15
Amani Mamn a eke bi sↄg ɛgŋ a
Agŋ lisijimɛl, mʼam ↄkn ↄny Amani Mamn a eke mʼↄb ↄny in e kokoba a. Ɛgŋn ebr ɛtŋ yɛfɛnyna ɛm yɛji, ucur ↄnyn in es. Amani Mamn na bʼeb ɛlu ↄny es, eke bʼɛgŋn ucur ↄnyn in es ɛsɛ elel eke mʼↄŋn ↄny ab af cɛ. Ekʼow elm ɛbɛn, nawrɛ ↄfr ↄfr cɛ am ubr.
Mʼikŋ anym mʼↄŋ ↄny low yɛgm a eke ɛm obi yɛji mʼɛŋn a: ɛy e sikpl a sosiɛm Krist uw, ɛsɛ elel eke Nyam Lɛl ikŋ anym dad ab af. Wɛl ɛluʼl uwↄmu ɛm, ɛtŋ Nyam igbmʼn luw ɛm sɛgŋ nyahan ɛm, ɛsɛ elel eke Nyam Lɛl ikŋ anym dad ab af. Lʼokm sos ↄkm li yɛgm Piɛr ɛtŋ ow e jam a ɛrm ɛsɛl lɛw yony a yɛji ɛknʼn. Ɛmɛny, lʼokm sos ↄkm li yɛgm in e jam ɛsɛl ekŋ yen yen sakp yen ekʼanŋ usu nyam a ɛknʼn wanci nyam af. Ɛl ɛm ecʼagŋ nyam nyam uw, gbɛkↄ nↄnↄ gbɛl anŋ owr cɛ. Ɛtŋ ow e jam a, lʼokm sos ↄkm li yɛgm Jak lele ɛrm ɛsɛl a fɛŋ ab ɛknʼn.
Sica eke lʼokm sos ↄkm li yɛgm agŋ likpr a fɛŋ toŋ bake ow uwr a, ɛm yɛji lʼokm sos ↄkm li yɛgmʼm, ɛm eke mʼitm tasi a. Tasi ɛm a, ɛm, ɛrm ɛsɛl a fɛŋ ɛm e likekli tasi. Mʼitm yɛjʼeke wɛl kʼɛsŋʼm ɛrm ɛs, aŋke mʼijr Nyamel gbre nↄnↄ. 10 Gbɛkↄ Nyam e sↄrŋ ikŋ a anake ↄŋ ke mʼel ɛgŋ na eke mʼel a, ɛtŋ in e bibm na eke mʼɛŋn a ↄsu ey amamn ɛm ɛm. Tasi ɛm a, mi kok juma mʼakm ɛrm ɛsɛl a fɛŋ. Gbɛkↄ ow elm ɛm obi tasi mi kokm juma a, Nyam e bibm a ekʼanŋ ɛm ab a kok. 11 Amua fɛŋ a, ekʼow el ɛm mʼↄb Amani Mamn a e kokoba oglog ɛm lawlɛl likpr a ↄb yɛji, ow elm na elm low a. Nɛnɛ anake si bʼↄb Amani Mamn e kokoba a, ɛtŋ nɛnɛ anake ubr nawrɛ a.
Ɛy yɛji, Nyam bʼow igbm ɛy luw ɛm
12 Ɛy sʼam ↄb amani si dad sʼɛsɛ: Krist igb luw ɛm. Gbɛkↄ ↄny ɛm a, agŋ bɛb am dad ɛsɛ: agŋ ekʼin uw a, in ↄnym igb ij. Ayaf -lʼↄtu eke -li ki dad low nɛnɛ ee? 13 Eke agŋ ekʼuw a ígbm luw ɛm, ke Krist in obi yɛji igbm luw ɛm. 14 Ɛtŋ eke tasi Krist igbm luw ɛm, ke ɛy e Nyam odad eke sʼam dad a ↄnym liy kaka, ɛtŋ low a ekʼↄnyn ↄmn ow ɛm a yɛji, ↄnym liy kaka. 15 Ɛmɛny eke agŋ ekʼuw a ígbm luw ɛm, ow am yɛgm yɛjʼeke sʼel Nyam ecʼadaŋku ayadŋu. Sʼel adaŋku ayadŋu, aŋke lʼigbam Krist luw ɛm ɛtŋ si dad eke lʼigbm ow. 16 Ɛɛ, ekʼagŋ ekʼuw a ígbm luw ɛm, ke Krist in obi yɛji igbm luw ɛm. 17 Ɛtŋ eke Krist igbm luw ɛm ke ↄmn ↄfr ↄfr cɛ ↄnyn, ɛtŋ ɛmɛny anŋn ↄny e sikpl ab ɛm cɛ. 18 Ow am yɛgm yɛjʼeke agŋ a ekʼoc ɛl ecʼↄmn a nimum ɛlu Krist ɛm gbuŋ ke ca uw a irm. 19 Ɛtŋ ekʼow el owr anŋ na cɛ eci sʼoc ɛy e low ↄmn a sʼɛlu Krist ɛm, ke sʼel agŋ fɛŋ ɛm e gbre ɛsɛl tasi!
