11
Jesu am yɛgm jam ɛsɛl a Nyam ŋↄŋn
Matie 6.9-13; 7.7-11
Lɛgŋ nyam Jesu im usu nyam am ŋↄŋn Nyam. Eke ni ŋↄŋn Nyam bake ow uwr a, in e jam ɛsɛl ab ɛm ecʼɛgŋ nyam ibrmʼn ninɛ: «Ɛgŋ gbɛl, yɛ̀gm ɛy elel eke si ki ŋↄŋan Nyam, ɛsɛ elel eke Jan mij ok nuŋ ɛs yɛgmn in e jam ɛsɛl ab af.» Jesu dad ɛl ninɛ: «Eke bʼow ŋↄŋan Nyam a, ke dàdr ɛsrɛ:
Ɛs, ke ŋ e nin lala a ↄ́ny ɛlum,
ke ŋ ecʼes ɛw a ów.
Ɔ̀ŋ ɛy lɛgŋ lɛgŋ ecʼob ij ekʼit a.
Àp ɛy e sikpl, eke ɛy yɛji si bʼap agŋ eke bi kok ɛy low ŋuŋ a.
Kì yɛb ɛy si kʼɛ̀y ɛbm owi ɛm.»
Ɛmɛny Jesu dad ɛl ninɛ: «Sʼóc low nyam sʼɛbmn: ↄny ɛm ecʼɛgŋ nyam im njijm ɛm ɛŋn lawl nyam ɛtŋ am ibrmʼn ɛsɛ: “Ɛm lawl, àbmnʼm futufutu nyahan. Ɛm lawl nyam ekʼɛc aam usu a ow ɛm ogŋ a, ɛtŋ mʼↄnym ob kaka eke mi kʼↄŋʼn lʼij.” Ɛtŋ lawl a ekʼanŋ akŋ a dadʼr ninɛ: “Kʼìjrʼm gbre! Mʼabl êl ŋ̂. Ɛm lele ɛm ecʼey ab sʼɛru es ŋ̂. Mi kʼↄtum mʼigbm mʼↄↄmʼŋ futufutu!” Eke ow el lawl yɛji, li kʼow lʼigbm nʼↄↄm ow futufutu a eke ow ibrm a. Kↄ eke nʼam at lʼibrm ow a, li bʼow lʼigb nʼↄŋ ow ob fɛŋ a eke ow am ibrmʼn a, ɛ́s eke kʼↄnymʼn a sosiɛm.
Eke ow el ɛbɛn a, mʼam dad ↄny: ìbrmn ob eke erurir a, Nyam bʼow ↄŋ ↄny. Ɔ̀ↄl es, ɛtŋ Nyam bʼow ↄŋ ↄny ɛŋnʼn. Ìcmn lisany abu, ɛtŋ Nyam bʼow fig ↄny. 10 Kↄ ɛgŋ fɛŋ eke bʼibrm ob eke lʼerur a, Nyam bʼↄŋʼn; ɛgŋ fɛŋ eke bʼↄl ob eke lʼerur a es a, Nyam bʼↄŋ nʼɛŋn; ɛtŋ Nyam bi fig ɛgŋ fɛŋ eke bʼicmʼn lisany abu a. 11 Ɔny ɛm aŋa, bwo ecʼɛgŋ el iy ɛs eke jim bʼibrmʼn futufutu, ke lʼóc lebn nʼↄŋ ow ee? Oglog jim bʼibrmʼn ↄcn, ke lʼóc lorŋn nʼↄŋ ow ee? 12 Ɛmɛny ow bʼibrmʼn ŋgↄs mbue, ke lʼóc bↄban nʼↄŋ ow ee? 13 Ɔny nana ekʼeel agŋ eŋuŋ a bʼuwr ob amamn any ↄŋn ↄny ecʼey; ayaf Nyam ekʼanŋ afr a kʼow kokm ow afŋm es ee? Agŋ eke am ibrmʼn Abŋ Lala a, li bʼow nʼↄŋ wɛl.»
Jesu in ↄny agn ecʼabŋ
Matie 12.22-30; Mark 3.22-27
14 Lɛgŋ nyam, Jesu am ogŋ abŋ ŋuŋ ekʼanŋ igŋ nyam ɛm, ke ow ↄŋʼn lʼel ɛbrm. Eke abŋ ŋuŋ a ɛy ↄkm a, ɛbrm a am dad odad ɛtŋ agŋ a low am iti any. 15 Kↄ agŋ oglog am dad ɛsɛ: «Bɛlsebul ekʼel abŋ eŋuŋ ecʼes ɛw ɛs a anake bʼↄŋʼn abusu lʼogŋ abŋ eŋuŋ amua a!»
