22
«Agŋ lisijimɛl lele agŋ ɛsɛl ab, ìgŋn lↄru es ke írir low yecʼa eke sica mʼam ow mi dad ɛm e dogŋn ecʼa.» Eke sica -lʼirir ekʼow am dad ɛl odad Ebre ɛm a, usu a irm es tiŋ ɛtŋ Pↄl dad ninɛ: «Ɛm Jwif, wɛl ewʼm Tars ɛb ɛm, Silisi wus af, gbɛkↄ Jerusalɛm aŋa wɛl gbagblʼm, ɛtŋ Gamaliɛl el ɛm e low yɛgm ɛs. Li yɛgmʼm mʼuw ɛy lagŋɛl ecʼol ab any sɛnyn sɛnyn. Nyam eci juma kok a eci lɛc a iyʼm ɛm nↄnↄ ɛsɛ elel eke yɛfɛnyna ↄny fɛŋ ow iy ↄny ɛm ab af. Mʼijr agŋ a ekʼam us Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu ecʼejagb na a gbre luw eci. Mʼↄny egŋ lele ↄyↄw ab mʼok sobel ɛm. Egb waw ɛs ligbɛl a lele Sanedrɛn a nimum ab ↄtu ekʼij daŋku ekʼow el odad nawrɛ eke mʼam dad. Ɛl ecʼabu ɛm, mʼɛŋn silɛl ɛy lisijimɛl Jwifɛl ekʼanŋ Damas a eci eke ow ɛm -li kʼuwrʼm any; ɛtŋ mʼim eke mi kʼↄny ↄmn ɛsɛl a ekʼanŋ a, mʼók ɛl ŋgbraka ke mʼót ɛl ab mʼow Jerusalɛm ke mi kók ɛl low ŋuŋ.»
Pↄl am dad in ecʼɛrm ɛm itŋn a ecʼodad
«Mʼus ejagb mʼaam ɛtŋ eke mʼam titm Damas a, lɛgŋ uyu nuŋ ɛm, kpɛkŋ usuayl ligbɛl nyam eci jɛjn a anŋ afr ow uburʼm es. Mʼɛy wus ɛtŋ mʼiri lebl nyam ekʼam dadʼm ɛsɛ: “Sↄl, Sↄl, kↄ bla ɛtŋ am ijrʼm gbre ee?” Mʼibrm mʼɛsɛ: “Ɛgŋ gbɛl, kↄ ŋ bwo elʼŋ ee?” Lebl a dad ninɛ: “Ɛm Nasarɛt e Jesu ekʼam ijr gbre a.” Agŋ a ekʼanŋ ɛm ab a ɛkn usuayl a, kↄ -lʼirim ɛgŋ a ekʼam dadʼm odad a e lebl a. 10 Mʼibrm mʼɛsɛ: “Ɛs Kↄtↄkↄ, ayaf mi ki kokr ab ee?” Ɛtŋ li dadʼm ninɛ: “Ìgb wus, ìm Damas, yogŋ wɛl bʼow dadʼŋ low yecʼeke Nyam am dadʼŋ eke ki kok a.” 11 Eke usuayl na ekʼam jɛjn a efalʼm any a, agŋ a ekʼanŋ ɛm ab a ↄnyʼm abu ɛtŋ ɛwlʼm Damas.
12 Yogŋ, ɛgŋ nyam anŋ eke wɛl bʼɛsŋ Ananias, Nyam nuŋ igŋ ɛs sɛnyn eke bʼɛlum ɛy ecʼol a, ke Damas e Jwifɛl a fɛŋ bʼerur in e low. 13 Lʼow nʼɛŋnʼm, li titmʼm ɛtŋ li dadʼm ninɛ: “Ɛm lisijim Sↄl, ɛ̀kn es!” Wanci ab af cɛ, any efl a oc es ɛtŋ mʼam ɛknʼn. 14 Lʼigŋ af li dad ninɛ: “Ɛy lagŋɛl e Nyam a ikŋ anym sↄsum ocʼŋ yecʼɛtŋ ke úw low yecʼa eke lʼerur ab any, ɛ́kn Nɛnyɛmbri Nyam Ɛs a, ke íri in obi e nɛny ɛm ecʼodad. 15 Tasi ɛm a, ow it eke kʼij in e daŋku yecʼɛtŋ ke agŋ a fɛŋ ecʼany af, dád low yecʼa ekʼɛkn ke iri a. 16 Ɛtŋ sica bla sosiɛm kʼeku ee? Ìgb, òk mij nuŋ, ke ŋ eci sikpl a fɛŋ tɛ́tŋ es in e nin a ecʼɛsŋ ɛm.”
