9
Sↄl ecʼɛrm ɛm itŋn owi
Lɛgŋ ab ɛm a, Sↄl ecʼɛrmij ebr a el ke nʼám ↄↄr Ɛs Kↄtↄkↄ e jam ɛsɛl a abr wɛl ecʼibi eci. Nʼim nʼɛŋn egb waw ɛs ligbɛl a ɛtŋ lʼibrm ow eke ow kʼↄŋʼn silɛl ekʼow ɛm Damas ɛb ɛm e Nyam nuŋ igŋ susu a wɛl kʼuwrʼr any, yecʼɛtŋ eke nʼɛ́ŋn agŋ, egŋ oglog ↄyↄw ekʼam us Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu ecʼejagb a, lʼↄ́tu nʼↄny wɛl ke lʼót wɛl lʼow Jerusalɛm.
Eke Sↄl us ejagb aam Damas ke nʼam titm yogŋ a, kpru ɛm, usu ayl anŋ afr ɛjn iwr ɛlul il ɛm. Lʼɛy wus ɛtŋ lʼiri lebl nyam eke am dadʼr ɛsɛ: «Sↄl, Sↄl, kↄ bla sosiɛm ɛtŋ am ijrʼm gbre ee?» Lʼibrm ow ninɛ: «Ɛgŋ gbɛl, kↄ bwo elʼŋ ee?» Ɛtŋ lebl a ↄdu eb dadʼr ninɛ: «Ɛm Jesu ekʼam ijr gbre a. Sica ìgb wus, ìm ɛb ab ɛm, yogŋ wɛl bʼow dadʼŋ low yecʼekʼit eke ki kok a.»
Agŋ a ekʼus ejagb Sↄl ab a uk inym es ɛtŋ -lʼↄtumn -li dadmn low kaka; -nʼam iri lebl a gↄŋ, kↄ -lʼɛknmn ɛgŋ kaka. Sↄl anŋ wus igb ɛtŋ pig pig anyamn, kↄ lʼↄtum lʼɛknm low kaka. Wɛl ↄnyʼn abu ocʼr im Damas. Sɛgŋ emum nyahan eke lʼↄtum lʼɛknm es, lʼijm ob kaka ke lʼɛgŋm mij yɛji.
10 Damas yogŋ jam ɛs nyam anŋ eke wɛl bʼɛsŋ Ananias. Ɛs Kↄtↄkↄ yɛgmʼn sos es ɛkn ɛm ɛtŋ dadʼr ninɛ: «Ananias!» Lʼɛgŋ ninɛ: «Ɛs Kↄtↄkↄ, kin ɛm.» 11 Ɛs Kↄtↄkↄ dadʼr ninɛ: «Ìgb caca cɛ im ɛbɛrŋ eke wɛl bʼɛsŋ “Nyim Nyim” ab ɛm, ke Judas ecʼakŋ a, íbrm ɛgŋ nyam eke wɛl bʼɛsŋ Sↄl, Tars iy. Nʼanŋ Nyam ŋↄŋn ɛm wanci na af. 12 Ɛtŋ es ɛkn ɛm, lʼɛkn ɛgŋ nyam eke wɛl bʼɛsŋ Ananias ekʼam ɛy akŋ atʼr abu nuŋ yecʼɛtŋ ke ɛmɛny lʼↄ́tu lʼɛkn es.» 13 Ananias ↄdu eb dadʼr ninɛ: «Ɛs Kↄtↄkↄ, agŋ nↄnↄ dadʼm ɛgŋ na e low ɛtŋ -li dadʼm ów eŋuŋ fɛŋ eke li kok ŋ ecʼagŋ ekʼanŋ Jerusalɛm a e lís. 14 Ɛtŋ lʼow aŋa abusu a ekʼegb waw ɛsɛl ɛgbɛl ↄŋʼn ab ab eke li kʼↄny agŋ a eke bʼɛsŋ ŋ e nin a.» 15 Gbɛkↄ Ɛs Kↄtↄkↄ dadʼr ninɛ: «Ìm, aŋke mi sↄsum ɛgŋ na mʼoc ɛtŋ mi bʼow mʼɛcr in ɛm mʼɛlu ɛm e nin a ↄkm ɛbr ɛbr ɛjecʼa ecʼagŋ eci, ɛl eci ɛ́b ebu a lel Israɛl ecʼagŋ ab ab ecʼany af. 16 Ɛm obi ɛm obi mi bʼow mi yɛgmʼn gbre fɛŋ eke li bʼow lʼij ɛm e nin a ecʼa.»
