13
Erur el low a tasi eke ↄny any a
Tasi ɛm a, blel mʼↄtu eke mi kʼɛbr agŋ e sɛbr a fɛŋ lele afr ɛrm ɛsɛl ecʼab ab yɛji, eke mʼↄnym erur agŋ ɛjecʼa eci, ke mʼanŋ ɛsɛ kpokpo ↄbr cɛ eke wɛl am ar ke am ikŋ, baŋ kpakpaca ekʼam bↄbar af. Blel mʼↄtu eke mi kʼeb odad eke bʼanŋ Nyam ogŋ ow a mʼↄŋ agŋ, mʼɛ́ŋn low any uw a fɛŋ eke bʼanŋ Nyam ogŋ ow a, mʼíri ów a eke lↄl es Nyam ɛm a okʼm es sos ɛm, ke mʼↄ́ny ↄmn a ekʼↄtu eke kʼↄny mafɛny fafŋn susu a yɛji, eke mʼↄnym erur agŋ ɛjecʼa eci, mʼelm low kaka! Ɛtŋ blel mʼↄtu eke mi ki cɛc ɛm ecʼob fɛŋ eke mʼↄny a mʼↄ́ŋ agŋ a eke namn am ↄny a, ke mʼóc ɛm e sos a mʼɛw awoba ke ow íŋnʼm sos ɛm yɛji, eke mʼↄnym erur agŋ ɛjecʼa eci, ow elm im low kaka!
Erur bʼeku low, ɛrm mamn iyʼr ɛm gbↄŋ, lʼógŋm uwerŋ, lʼɛ́wm sos, lʼɛ́lum mɛgŋel ↄkm. Erur am kokm ɛ́s owi. Lʼↄ́lm in e low mamn cɛ es, lʼéblm ɛrm ɛtŋ lʼébm low ŋuŋ lʼɛwm es lokm. Erur sos ɛm íŋnm ów ɛnyɛmbri yony yony eci, kↄ sos ɛm gbɛ bʼiŋnʼn low nɛnyɛmbri nyam eci. Erur bʼɛgŋ low fɛŋ eb, bʼub low fɛŋ nawrɛ, bʼↄmn low fɛŋ ɛtŋ bʼusur ɛrm low fɛŋ ɛm.
Lɛgŋ nyam sodad eke bʼanŋ Nyam ogŋ ow ke si bʼeb sʼↄŋ agŋ a bʼow ɛc. Sɛbr eke wɛl uwm any ke wɛl bʼɛbr e bibm a bʼow irm, ɛtŋ Nyam e lís e low fɛŋ eke wɛl uw any a yɛji bʼow uwr. Gbɛkↄ erur ↄnym uwr. Tasi ɛm a, sʼuwm ów a fɛŋ any, ɛtŋ sodad eke bʼanŋ Nyam ogŋ ow si dad a yɛji iym nɛny igŋm nuŋ. 10 Gbɛkↄ, lɛgŋ a eke fɛŋ bʼow iy nɛny igŋ nuŋ a, yecʼa fɛŋ ekʼiym nɛny igŋm nuŋ a, bʼow oc es.
11 Sica, kin low a eke mʼam ow mi dad a: ow a eke mʼel iy likekli a, mi bi tutr ów ɛtŋ mi bi dad ów ɛsɛ iy likekli af. Sica eke mʼel any es ɛdŋu a, mi kókm ɛsɛ iy likekli af ij. 12 Lɛgŋ na ɛm, si kʼɛknm Nyam ecʼów a lala ɛm tasi, sʼam ɛkn ɛl ɛsɛ akrↄŋnↄ flaŋ ɛm af, gbɛkↄ lɛgŋ anym ɛm a, si bʼow sʼɛkn any af any af. Sicaca ɛm a, mʼuwm fɛŋ any, kↄ lɛgŋ anym ɛm a, mi bʼow mʼuw Nyam any mʼigŋ nuŋ ɛsɛ elel eke lʼuwrʼm any ab af. 13 Lɛgŋ na ɛm a, ów nyahan anŋ sɛgŋ fɛŋ: ↄmn, low ↄmn lele erur ab. Gbɛkↄ ɛl ɛm e ligbɛl tasi a el erur.
13:3 ke mʼóc ɛm e sos a mʼɛw awoba ke ow íŋnʼm sos ɛm yɛji:odad na Grɛk ɛm a wɛl ↄtu eke itŋn ɛjecʼɛm dad ɛsɛ: ke mʼóc ɛm e sos a mʼɛlu alm yɛji. 13:12 Lɛgŋ sig ɛm e sakrↄŋnↄ a, lowi eke wɛl bʼɛtŋ ɛm wɛl bi kokr. Ow bʼↄŋ any a ɛw flaŋ, aylm tasi.