Twazyenm
Lèt-la
Jan
Ékwi-a
Sété zapòt Jan ki ékwi lèt sala. An sé pwèmyé épi dézyenm lèt-la Jan ékwi-a nou wè koté zapòt-la palé konsèné lavéwité-a ki ka manché tout moun ki ka kwè ansanm. Mé lèt sala ka moutwé nou mannyè Jan té twoublé pou lapéti sé ti twaka-a ki ka fè moun ki ka kwè tounen kont yonn a lòt.
1
Mwen, Jan, ki sé an ofisyé légliz-la, ka voyé lèt sala ba ou, Gayòs. Ou sé bon jan mwen épi mwen kontanʼw an chay an lavéwité-a.
Jan mwen, mwen ka pwédyé kon sa tout bagay pé maché byen épiʼw, épi ou menm pé ni bon santé menm kon lam ou adan bon santé-a. Sé pa dé kontan mwen té kontan lè adan sé fwè-a vini épi tèstifyé konsènéʼw an lavéwité-a, sa sé mannyè ou ka toujou swiv lavéwité-a. Anyen pa ka fè mwen kontan pasé lè mwen tann koté sé manmay mwen-an ka swiv lavéwité-a.
Gadé Apwé Ich Bondyé
Bon jan mwen mwen kontan an chay-la, ou ka konpòté kòʼw menm kon ou sipozé fè lè ou édé an fwè, èspwèsman sé sa ou pa menm konnèt-la. Légliz-la ja tann sé nonm sala tèstifyé mannyè ou té ni lanmityé pou yo. I té kay bon si ou voyé yo alé asou lawout yo adan an mannyè ki kay plè Bondyé. Paski yo kité lakay yo pou lapéti Jézi épi yo pa aksèpté anyen lanmen pyèsonn ki pa ka kwè an Jézi. Nou sipozé édé nonm kon sa. Mannyè sala nou kay édé an twavay lavéwité-a yo ka fè-a.
Mwen ja voyé an lèt bay légliz-la, mé Diyotrèf, ki vlé mété kòʼy anho tout lézòt, pa ka wèspèkté lotowité mwen. 10 Lè mwen vini mwen kay fè tout moun sav sé bagay-la i ka fè-a. I ka di an chay vyé pawòl manti asou mwen, épi akwèdi sa pa té asé pou li, i pa ka wisivwè sé fwè-a lè yo vini an légliz-la. I ka jik doubout sé sa ki vlé wisivwè yo-a, épi si yo pa dakò i ka jik vlé mété yo dèwò légliz-la.
11 Bon jan mwen-an mwen kontan an chay-la, sé pa pou ou swiv sé movèzté-a moun ka fè-a, mé swiv sa ki bon. Moun-an ki fè bon-an sé sa Bondyé. Népòt moun ki ka fè mové pa konnèt Bondyé. 12 Tout moun ka palé byen konsèné Démétriyòs, épi mannyè-a i ka viv laviʼy-la menm ka moutwé i sé an bon moun. Nou osi ka palé byen konsènéʼy, épi ou sav ou sa dépan asou sa nou di.
Kon Mwen Ka Fini
13 Mwen ni an chay bagay pou di zòt, mé mwen kay simyé pa ékwiʼy adan an lèt, 14 paski mwen ni èspwa mwen kay wè zòt touswit épi nou kay palé.
15 Mwen ka mandé Bondyé pou baʼw lapé. Sé jan nou-an isi-a diʼw bonjou. Di tout sé jan nou-an bonjou ban nou.