16 Agŋ oglog erur eke kʼɛbmʼn odad ebl ɛm. -Nʼam ibrm eke ow ki kok mɛny ɛwr yɛgm eke ow ecʼabusu bʼanŋ Nyam ogŋ ow. 17 Kↄ Jesu uw ɛl ecʼów tutr ab any, ɛtŋ li dad wɛl ninɛ: «Es ɛw fɛŋ eke in ecʼagŋ a ubr ɛm a bʼuŋ; ɛbɛn nɛnyɛmbri nyam akŋ ekʼubr ɛm a yɛji bʼuŋ. 18 Eke Satan ubr ɛm sakp yony, ke in ecʼes ɛw a ↄtu eke kʼanŋ ee? Ɔny bi dadr eke Bɛlsebul ecʼabusu ɛm mʼam ogŋ abŋ eŋuŋ. 19 Eke ow el ɛbɛn, ke ↄny agŋiyɛl ecʼa eke bʼogŋ a, kↄ bwo bʼↄŋ ɛl abusu ee? Ɛl obi -nʼam yɛgm eke ↄnymn low ij! 20 Tasi ɛm a, Nyam ecʼabusu ɛm anake mʼam ogŋ abŋ eŋuŋ a; ow am yɛgm eke Nyam ecʼes ɛw a ow ↄny ecʼaraŋn ŋ̂.
21 Eke lɛc ɛs nyam ok ar mob sos am ↄsu in e gbugŋ a, in ecʼob ↄny fɛŋ bʼanŋ tiŋ. 22 Kↄ eke lɛc ɛs ɛjeci nyam ow ɛŋnʼn ɛtŋ akmʼn es a, ow bʼebʼr ar mob a eke nʼam ↄmn a, ke ow eci mob eke lʼeb a, li cɛ́c nʼↄŋ agŋ. 23 Ɛgŋ ekʼanm ɛm ab a, el ɛm ecʼifnu; ɛtŋ ɛgŋ eke ɛ́luam im abu sʼasm Nyam ecʼey luku a, am ↄmun ɛl es.»
Abŋ ŋuŋ ekʼɛy ↄkm ɛgŋ ɛm a ↄtu ekʼɛwl ow
Matie 12.43-45
24 Ɛmɛny Jesu dad ninɛ: «Ekʼabŋ ŋuŋ nyam anŋ ɛgŋ ɛm ɛy ↄkm a, li bʼanŋ usu wɛwɛ nʼam rereb usu a, nʼám ↄl usu eke li kʼir. Eke sica nʼɛ́ŋnm a, ke nʼám dad in ɛm lʼɛsɛ: “Mi bʼow mʼɛwl mʼim mʼɛy ɛm ecʼakŋ a eke mʼanŋ mʼɛy ↄkm a.” 25 Eke li bʼɛwl mɛny lʼow a, li bʼɛkn eke wɛl apl akŋ ab es ayl, wɛl nyinyimn ow akpl. 26 Sica li bʼɛwl nʼim lʼɛsŋ lawlɛl abŋ eŋuŋ lↄbŋ ekʼuŋ akmʼn, -li bʼokr af -lʼir yogŋ. Ow e jam a, abŋ amua bʼijr ɛgŋ na gbre akm krɛkrɛ ecʼa.»
Ehe tasi
27 Eke Jesu dad odad na ɛbɛn ok es a, yↄw nyam anŋ bieku ab ɛm ↄdu odad eb dad ninɛ: «Ehe el yↄw na eke ewʼŋ ke ↄŋʼŋ mɛny a eci!» 28 Ɛtŋ Jesu dad ninɛ: «Nawrɛ, kↄ ehe tasi el agŋ a ekʼam iri Nyam ecʼodad ke am ɛlum a eci!»
