5
Ju nungkanam ainia nuka nepetkatnuitji
Aints chichaak: Jesúska nekas Yus akupkamuitai ta nuka Yuse uchirintai. Tura asamtai ii Apaachiri Yus aneakrikia, ni uchiri ainausha aneetnuitji. Ii Apaachiri Yus aneakur, tura ni chichamen umirkur pujakur, Yuse uchiri ainausha nekasar aneaji tusar nekaji. Yus nekasar aneakrikia, ni chichame: Nu umiktaram tusa iin akupturmakmiaji nu umiaji. Tura Yus aneakrikia ni chichame umirkatnuka yumtichuitai. Nekasar tunau ju nungkanam ainia nu nepetkatasrikia, tu nepetkatnuitji: Yus nekasampita tusar nintimtau asar, ju nungkanam ainia nuka mash nepetkatnuitji. ¿Yaachia ju nungkanam ainia nuna nepetkatnuita? Aints nekas Jesús Yuse Uchirintai tu nintimias pujauka ju nungkanam pasé aa nunaka mash nepetkatnuitai.
Yuse Uchiri pachisar etserkamuri
Jesucristo ju nungkanam taamtai, entsa imiaamunam Yus chichaak: Juka wína Uchiruitai timiayi. Nunia Jesús jaka, ni numpenka numparmiayi. Jesús entsa main asamtai, nuke nekau asar Yuse Uchirintai tatsuji. Antsu iin jarutramak ni numpe numparu asamtai, Jesúska Yuse Uchirintai tusar nekaji. Tura Yuse Wakanisha tuke nekas chicham aa nunaka nekamtikiartin asa, Jesucristo Yuse Uchirintai tusa iincha nekamtikramji. 7-8 Yuse Wakani nunia Jesúsa imiaimuri, nunia ni numpe numparmauri kampatam aa nuka mash metek ainawai tusar, Jesús Yuse Uchirintai tusar nekaji. Aints ujatmakakrincha, nu antukrikia nekasaintai tuweaji. Tura Yuse etsermauri nuna nangkamasang nekas waitchau asamtai, ni Uchirin pachis ta nuka antuku asar nekasampita titinuitji. 10 Aints Yuse Uchirin nekasampita tusa, ni nintijai tuke nekasampita tawai. Antsu Yusen nintimtichuka Yus ni Uchirin pachis tímia nunaka nekaschawaitai tau asa: Yuska waitaitai tawai. 11 Tura Yus ni Uchirin pachis iin ujatmaji nuka nuwaitai: Wína Uchir tuke iwiaaku pujau asamtai, atumsha nijai tuke tsaniasrum iwiaaku pujustinuitrume iinka turamji. 12 Yuse Uchirin nintimsar pujuinauka tuke Yusnum iwiaaku pujusartin ainawai. Antsu Yuse Uchirin nintimtsuk pujuinauka tuke Yusnum iwiaakuka pujuschartin ainawai.
Inangnamu chicharkamuri
13 Yuse Uchiri nekasampita tusaram nintimtusrum pujau asaram, tuke Yusnum iwiaaku pujustinuitrume. Nu nekaataram tusan, ju chichamnaka atumin aatjarme.
14-15 Ni wakeramurijai metek iikia Yus seakrinka, niisha anturtamji. Tura asamtai Yus wi seamka mash anturtawapi tusar nekaji. Nu nekau asar, wi seaja nunaka Yus nekas surustatuapi tu nintimsar seaji. Nu nekau asar Yuska pengker nintimtaji.
16 Aints jatan jurumakchatatiat tunaun takauka, tuke mengkakatnunam wechau asamtai, Yus ni tunaarin tsangkurat tusaram seattiaram. Turakrumningkia Yuska nu aintsun pujut nangkankashtinun susatnuitai. Antsu chikich aints jatan jurumaktias tunaun takauka tuke mengkakatin asamtai, nu aints pachisrum Yus seattiaram tusanka tatsujrume. 17 Yus umirtsuk pujakur turutisha mash tunaawitai. Tura chikich tunau tuke jakatniunam wechatnusha ainawai.
18 Yuse uchiri ainautisha Yusnumia akiinau asar, tunaanumka tukeka pujatsji. Tura asakrin iwianch iincha takarmaschamnawaitji tusar nekaji. 19 Yuse aintsri ainautikia Yusnawaitji. Tura mash nungkanmaya Yusen umirchau ainauka Satanásnau ainawai. Iisha nusha nekaji.
20 Yuse Uchiri Jesucristo yaanchuik ju nungkanam taa: Yus nekas puja nuka tu pujawai tusa nekamtikramamiaji. Tura asar Jesucristo nekas Yuse Uchiri aa nujai tsaniasar pujaji. Niisha tuke pujuu asa, iincha pujut nangkankashtinun suramji tusar nekaji. 21 Uchichir ainautiram: Yuschau wainiatrum warí timiá anearme nuka atumi yusrintai. Tura asamtai chikich yuska atsuti tusaram wainkataram. Maaketai.
5:3 (Mat. 11.30; Juan 14.15; 2.Juan 6) 5:9 (Juan 5.32-37) 5:12 (Juan 3.36) 5:13 (Juan 20.31) 5:14-15 (Mat. 7.7-11; Juan 14.13-14;15.7,16;16.23-24; 1.Juan 3.21-22) 5:20 (Juan 17.3)