dadau ukaku dumu mune eka imusu odaku. 15-16 Nono awoenaini iini Mosesinu darawadu kakuraisaie i imuke mero me sara ukekae emenu imuka ma dumu unao ukakuro ima emenu imukeka daaba dadau ukaku. Nono aina mima iyanu Dai Waria Godibairo anakuke danu imuka yaisina Dawabairo odakuie i dadau ukeibaku dumu eka imusu anaku. 17 Enoba i Dai Waria Mi Dawae Imumu Irau. I Imumu Irauma abo oroubairo ibakuie Mosesinu darawadubairoma ma worominao ukakunero ibake me irauaiai ibaisa. 18 Iya yaisina iyanu iboo naisa dadau uke dakakuro iyanu Dai Waria Minu biake ibinu edorowere eraisike Dawa ari sifene ukaada aine wai ure Dawa ukeibaku enaenari ukeibaisi. Iyae aku ari eno ibake diroroko ukaisiro emema iyanu Dai Waria Mi Dawa iyabairo biake ibinu ibai eraisa. I Dai Waria Mi Dawae Imumu Irau. Dawama iya unu koreibakuni ibake i ari eno ukeibaisi.