2
Jesu e mew
Lɛgŋ ab ɛm a, Sesar Ogust ↄŋ abusu eke wɛl kʼawl ɛb a fɛŋ ekʼanŋ Rom ecʼes ɛw ɛm a ecʼagŋ a. Krɛkrɛ ɛm ecʼagŋ awl na ɛy lɛgŋ a eke Kirinus el Siri wus af ecʼes ɛw ɛs a. Agŋ a fɛŋ aam wɛl áwl ɛl, ɛgŋ ɛgŋ in e baŋn. Josɛf igb Nasarɛt baŋn Galile wus af im Bɛtlehɛm, Jude wus af ekʼel ɛb ebu David e baŋn a. Nʼim yogŋ aŋke in yɛji lʼel David e lilaw. Lʼoc Mari ekʼel in e yↄw eke lʼɛsu ke anŋ lokab ab ab nʼim. Eke -nʼimn -lʼokr Bɛtlehɛm a, in ecʼiy a e mew e lɛgŋ ow. Ɛtŋ lʼew in eci yɛfl iy igŋ nyam. Lʼoc gbad ufu li bubur ow sos es, ɛtŋ lʼɛrum ow es mindey ecʼob ijr ↄfu ɛm, aŋke usu anm ɛbam ɛl etu eb usu a.
Mɛcɛb ↄsu ɛsɛl iri Jesu e mew owi a
Wus ab af yogŋ cɛ, mɛcɛb ↄsu ɛsɛl bʼanŋ loj am ↄsu ɛl mɛcɛb a ncok ɛm. Kpɛkŋ Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼafr ɛrm ɛs nyam ɛy ↄkm, ɛtŋ Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼanygbɛl a ɛjn usuayl ok ɛl af, ɛtŋ erŋn am ↄny ɛl. 10 Gbɛkↄ afr ɛrm ɛs a dad ɛl ninɛ: «Kʼùrur erŋn! Mʼam is ↄny amani mamn ligbɛl eke bʼow iŋn agŋ a fɛŋ sos ɛm: 11 ncok a, David eci baŋn a, wɛl ew ↄny ecʼEb Ɛs ekʼel Krist Ɛs Kↄtↄkↄ a. 12 Ɛtŋ kin mɛny ɛwr yeci eke bʼow ↄŋ ↄny uwr ir any: bʼimn ba bʼokr baŋn a, bʼow ɛŋan iy owrli nyam eke wɛl bubur sos es gbad ufu ɛm ɛrum es mindey ecʼob ijr ↄfu ɛm.»
13 Eke afr ɛrm ɛs a dad odad a bake ow uwr a, kpɛkŋ afr ecʼɛrm ɛsɛl nↄnↄ gbɛl ow ɛŋnʼn ɛtŋ -nʼam kↄklm Nyam -li dad -lʼɛsɛ:
14 «Anygbɛl él Nyam ekʼanŋ afr usu kpekpe eci,
ɛrm es ɛy él wus na ecʼagŋ eke ɛŋn in ecʼɛrm mamn a eci!»
Mɛcɛb ↄsu ɛsɛl a aam Bɛtlehɛm
15 Eke afr ɛrm ɛsɛl a ɛlu ɛl es aam afr a, mɛcɛb ↄsu ɛsɛl a am dadarir ɛl ↄfr ɛsɛ: «Sʼímn fafa sʼokr Bɛtlehɛm, ke sʼɛ́kan low a ekʼɛy, ke Ɛs Kↄtↄkↄ kok ɛlu ↄkm sʼuw any a!»
16 -Lʼogŋ es -nʼim -lʼok yogŋ, ɛtŋ -nʼɛŋn Mari, Josɛf lele iy owrli a ekʼɛru es mindey ecʼob ijr ↄfu ɛm a. 17 Eke -lʼɛkan iy a, -nʼam awl ów a eke afr ɛrm ɛs a dad ɛl ow e lís a. 18 Ɛtŋ ɛl a fɛŋ ekʼam iri mɛcɛb ↄsu ɛsɛl a ecʼodad a, low am iti any iŋn sos ɛm. 19 Kↄ Mari eb ów amua fɛŋ ɛw es in ecʼɛrm ɛm, yecʼɛtŋ ke sɛgŋ fɛŋ nʼám tutr. 20 Mɛcɛb ↄsu ɛsɛl a ɛwl mɛny aam. -Nʼam dad Nyam ecʼanygbɛl ecʼodad -li kↄklm ow, ów a fɛŋ eke -lʼɛkan ke -lʼirir a sosiɛm; tasi ɛm a, ow anŋ ɛsɛ yecʼa eke afr ɛrm ɛs a dad ɛl ab af.
