18
Jɛj ok ɛs nyam lele iŋnyↄw nyam ab
Ɛmɛny Jesu dad in e jam ɛsɛl a nyandrɛ ɛm odad yɛgm ɛl ekʼow akpl ke sɛgŋ fɛŋ -ni ŋↄŋn Nyam, sos kʼↄ́wm ɛl es. Li dad wɛl ninɛ: «Ɛb nyam ɛm a, jɛj ok ɛs nyam anŋ eke ɛ́luam Nyam ke ám tutrm ɛgŋ yɛji. Ɛb nyam ab ɛm cɛ, iŋnyↄw nyam yɛji anŋ eke sakp nↄnↄ bʼow ɛŋnʼn ke ám ibrmʼn eke ow ki jɛj in lele in ecʼifnu ab e low ok nɛnyɛmbri nyam ɛm ↄ́ŋʼn. Lɛgŋ kpekpe ɛm ɛtŋ, jɛj ok ɛs a ɛ́gŋm jɛjm in e low a okm, ɛtŋ nʼam dad in ɛm lʼɛsɛ: “Nawrɛ tasi mʼɛluam Nyam, ɛtŋ mʼam tutrm ɛgŋ yɛji, gbɛkↄ iŋnyↄw na am ijrʼm gbre nↄnↄ. Mi bʼow mi jɛj in e low a mʼok, yecʼɛtŋ ke li kʼówm lʼijrm im gbre ij.” »
Ɛtŋ ɛmɛny Ɛs Kↄtↄkↄ igŋ af dad ninɛ: «Kↄ irir jɛj ok ɛs ŋuŋ na ecʼodad eke dad ab ee? Ɛtŋ Nyam ekʼↄny in ecʼagŋ eke bʼɛluʼl lebl ncok lele lɛgŋ owr ab a, li bʼow lʼɛw wɛl eci jɛj ok owi a es ow ibn ee? Low nawrɛ mʼam dad ↄny: li bʼow lʼogŋ es li jɛj wɛl e low lʼok. Kↄ lɛgŋ eke ɛgŋ ecʼIy bʼow ow a, li bʼow nʼɛŋn ↄmn ɛsɛl wus na af ee?»
Farisi nyam lele wus labm eb ɛs nyam ab
Ɛmɛny Jesu dad nyandrɛ ɛm odad ok agŋ a eke bʼubr ɛl sosi nɛnyɛmbri nyam ɛsɛl ke bʼifn agŋ ɛjecʼa ninɛ: 10 «Agŋ yony im ok Nyamel gbɛl a e gbugŋ a Nyam ŋↄŋn eci; nyam el Farisi ɛtŋ nyam el wus labm eb ɛs. 11 Farisi a igb inym es am ŋↄŋn Nyam ɛrm ɛm dad ɛsɛ: “O Nyam, mʼam ɛluʼŋ bia eke mʼanm ɛsɛ agŋ amua na ekʼel elu, ów eŋuŋ kok ɛsɛl, afacu, oglog ɛsɛ wus labm eb ɛs na af a. 12 Nɛnɛgŋ gber nyam af, mi bʼɛnŋ nɛny sakp yony. Ɛtŋ mi bʼoc ɛm ecʼob fɛŋ eke mi kok a eci lɛw ɛm mʼapʼŋ.” 13 Kↄ wus labm eb ɛs a gbɛ kpab es agŋ a e lís inym es saw ɛm, ↄ́tum eke kʼigbl any ogŋ lɛr afr yɛji, ɛtŋ am ok sabu ɛrmni dad ɛsɛ: “O Nyam, ìkŋʼm sↄrŋ aŋke mʼel sikpl ɛs.” 14 Low nawrɛ mʼam dad ↄny: wus labm eb ɛs a, eke lʼɛwl mɛny nʼaam akŋ a, Nyam oc in e sikpl a apʼr; kↄ ow elm Farisi a gbɛ. Tasi ɛm a, ɛgŋ fɛŋ eke bʼigblʼl in sosi ogŋ a, Nyam bʼow ↄny isʼr es; ɛtŋ ɛgŋ eke bʼisr in sosi es a, Nyam bʼow ↄny igblʼl ogŋ.»
