Pↄl e lɛl yony ɛm ekʼawŋ Korɛnt eyŋ
Ów ekʼit eke wɛl kʼuw any
Ɛrm ɛs Pↄl ij akpo nyahan Efɛs ɛb ɛm, in e sakp nyahan ɛm ecʼusu im ab ɛm, ɛc a eke li bʼɛc susu susu nʼam ↄb Amani Mamn eci kokoba a. Yogŋ anake ni nↄn krɛkrɛ ɛm Korɛnt e lɛl a nʼawŋ Nyamel ekʼanŋ Korɛnt a. Eke ow ibn tɛl a, wuwal owi ɛy Efɛs ɛb ab ɛm, toŋ Pↄl tɛl cɛ ke írmn in e sel a (Ob Kok 19; 2 Korɛnt 1.8-10).
Ow e jam a, Timote anŋ Korɛnt ow lele amani eŋuŋ ab eke ɛm bubr owi a in anŋ cɛ ɛtŋ nyimn ɛsɛl bɛb in am cacak ow. Ow ↄŋ Pↄl in obi im yogŋ ɛtŋ ↄm ɛl ów eke -li kʼitŋn es an. In ecʼim na eke nʼim nʼam ɛkn wɛl ab ɛm anake Nyamel ab ɛm ecʼidr ɛs nyam kokʼr ɛ́s, ↄwrʼr sos es a (2.5-11; 7.12). Low na nuŋ af, Pↄl ɛwl kpra im Efɛs ɛtŋ ni nↄn lɛl ɛjeci nyam sos es ↄw nↄnↄ ab (2.4; 7.8); Tit anake oc lɛl a im a, kↄ lɛl ikŋ a, yɛfɛnyna ɛm a, sʼuwm usu nuŋ nyam ekʼow ɛy ab any. Ow e jam a, Pↄl ŋgboŋ Efɛs ɛtŋ us ejagb aam Korɛnt, gbɛkↄ lʼɛcr Maseduan eci eke li kʼɛkn Sinyamel ekʼanŋ Filip ɛb ɛm lele Tesaloni ɛb ɛm ab a. Yogŋ, lʼↄbr Tit (7.5-6) ekʼism amani amamn ab eke lɛl es abal el a in ↄsu ey amamn Korɛnt yogŋ (7.7).
Ɛbɛn yɛji, Pↄl uw any eke agŋ anŋ Korɛnt yogŋ eke am cacakʼr. Ɛtŋ ni nↄn lɛl na eke sʼɛsŋ Pↄl e lɛl yony ɛm eke awŋ Korɛnt eyŋ a. Lɛl na anake el silɛl a eke ni nↄn nʼawŋ Korɛnt e Nyamel a ecʼes abal el a.
Nuŋ 1 toŋ nuŋ 7 a, am otar low sosiɛm eke nʼↄny wɛl ecʼim ɛkn e low a eke li bɛbm lʼɛw es a lʼitŋn lele low nuŋ af eke ni nↄn lɛl lebl kpaŋkpaŋ nʼawŋ wɛl a. Gbɛkↄ, sos ɛm iŋnʼn eke lɛl ikŋ a ↄsu ey amamn a.
Pↄl am tutr eke kʼim anŋ ɛl ab ibn ɛtŋ nʼam atr wɛl sos es eke -li ki yibr ob ap a eke wɛl am kok Jerusalɛm ecʼↄgbↄru a sosiɛm ecʼa, ke -lʼɛlu ɛl ecʼɛrm mamn a ↄkm (Nuŋ 8 toŋ nuŋ 9).
Nuŋ 10 toŋ nuŋ 13 ɛm a, Pↄl agbr lebl es lɛl ab ɛm ɛtŋ nʼam dogŋn in ecʼɛrm ɛs e lʼel ecʼabusu eke nʼↄny a e low. Ɛtŋ li dad eke in e jam ecʼow eke in bʼow in ow wɛl ecʼaraŋn a, in bʼow in ɛlu in ecʼabusu ↄny a ↄkm eke owʼn it ekʼin ki kok ɛbɛn. Eke nʼawŋ lɛl a, ow ibnm ɛtŋ lʼow lʼɛy Korɛnt ɛtŋ nʼanŋ lɛfr lɛgŋ iy a nimum ɛsɛ elel eke li bɛbm lʼɛw es ab af (1 Korɛnt 16.5-6). In eci Korɛnt eke nʼim nʼam ɛkn a anake ni nↄn Rom eyŋ eci lɛl a.
