13
Ɛrm ɛm itŋn owi
Lɛgŋ ab ɛm, agŋ bɛb ow am dad Jesu: «Es ɛw ɛs Pilat ↄŋ wɛl ibi Galile ecʼagŋ ekʼim am kok egb waw ↄŋ Nyam a.» Jesu dad ɛl ninɛ: «Kↄ am tutar eke Galile ecʼagŋ amua eke wɛl ibi a, -lʼel sikpl ɛsɛl ɛgbɛl -lʼakm Galile ecʼagŋ a fɛŋ ee? Njaŋ! Mʼam dad ↄny; eke itŋnmn ɛrm ɛm, ↄny fɛŋ bʼow uwr ɛsɛ ɛl af. Ɛtŋ kↄ agŋ lɛw niwn a eke Silowe yogŋ, êl gege a bubm ok af ibi a, kↄ ɛl -lʼel agŋ eŋuŋ -lʼakm Jerusalɛm ecʼɛb eyŋ a fɛŋ ee? Njaŋ! Mʼam dad ↄny: eke itŋnmn ɛrm ɛm, ↄny yɛji bʼow uwr ɛsɛ ɛl af.»
Babm e likŋ a eke ↄsum ey
Ɛtŋ Jesu dad ɛl odad nyandrɛ ɛm ninɛ: «Igŋ nyam ewl babm e likŋ in ecʼegb ↄgm a. Li bʼow ↄgm a eke li kʼↄw babm a, nʼɛŋnm. Ɛtŋ li dad juma kok ɛs a ninɛ: “Ɛ̀kn: akpo nyahan ɛtŋ eke mi bʼow e mi kʼↄw babm na, kↄ mʼɛ́ŋnm. Ùbrʼr es! Kↄ bla ɛtŋ li kʼeb wus nʼↄnym ab ↄfr ↄfr nɛnɛ!” Kↄ juma ɛs a ninɛ: “Ɛgŋ gbɛl, yɛ̀bʼr nʼánŋ lakpo na yɛji; mʼow mʼagbr wus mi dídʼr, mʼókʼr suw egŋun. Ow kʼↄdm lakpo ekʼam ow a, li bʼow lʼↄsu ey. Ekʼow elm ɛbɛn a, ke ↄ́ŋ wɛl ubrʼr es.” »
Jesu ewlm ↄl lis nyam nɛnɛgŋ e lɛgŋ
10  Nɛnɛgŋ nyam, Jesu am yɛgm agŋ low Jwifɛl e Nyam nuŋ igŋ usu. 11 Yogŋ a ↄl lis nyam anŋ. Ow ij akpo lɛw niwn, eke abŋ ŋuŋ nyam ↄny ibnʼn es ɛtŋ lʼↄ́tum eke li kʼinym es. 12 Eke Jesu bʼɛknʼn a, lʼɛsŋ ow ɛtŋ li dad ow ninɛ: «Wɛl eb ɛluʼŋ es ŋ ecʼↄl na ɛm ŋ̂!» 13 Jesu atʼr abu nuŋ, ɛtŋ kpɛkŋ nʼinym es ceŋ ɛtŋ nʼam kↄklm Nyam.
14 Ɛbɛn a, Nyamel a ecʼes ɛw ɛs a ebl ɛrm ewlm owi na eke Jesu kok nɛnɛgŋ e lɛgŋ a sosiɛm. Li dad dedeku a ninɛ: «Sɛgŋ nↄhↄn anŋ eke wɛl ki kok juma; blel ówr lɛgŋ ab ɛm wɛl éwlm ↄny, ke ow kʼelm nɛnɛgŋ e lɛgŋ!» 15 Ɛs Kↄtↄkↄ eb odad ɛtŋ am dadʼr ɛsɛ: «Ɛnyɛmbri yony yony ɛsɛl! Nɛnɛgŋ e lɛgŋ ↄny ɛm ecʼɛgŋ nyam nyam bi mↄmu in ecʼid ekʼanŋ ob ij usu a es ɛy ↄkm, ow kʼↄdm ni mↄmu in e gbaŋkↄ es nʼim nʼↄŋ ow mij ow ɛ́gŋ. Kↄ yadŋ ee? 16 Ɛtŋ yↄw na ekʼel Abraham e lilaw, ke Satan ↄny ibn es ij akpo lɛw niwn a, ke ow akplm eke wɛl ki mↄmuʼn es éb ɛluʼl es nɛnɛgŋ e lɛgŋ ee?» 17 Jesu ecʼodad ebl na eke dad a, ↄŋ in ecʼefnu a fɛŋ ɛ́s. Kↄ dedeku a fɛŋ gbɛ sos ɛm am iŋn sijuma ɛgbɛl amamn amua eke nʼam kok a sosiɛm.
Likŋ e liy ecʼodad nyandrɛ ɛm
Matie 13.31-32; Mark 4.30-32
18 Jesu dad ninɛ: «Kↄ bla lowi Nyam e gbreŋgbi usu a ot es ee? Bla lowi wɛl kʼoc ɛbmn ab ee? 19 Nʼanŋ ɛsɛ likŋ e liy nyam eke ɛgŋ nyam oc ewl in ecʼↄgm af. Lʼɛli lʼagb lʼel likŋ ligbɛl ɛtŋ ↄr ow us mel in ecʼál ab ɛm.»