Farisiɛl am ibrm eke Jesu ki kok mɛny ɛwr nyam
Matie 12.38-42
29 Eke agŋ a am ow Jesu ogŋ egbekl ɛm a, li dad wɛl ninɛ: «Yɛfɛnyna ecʼagŋ eŋuŋ amua am ibrm mɛny ɛwr, kↄ wɛl kʼow kokm mɛny ɛwr kaka ↄↄm ɛl, eke ow elm Jonas ecʼa cɛ. 30 Tasi ɛm a, ɛsɛ elel eke Jonas el Ninif baŋn eyŋ e mɛny ɛwr ab af a, ɛbɛn cɛ ɛgŋ ecʼIy yɛji bʼow el yɛfɛnyna ecʼagŋ a e mɛny ɛwr. 31 Jɛj ok e lɛgŋ a, Seba ecʼes ɛw lis a bʼow igb inym es yɛfɛnyna ecʼagŋ a ecʼany af, ɛtŋ bʼow ↄb ɛl low, aŋke nʼanŋ usu kpekpe lʼow yecʼɛtŋ ke lʼíri Salomↄ e sɛwr e sodad a. Ɛtŋ kin, ɛgŋ anŋ ekʼagb akm Salomↄ! 32 Jɛj ok e lɛgŋ a, Ninif baŋn eyŋ bʼow igb yɛfɛnyna ecʼagŋ a ecʼany af ɛtŋ bʼow ↄb ɛl low, aŋke eke -lʼirir Jonas eci Nyam odad a, -lʼitŋn ɛrm ɛm. Ɛtŋ kin, ɛgŋ anŋ ekʼagb akm Jonas!»
Kɛniɛ e nyandrɛ
Matie 5.15; 6.22-23
33 «Ɛgŋ ígŋm kɛniɛ itam es ob ew, kↄ wɛl bʼigŋ kɛniɛ a, ob gege af wɛl bʼitm es yecʼɛtŋ ke agŋ eke bʼok akŋ a ɛ́kn usuayl. 34 Ŋ ecʼanyamn a el ŋ e sos megl a e kɛniɛ: ekʼanyamn akplʼŋ a, ŋ e sos megl a fɛŋ anŋ usuayl ɛm; kↄ ekʼanyamn akplmʼŋ a, ke ŋ e sos megl a yɛji anŋ ncebn ɛm ŋ̂. 35 Na sosiɛm a, ɛ̀w ɛrm ke usuayl ekʼanŋʼŋ ɛm a kʼélm ncebn. 36 Eke ŋ e sos megl ikpr kaka anm ncebn ɛm, ɛtŋ fɛŋ anŋ usuayl ɛm a, sos a nimum bʼow anŋ usuayl ɛm, ɛsɛ elel eke kɛniɛ bi jɛjn in ecʼusuayl mamn okʼŋ af ab af.»
Jesu am cicr Farisiɛl lele ol e low yɛgm ɛsɛl ab
Matie 23.1-36; Mark 12.38-40
37 Eke Jesu dad odad bake ow uwr a, Farisi nyam ɛsŋʼn ob ij. Jesu ɛgŋ ɛtŋ im ɛy akŋ a sig es ob ij usu a in ab. 38 Gbuŋ ke -lʼij ob a, Jesu yↄgm sabu ɛsɛ elel eke ɛl ecʼol a dad ab af; low na iti Farisi a any. 39 Kↄ Ɛs Kↄtↄkↄ uw in ecʼów tutr ab any ɛtŋ dadʼr ninɛ: «Kin elel eke ↄny Farisiɛl anŋnin: ↄny, bʼɛtŋn mij kpↄk lele nagbeŋ ab eci jam jam ab es; kↄ ↄny e lokm a, ów eŋuŋ bʼiy ɛm: bʼerurir ob ↄny toŋ él ↄny mil, ɛtŋ bi kokr lokm suŋ owi. 40 Anyamb agŋ! Kↄ ow elm Nyam a eke kok sos af a kokm lokm a yɛjʼee? 41 Gbuŋ ke ↄny e low a áyl akpl tasi a, ↄŋn ↄgbↄru ↄny e magbeŋ ɛm ecʼob a lele kpↄk ɛm ecʼab ab.
42 Farisiɛl, gbre él ↄny eci! Aŋke bʼↄŋn Nyam ↄny ecʼob fɛŋ eke bʼewal a eci sakp lɛw ɛm toŋ alaf mob yɛji, gbɛkↄ ɛ́wmn Nyam ecʼerur a eke kʼↄnyn a lele low nɛnyɛmbri nyam e kok ab e low any. Ke tasi ɛm a, low na anake wɛl ki kok a, ke ow e likpr a yɛji wɛl kʼigŋm ɛlum es.
