3
An Dènyé Tan-an
Mé matjé sa — la kay ni lè ki kay difisil asou dènyé tan-an. Nonm kay adowé kò yo an chay, yo kay enmen lajan, yo kay bava, yo kay kwè yo enpòtan, yo kay abizé lézòt, yo pa kay kouté manman yo épi papa yo, yo kay malonnèt, yo pa kay ni pyès wèspé pou Bondyé, yo pa kay ni pyès natiwèl, yo pa kay pawdonnen lézòt, yo kay malpalan, yo pa kay sa konpòté kò yo byen, yo kay bwital, yo pa kay ni pyès wèspé pou sa ki bon, yo kay twèt, yo kay fè ében di népòt bagay san katjilé, yo kay ni an chay lògèy, yo kay enmen plézi latè-a pasé yo enmen Bondyé. Yo kay fè akwèdi yo ka swiv Bondyé mé mannyè yo ka viv-la kay moutwé sé pa Bondyé ki ka kondwi lavi yo. Sé pa pou ou ni anyen pou fè épi sé moun sala. Yo sé konpanni-an ki ka sèvi tout kalité vis pou yo sa antwé an kay madanm ki pa sa katjilé pou kò yo épi ki ja ka plenn anba péché tèlman, kon sa népòt bagay nèf yo tann, yo la. Épi menm si yo toujou ka apwann, yo pa sa fin diʼw ki sa ki lavéwité. Menm kon dé nonm sala Jannès épi Janbrès té mété kò yo kont Moziz, sé kon sa sé nonm sala kay mété kò yo kont lavéwité-a. Sa sé nonm ki ni vyé lidé, Bondyé menm ja widjèkté yo. Mé yo pa kay alé djè lwen, paski tout moun kay wè mizi kouyon yo kouyon, menm kon sa ki wivé Jannès épi Janbrès-la.
Dènyé Lésisyon
10 Mé ou menm sav byen ki sa mwen ka enstwi, ki mannyè mwen ka viv lavi mwen, ki sa mwen té éséyé pou fè, mannyè mwen mété konfyans mwen an Bondyé, mannyè mwen té ni pasyans, mannyè mwen té ni lanmityé pou moun épi mannyè mwen diwé, 11 mannyè moun té pèsikité mwen-an épi ki mizi soufè mwen té soufè. Ou sav tout sa ki té wivé mwen Antiyòk, Ikonnyòm, épi Listra, mannyè mwen diwé magwé sé pèsikasyon sala té téwib tèlman! Mé an tout sa, Senyè-a délivwé mwen. 12 An fen, tout moun ki vlé viv an lavi ki nèt, menm kon Jézi Kwi moutwé yo pou fè, kay jwenn pèsikasyon, 13 épi sé mové lam-lan épi sé kwennad-la kay vini mové jou an jou ka kwennen moun menm kon Denmou-an menm ja kwennen yo-a. 14 Mé ou menm, sé pou ou kontiné kwè sé bagay-la ou ja apwann-an épi ou asiwé ki vwé-a, paski ou sav sé moun-an ki moutwéʼw sé bagay sala baʼw bon lésisyon. 15 Épi chonjé dépi lè ou té ti manmay, ou té ja konnèt lévanjil-la, ki sa fèʼw ni lasajès-la ki ka sové-a lè ou kwè an Jézi Kwi. 16 Sé Bondyé ki annékòz nonm matjé tout lévanjil-la, épi lévanjil-la enpòtan pou enstwi lavéwité-a, pou vèti nou lè nou fè bagay ki pa bon, pou édé nou mété lavi nou annòd, épi pou ban nou lésisyon asou mannyè pou nou sa viv dwèt. 17 Kon sa moun-an ki kay sèvi Bondyé-a kay byen pawé pou fè tout sa Bondyé kwiyéʼy pou i fè.