10
Pↄl am dogŋn sos agŋ a ekʼam okr ów af a e lís
Ɛm Pↄl, ɛm anake mʼam ibrm ↄny low Krist ecʼɛrm frↄrↄ lel ɛrm mamn ab ab ɛm a. Wɛl am dad eke ɛm bʼanŋ tiŋ eke ɛm bʼanŋ ↄny ecʼany af a, kↄ ɛm bʼanŋ akpoj a, nɛny in bʼↄtuʼm nↄnↄ. Mʼam ŋↄŋn ↄny, kʼↄ̀ŋn mi kʼɛw gbagba lɛgŋ a eke mi bʼow mʼow ↄny ecʼaraŋn a! Agŋ bɛb bi tutr eke sʼam kok low ɛsɛ wus ecʼagŋ ɛs el af. Ɛɛ, agŋ nɛnɛ e lís a, mʼam tutr eke mi bʼow mʼɛlu ɛm ecʼɛrm susu a ↄkm ɛtŋ ekʼow it yɛji mi bʼow mʼɛw gbagba. Nawrɛ eke sʼel agŋ gↄŋ, kↄ mum a eke sʼam ogŋ a elm agŋ ɛm eci. Mum a e mob a eke sʼam ot sʼogŋn a elm agŋ ecʼa. Ɛl e lɛc a, Nyam ogŋ a ow bʼanŋ ow ŋuŋn ob fɛŋ eke bʼatar in ab a. Si bi ŋuŋn sow tutr yadŋ ɛm a fɛŋ. Si bʼↄny tutr fɛŋ e bʼↄl eke kʼɛdŋn agŋ Nyam ecʼany uw a sʼoc es. Tutr fɛŋ eke bʼatar Nyam ab a, si bʼↄnyʼn lɛc ɛm eke li kʼɛlum Krist. Ɛtŋ ɛbɛn a, sʼinym es eke low ɛluam fɛŋ ecʼa, si kʼɛw low sʼↄŋ ɛgŋ, gbɛkↄ ow akpl eke kʼↄnyn abusu ɛ́lul ↄny ecʼɛlum a nimum ↄkm yɛ.
Lɛ̀ɛr ów a ecʼelel ekʼanŋn a sɛnyn sɛnyn! Eke ɛgŋ nyam ↄny tutr eke in sↄny cɛ lʼel Krist eci, ow it ke ɛmɛny li tútr sɛnyn sɛnyn: ɛy yɛji sʼel Krist eci ɛsɛ in af. Ɛs Kↄtↄkↄ ↄŋ ɛy abusu eke si kʼↄŋ ↄny e Nyamel a agb ↄmn ɛm, kↄ ow elm in e ŋuŋn eci. Nawrɛ eke low na ↄŋ ntotŋ okʼm nↄnↄ, gbɛkↄ mi kʼow mʼururm ɛ́s na sosiɛm. Mʼerurm eke kʼɛkanʼm ɛsɛ ɛgŋ eke bʼok agŋ erŋn lokm, in e silɛl e li bʼawŋ ab ɛm af. 10 Tasi ɛm a, agŋ bɛb bi dad ɛsɛ: «Pↄl e silɛl a bʼɛw kpaŋ kpaŋ lele lɛc ɛm ab. Gbɛkↄ eke li bʼanŋ ɛy ecʼaraŋn a, li bʼɛw fuɛfuɛ ɛtŋ sodad eke li bi dad a élm low kaka.» 11 Ke ɛgŋ a ekʼam dad odad nɛnɛ a, úw low na gbɛ any: eke si bʼanŋ kpekpe a, si bʼawŋ silɛl kpaŋ kpaŋ. Lɛgŋ eke si bʼow sʼanŋ ↄny ecʼany af a, si bʼow si kok ɛbɛn kpɛŋ.
12 Agŋ bɛb bʼawr ɛl sosi nↄnↄ, si kʼↄtum si bɛbmnm ɛl ab oglog sʼotm ɛl es. -Li bʼocr ɛl sosi ɛsɛ ob bɛbmn ob af -li bɛbmn ɛl sosi, ke -nʼↄnyn ɛl sosi -lʼigbl ogŋ -lʼɛkn. Na nuŋ ɛm ŋuŋ! 13 Ɛy ecʼa, si kʼow si yɛbm ɛy eci ntotŋ ok a iim nↄnↄ nɛnɛ. Eke Nyam nyimn ɛy sʼow sʼɛŋn ↄny a, li yɛgm ɛy yogŋ ekʼɛy e juma e lʼabul ɛy a kʼim ok a, ɛtŋ si bʼow sʼoc ereb a ɛsɛ ɛy ecʼob bɛbmn ob af. 14 Blel sʼowm toŋ sʼokm ↄny ogŋ aŋa ana, wɛl ↄtu e kʼↄny tutr dad eke sʼam afŋ ɛy ecʼabusu a ecʼereb ab es. Kↄ ɛy tasi anake sʼikŋ anym sʼoc Krist ecʼAmani Mamn a sʼism ↄny ab a. 15 Ɛbɛn a, ɛy sʼɛwm sos ɛsɛ ɛbɛn agŋ ɛjeci e juma e kok a e low cɛ ɛs am ibrm af. Kↄ ɛy sʼam ↄmn eke ↄny ecʼↄmn a bʼow obn ɛtŋ ɛmɛny sʼↄtu eke si ki kok juma nↄnↄ ↄny ogŋ yogŋ. Gbɛkↄ sʼerurm eke si kʼafŋ ereb a eke Nyam ɛw ↄŋ ɛy ab es. 16 Ow e jam a, si bʼow sʼim sʼↄb Amani Mamn a e kokoba susu eke ibn akm ↄny ogŋ aŋa. Sʼerurm eke si ki kok juma agŋ ɛjeci e juma kok usu a, ke sʼɛw sos ów a eke -lʼikŋn anym -li kokr a eci.
17 Eke ɛgŋ nyam erur eke kʼɛw sos, ke lʼɛ́w sos Ɛs Kↄtↄkↄ sosiɛm. 18 Tasi ɛm a, ow elm ɛgŋ a eke bʼawr in sosi a wɛl áwm, kↄ ɛgŋ a eke Ɛs Kↄtↄkↄ bʼaw a.
10:15 Ɛ̀kn Rom 15.17-21. 10:17 Ɛ̀kn Jeremi 9.23; 1 Korɛnt 1.31.