1
Ɛsŋn
Ɛm Pↄl, mʼel Jesu Krist ecʼɛrm ɛs aŋke Nyam erur. Ɛy lisijim Timote ab e nin ɛm, mʼam awŋ Nyamel ekʼanŋ Korɛnt a lele Nyam ecʼagŋ a fɛŋ ekʼanŋ Akayi nimum ab a lɛl na.
Ke Nyam ɛy Ɛs lele Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist ab ɛ́dŋ ↄny ↄwrↄ ke ↄ́ŋ ↄny ɛrm es ɛy!
Pↄl am ↄŋ Nyam bia
Si kↄ́klm Nyam ekʼel ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu Krist ecʼƐs a! Lʼel ɛgŋ Ɛs ekʼij gbreŋgbi sↄrŋ ikŋ ɛm ɛtŋ lʼel Nyam eke bʼatr ɛy sos es low low fɛŋ ɛm. Li bʼatr ɛy sos es ɛy e ses babur fɛŋ ɛm, yecʼɛtŋ ke ɛy yɛji sʼátr agŋ ekʼam ij gbre a sos es. Ɛtŋ ɛbɛn a, si bʼↄŋ ɛl yecʼa eke ɛy obi yɛji si bʼeb Nyam ogŋ a. Tasi ɛm a, elel a eke si bʼij gbre nↄnↄ Krist e nin a ecʼa, ɛbɛn nɛnyɛmbri nyam si bʼɛŋn sos es atr nↄnↄ in ɛm. Eke sʼanŋ es abur ɛm, ke ↄny e sos es atr lele ↄny e sↄg ab eci. Eke sʼam ɛŋn sos es atr, ke ↄny e sos eke si kʼatr ↄny es ɛ́gŋn gbre nɛnyɛmbri nyam a eke sʼam ij ɛsɛ ↄny af a ebr eci. Sʼↄny ↄmn tasi ɛy ɛm eke si bi tutr ↄny e lís owi a, aŋke sʼuw low nyam any: ekʼam ijr gbre ɛy ab a, ↄny yɛji sos es atr eke sʼɛŋn a el ↄny eci.
Agŋ lisijimɛl, ow it e kʼuwr any eke Azi wus af a, sʼɛgŋ gbre ijr ɛgbɛl nↄnↄ sʼeb, gbre ijr ekʼɛl e leg a agb afŋn ɛy e lɛc ab es, toŋ ke sʼirmn owr anŋ ecʼↄmn fɛŋ. Ɛtŋ ɛy obi yɛji sʼuw any tasi eke si bʼow sʼuw. Ɛbɛn a, si kʼↄtum sʼocm ɛy ecʼↄmn sʼɛlum ɛy obi ɛm ij, kↄ Nyam eke bʼigbm agŋ luw ɛm a sↄny coco ɛm si kʼoc sʼɛlu. 10 Nyam anake ↄny oc ɛy es luw na ɛm a ɛtŋ ɛmɛny li bʼow nʼↄny lʼoc ɛy es. Ɛɛ, sʼↄny ↄmn in ɛm eke ɛmɛny li bʼow nʼↄny lʼoc ɛy es. 11 Ɔny yɛji, eke bi ŋↄŋan Nyam ↄŋn ɛy, ke abu ɛlumn ɛy a. Ɛtŋ si bʼow sʼɛŋn bibm Nyam ɛm, agŋ nↄnↄ eci ŋↄŋn a sosiɛm. Ɛtŋ na sosiɛm agŋ nↄnↄ bʼow ↄtu ↄŋ Nyam bia ɛy eci.
