Lèt-la Pòl Ékwi Bay
Titòs
Pòl té lévé an wilizyon Jwif-la mé i vini kwè an Jézi Kwi. Bondyé té chwazi Pòl pou vini on zapòt, on konmisyonnè Bondyé bay pouvwa pou établi légliz. Yonn an sé plas-la koté i établi légliz sété an péyi Krit. Titòs sé pa té on Jwif mé i sété jan péyi Gris èk i vini kwè an Jézi Kwi. I té ka édé Pòl pou pwéché Bon Nouvèl-la. Pòl ékwi lèt sala bay Titòs épi i voyé lèt-la an Krit koté i té kité Titòs pouʼy té apwenté ofisyé pou té kondwi sé légliz-la, èk pouʼy té wè ki twavay sé légliz-la té ka maché byen. An lèt sala Pòl té ni kat bagay anlè lidéʼy i té vlé Titòs fè. (1) I fè Titòs chonjé kalité kawaktè-a an moun ki ka kondwi an légliz Bondyé-a sipozé ni. Yo sipozé sé nonm san fòt ki konnèt kondwi kay yo. (2) I di Titòs pou moutwé sé bagay-la ki ka dakò èk konmisyon lavéwité-a èk fèmé bouch sé titja-a ki pa ka enstwi lavéwité-a. (3) I di Titòs ki sa pouʼy enstwi sé diféwan moun-an ki an légliz-la. (4) Dènyéman, Pòl di Titòs ki mannyè on moun ki kwè an Jézi sipozé viv.
1
Sé mwen Pòl ki ka ékwi lèt sala. Mwen sé on sèvant Bondyé épi on zapòt Jézi Kwi. Bondyé voyé mwen pou édé sé moun-an i té ja chwazi-a ni pli konfyans an Jézi Kwi, èk pou té sa édé yo konnèt lavéwité-a ki pou fè yo viv adan an mannyè ki ka plè Bondyé. Lavéwité sala ka fè nou konnèt ki nou sa èspéyé èk konfyans ki yon jou nou kay ni lavi étonnèl. Bondyé pwonmèt nou lavi sala dépi lontan, avan i té fè anyen — épi Bondyé pa ka manti. Épi lè lè-a i té mété-a wivé, i fè moun konnèt Bon Nouvèl-la konsèné lavi étonnèl. Èk Bondyé ki sové nou, ban mwen Bon Nouvèl sala èk i konmandé mwen pou ay pwéchéʼy bay lézòm. Mwen ka ékwi lèt sala baʼw, Titòs. Ou sé menm kon gason mwen pou vwé paski ou ni lafwa an Jézi Kwi, menm kon mwen. Mwen ka pwédyé Bondyé pou Papa-a èk Jézi Kwi, ki sové nou, pou baʼw lagwas épi lapé an tjèʼw.
Twavay Titòs An Péyi Krit
Mwen kitéʼw an Krit, pouʼw té sa ògannizé sé bagay-la ki té bizwen fèt-la épi pouʼw té sa mété ofisyé pou kondwi an sé légliz-la an chak vil. Chonjé sa mwen té moutwéʼw-la: On ofisyé ki ka kondwi an légliz-la sipozé sé an nonm pyèsonn pa sa lonjé dwèt yo anlèʼy. I pa ni pou ni plis pasé yon madanm. Sé pou ich li ka kwè an Jézi Kwi èk yo pa ni pou ni vyé wépitasyon ki yo dézobéyisan ében yo ka viv an vyé lavi. Yon moun ki ka kondwi légliz-la sipozé san fòt, paski i wèskonsab twavay Bondyé. I pa sipozé ka kwèʼy, ében ka faché vit ében an moun ki enmen diven twòp. Sé pa pouʼy ni mové san ében fè lajan an vyé mannyè. Mé sé pouʼy kontan wisivwè moun lakay li épi enmen sa ki bon. Sé pouʼy tjenbé tèt li an plas, sé pa pouʼy ni pwéféwans, sé pouʼy viv on lavi ki pou Bondyé yonn, èk sé pouʼy ni kondwit pou kòʼy. I sipozé tjenbé konmisyon lavéwité-a konsèné Jézi Kwi byen fò menm mannyè nou té moutwéʼy-la, pouʼy sa ankouwajé lézòt moun èk konmisyon lavéwité-a épi pouʼy sa démanti sé titja-a ki ka viwé pawòl Bondyé lanvè-a.
10 Paski la ni an pil ki pa ka obéyi pyèsonn èk yo ka kwennen moun épi sé maji-a yo ka di-a. An pil adan yo ka di ou ni pou obéyi wilizyon Jwif-la. 11 Sé pouʼw doubout sé vyé pawòl yo-a, paski yo ka kwazé an pil fanmi épi yo ka enstwi sa yo pa sipozé enstwi tout èspwé pou yo sa fè lajan adan an vyé mannyè. 12 Sé on nonm lèspwi péyi Krit menm ki di kon sa, “Jan Krit toujou ka manti, yo sé mové bèt, épi yo sé fenyan ki vowas.” 13 Sa nonm sala té di-a sé lavéwité. Sé pou wézon sala ou ni pouʼw palé wèd ba yo pou yo sa kontiné kwè an Senyè-a, 14 èk lè ou fè sa, yo pa kay kouté sé vyé listwa sé Jwif-la épi yo pa kay kouté konmandman sé moun-an ki ka widjèkté lavéwité-a. 15 Ou pa ni pou fè sa yo ka di-a, paski si an moun ja ni an tjè ki nèt, i pa ni pou obéyi pyès lwa pou vini nèt. Mé si an moun pa ni an tjè ki nèt èk i pa ka kwè an Bondyé, menm si i swiv lwa-a, sa pa kay fè tjèʼy vini nèt, paski tout sa ki an konsyans li èk an tjèʼy sé movèzté. 16 Yo ka di yo konnèt Bondyé, mé an mannyè yo ka viv-la, yo ka moutwé yo pa konnèt Bondyé pyès. Yo ka sivotjé moun épi yo dézobéyisan, èk yo pa sa fè anyen ki bon.