Jesu lele etuey ab
Matie 19.13-15; Mark 10.13-16
15 Ca agŋ ot ey mɛny nɛnym yɛji ow eke Jesu kʼat ɛl abu nuŋ. Eke jam ɛsɛl a bʼɛkn ɛbɛn a, -nʼam ɛnym agŋ a abr. 16 Kↄ Jesu ↄŋ wɛl ot etuey a owʼr lís ɛtŋ li dad ninɛ: «Yɛ̀br etuey ow ɛm ogŋ! Ɛgŋ kʼɛ́dŋn ɛl, aŋke tasi ɛm a, Nyam e gbreŋgbi usu a, agŋ a ekʼanŋ ɛsɛ ɛl af a eci. 17 Low nawrɛ mʼam dad ↄny: ɛgŋ kaka fɛŋ ekʼɛgŋm Nyam e gbreŋgbi usu a ebm ɛsɛ iyli af a, ɛgŋ ikŋ na, lɛgŋ kaka li kʼow lʼↄtum lʼɛym ɛm.»
Ígŋ fɛŋ ɛlu es ke ús Jesu jam
Matie 19.16-30; Mark 10.17-31
18 Jwifɛl ecʼany ɛs nyam ibrm Jesu ninɛ: «Low yɛgm agŋ ɛs mamn, kↄ ayaf mi ki kokr ke mʼíj sel ekʼↄnym uwr ecʼaja ee?» 19 Jesu dadʼr ninɛ: «Kↄ bla ɛtŋ am ɛsŋʼm ɛgŋ mamn ee? Ɛgŋ kaka elm ɛgŋ mamn, ekʼow elm Nyam sↄny coco cɛ. 20 Kↄ uw sol ab any ee? Kʼíjm nfaci, kʼíbim ɛgŋ, kʼíym mil, kʼíjm daŋku yadŋ ɛm ɛgŋ e nuŋ af, ɛ́lum asŋ lele esŋ ab.» 21 Any ɛs a dad ninɛ: «Likekli ɛm ɛtŋ mi bʼɛlum sol amua fɛŋ.» 22 Eke Jesu bʼiri odad na a, li dad ow ninɛ: «Eke kok ɛbɛn ke ow akpl, gbɛkↄ ow anŋʼŋ low nyam: ↄl ŋ ecʼob fɛŋ ekʼↄny a ij, òc ow ecʼos a cɛc ↄgbↄru, ke bʼow ɛŋn ob ↄny afr, ca ɛ́wl mɛny ow usʼm jam.» 23 Eke any ɛs a iri odad na a, sos ↄwʼr es aŋke nʼↄny ob nↄnↄ. 24 Jesu is any lɛrʼr ɛtŋ ɛkn eke sos ↄwʼr es; li dad ninɛ: «Nyam e gbreŋgbi usu a ecʼɛm ɛy a ɛw tuↄtuↄ agŋ a ekʼↄny ob nↄnↄ a eci gbɛ! 25 Gbaŋkↄ kedebnam eci fɛfn ↄmu ɛm eke kʼɛcr a ɛw fuɛfuɛ akm gbreŋgbi eci Nyam e gbreŋgbi usu a ecʼɛm ɛy a.»
26 Agŋ a eke iri odad na a am dad ɛsɛ: «Kↄ sica bwo ecʼɛgŋ ↄtu ekʼɛŋn sel ee?» 27 Jesu ↄdu eb dad ninɛ: «Yecʼeke ɛw tuↄtuↄ agŋ ecʼa, Nyam ogŋ a ow ɛw fuɛfuɛ.» 28 Piɛr dad ninɛ: «Ŋ obi yɛji ɛkn, sʼigŋ ɛy ecʼob ↄny fɛŋ sʼɛlu es sʼam usʼŋ jam!» 29 Jesu dad ɛl ninɛ: «Low nawrɛ mʼam dad ↄny: ekʼɛgŋ igŋ in ecʼakŋ, in e yↄw, lisijimɛl, in ecʼagŋ oglog in ecʼey ab ɛlu es Nyam e gbreŋgbi usu a sosiɛm, 30 li bʼow nʼɛŋn amua na fɛŋ bubu af lɛgŋ na ɛm, ɛtŋ lɛgŋ ekʼanŋ anym am ow ab ɛm a, li bʼow nʼɛŋn sel ekʼↄnym uwr.»
