15
Licɛb ekʼirm ke wɛl ɛŋn
Matie 18.12-14
Wus labm eb ɛsɛl lele sikpl ɛsɛl ab ow ɛŋn Jesu eke kʼiri in ecʼodad. Kↄ Farisiɛl lele ol e low yɛgm ɛsɛl ab am ebl ɛrm ɛl ↄfr ɛm ɛtŋ am dad ɛsɛ: «Igŋ na bʼeb sikpl ɛsɛl ɛtŋ bʼij ob ɛl ab!»
Na ɛm a, Jesu dad ɛl odad nyandrɛ ɛm ninɛ: «Ekʼↄny ɛm ecʼɛgŋ nyam ↄny mɛcɛb ekŋ yen ɛtŋ nyam irm a, kↄ li kʼow lʼokm ekŋ yar lele lɛw libarm ab ab es egb ij usu yogŋ, nʼiim lʼↄlm yecʼa ekʼirm a toŋ bake nʼɛ́ŋnm ow ee? Eke nʼɛŋn ow a, nʼanŋ sos ɛm iŋn ɛm. Lʼoc lʼɛw ow ↄbↄw af, ɛtŋ lʼow lʼɛy gbugŋ. Lʼɛsŋ lawlɛl lele agŋ ekʼir titmʼn ab ab, ɛtŋ li dad wɛl ninɛ: “Kòkr sos ɛm iŋn ɛm ab, kↄ ɛm e licɛbli a ekʼirm a, mʼɛŋnʼn ŋ̂!” Ɛbɛn nɛnyɛmbri nyam mʼam dad ↄny, eke sikpl ɛs nyam itŋn ɛrm ɛm a, afr yogŋ wɛl bʼow kok sos ɛm iŋn ligbɛl akm agŋ ekŋ yar lɛw libarm eke bʼocr ɛl sosi nɛnyɛmbri nyam ɛsɛl ke ibram ɛrm ɛm itŋn a.»
Os ekʼirm ke wɛl ɛŋn
«Eke yↄw nyam ↄny os lɛw, ɛtŋ nyam irm a, kↄ li kʼow lʼigŋm kɛniɛ, li paplm akŋ ab es, lʼↄlm ɛrm ɛw ɛm toŋ bake nʼɛ́ŋnm lʼocm ee? Eke nʼɛŋn lʼoc a, li bʼow lʼɛsŋ lawlɛl lele agŋ a ekʼir in ab ab, ke li dad wɛl lʼɛsɛ: “Kòkr sos ɛm iŋn ɛm ab, aŋke ɛm ecʼos a ekʼirm a, mʼɛkn mʼoc ŋ̂!” 10 Ɛbɛn nɛnyɛmbri nyam mʼam dad ↄny, eke sikpl ɛs nyam cɛ itŋn ɛrm ɛm a, Nyam ecʼafr ɛrm ɛsɛl sos ɛm bʼow iŋn!»
Iy ekʼirm im
11 Ɛmɛny Jesu dad ninɛ: «Igŋ nyam ↄny in ecʼey yony. 12 Lɛgŋ nyam, jam ɛs a dad ɛs ninɛ: “Ɛm ɛs, ↄŋʼm ɛm ecʼob ↄny ekʼↄtu eke kʼɛbm im a.” Ɛtŋ ɛs cɛc ɛl in ecʼob ↄny a. 13 Eke sɛgŋ bɛb bʼɛc a, jam ɛs a oc in ecʼaja ↄl ij oc ow ecʼos a fɛŋ ab im usu kpekpe, ɛb ɛjecʼɛm. Yogŋ ni ŋuŋn in ecʼob ↄny a fɛŋ nfaci ij ɛm.
14 Eke ni ŋuŋn in ecʼob ↄny fɛŋ bake ow uwr a, lek ligbɛl ɛy ɛb ab ɛm, ɛtŋ sica nʼam ↄny low fɛŋ ecʼes abur. 15 Nʼim ɛb ab ɛm ecʼigŋ nyam ogŋ, ɛtŋ ow ɛrmʼn ↄgm eke li kʼim lʼↄsu gbroko. 16 Namn ↄnyʼn toŋ batŋ nʼam erur eke li kʼij gbroko a ecʼob eke bʼij a, kↄ yeci yɛji wɛl ↄↄmʼn.