17 Sica Ananias im ɛtŋ eke lʼɛy akŋ a, lʼat Sↄl abu nuŋ ɛtŋ li dad ow ninɛ: «Ɛm lisijim Sↄl, ejagb a eke ebr am ow a, Ɛs Kↄtↄkↄ ɛlu sos ↄkm yɛgmʼŋ. In anake lʼɛrmʼm mʼow a. Lʼɛrmʼm mʼow yecʼɛtŋ ke ɛmɛny ↄ́tu ɛkn es, ke Abŋ Lala íyʼŋ ɛm gbↄŋ.» 18 Kpɛkŋ ob ekʼanŋ ɛsɛ ↄcn sel af a anŋ Sↄl ecʼanyamn ab ɛm ok wus ɛtŋ ɛmɛny lʼↄtu lʼɛkn es. Lʼigb ɛtŋ wɛl okʼr mij nuŋ; 19 ɛtŋ eke lʼij ob a, lɛc owʼr ɛm.
Sↄl am ij Krist e daŋku
Sↄl anŋ jam ɛsɛl a ekʼir Damas ab ab sɛgŋ bɛb. 20 Kpɛkŋ nʼam ↄb kokoba Nyam nuŋ igŋ susu, li dad eke Jesu in el Nyam jim. 21 Agŋ a fɛŋ ekʼam iriʼr lebl a low am iti any ɛtŋ am dad ɛsɛ: «Kↄ ow elm ɛgŋ a eke Jerusalɛm am ijr agŋ a eke bʼɛsŋ Jesu e nin a gbre ab ee? Ɛtŋ aŋa eke lʼow a gbɛ, ow elm eke li kʼↄny wɛl ke lʼɛ́wl wɛl egb waw ɛsɛl ecʼes ɛwɛl a ogŋ ee?» 22 Eke Sↄl am yɛgm Jwifɛl a ekʼir Damas a eke Jesu in el Mesi a, nʼam dad low a lɛc ɛm toŋ Jwifɛl a ɛ́knm low eke ki dad.
23 Eke ow ibn a, Jwifɛl a ut asre eke kʼↄŋ wɛl ibi Sↄl, 24 kↄ Sↄl iri ɛl ecʼasre ut a e low. Ow ↄŋ ncok lele lɛgŋ owr ab, wɛl am ↄsu baŋn a e masany a yecʼɛtŋ ke wɛl íbiʼr. 25 Ow sosiɛm, ncok nyam Sↄl e jam ɛsɛl a ↄny ɛluʼl ulu nyam ɛm ɛtŋ ↄny usmʼn es baŋn a e lakp jam a.
Sↄl im Jerusalɛm
26 Eke Sↄl im ɛy Jerusalɛm a, lʼↄl eke li kʼɛy jam ɛsɛl ab ɛm, kↄ ɛl fɛŋ in e low am ↄny ɛl erŋn, aŋke -li kʼubm nawrɛ eke ow kʼel jam ɛs tasi. 27 Barnabas ocʼr ab im ɛtŋ ɛwlʼl ɛrm ɛsɛl a ogŋ. Ɛtŋ lʼotar elel eke Sↄl ɛkan Ɛs Kↄtↄkↄ ejagb af, lele elel eke Ɛs Kↄtↄkↄ dadr Sↄl odad ab a, e low akr lʼok wɛl. Ɛmɛny lʼotar elel eke lokm susu ɛm Sↄl ↄb Jesu e nin a e kokoba Damas a yɛji e low akr lʼok wɛl. 28 Yogŋ ɛtŋ Sↄl anŋ ɛl ab, ɛtŋ Jerusalɛm ɛb ab ɛm nʼam ɛc lʼↄb kokoba ↄmn ɛm tasi Ɛs Kↄtↄkↄ e nin ɛm. 29 Li bi dad odad lʼok Jwifɛl eke bʼɛbr Grɛk a yɛji, ɛtŋ wɛl ab li bʼatar ów es; kↄ agŋ amua am erur eke kʼↄŋ wɛl ibiʼr. 30 Eke agŋ lisijimɛl a iri ow e low a, -lʼoc Sↄl -lʼus nuŋ es -nʼim Sesare ɛb ɛm ɛtŋ -nʼↄŋ ow imn Tars eci.
31 Sica Nyamel anŋ ɛrm es ɛy ɛm Jude wus af nimum, Galile lele Samari ab. Nʼam agb ↄmn ɛm ɛtŋ nʼam ir ɛb Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼɛlum ɛm. Abŋ Lala ecʼabu ɛlum ɛm a, nawrɛ ub ɛsɛl a am bobn.
