24
Jwifɛl am ok Pↄl ów af Felis ecʼany af
Sɛgŋ yen bʼɛc a, egb waw ɛs ligbɛl Ananias ow Sesare agŋ ekpekp bɛb ab lele awoka nyam eke wɛl bʼɛsŋ Tɛrtulus ab. -Lʼow es ɛw ɛs Felis ecʼany af eke -li kʼↄŋ Pↄl dedeku. Wɛl ɛsŋ Pↄl, ɛtŋ Tɛrtulus am okʼr ów af sodad amua ɛm: «Es ɛw mamn, ŋ e nin ɛm, sʼam ir ɛb ɛrm es ɛy ɛm, ɛtŋ ŋ e nyimn sɛnyn ɛm anake ów amua tititŋn akpl ɛy ecʼɛb na ecʼa. Sɛgŋ fɛŋ, usu fɛŋ ecʼów eke si bʼɛŋn a, sʼam ɛluʼŋ ow e bia ɛrm nyam ɛm. Gbɛkↄ mʼerurm eke mi kʼirmnʼŋ lɛgŋ nↄnↄ, na sosiɛm anake mʼam ŋↄŋn ŋ ekʼɛrm kʼɛy ŋ es, ke íri ɛy ecʼodad a; ow kʼow ibnm. Sʼɛkn ekʼɛgŋ na el ɛgŋ ɛm e nuŋuŋ: li bʼis odad wus na nimum eci Jwifɛl ab ɛm, ɛtŋ lʼel Nasariɛl ecʼogog a ecʼes ɛw ɛs. Lʼɛw eke li ki ŋuŋn Nyamel gbɛl a sos; ow sosiɛm sʼɛwʼr abu af. [Sʼerur eke si ki jɛj in e low sʼok ɛy ecʼol ab ɛm, kↄ kumada Lisias ɛdŋn abu any ɛtŋ lɛc ɛm lʼeb ow ɛy ecʼabu ɛm. Nʼↄŋ abusu eke agŋ a ekʼam okʼr ów af a kʼow ŋ ecʼany af.] Eke ibrmʼn low, ↄtu eke ŋ obi yɛji kʼuw low a tasi ekʼow sosiɛm sʼam okʼr ów af ab any.» Jwifɛl a akr lebl af, dad ekʼow el low nawrɛ.
Pↄl am ayal in e lís e low a Felis ecʼany af
10 Es ɛw ɛs Felis ↄwl Pↄl abu eke ki dad odad ɛtŋ Pↄl eb odad dad ninɛ: «Mʼuw any eke akpo nↄnↄ ɛm el ɛb na eci jɛj ok ɛs, ow anake mʼↄny ↄmn ke mʼam ow ŋ ecʼany af eke mi kʼayal sos a. 11 Ɛsɛ elel eke ↄtu eke ŋ obi kʼotar akr ab af a, ow kokm sɛgŋ lɛw yony afŋm es eke mʼow Jerusalɛm Nyam nuŋ igŋ eci. 12 Wɛl ɛŋnm im mʼatarm ów es Nyamel gbɛl a e gbugŋ a ɛgŋ kaka fɛŋ ab, ɛtŋ mʼokm dedeku a al ɛm Nyam nuŋ igŋ susu oglog ɛb ab ɛm. 13 Ɛtŋ sicaca ɛm a, agŋ amua kʼↄtum ayalm ów a eke -nʼam okʼm af a e low. 14 Gbɛkↄ low na gbɛ, ŋ ecʼany af, mʼam mʼɛgŋ mʼeb: Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu ecʼejagb a ecʼus ɛm a, ke ɛm lagŋɛl e Nyam a anake mʼam igŋ nuŋ a. Jwifɛl bi dad ekʼow el ejagb yadŋ, kↄ ɛm mʼub ol e silɛl a lele kokoba ↄb ɛsɛl e silɛl ab ab nawrɛ. 15 Mʼↄny ↄmn ikŋ na Nyam ɛm, ↄmn a eke ɛl obi yɛji -nʼↄnyn, eke Nyam bʼow igbm agŋ amamn lele eŋuŋ ab luw ɛm a. 16 Na sosiɛm anake mʼam atr sos es eke mi kokrm ɛm sosi ów af Nyam ecʼany af lele agŋ ecʼany af ab a.
