3
Ɛ̀kan erur ligbɛl eke ɛy Ɛs Nyam ɛlu ↄkm ɛy e lís, bake ɛsŋ ɛy in ecʼey. Ɛtŋ nawrɛ tasi sʼel. Eke wus uwm ɛy any, ke lʼuwm ɛy Ɛs yɛji any ana. Erur ɛm ecʼagŋ lisijimɛl, sica sʼel Nyam ecʼey, ɛtŋ elel eke si kʼanŋn a, ow kʼɛym ↄkm; kↄ sʼuw any eke lɛgŋ eke Krist bʼow ɛwl ow a, si bʼow sʼɛknʼn gbeŋ, ɛtŋ si bʼow sʼanŋ ɛsɛ in af. Ɛgŋ ekʼam eku ↄmn ɛm low akpasu na Krist ɛm a, am ayal sos ɛsɛ elel eke Krist in obi ayl ab af.
Ɛgŋ fɛŋ eke bi kok sikpl a ↄb ol es, sikpl e kok el ol es ↄb. Kↄ ↄny uwr any eke Jesu Krist ow ekʼↄny sikpl oc es, ɛtŋ in ɛm sikpl kaka anm. Ow sosiɛm, ɛgŋ eke bʼokr af in ab a, nʼam kokm sikpl owi ij; ɛgŋ eke bi kok sikpl a, ɛknmʼn ɛtŋ uwmʼn any yɛji.
Ɛm ecʼey, ke ɛgŋ kaka kʼɛ́jum ↄny. Ɛgŋ eke bi kok low nɛnyɛmbri nyam a, lʼel nɛny nyam ɛs, ɛsɛ elel eke Jesu Krist in obi el nɛny nyam ɛs ab af. Ɛgŋ eke bi kok sikpl a, lʼel agn eci, aŋke godʼɛtŋ agn el sikpl ɛs. Na sosiɛm anake Nyam ecʼIy ow yecʼɛtŋ ke ni ŋúŋn agn e juma a.
Ɛgŋ ekʼanŋ Nyam ab a, nʼam kokm sikpl owi, aŋke Nyam ecʼodad a anŋ in ɛm ɛsɛ egb eke wɛl ewl af. Lʼↄtum eke li ki kok sikpl owi ij aŋke lʼel Nyam ecʼiy. 10 Kin low yecʼɛm eke wɛl bʼuw Nyam ecʼey lele agn ecʼey ab any a: ɛgŋ ekʼam kokm low nɛnyɛmbri nyam, ke ɛmɛny érurm lisijim yɛji a, lʼelm Nyam ecʼiy.
Ɔ̀nyn erur ɛsɛ Jesu af
11 Tasi ɛm a, kin yecʼeke wɛl dad ↄny irir kpↄkpↄ ɛm ɛtŋ a: ke sʼérurir ɛy ↄfr. 12 Si kʼót Kayɛn ekʼagn Low ŋuŋ ɛs ↄŋ ibi lisijim ab es. Ɛtŋ kↄ bla sosiɛm lʼibi ow ee? Eke in ecʼów e li bi kok a ákplm ke lisijim ecʼa bʼakpl a sosiɛm.
13 Agŋ lisijimɛl, ow kʼíti ↄny any eke wus bʼifn ↄny. 14 Ɛy sʼuw any eke sʼubr luw ɛm sʼɛy owr anŋ ɛm, aŋke si bʼerur ɛy lisijimɛl. Ɛgŋ ekʼↄnym erur a, nʼanŋ luw ɛm. 15 Ɛgŋ eke bʼifn lisijim a, lʼel ɛgŋ ibiu, ɛtŋ uwr any eke ɛgŋ ibiu, sel ekʼↄnym uwr a anm in ɛm.
16 Kin elel eke sʼuw erur any: Jesu Krist oc in e sel a ↄŋ ɛy; ow it eke ɛy yɛji si kʼoc ɛy e sel sʼↄŋ ɛy lisijimɛl. 17 Ekʼɛgŋ nyam ↄny ob, ɛtŋ lʼɛkn lisijim ekʼanŋ es abur ɛm, ɛtŋ lʼikŋm ow sↄrŋ a, ke ayaf Nyam ecʼerur a anŋ in ɛm ab ee? 18 Ɛm ecʼey, eke si bʼerurir ɛy ↄfr a, ke sʼↄtu eke si kʼɛlumnin abu, ke ow kʼélm anm af e dad ɛm sↄny.
19 Eke si bʼerurir ɛy ↄfr, si bʼow sʼuw any eke sʼanŋ Nyam ekʼel low nawrɛ ɛs ab, ɛtŋ si bʼow sʼↄny ɛrm es ɛy in ecʼany af. 20 Ekʼɛy ecʼɛrm a bʼↄb ɛy low, ke Nyam agb akm ɛy ecʼɛrm a, ɛtŋ in lʼuw low fɛŋ any.
21 Erur ɛm ecʼagŋ lisijimɛl, eke sica ɛy ecʼɛrm a ↄbm ɛy low ij a, ke sʼↄny ɛrm es ɛy Nyam ecʼany af. 22 Ob kaka fɛŋ eke si bʼibrmʼn a, li bʼow nʼↄŋ ɛy, aŋke si bʼↄsu in e sol a, ɛtŋ si bi kok yeci ekʼakplʼl sos ɛm a.
23 Ɛtŋ kin in ecʼol eke nʼam ↄŋ ɛy: sʼúb Jim Jesu Krist nawrɛ, ke sʼérurir ɛy ↄfr. 24 Ɛgŋ eke bʼↄsu Nyam e sol a, okr af in ab ɛtŋ Nyam yɛji anŋ in ab. Ɛtŋ in ecʼAbŋ eke nʼↄŋ ɛy ab ɛm, sʼuw any eke nʼanŋ ɛy ab.