Jesu e nin ɛw
21 Eke ow ij sɛgŋ niwn a, wɛl ubr iy a likr es, ɛtŋ wɛl ɛwʼr nin Jesu, nin a eke afr ɛrm ɛs a ɛwar gbuŋ ke lis anŋ in e lokab a.
Wɛl oc Jesu im Nyamel gbɛl ab ɛm
22 Ɛtŋ lɛgŋ a eke Josɛf lele Mari ab kʼim ke Mari ki kok sos ayal owi, ɛsɛ elel eke Mois ecʼol a dad ab af a ow. -Lʼoc iy a -lʼow Jerusalɛm eke -li kʼoc -nʼim ow Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼany af, 23 aŋke Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼol ab ɛm, wɛl nↄn eke: Iy igŋ krɛkrɛ fɛŋ eke wɛl ew a, wɛl óc ɛwʼr saw Ɛs Kↄtↄkↄ e juma kok eci. 24 Ke ca ɛmɛny -li kok egb waw yɛji eke ol a ibrm a: kel yony oglog prɛndrɛ ekekey yony.
25 Lɛgŋ ab ɛm a, Jerusalɛm baŋn yogŋ igŋ nyam anŋ eke wɛl bʼɛsŋ Simeↄn. Ɛgŋ na el ɛgŋ mamn; li bʼɛlum Nyam ɛtŋ nʼam eku ɛgŋ eke kʼow sↄg Israɛl a. Ɛtŋ Abŋ Lala anŋ in ab. 26 Abŋ Lala ɛwar ir eke li kʼow lʼuwm toŋ bake lʼɛ́kn Mesi a ekʼƐs Kↄtↄkↄ ɛrm a. 27 Eke Josɛf lele Mari ab oc ɛl jim Jesu ow Nyamel gbɛl a gbugŋ a eke ki kok in e lís e low ɛsɛ elel eke ol dad ab af a, Abŋ nyimn Simeↄn yɛji ow yogŋ. 28 Eke li bʼɛkn iy a, lʼeb ow in ecʼabu ɛm, ɛtŋ lʼɛlu Nyam bia li dad ninɛ:
29 «Sica Ɛs Kↄtↄkↄ, ɛ̀lu ŋ e juma kok ɛs es úw ɛrm es ɛy ɛm,
ɛsɛ elel eke dad ab af,
30 aŋke mʼɛkn ŋ e sel ɛŋn a,
31 sel ɛŋn a e kok ɛw es ɛbr ɛbr fɛŋ ecʼa:
32 ke el usuayl eke bʼow ayal ɛbr ɛbr fɛŋ ekʼuwm Nyam any,
ke bʼow el Israɛl ecʼagŋ ecʼanygbɛl a.»
Simeↄn ecʼodad eke Nyam ↄŋ am dad ɛwar
33 Jesu ɛs lele lis ab low am iti any Simeↄn ecʼodad ekʼam dad iy a e lís a sosiɛm. 34 Simeↄn ŋↄŋn Nyam ↄŋ ɛl ɛtŋ dad lis Mari ninɛ: «Nyam sↄsum iy na oc; li bʼow lʼel lirikp lʼok agŋ nↄnↄ wus Israɛl ɛb ɛm, ke lʼigbm nↄnↄ. Li bʼow lʼel Nyam e mɛny ɛwr nyam eke agŋ kʼow ɛgŋm in e low ebm. 35 Ow ɛm anake agŋ nↄnↄ e tutr eŋuŋ ekʼanŋ mɛrm ɛm a bʼow ok ↄkm a; ɛtŋ ŋ yↄw, low bʼow duduʼŋ ɛyʼŋ sos ɛm ɛsɛ labli eke bʼigŋ ɛgŋ af.»