20 Gbɛkↄ nawrɛ ɛm a, Krist igb luw ɛm. Agŋ a fɛŋ ekʼuw ab ɛm, Krist anake ikŋ anym igb a, ɛtŋ ɛbɛn a ow yɛgm eke agŋ likpr a ekʼↄny ↄmn ke uw a yɛji bʼow igb. 21 Low na wɛl am ɛkn ɛbɛn, aŋke ɛgŋ nyam cɛ, ekʼel Adam ab ɛm anake luw anŋ ow a. Ɛtŋ ɛgŋ nyam cɛ, ekʼel Krist ab ɛm anake agŋ bʼow igb luw ɛm a. 22 Agŋ fɛŋ bʼuw, aŋke -lʼokr af Adam ab. Ɛbɛn nyam coco, agŋ fɛŋ bʼow ɛŋn sel, aŋke -lʼokr af Krist ab, 23 gbɛkↄ ɛgŋ ɛgŋ ecʼelel eke ow ↄsŋ es anŋ ab ɛm: Krist anake ikŋ anym igb luw ɛm a. Ow e jam a, lɛgŋ a eke li bʼow lʼɛwl mɛny lʼow a, agŋ a ekʼel in ecʼa, ɛl yɛji bʼow igb gↄŋ. 24 Sica nuŋ ɛdŋ ɛm a, Krist bʼow ŋuŋn es ɛw eŋuŋ fɛŋ, abusu eŋuŋ fɛŋ lele lɛc eŋuŋ fɛŋ ab ɛy af. Ɛtŋ li bʼow lʼoc in ecʼes ɛw a nʼↄŋ Ɛs Nyam. 25 Tasi ɛm a, ow it eke Krist kʼↄnym es ɛw ab ab toŋ ke Nyam ót in ecʼefnu a fɛŋ okʼr akr ew. 26 Es abal el ɛm ecʼifnu eke wɛl bʼow ŋuŋn a el luw. 27 Nyam Lɛl ɛm, kin ow eke wɛl bʼawl: Nyam ot fɛŋ okʼr es akr ew. Gbɛkↄ eke Lɛl a bi dad eke Nyam in ot “fɛŋ” in ok ow es akr ew, ow ayl tasi eke Nyam anm “fɛŋ” ab ɛm, aŋke Nyam, in anake li bʼↄŋ Krist abusu ów a fɛŋ af a. 28 Ɛtŋ eke Iy a bʼow ↄny abusu ów a fɛŋ af a, in obi in obi a, li bʼow lʼis es Nyam ekʼↄŋʼn abusu na a ecʼany af. Ɛtŋ ɛbɛn a, Nyam bʼow ɛw fɛŋ es nimum nimum.
29 Sica eke ow elm nɛnɛ, bla sosiɛm agŋ bɛb bʼɛgŋ eb wɛl ok ɛl mij nuŋ agŋ ekʼuw a ecʼee? Bla ow bʼow eel ɛl eke agŋ ekʼuw a ígbm luw ɛm ee? 30 Ɛtŋ ɛy obi gbɛ, bla sosiɛm sɛgŋ a fɛŋ sʼam ir ɛb ekʼↄtu eke kʼibi ɛy ee? 31 Sɛgŋ fɛŋ, luw anŋʼm saw. Agŋ lisijimɛl na low nawrɛ. Ɛtŋ ow el low nawrɛ yɛjʼeke ntotŋ bʼokʼm ↄny eci, ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist ɛm. 32 Efɛs ɛb ɛm, mʼogŋ mum agŋ ekʼanŋ ɛsɛ mindey eŋuŋ af ab. Eke ow el agŋ ɛm ecʼów cɛ eci, ke bla mʼɛŋn ɛm tasi ee? Eke agŋ e bʼuw a ígbm luw ɛm, si dád sʼɛsɛ: sʼíjr ke sʼɛ́gŋn, aŋke efi si bʼow sʼuwr.