17 Eke li bʼɛkn eke low a e li kok a akplm a, ow ↄŋ ɛtŋ nʼam tutr in ecʼɛrm ɛm li dad lʼɛsɛ: “Juma kok ɛsɛl a fɛŋ ekʼanŋ ɛm ɛs ogŋ a bʼɛŋn ɛl ecʼob ij sɛnyn sɛnyn. Ɛtŋ ɛm, mʼanŋ aŋa namn am ↄnyʼm toŋ afŋn es! 18 Mʼow mʼigb mʼim ɛm ɛs ogŋ a, ke mi dádʼr mʼɛsɛ: Ɛm ɛs, mi kok sikpl Nyam ecʼany af lele ŋ e lís ab. 19 Mʼitm eke kʼɛsŋʼm ŋ ecʼiy ij, kↄ èbʼm ɛsɛ ŋ e juma kok ɛsɛl ab ɛm e nyam af.”
20 Ɛtŋ kpɛkŋ lʼigb nʼaam ɛs ogŋ a. Eke nʼim toŋ bake nʼam ok yogŋ a, nʼanŋ akpoj ɛtŋ ɛs ɛknʼn. Ow e low ↄnyʼn sↄrŋ, ɛtŋ lʼuru es nʼim lʼɛy ow af. 21 Iy a dadʼr ninɛ: “Ɛm ɛs, mi kok sikpl Nyam ecʼany af lele ŋ e lís ab. Mʼitm eke kʼɛsŋʼm ŋ ecʼiy ij.” 22 Kpɛkŋ ɛs dad in eci juma kok ɛsɛl a ninɛ: “Òcr mob sus ɛm mamn a owr susr ir, ɛ̀lul il kpatrowa abuli, ke ókr ir cↄkrukpↄ! 23 Ɔ̀nyn id igŋ mamn a owr ibir; sʼíjr ob si kokr sos ɛm iŋn! 24 Kↄ ɛm ecʼiy na ekʼɛm gbɛ mʼɛsɛ lʼuw a, njɛ nʼanŋ owr. Lʼirm ɛtŋ wɛl ɛŋnʼn.” Ɛtŋ nʼam kok es gbɛgbl a sos ɛm iŋn ɛm.
25 Ke lɛgŋ a, igŋ a ecʼiy kpekp a im akp ɛm. Eke nʼam ow bake nʼam titm gbugŋ a, nʼam iri ɛj ub e likekr. 26 Lʼɛsŋ juma kok ɛsɛl ab ɛm e nyam ɛtŋ lʼibrm ow ninɛ: “Kↄ bla lowi am ɛy ee?” 27 Juma kok ɛs a dadʼr ninɛ: “Esŋ jim ɛwl ow. Eke ɛs ɛknʼn eke nʼanŋ sɛnyn sɛnyn a, lʼibi id igŋ mamn a.” 28 Eke iy kpekp a iri ɛbɛn a, lʼebl ɛrm ɛtŋ lʼerurm eke li kʼɛy gbugŋ a. Ɛs ɛy ↄkm ow am ŋↄŋnʼn eke li kʼɛy gbugŋ, 29 kↄ li dad ɛs ninɛ: “Kin akpo akpo eke mʼanŋ ŋ ab, ke lɛgŋ fɛŋ mi bi kok yecʼa eke bi dadʼm a. Ɛtŋ lɛgŋ kaka ↄↄm im cani mi kokrm sos ɛm iŋn ɛm lawlɛl ab yɛji. 30 Eke sica ejimŋ ow a, in eke ni ŋuŋn ŋ ecʼob afacyↄw ab a, in sosiɛm ibi id igŋ mamn a.” 31 Ɛs dadʼr ninɛ: “Ɛm jim, anŋ ɛm ab sɛgŋ fɛŋ, ɛtŋ fɛŋ a eke mʼↄny a, ŋ eci. 32 Ow akpl ke si kók sos ɛm iŋn, aŋke esŋ jim na eke sʼɛsɛ lʼuw a, njɛ nʼanŋ owr. Lʼirm, ɛtŋ sica wɛl ɛŋnʼn!” »
15:2 Jwifɛl e low yɛgm ɛsɛl e sol ab ɛm, ɛgŋ eke bʼus abu ij ob agŋ ekʼɛ́luam ol ab a, lʼel ɛgŋ ekʼ aylm. 15:8 Os nyam bʼij juma kok ɛs nyam eci lɛgŋ nyam e labm sↄg. 15:15 Juma na elm juma ekʼit eke Jwif ki kok, aŋke gbroko el Jwifɛl e criɛ (Ob Ap 11.7; Ol Ɔkn 14.8).