11
Egŋ lel ↄyↄw ab ecʼelel eke kʼanŋn ekʼagŋ bʼas luku Nyam nuŋ igŋ ecʼa
Wèwrmnʼm ów, ɛsɛ elel eke mʼam wewrm Krist ów ab af. Mʼam aw ↄny eke sɛgŋ fɛŋ bʼↄkan ɛm e low, ke bʼↄsur ɛm e low yɛgm a ɛsɛ elel eke mʼↄŋn ↄny ab af. Gbɛkↄ kin low e mʼam erur eke kʼirir sɛnyn sɛnyn: igŋ fɛŋ ecʼes ɛw ɛs el Krist, yↄw fɛŋ ecʼes ɛw ɛs el igŋ, ɛtŋ Krist ecʼes ɛw ɛs a el Nyam. Eke igŋ nyam bubur nuŋ es am ŋↄŋn Nyam oglog am dad odad eke Nyam ↄŋʼn a, lʼɛluam Krist ekʼel in ecʼes ɛw a. Sica eke yↄw nyam buburm nuŋ es in e Nyam ŋↄŋn ɛm oglog odad eke Nyam ↄŋʼn a e dad ɛm a, lʼɛluam in ecʼes ɛw ɛs a ekʼel in ecʼigŋ a. Ow anŋ ɛsɛ ɛbɛn nuŋ kprokpro cɛ owʼn ɛr af. Eke yↄw nyam erurm eke ki bubur nuŋ es, lʼɛ́gŋ lʼeb lʼɛr nuŋ kprokpro cɛ gↄŋ! Gbɛkↄ ow el ɛ́s owi yↄw nyam eke bubr sin es oglog ɛr nuŋ kprokpro a eci; ow sosiɛm li búbur nuŋ es cɛ gↄŋ! Igŋ ecʼa ow ibram eke li ki bubur nuŋ es eke lʼel Nyam ecʼes otarir lel ow ecʼanygbɛl ab a sosiɛm. Kↄ yↄw, in igŋ ecʼanygbɛl lʼel. Tasi ɛm a, ow elm yↄw ɛm Nyam kokm igŋ, kↄ igŋ ɛm li kok yↄw. Ɛtŋ Nyam kokm igŋ yↄw sosiɛm eci, kↄ yↄw li kok igŋ sosiɛm eci. 10 Low na sosiɛm lele afr ɛrm ɛsɛl eke bi lɛr ↄny e Nyam nuŋ igŋ ab ab sosiɛm, ow it eke yↄw kʼɛw mɛny ɛwr nyam nuŋ af yɛgm eke nʼↄny abusu Nyam ŋↄŋn eci. 11 Gbɛkↄ Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼany af a, yↄw anŋ igŋ eci ɛtŋ igŋ yɛji anŋ yↄw eci, 12 aŋke ekʼow el igŋ ɛm Nyam ɛcr kok yↄw, ke yↄw ɛm anake igŋ bʼɛcr wɛl ewʼr a; ów a fɛŋ Nyam ogŋ ow bʼanŋ ow.
13 Ɔny obi ɛm yɛji, ↄnyn igbal ogŋ ɛkan: eke yↄw nyam am ŋↄŋn Nyam ɛtŋ li buburm nuŋ es ke ow akpl gbɛ ee? 14 Eke igŋ nyam ↄfur sin nuŋ, ow el ɛ́s owi! Wus ecʼów a bↄbↄ yɛji am yɛgm eke ow el ɛ́s owi. 15 Gbɛkↄ yↄw ecʼa eke sin ↄfuʼr nuŋ, ke anygbeŋ ana! Tasi ɛm a, yↄw sin bʼↄfu nuŋ yecʼɛtŋ ke ow él in e nuŋ es bubur ob. 16 Ɛtŋ ekʼɛgŋ nyam erur eke kʼatar ów es low na af a, lʼúw any eke ɛy e Sinyamel a fɛŋ ɛm ow ɛcam ɛy ab eke yↄw nyam kí buburm nuŋ es ke ŋↄ́ŋn Nyam.
Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼob ij lala a
17 Eke ow el ↄny e siluku as a ecʼów mʼam dad a, low nyam anŋ eke ow sosiɛm mi kʼↄtum mʼawm ↄny. Tasi ɛm a, ↄny e siluku as a bi kok ↄny low ŋuŋ akm low mamn. 18 Eke bʼasr luku usu nyam a, bʼinymn es eb eb a eke bubar ɛm a. Mʼiri ow e low wɛl ɛsɛ ɛm, ɛtŋ mʼↄny ↄmn eke low nawrɛ tɛl anŋ ɛm. 19 Tasi ɛm a, ɛm bubr ↄtu eke kʼanŋ ↄny ɛm, yecʼɛtŋ ke wɛl ↄ́tu ɛkn kpata agŋ a eke el cɛcɛ tasi ↄny ecʼaraŋn a. 20 Eke bʼasr luku usu nyam a, ow elm Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼob ij lala a íjmn. 21 Ɛɛ, ɛgŋ ɛgŋ bʼogŋ es eke kʼij in obi eci ob a, ɛtŋ eke agŋ bɛb, ɛl namn bʼↄny a, likpr ɛl bʼɛgŋ mar am ↄny. 22 Ɔny na, ↄnymn mel eke kʼanŋn yogŋ ijr ke ɛgŋn ee? Kↄ Nyamel am erurir eke ki kokar miyɛr ee? Kↄ agŋ a ekʼel ↄkↄpm agŋ a erurir eke ki kokr ɛ́s ee? Bla am ekur eke mi ki dad ↄny ee? Kↄ aw mi kʼaw ↄny ee? Njaŋ, low na af gbɛ mi kʼáwm ↄny!