33 Ɛ̀wr ɛrm ↄny ecʼów e dad ɛm! Mɛcrer ŋuŋ bi ŋuŋn ɛgŋ ekʼam ir ɛb sɛnyn a. 34 Ɛ̀wal ebar ↄny e nuŋ ɛm es ok ab ɛm ɛsɛ elel ekʼow it ab af, ke kí kokmn sikpl ij! Ɛɛ, ↄny ɛm a agŋ anŋ ekʼuwm Nyam any. Ɛtŋ na eke mʼam dad a, ↄny ecʼɛ́s.
Ayaf agŋ ekʼuw a bʼigbr luw ɛm ee?
35 Gbɛkↄ ɛgŋ nyam ↄtu eke kʼibrm ɛsɛ: ayaf agŋ ekʼuw a bʼigbr luw ɛm ee? Bogŋ e sos megl -li bʼow -lʼɛli ee? 36 Kì tutr ów ɛsʼɛgŋ ekʼↄnym nuŋ ɛm af! Eke bʼewl egb liy a, ow elm eke li bʼuw yɛ, gbuŋ ɛtŋ li bʼɛli lʼel likŋ ekʼanŋ owr ee? 37 Ɛtŋ bla bʼewl ee? Ow elm likŋ a eke bʼow agb a éwlm, kↄ egb liy nyam cɛ bʼoc ɛlu wus ɛm, ow ↄtu eke kʼel ble liy oglog egb liy kaka fɛŋ. 38 Ɛtŋ ow e jam a, Nyam bʼↄŋ egb liy a sos yecʼeke lʼerur e li kʼↄŋ ow a, ɛtŋ li bʼↄŋ egb liy fɛŋ sos eke kʼel ow ecʼa.
39 Mob fɛŋ ekʼanŋ owr a ɛ́lim sos nɛny nyam. Agŋ e sos a lele mindey ecʼab ab elm nɛny nyam; ɛtŋ ↄr lele sↄcn ab ecʼa yɛji bɛbmnm.
40 Eke wɛl ↄtu e ki dad ɛsɛ mob ekʼanŋ afr a ɛli “sos” ɛsɛ wus aŋa ecʼa ekʼanŋ ab af yɛji, ɛl e jɛjn a elm nɛny nyam. 41 Ligbn e jɛjn a elm kpɛŋ awl ecʼab ab, ɛtŋ ɛl yony mum e jɛjn elm kpɛŋ mílɛ́l ecʼab ab. Ɛtŋ lɛ́l nyam nyam e jɛjn a bↄbↄ yɛji elm kpɛŋ mílɛ́l ɛjecʼa ecʼab ab.
42 Lɛgŋ a ekʼagŋ bʼow igb luw ɛm a, ɛbɛn eke ow bʼow ɛcr ana. Yecʼa eke wɛl bʼɛlu nↄmu ɛm ɛsɛ likŋ liy af a, el sos megl ekʼit eke kʼugŋ es. Gbɛkↄ eke li bʼigb luw ɛm a, li kʼↄtum lʼugŋm es ij. 43 Yecʼa eke wɛl bʼɛlu nↄmu ɛm a, el sos megl ekʼelm low kaka. Gbɛkↄ eke li bʼigb luw ɛm a, anygbɛl bʼiyʼr ɛm gbↄŋ. Yecʼa eke wɛl bʼɛlu nↄmu ɛm a, el sos megl ekʼↄnym sos kaka. Gbɛkↄ eke li bʼigb luw ɛm a, lɛc bʼiyʼr ɛm gbↄŋ. 44 Sos megl eke wɛl bʼɛlu nↄmu ɛm ɛsɛ likŋ liy af a, el sos megl nɛnɛ cɛ. Gbɛkↄ eke li bʼigb luw ɛm a, Abŋ Lala bʼↄŋʼn nʼanŋ owr. Ow ↄny sos megl nyam ekʼel sos megl nɛnɛ cɛ. Gbɛkↄ ow ↄny sos megl nyam yɛji eke bʼɛŋn owr anŋ Abŋ Lala ɛm. 45 Nyam Lɛl ɛm wɛl dad ninɛ: Adam ekʼel krɛkrɛ ecʼɛgŋ a, el ɛgŋ nɛnɛ cɛ ekʼɛŋn owr anŋ. Gbɛkↄ Adam es abal el a, in ɛŋn owr anŋ Abŋ Lala ɛm ɛtŋ li bʼↄŋ agŋ ɛjecʼa owr anŋ. 46 Gbɛkↄ ów a ecʼes ↄsŋm ɛm a, Adam a eke bʼikŋ anym ow a elm in a eke Abŋ Lala ↄŋ anŋ owr a, kↄ Adam a ekʼel ɛgŋ nɛnɛ cɛ a. In e jam a gbuŋ ɛtŋ Adam es abal el a eke Abŋ Lala ↄŋ anŋ owr a bʼow. 47 Nyam kok krɛkrɛ ecʼɛgŋ a wus e siflefl ab, gbɛkↄ yony ɛm ecʼɛgŋ a afr nʼanŋ lʼow. 48 Wus ecʼagŋ a fɛŋ ɛli sos megl ekʼotarir es ɛgŋ a ekʼanŋ wus ɛm ɛy ↄkm ecʼab ab. Afr ecʼagŋ a fɛŋ ekʼanŋ a ɛli sos megl ekʼotarir es ɛgŋ a ekʼanŋ afr ow ecʼab ab. 49 Ɛtŋ ɛsɛ elel eke si bʼotarir es ɛgŋ a ekʼanŋ wus ɛm ɛy ↄkm ab ab a, lɛgŋ anym ɛm a, si bʼow sʼotarir es ɛgŋ a ekʼanŋ afr ow ab ab yɛji.