Pↄl itŋn in ecʼusu im ecʼów a eke li bɛbm a
12 Eke low nyam anŋ eke kʼↄŋ ntotŋ ok ɛy, ke ɛy ecʼów tutr a ecʼów eke ókm ɛy af a. Nʼam dad ɛy tasi eke si kok low ɛlum ɛm lele nɛnyɛmbri nyam ɛm ab agŋ fɛŋ ab, ab brobro ↄny e lís. Na low ekʼanŋ Nyam ogŋ ow, Nyam eci ɛrm mamn a anake nyimn ɛy a, kↄ ow elm agŋ e sɛwr a gbɛ. 13-14 Tasi ɛm a, awal yecʼa eke si nↄn ɛy e silɛl ab ɛm a, irir ɛtŋ si lↄlam ↄny low kaka es ɛm yogŋ. Low nyam gbɛ anŋ eke irimn okm ↄny es sos ɛm, kↄ mʼam ↄny ↄmn eke ow bʼow ok ↄny es sos ɛm tasi: lɛgŋ a eke Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu bʼow ow a, ntotŋ bʼow ok ↄny ɛy eci, ɛsɛ elel eke ɛy yɛji ow bʼow ok ɛy ↄny ecʼab af.
15-16 Eke mʼuw ↄny eci ntotŋ ab any tasi a, mi bɛbm eke mi kʼikŋ anym mʼɛc ↄny ogŋ a, ke mʼanŋ yogŋ mʼim Maseduan, ba ɛm e mɛny ɛwl ow ɛm a, ke mi gbár es ↄny ogŋ yogŋ. Ɛbɛn a, ow bʼow ↄŋ ↄny abusu kokr sos ɛm iŋn sakp yony ɛtŋ bʼow ɛlumnʼm abu mʼim Jude. 17 Eke mi bɛbm low na a, kↄ mi tutrm ów ee? Oglog eke mi bi bɛbm ów a, kↄ ɛm obi ecʼerur a eke mi ki kok a sosiɛm mi bʼɛgŋ “ɛɛ”, ke ɛmɛny mʼítŋn mʼɛsɛ “njaŋ” ee? 18 Mʼam eb Nyam daŋku, odad eke sʼam dad ↄny a, elm “ɛɛ” lele “njaŋ” ab. 19 Silas, Timote lele ɛm ab, sʼↄb ↄny Nyam Jim Jesu Krist ecʼamani a. Ow akpl ke úwr any eke Jesu elm “ɛɛ” lele “njaŋ” ab, kↄ sɛgŋ fɛŋ “ɛɛ” cɛ li bʼel. 20 Tasi ɛm a, Jesu el ów a fɛŋ eke Nyam ɛwar ɛy ɛw es a eci “ɛɛ”. Ɛtŋ Jesu ɛm anake si bi dad ɛy eci “amɛn” a, ke si bi kↄklm Nyam ecʼanygbɛl a. 21 Nyam in obi anake bʼↄŋ ke ↄny lele ɛy ab, si bʼↄny lɛc Krist ɛm a. In anake li sↄsum lʼot ɛy, 22 ke lʼɛw ɛy in e mɛny ɛwr a ekʼam yɛgm eke sʼel in ecʼa af a. Lʼoc Abŋ Lala lʼɛlu ɛy ɛrm ɛm, eke kʼel aja a eke li bʼow nʼↄŋ ɛy a eci asmanu.
23 Bla sosiɛm ɛtŋ mi kʼɛwlm mi kʼowm Korɛnt ee? Mʼam eb Nyam daŋku, lʼuwʼm any ɛtŋ lʼuw any eke mʼↄnym yadŋ. Mi kʼowm, aŋke mʼerurm eke mi kʼijr ↄny gbre. 24 Sʼↄlm eke si kʼↄŋ ↄny low lɛc ɛm ubr nawrɛ. Tasi ɛm a, ijr lɛc ↄmn ɛm, gbɛkↄ sʼam erur eke si kʼokr af si kok juma ↄny e sos ɛm iŋn a eci.
1:1 Akayianŋ Grɛs esr ɛm a. Pↄl eci yogŋ eke ↄg es im ecʼa, ɛ̀kn Ob Kok 18.1-18. 1:8 Azi wus af a:ɛ̀kn 1 Korɛnt 16.19 lel ow ecʼakr otar ab ab. 1:13-14 lɛgŋ a eke Ɛs Kↄtↄkↄ Jesu bʼow ow a:ɛ̀kn 1 Tesaloni 2.19-20. 1:15-16 Pↄl ↄny tutr eke kʼim Korɛnt (ɛ̀kn 1 Korɛnt 16.5-9); aŋa nʼam otar low a nuŋ af eke li kʼɛwlm li kʼowm li kʼɛknm wɛl a akr (ɛ̀kn akr 23-24 ɛm a).