21
Liá'a warrúwa ruáni ruá'a máanirriu carrúni jináatauca
(Mr 12:41-44)
Jesús cába náa'a rícubinica náuca warrúwaca liárrui rículau warrúwa yáarruica. Jesús cába lécchoo báquetoo íinetoo máanirriu, carrúni jináataurruca chámai moneda rími cóbreyu sána. Néenee Jesús ma: Yáawai numá irrú, ruáni íinetoo carrúni jináatauca yáichoo náucha mawí; ne quinínama yáine warrúwa lénabimica nalí, ne ruyá, carrúni jináataca ruyá, ruá quinínama ruwáalianimica ruyáu'inaami.
Jesús má'ee templo cáarralerri'inau
(Mt 24:1-2; Mr 13:1-3)
Áabi táanianai nayáca templo nácu, náa'a íiba sáicabeetanica, ya náa'a cachílinaica chóniwenai téenica. Jesús ma nalí: Líinuminaa éerrica, quiníminaa icábani jiní máaquerri'inau, áawita bátui íibana máaquerri'inaa wítau. Quinínama'inaa cáarraliacoo.
Báawataminaa licábacanaa liá'a éerrica jóctanaa amáarra liá'a cáinabica
(Mt 24:3-28; Mr 13:3-23)
Néenee nasáta néemiu Jesús:
—Quéewidacai, ¿chacálita libésunau léji liéni? ¿Tána léji liéni wacábani wayáca jái atéwa bésunacoo liyácai?
Jesús éeba'ee nachuáni: “Icábawa yúchajoo nachálujueda'eecha iyájoo. Íchabaca náiinucojoo máine'inaa nuyáwa Cristo. Máine'inaa, ‘nuyáwa jáni’ ya ‘wáalee éerrija.’ Ne iyá uwáyau náishiirricujoo. Jáicta éemi jináwi íiwanaajoo ya íinua yáaquenaiu, ówa icáarrudaujoo, léca liéni rúnainaa bésunacoo quéecha, újnibii jócai íinu néerra amáarractalacani.”
10 Jesús má'ee nalí mawí:
—Áabai cáinabi líinua yáacaminau áabai cáinabi júnta, áabai país limédaminaa jináwiu áabai país júnta. 11 Líinuminaajoo liá'a cáinabi cúsuerri'inaacoo máanui ya ínaaishi ya bálinacaalashi yáirri'inau matuínaami cáinabi íta'aa; éerri náani nácu wacábaminaa íchaba cacháninai wérri ya máanui wérri jócai wacába cáji.
12 Ne quéechanacu mináajoo nawína iyájoo nawánaminaa carrúni jináata iyá, ya nacánaquedaminaa iyájoo. Natéemi'inaa iyájoo sinagogala nacástigaaque'e iyá. Nawárruedaminaa cuíta manúmai rícula. Natéeminaa iyájoo nanáneewa náa'a reyesca ya wánacaleerri náneewa nunácueji. 13 Cháminaa éewa itáania nalí liá'a yáaini léenaa nunácueji. 14 O'ipénsaa libéecha liá'a imáni'inaaca chítashia itúya'inau jíni. 15 Jiníwata nuyá nuá irrú chuánshi wawítee quiníminaa, ijínai jiní éewa'inaa naméda iyá. 16 Ne iyá néejuedaminaa iyájoo cáashia isálijinaaja, jéenajinai ya ijúnicai. Éenaaminaa iyájoo náiinuaminaa iyájoo. 17 Ya quinínama chóniwenai íiwirri nawówa cába iyá nunácueji. 18 Ne jiníminaa yúquerriu bácua iwíta báinaa. 19 ¡Jiyá machácani Dios chuáni nácu, éewaque'e Dios iwáseda iyájoo!