50 Agŋ lisijimɛl, kin low tasi eke mʼam dad: ob yecʼeke wɛl kok sos megl lele mebl ab ɛm a, kʼↄtum ɛym Nyam e gbreŋgbi usu a. Ɛtŋ yecʼa eke bʼugŋ es a, kʼↄtum ɛŋnm owr anŋ ekʼↄnym uwr a.
51 Sica mʼam ow mi dad ↄny low nyam eke lↄl es: si kʼow sʼuwm ɛy fɛŋ, gbɛkↄ Nyam bʼow itŋn ɛy fɛŋ e sos megl a. 52 Low na bʼow ɛc fafa, ow bʼow ɛc fafa marɛm, wanci ab af eke kↄkr es abal el a bʼow ikŋ a. Ɛɛ, kↄkr a bʼow ikŋ ɛtŋ agŋ a ekʼuw a bʼow igb owr anŋ ekʼↄnym uwr a eci, ɛtŋ ɛy fɛŋ si bʼow sʼitŋn. 53 Tasi ɛm a, ow it eke ɛy e sos megl a eke bʼuw ke bʼugŋ es a, kʼitŋn el sos megl eke kʼow uwm lɛgŋ kaka ke kʼow ugŋm es ij. 54 Sica ɛy e sos megl a ↄtu eke kʼuw ke ugŋ es, gbɛkↄ, -li bʼow -lʼitŋn -lʼel sos megl eke bʼow anŋ sɛgŋ fɛŋ. Eke low na bʼow ɛy a, ow bʼow ↄŋ ów a fɛŋ ɛy ɛsɛ elel eke Nyam Lɛl dad ab af: any eb ↄny luw ɛmn nimum nimum. 55  Luw, bogŋ ŋ ecʼany eb ab a ee? Luw, bogŋ ŋ eci mbe ab a ee? 56 Luw eci mbe a, sikpl ogŋ ow bʼanŋ ow, ɛtŋ sikpl bʼɛŋn in ecʼabusu a ol ogŋ. 57 Gbɛkↄ sʼↄ́ŋ Nyam eke bʼɛcr ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist ɛm ↄŋ ɛy any eb a bia.
58 Ow sosiɛm, erur ɛm ecʼagŋ lisijimɛl, ɛ̀lul lɛc ↄkm, ìnymn es kikri! Sɛgŋ fɛŋ, kòkr Ɛs Kↄtↄkↄ e juma a mɛwl ɛm. Ɔny obi yɛji uwr any eke in e juma eke am kokr a, elm gbre ↄfr ↄfr ekʼam ijr.
15:5 Piɛr:ɛ̀kn 1 Korɛnt 1.12 lel ow ecʼakr otar ab ab. 15:8 ɛm eke mʼitm tasi a:Grɛk ɛm a odad na ecʼiri tasi el: ɛm eke mʼanŋ ɛsɛ iy eke kʼusum ke wɛl ew af. Krist okm sos ↄkm yɛgm Pↄl eke nʼanŋ sikpl kok owi ɛm a, ow ↄŋ ɛtŋ lʼitŋn ɛrm ɛm (ɛ̀kn Ob Kok 9.1-18). 15:24 Bɛ̀bmn Efɛs 1.21; Kolↄs 1.16. 15:27 Selu 110.1. 15:32 Esayi 22.13. 15:33 Aŋa, Grɛk iy Menandr ekʼel sow awl ɛs a ecʼodad nyam anake Pↄl oc dadr odad a. 15:45 Adam krɛkrɛ a ecʼa, ɛ̀kn Nuŋ Ɔb 2.7. Adam es abal el a, in lʼel Krist. 15:54 Esayi 25.8. Sɛptant ɛm ecʼodad eke wɛl oc. 15:55 Ose 13.14. Sɛptant ɛm ecʼodad eke wɛl oc.