23 Tasi ɛm a, kin low yɛgm a eke mʼeb Ɛs Kↄtↄkↄ ogŋ ke mʼↄŋ ↄny a: Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu ncok a eke wɛl ↄl ijʼr a, lʼoc futufutu, 24 lʼɛlu Nyam bia, ɛtŋ ow e jam a, lʼubr futufutu ab ɛm li dad ninɛ: «Futufutu na el ɛm e sos megl. Lʼel ↄny eci. Ìjr ke ám ↄkan ɛm owi.» 25 Ɛbɛn nyam coco, eke -lʼijr ob uwr a, Ɛs Kↄtↄkↄ oc vɛn kpↄk a ɛtŋ dad ninɛ: «Vɛn kpↄk na el ɛm e mebl a, ɛtŋ Nyam ocʼr am kok in e sinm owr a ↄny ab. Sakp sakp fɛŋ eke bʼow ɛgŋn a, ↄ́kan ɛm owi.» 26 Tasi ɛm a, sakp sakp fɛŋ eke bʼijr futufutu na ke bʼɛgŋn vɛn kpↄk na a, ow el Ɛs Kↄtↄkↄ e luw a ecʼamani ekʼam ↄbr toŋ ke lʼɛ́wl lʼow.
27 Ow sosiɛm ɛgŋ ekʼam ij Ɛs Kↄtↄkↄ eci futufutu na, oglog am ɛgŋ in e kpↄk na ke ow elm elel ekʼow it a, el ɛgŋ ekʼam eb sikpl ok sos Ɛs Kↄtↄkↄ eci sos megl a lel in e mebl ab ab ecʼany af. 28 Ow akpl ekʼɛgŋ ɛgŋ kʼotar in sosi akr gbuŋ ke lʼíj futufutu na, ke lʼɛ́gŋ kpↄk na. 29 Tasi ɛm a, ɛgŋ yecʼekʼam ij futufutu na ke am ɛgŋ kpↄk na, ke uwm low ekʼanŋ ɛl Ɛs Kↄtↄkↄ eci sos ab ab ecʼaraŋn a, el ɛgŋ ekʼam eb jɛj ok ɛw es in e lís. 30 Low na sosiɛm anake ↄny ecʼaraŋn a, ↄ́lu nↄnↄ lele sos ɛ́yru ab anŋ, ke agŋ nↄnↄ uw a. 31 Eke si bʼɛkan ɛy ecʼes an ab ɛm, Nyam kʼow jɛjm okm ɛy. 32 Gbɛkↄ Ɛs Kↄtↄkↄ bi jɛj ok ɛy ɛtŋ bi nyimn ɛy e low, yecʼɛtŋ ke wɛl kʼↄ́bm ɛy low wus nimum ab.
33 Ow sosiɛm erur ɛm ecʼagŋ lisijimɛl, lɛgŋ eke bʼasr luku usu nyam ob ij ecʼa, èkurir ↄny ↄfr. 34 Eke ɛgŋ nyam namn am ↄny nↄnↄ, ow akpl eke li kʼij ob in ogŋ a, yecʼɛtŋ ke ↄny e luku as usu nyam a kʼɛ́sŋm Nyam e jɛj ok a ism ↄny. Ów likpr a eke bibrmnʼm a ecʼa, lɛgŋ a eke mi bʼow mʼow ↄny ogŋ a, mi bʼow mʼɛkn ow e low.
11:4 es ɛw ɛs:Grɛk ɛm a, nuŋ lele es ɛw ɛs ab odad ebl nyam coco. 11:5 nuŋ kprokpro:lɛgŋ ab ɛm, wɛl ɛkn yↄw e sin nuŋ a ɛsɛ in e sakpl ob iy af (ɛ̀kn akr 15 ɛm a). Eke yↄw nyam bubr in e sin ab es oglog ɛr nuŋ kprokpro anŋ ɛsɛ igŋ af a, ow el ɛ́s owi. 11:7 Nuŋ Ɔb 1.26-27. 11:9 Nuŋ Ɔb 2.18-23. 11:18 Ɛ̀kn 1 Korɛnt 1.10-17.