20 “Jáicta icába chacáalee jí'ineerri Jerusalén narríjcuedacani náa'a soldado máanabanaami yáa léenaa cawíquinta'inaa namárdacani. 21 Néenee náa'a yáaineca liá'a cáinabi jí'ineerri Judea, cánaquenai'inau awáca íibirra; náa'a yáaine chacáalee rícu jí'ineerri Jerusalén, najiáque'iu chacáalee rícucha. Náa'a yáaine bacháida rícu, jócubeecha néejoo chacáalee rícula. 22 Liyáali éerriminaajoo líinuminaajoo liá'a carrúnataica, jáicta licúmpliaujoo quinínama liá'a Dios chuánica tánerricoo. 23 ¡Carrúni jináatani náa'a íinaca liyáali éerri quéenibinica, o nawáalia néenibiu írrene náini! Liyáalimi'inaajoo íchaba carrúni jináata cáinabi íta'aa, líinuminaa carrúnatai máanui wérri linácula liáni chacáaleeca. 24 Áabiminaa máanalini'inaa espadayu, ya áabiminaa natéeminaa nayá preso áabata cáinabi ítala, náa'a jócani judíobini nabáwedaminaa quinínama macárruninaa ya náiinuedaminaa chóniwenai Jerusalén rícu sána, táshia linúmami Dios wówaiqui jíni.
Jáicta nuéejojoo nuyá Washiálicuerri Dios Cúuleeca
(Mt 24:29-35,42-44; Mr 13:24-37)
25 “Liyáaminaa jócai wacába cáji linácu liá'a cáiwiaca, walícui nácu ya sáalii nácu; ya liá'a cáinabica náa'a nasiónica jiníminaa nawíteejoo, nacáarrudaminau bájiala, cáiwinaa wérri liwítamayu ya manuáca ya marrádaca shínaa. 26 Náa'a chóniwenaica mawíteeminaa nayájoo nacáarruniu libésunau'inau liáni cáinabica; ne náa'a espíritu yéenai áacai lítacha liéni cáinabica wáalenai nadánaniu cháminaa cábacanaa licúsuda nayá. 27 Néenee icábaminaa nuyá Washiálicuerri Dios Cúuleeca nuíinuminaa sáanai íibeji nudánaniyu nuchúnicayu. 28 Jáicta léju liáni nachána médanicoo, cadánani méda iwíteu ya ibárrueda iwítau, jiníwata cawíquintaminaa nawáseda iyájoo.”
29 Chacábacanaa liméda nalí liá'a licábacanaa: “Icábate áicuba jí'ineerri higuera jócta áabata áicuba mawiá. 30 Jáicta icába libáinaa cárracuwai, jái urrúni liá'a camuíca*. 31 Chacábacanaa, jáicta icába jiliéni libésunacoo liéni, yáa léenaa Dios wánacaleerrica jái urrúnicai. 32 Ne yáawaiyi numá irrú, quinínama liáni bésuneerri'inau, jóctanaa máanali náani chóniwenaica liyáali éerri sánaca. 33 Liá'a éerrica ya liá'a cáinabica amáarrai'inaa, ne nuchuáni jócainaa éenaa amáarraca.
34 “Cábawa yúchajoo u'índa cabálini iwówa linácu liá'a éerri rícu sáica liá'a iwítee, icámadedauca ya urrúni iwówa linácu liáni icáwica rícu sáica, quéewique'e liyáali éerri jócu licáu cawíquinta íta'aa léjta áabai trampaca. 35 Níwata íinuerri'inaa nanácula quinínama náa'a yéenai líta'aa liéni cáinabica. 36 Iyá ichúni iwówau sáica, isátau éerri jútainchu Dios yúcha, quéewique'e éenaa imánicoo quinínama liúcha liáni bésuneerri'inaujoo, ya quéewique'e éewa íyadacoo sáicai nunáneewa nuyá Washiálicuerri Dios Cúuleeca.”
37 Liyáali éerri Jesús éewiderri éerrinacu templo rícu, ne táayee liáu limáaca líibi liá'a awáca jí'ineerri Olivos. 38 Ya quinínama náa'a chóniwenaica yáaineu manúlacaiba templo rícula néemique'e lirrú.
* 21:30 Cháwa Israel néerra jíni, ne Colombia íta'aa jócai cha, libáinaa jiérriu jáicta liwárrua liá'a uniábica.