Ene ecʼewlm owi
32 Eke Piɛr am ɛc usu a fɛŋ a, lɛgŋ nyam nʼim lʼok Lida baŋn ecʼagŋ a ekʼub nawrɛ a ogŋ. 33 Yogŋ, nʼɛŋn igŋ nyam eke wɛl bʼɛsŋ Ene eke ɛru es ob ɛrur ob af toŋ akpo niwn, aŋke li bubm es. 34 Piɛr dadʼr ninɛ: «Ene, Jesu Krist am ewlmʼŋ! Ìgb ke ár ŋ ecʼob ɛrur ob ab es ŋ obi.» Kpɛkŋ Ene anŋ wus igb. 35 Lida baŋn ecʼagŋ a fɛŋ lele Sarↄn wus pɛtɛ ab af ecʼagŋ a ekʼɛkn Ene ecʼewlm owi a, itŋn ɛrm ɛm ɛtŋ el Ɛs Kↄtↄkↄ eci.
Piɛr igbm Dↄrkas luw ɛm
36 Jope baŋn, jam us lis nyam anŋ eke wɛl bʼɛsŋ Tabita. (Nin a Grɛk ɛm a “Dↄrkas”, ɛtŋ ow e nyandrɛ el “ndeyɛgŋ”.) Sɛgŋ fɛŋ abu bʼanŋʼn low nimamn e kok ɛm lele ↄgbↄru ecʼabu ɛlum owi ɛm ab. 37 Lɛgŋ nyam lʼɛy ↄl ɛtŋ luw ibiʼr. Eke wɛl okʼr mij bake ow uwr a, wɛl kokʼr sos ɛtŋ wɛl ocʼr im ɛrumʼn es êl afr a ecʼoj nyam ɛm. 38 Eke Lida titm Jope ke jam ɛsɛl a ekʼanŋ Jope a iri eke Piɛr in anŋ yogŋ a, -lʼɛrm agŋ yony eke kʼim ↄŋʼn amani na: «Sʼam ŋↄŋnʼŋ, ìgbm ab kpɛkŋ ow ɛy ogŋ aŋa.» 39 Eke Piɛr ɛŋn amani a, kpɛkŋ lʼigb nʼim ɛ́rmu ab ab.
Eke lʼow lʼɛy yogŋ a, wɛl oc imʼn êl afr a ecʼoj ab ɛm. Eŋnyↄw a fɛŋ ow titmʼn am ikŋ ↄŋn, ɛtŋ am yɛgmʼn sikotu a lele simob af ɛw a eke Tabita kok in ecʼowr anŋ ɛm a. 40 Piɛr ↄŋ agŋ a fɛŋ ok gbeŋ ɛtŋ lʼok ↄwrↄkp wus ni ŋↄŋn Nyam. Sica lʼɛwl lʼↄkŋ lɛgŋuw ab any ɛtŋ li dad ninɛ: «Tabita, ìgb wus!» Lɛgŋuw a fig fig anyamn ɛtŋ eke lʼɛkn Piɛr a, lʼigb li sig es. 41 Piɛr ucu abu ↄnyʼn ɛlumʼn abu lʼigb nʼinym es. Ow e jam a, lʼɛsŋ eŋnyↄw a lele ↄmn ↄny ɛsɛl ab ab ɛtŋ li yɛgm wɛl Tabita ekʼanŋ owr. 42 Low a eb es Jope baŋn a nimum ɛtŋ agŋ nↄnↄ ↄny ↄmn Ɛs Kↄtↄkↄ ɛm. 43 Piɛr anŋ Jope kok sɛgŋ nↄnↄ, ndey lɛl juma kok ɛs nyam eke wɛl bʼɛsŋ Simↄ a ecʼakŋ.
9:25 Bɛ̀bmn 2 Korɛnt 11.32-33. 9:38 Jope lele Lida ab a kilo likŋ anŋ ɛl araŋn. 9:43 Jwifɛl bʼɛkn ndey lɛl e juma kok a ɛsɛ juma eke bʼↄŋ ɛgŋ úwm anŋ Nyam ecʼany af af. Ɛgŋ eke bi kok ndey lɛl e juma a, -nʼiimn ow saw. Eke Piɛr ekʼel Jwif a ɛgŋ eb anŋ Simↄ ogŋ a, ow am yɛgm eke Piɛr ↄb nuŋ am itŋn sow tutr agŋ ecʼelel eke kʼusr Nyam jam a eci.