17 Eke mʼↄpi Jerusalɛm akpo nↄnↄ a, mʼɛwl mɛny mʼim eke mi kʼɛlum ɛm ecʼɛb a abu os ɛm, ke mʼáp Nyam ob. 18 Eke -nʼɛŋanʼm Nyamel gbɛl a e gbugŋ a, ke mʼuwar sos ayal ecʼes gbɛgbl a ŋ̂; agŋ nↄnↄ anm ɛm ab, ɛtŋ sↄ́g yɛji anm. 19 Gbɛkↄ Azi eci Jwifɛl nyam nyam anŋ yogŋ, ɛtŋ blel -nʼↄnyn low ɛm ab, ɛl anake blel -nʼinym es ŋ ecʼany af aŋa ke -lʼokʼm ów af a. 20 Oglog ekʼagŋ amua ekʼanŋ aŋa a ɛkn low ŋuŋ eke mi kok lɛgŋ a eke mʼanŋ Sanedrɛn ecʼagŋ a ecʼany af a, -lʼↄtu eke -li ki dad. 21 Mʼinym es ɛl ecʼany af mʼigbl lebl ogŋ mi dad eke mʼub luw ɛm anŋ igb e low nawrɛ; kↄ low na cɛ eci anake yɛfɛnyna wɛl inymnʼm es ↄny ecʼany af jɛj ok ecʼab ee?»
22 Felis ekʼiri Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu eci ejagb owi a ok es sos ɛm sɛnyn sɛnyn a, oc jɛj ok a ɛw lɛgŋ ɛjeci ɛtŋ dad ɛl ninɛ: «Lɛgŋ eke kumada Lisias bʼow ow a, mʼow mi dad ↄny ecʼodad a.» 23 Nʼↄŋ srↄda eyŋ ekŋ yen ecʼanym ɛs a abusu eke kʼɛw Pↄl es sobel ɛm, gbɛkↄ lʼɛw ow abusu es eke ow lawlɛl a ki kok ow e lís e low.
Pↄl anŋ Felis lele Drusiy ab ecʼany af
24 Sɛgŋ bɛb bʼɛc a, Felis lele ɛy Drusiy Jwif yↄwi ab ab ow. Nʼↄŋ wɛl ɛsŋ Pↄl ow ɛtŋ nʼam iri ↄmn eke ow ↄny Jesu Krist ɛm a ecʼodad. 25 Gbɛkↄ eke Pↄl ↄb nuŋ am dad es an mamn ecʼodad, sos es ↄnyn e low lele jɛj ok e lɛgŋ e low ab a, ow am ↄr Felis ɛtŋ li dad ninɛ: «Sica ↄtu eke kʼim gↄŋ. Lɛgŋ eke mʼow mʼɛŋn abusu a, mʼow mʼɛwl mʼɛsŋʼŋ.» 26 In ecʼↄmn ɛm a ke Pↄl bʼow ↄŋʼn os; na sosiɛm anake sakp nↄnↄ li bʼɛsŋ Pↄl ow ot nɛnym in ab a.
27 Ɛbɛn ɛbɛn a cɛ toŋ akpo yony ɛc, ɛtŋ Pↄrsius Fɛstus usr Felis usu ɛsɛ es ɛw ɛs af. Eke Felis erur eke kʼeb sↄdŋ Jwifɛl ogŋ a, lʼɛw Pↄl es sobel ɛm.
24:5 Nasariɛl:Wɛl bʼoc nin na ɛsŋn agŋ a eke bʼus Nasarɛt e Jesu jam a. Ɛ̀kn Matie 2.23 lele ow ecʼakr otar ab ab. 24:6 Ɛ̀kn Ob Kok 21.28 lele akr otar ab ab. 24:8 Ob Kok eci silɛl esig bɛb ɛm a, wɛl ɛ́ŋnm sodad ekʼanŋ ob na [...] ecʼaraŋn ɛm a. 24:18 Ɛ̀kn Ob Kok 21.17-28. 24:21 Ɛ̀kn Ob Kok 23.6.