43 Farisiɛl, gbre él ↄny eci! Aŋke bʼerurir Nyam nuŋ igŋ susu e mɛkpn anym e sisigr, ɛtŋ dedeku ɛm bʼerurir eke wɛl kʼɛsŋn ↄny ɛlum ɛm.
44 Gbre él ↄny eci! Aŋke anŋn ɛsɛ uwↄmu eke wɛl ɛwrm mɛny, ke any uwm ɛm, wɛl bʼuyu af af!»
45 Ol e low any uw ɛsɛl ɛm ecʼɛgŋ nyam dadʼr ninɛ: «Low yɛgm agŋ ɛs, eke am dad ɛbɛn, ke ɛy anake am wɛwr ɛy a!» 46 Jesu ↄdu eb dadʼr ninɛ: «Ol e low any uw ɛsɛl, ↄny yɛji gbre él ↄny eci! Aŋke bʼuyulil agŋ ɛrɛkp legleg ɛtŋ érurmn eke kʼɛlumn ɛl abu -lʼuyu ɛrɛkp a.
47 Gbre él ↄny eci! Aŋke bi kokr suwↄmu amamn ↄŋʼn Nyam e kokoba ↄb ɛsɛl ekʼↄny ɛsɛl ibi a! 48 Na bi yɛgm eke ↄny ɛsɛl ecʼów eke kok a ↄny yɛji erurir, aŋke -lʼibi kokoba ↄb ɛsɛl, ɛtŋ ↄny yɛji bi kokr ɛl eci suwↄmu! 49 Na sosiɛm Nyam, in e sɛwr ab ɛm dad ninɛ: “Mʼow mʼawŋ ɛl kokoba ↄb ɛsɛl lele ɛrm ɛsɛl ab; -li bʼow -lʼibi wɛl ɛm ecʼagŋ bɛb, ɛtŋ -li bʼow -lʼijr bɛb gbre.” 50 Na sosiɛm, Nyam bʼow kok yɛfɛnyna ecʼagŋ a low ŋuŋ, kokoba ↄb ɛsɛl eke ɛl lagŋɛl ibi wus na eci kok ɛm ɛtŋ sosiɛm. 51 Ow ↄb nuŋ Abɛl ecʼibi ɛm toŋ im igŋ Zakari eke wɛl ibi egb waw usu a lele usu lala ab ab ecʼaraŋn a. Ɛɛ, low nawrɛ mʼam dad ↄny: Nyam bʼow kok yɛfɛnyna ecʼagŋ a low ŋuŋ, agŋ na fɛŋ eke wɛl ibi a sosiɛm.
52 Ol e low any uw ɛsɛl, gbre él ↄny eci! Aŋke ocr low any uw e safuɛ a eke bʼↄŋ ɛgŋ abusu uw low any a; ↄny obi a yɛji ókmn ɛm, ɛtŋ bʼɛdŋnin agŋ eke am erur eke kʼok ɛm a yɛji.»
53 Eke Jesu ŋgboŋ yogŋ a, ol e low yɛgm ɛsɛl lele Farisiɛl ab ɛrm ebl ligbɛl ɛtŋ -nʼam bibrm ow ów nↄnↄ. 54 -Nʼam uk ow meb eke -li kʼↄny ow eke batŋ yadŋ ɛm ecʼodad ka anŋʼn nɛnym ɛy ↄkm.
11:8 Kↄ eke nʼam at lʼibrm... a sosiɛm:odad na Grɛk ɛm, wɛl ↄtu ekʼitŋn ɛjecʼɛm dad ɛsɛ Kↄ li bʼow lʼigb nʼↄŋ ow ob fɛŋ eke ow am ibrmʼn a, aŋke ow am at lʼibrmʼn. 11:11 Luk eci silɛl esig oglog ɛm a, wɛl ɛ́ŋnm: ke jim bʼibrmʼn futufutu, ke lʼóc lebn nʼↄŋ ow ee? Ɛ̀kn Matie 7.9. 11:20 Jesu fifn Satan ecʼes ɛw ab es. Ɛ̀kn Luk 10.18. 11:30 Ɛ̀kn Jonas 3.3-5. 11:31 Ɛ̀kn 1 Ɛ́b Ebu 10.1-10. 11:42 Ɛ̀kn Matie 23.23 ecʼakr otar a. 11:44 Ɛ̀kn Matie 23.27 ecʼakr otar a. 11:51 Ɛ̀kn Matie 23.35 ecʼakr otar a.