Nyandrɛ ɛm odad ekʼel lijru eci
Matie 13.33
20 Ɛmɛny Jesu dad ninɛ: «Kↄ bla lowi mi kʼoc mʼɛbmn Nyam e gbreŋgbi usu ab ab ee? 21 Ow anŋ ɛsɛ lijru eke yↄw nyam oc wuwlm ma toy likŋ lele yen ab toŋ bake ma a nimum inŋ eb es ab af.»
Lisany likekli ecʼodad
Matie 7.13-14, 21-23
22 Jesu am ɛc baŋn ekekey lele ɛgbɛl ɛm ab yɛgm agŋ low ejagb a ekʼaamn Jerusalɛm ogŋ ogŋ a. 23 Ɛgŋ nyam ibrmʼn ninɛ: «Ɛgŋ gbɛl, kↄ agŋ tɛl cɛ bʼow ɛŋn sel ee?» Jesu dad ɛl ninɛ: 24 «Àtar sos es okr akŋ lisany likekli ɛm ogŋ. Kↄ low nawrɛ mʼam dad ↄny: agŋ nↄnↄ bʼow ɛbm eke kʼok akŋ, kↄ -li kʼow -lʼↄtumn. 25 Eke gbugŋ ɛs a bʼow igb abl lisany a safuɛ ɛm a, ↄny bʼow anŋn gbeŋ icmn lisany abu ke dádr ɛsrɛ: “Gbugŋ ɛs, fìg ɛy lisany!” Li bʼow li dad ↄny lʼɛsɛ: “Mʼuwm yogŋ ekʼanŋn am owr ab any!” 26 Ɛtŋ ↄny bʼow dadr ir ɛsrɛ: “Sʼij ob, sʼɛgŋ ŋ ab; yɛgm agŋ low ɛy ecʼɛb ab ɛm.” 27 Ɛmɛny li bʼow li dad ↄny lʼɛsɛ: “Mʼuwm yogŋ ekʼanŋn am owr any. Ŋ̀gbroŋn ɛm e lís, ↄny eke bi kokr ów eŋuŋ a!” 28 Lɛgŋ eke bʼow ɛkan Abraham, Isak, Jakↄb lele kokoba ↄb ɛsɛl a fɛŋ ab Nyam e gbreŋgbi usu a, ke wɛl bʼow ogŋ ok ↄny gbeŋ a, yogŋ anake ca bʼow ikŋn ↄŋn sasagar an ɛm a! 29 Agŋ bʼow anŋ susu susu fɛŋ ow ok es Nyam e gbreŋgbi usu ecʼob ij usu a. 30 Ɛtŋ agŋ bɛb a ekʼel ajamu a, sica bʼow el ánymu. Ɛtŋ ánymu a bʼow el ajamu.»
Jesu am dad Jerusalɛm ecʼes ufŋ owi
Matie 23.37-39
31 Lɛgŋ ab ɛm a, Farisiɛl ecʼagŋ bɛb ow titm Jesu ɛtŋ dadʼr ninɛ: «Ŋ̀gboŋ aŋa ìm usu ɛjeci, kↄ Erↄd Antipas am erur eke kʼibiʼŋ.» 32 Ɛtŋ Jesu dad ɛl ninɛ: «Ìmn dadr kprakpru na ɛsrɛ: “Mʼow mʼogŋ abŋ eŋuŋ, mʼewlm ↄ́lu yɛfɛnyna lele efi ab, ɛtŋ sɛgŋ nyahan mʼow mʼuwar ɛm e juma.” 33 Ow akpl eke mi kʼimn anym eci ɛm ecʼejagb us ab ɛm, yɛfɛnyna, efi lele lɛgŋ ekʼanŋ anym am ow ab ab. Tasi ɛm a, ow akplm eke Nyam e kokoba ↄb ɛs kʼuw usu ɛjeci, ke ow kʼelm Jerusalɛm.»
34 Ɛmɛny Jesu low am ɛy sos ɛm toŋ batŋ nʼam dad lʼɛsɛ: «Jerusalɛm, Jerusalɛm, ŋ eke bʼibi kokoba ↄb ɛsɛl ke bʼↄr agŋ eke Nyam bʼɛrm ow ŋ ogŋ a mebn ɛm a! Sakp abi mʼerur eke mi kʼas ŋ ecʼey luku ɛm e lís, ɛsɛ elel eke ŋgↄs ey lis bʼas in ecʼey luku ↄw éw ab af, ɛtŋ ɛ́gŋmn! 35 Ow sosiɛm kin, Nyam bʼow digŋ ↄny ecʼakŋ a ɛlu es foŋ. Mʼam dad ↄny: kʼow ɛknmnʼm toŋ bake lɛgŋ a ow; yogŋ anake bʼow dadr ɛsrɛ: “Ke Nyam ɛ́dŋ ɛgŋ a ekʼam ow Ɛs Kↄtↄkↄ e nin ɛm a ↄwrↄ a!” »
13:4 SiloweJerusalɛm ecʼɛbɛrŋ nyam e nin. 13:14 Ɛ̀kn Ɔkm Ok 20.9; Ol Ɔkn 5.13-14. 13:21 ma:Grɛk ɛm odad eci irir tasi el farin. 13:27 Selu 6.9. 13:35 Selu 118.26