Jesu ɛwar sakp nyahan ɛm in e luw lele in e luw ɛm anŋ igb ab
Matie 20.17-19; Mark 10.32-34
31 Jesu ɛsŋ in e jam ɛsɛl lɛw yony a ow ɛŋnʼn saw ɛm ɛtŋ am dad ɛl ɛsɛ: «Ìsr any ɛkan, kin Jerusalɛm anake sʼam uyu sʼim a. Yogŋ anake low a fɛŋ eke kokoba ↄb ɛsɛl nↄn ɛgŋ ecʼIy e lís a bʼow iy nɛny a. 32 Wɛl bʼow oc ɛluʼl Nyam e low any uwm ɛsɛl ecʼabu ɛm. -Li bʼow -li kokr ow miyɛr, -li wɛwr ow, -lʼafl ow sar any. 33 -Li bʼow -lʼↄr ow ŋgbre ɛm, ke ca -lʼibi ow. Ɛtŋ sɛgŋ nyahan li bʼow lʼigb luw ɛm.» 34 Kↄ jam ɛsɛl a irim odad eke nʼam dad wɛl a okm ɛl es sos ɛm; odad a eci liy a kʼɛym ↄkm, ɛtŋ -lʼuwm low yecʼa eke Jesu am dad a e nyandrɛ ab any.
Jesu ewlm Jeriko ecʼany eflu nyam
Matie 20.29-34; Mark 10.46-52
35 Eke -nʼimn toŋ bake -nʼam titm Jeriko a, any eflu nyam sig es ejagb saw am sasm ob. 36 Nʼam iri dedeku a ekʼam ow a e lebl, ɛtŋ nʼam ibrm lʼɛsɛ: «Kↄ bla lowi ee?» 37 Wɛl dadʼr ekʼow el Nasarɛt e Jesu anake am ɛc a. 38 Ɛtŋ kpɛkŋ nʼam ↄg li dad lʼɛsɛ: «Jesu, David eci lilaw, ìkŋʼm sↄrŋ!» 39 Agŋ ekʼanŋ anym am an es im a, am ɛnymʼn abr eke li ki yewal, gbɛkↄ nʼam at lebl es lʼↄg li dad lʼɛsɛ: «David e lilaw, ìkŋʼm sↄrŋ!» 40 Eke nʼam ↄg ɛbɛn a, Jesu inym es ɛtŋ ↄŋ ɛgŋ ɛsŋʼn. Eke any eflu a ow titmʼn a, Jesu ibrmʼn ninɛ: 41 «Kↄ bla lowi am erur eke mi ki kok mʼↄŋʼŋ ee?» Any eflu a dadʼr ninɛ: «Ɛgŋ gbɛl, mʼam erur eke mi kʼɛkn es.» 42 Jesu dadʼr ninɛ: «Ŋ ecʼↄmn a ewlmʼŋ; ɛ̀kn es gↄŋ!» 43 Kpɛkŋ any eflu a am ɛkn es, ɛtŋ nʼam us Jesu jam li kↄklm Nyam. Ɛtŋ agŋ a fɛŋ eke ɛkn low na a yɛji am kↄklm Nyam.
18:14 Nyam oc in e sikpl apʼr:odad na Grɛk ɛm, wɛl ↄtu ekʼitŋn ɛjecʼɛm dad ɛsɛ Nyam ocʼr nɛnyɛmbri nyam ɛs in ecʼany af. 18:20 Ɔkm Ok 20.12-16; Ol Ɔkn 5.16-20. 18:22 Ɛ̀kn Matie 19.21 eci akr otar a.