17 Mʼɛwl mʼim Jerusalɛm, ɛtŋ eke mʼam ŋↄŋn Nyam Nyamel gbɛl a e gbugŋ a, mʼɛkan nuŋ ɛm. 18 Mʼɛkn Ɛs Kↄtↄkↄ ɛtŋ li dadʼm ninɛ: “Ògŋ es ɛy ↄkm Jerusalɛm fafa, aŋke ɛm e lís e low a eke am dad a, ɛb eyŋ a kʼow ɛgŋm ow e low ebm.” 19 Mi dad mʼɛsɛ: “Ɛs Kↄtↄkↄ, -lʼuw any tasi eke mi bʼim Nyam nuŋ igŋ susu mʼↄny agŋ mʼok sobel ɛm ɛtŋ mi bʼↄŋ wɛl ↄr agŋ eke bʼubʼŋ nawrɛ a. 20 Ɛtŋ lɛgŋ a eke wɛl ibi ŋ e daŋku ij ɛs Etiɛn a, ɛm yɛji mʼanŋ yogŋ. Agŋ a ekʼam ibi Etiɛn a, mʼɛgŋ ɛl e low a mʼeb ɛtŋ mʼↄsu ɛl e mob sus ɛm a.” 21 Ɛs Kↄtↄkↄ dadʼm ninɛ: “Ìm, aŋke mʼow mʼɛrmʼŋ usu kpekpe, agŋ a ekʼelm Jwifɛl a ogŋ.” »
Pↄl lele kumada ab ab owi
22 Dedeku a iri Pↄl ecʼodad a toŋ batŋ igŋ yogŋ a eke li dad ów amua na a; kↄ sica -nʼam ↄg -li dad -lʼɛsɛ: «Ìrmnin ɛgŋ na! Ìbir ir! Lʼitm eke li kʼanŋ owr!» 23 -Nʼam ↄg, -nʼam ufŋ ɛl e mob sus ɛm ab es, ɛtŋ -nʼam wↄwl sɛc afr. 24  Kumada a ibrm eke wɛl kʼↄny Pↄl ɛlu in eci frutu lakp ab ɛm, ke wɛl ↄ́rʼr ŋgbre ɛm, ow ↄŋʼn li dád odad, yecʼɛtŋ ke lʼúw low a sosiɛm eke dedeku a am ↄgrʼr ab any. 25 Gbɛkↄ eke wɛl awŋʼn eke kʼↄrʼr a, li dad srↄda eyŋ ekŋ yen ecʼanym ɛs a ekʼanŋ yogŋ a ninɛ: «Kↄ ↄny abusu eke kʼↄr Rom iy tasi eke wɛl jɛjm in e low okm ee?» 26 Eke lʼiri ów amua a, nʼim nʼam ↄŋ in eci kumada a amani li dad lʼɛsɛ: «Bogŋ e low anake blel kok ab ee? Ɛgŋ na Rom iy tasi!» 27 Kumada a ow ɛŋn Pↄl ɛtŋ am ibrmʼn ɛsɛ: «Dàdʼm ↄ, kↄ ŋ Rom iy tasi ee?» Pↄl dadʼr ninɛ: «Ɛɛ, ɛm Rom iy.» 28 Ɛtŋ kumada a dad ninɛ: «Ɛm labm ligbɛl mi sↄg gbuŋ ɛtŋ mʼel Rom iy tasi.» Pↄl dad ninɛ: «Ɛm ecʼa gbɛ, mew ɛm ɛtŋ.» 29 Kpɛkŋ agŋ a ekʼam ow ↄrʼr yecʼɛtŋ ke li dád odad a, ɛwl sos mɛny; kumada a in obi yɛji erŋn ↄny eke Pↄl kʼel Rom iy tasi ke nʼↄŋ wɛl ↄny awŋ ow ŋgbraka ɛm a.
Pↄl anŋ Sanedrɛn ecʼagŋ a ecʼany af
30  Kumada a am erur eke kʼuw low a tasi ekʼow sosiɛm Jwifɛl a am ok Pↄl ów af ab any; na sosiɛm, eke lɛgŋ ɛny a, nʼↄŋ wɛl mↄmu Pↄl es ŋgbraka ab ɛm, ɛtŋ lʼibrm egb waw ɛsɛl ecʼes ɛwɛl a lele Sanedrɛn a fɛŋ ab eke kʼas luku. Lʼoc Pↄl lʼow ɛtŋ nʼinymn ow es ɛl ecʼany af.
22:3 Gamaliɛl:ɛ̀kn Ob Kok 5.34 lele akr otar ab ab. 22:5 Ɛ̀kn Ob Kok 8.3; 9.1-2. 22:20 Ɛ̀kn Ob Kok 7.58; 8.1. 22:25 Ɛ̀kn Ob Kok 16.22 lele akr otar ab ab.