An am ɛlu Nyam bia
36 Nyam e kokoba ↄb lis nyam anŋ eke wɛl bʼɛsŋ An, Fanuɛl jↄw ekʼel Asɛr ecʼeb ɛm e yↄwli. Lʼusu nↄnↄ. Nʼanŋ in ecʼigŋ ab ab akpo lↄbŋ in e mↄwr yↄw ɛm a, 37 ɛtŋ ɛc uw, lʼel iŋnyↄw. Sica lʼij akpo ekŋ yar lele yar ab, ɛtŋ sɛgŋ fɛŋ li bʼim Nyamel gbɛl ɛm li kok Nyam e juma ncok lele lɛgŋ owr ab, nɛny ɛnŋ ɛm lele Nyam ŋↄŋn ɛm ab. 38 Wanci ab af cɛ in yɛji lʼow nʼam ɛlu Nyam bia iy a, ɛtŋ nʼam dad ow e lís e low lʼok agŋ a fɛŋ ekʼam eku Jerusalɛm ecʼes eb ɛlu owi a.
39 Eke Mari lele Josɛf ab uwar ów a fɛŋ eke Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼol a ibrm a, iy ab ab -lʼɛwl mɛny -nʼim Nasarɛt baŋn Galile wus. 40 Yogŋ, Jesu am agb lele lɛc ab; ɛtŋ Nyam ecʼↄwrↄ lele nuŋ ɛm ↄny ab anŋ in ab.
Jesu ekʼij akpo lɛw yony a im Nyamel gbɛl ab ɛm
41 Lakpo lakpo fɛŋ, Mari lele Josɛf ab bʼim Jerusalɛm Pak ecʼes gbɛgbl ɛm. 42 Eke Jesu ij akpo lɛw yony a, ɛsɛ elel eke -li bi kok ab af, -lʼoc ow ab -nʼim es gbɛgbl ab ɛm. 43 Eke es gbɛgbl a uwr ke -lʼɛwal mɛny -nʼaam a, Jesu anŋ Jerusalɛm yogŋ, eke Mari lele Josɛf ab uwm any. 44 -Li tutr eke Jesu us ejagb ɛl lawlɛl ab aam. -Nʼan es ejagb af toŋ ij lɛgŋ nimum nyam, ɛtŋ -nʼam ↄl ow ɛl ecʼagŋ ogŋ lele ɛl lawlɛl ɛm ab, 45 gbɛkↄ -nʼɛŋnm ow. Ca -lʼɛwl mɛny -lʼow Jerusalɛm -nʼam ↄl ow.
46 Eke ow ij sɛgŋ nyahan a, -nʼɛŋn ow Nyamel gbɛl a e gbugŋ a. Li sig es ol e low any uw ɛsɛl ecʼaraŋn nʼam iri wɛl ecʼodad a ɛtŋ in yɛji nʼam bibrm wɛl ów. 47 Agŋ a fɛŋ ekʼam iri in ecʼodad a low am iti any, in e sodad eke nʼam dad nʼↄŋ wɛl nuŋ ɛm ↄny ɛm a sosiɛm. 48 Eke ɛs lele lis ab bʼɛknʼn a, low iti ɛl any ɛtŋ Mari dad ninɛ: «Ɛm ecʼiy, kↄ bla ɛtŋ kok ɛy low nɛnɛ ee? Kin, ɛm lele asŋ ab sʼam ↄlʼŋ ɛrm mij ab.» 49 Kↄ li dad wɛl ninɛ: «Bla sosiɛm ɛtŋ am ↄↄlʼm ee? Uwr any eke ow it eke mi ki kok ɛm Ɛs e juma.» 50 Kↄ -li kʼirim yecʼa eke ow am dad ɛl a.
51 Ɛtŋ Jesu im Nasarɛt ɛl ab, nʼam ɛlum wɛl. Mari gbɛ, lʼeb ów amua fɛŋ lʼɛw es ɛrm ɛm nʼam tutr ow e low. 52 Ɛtŋ Jesu am agb sos megl ɛm lele nuŋ ɛm ↄny ɛm ab. Nyam am ↄny in ecʼerur, ɛtŋ agŋ yɛji am ↄny in ecʼerur.
2:7 Lʼɛrum ow es mindey ecʼob ijr ↄfu ɛm yecʼɛtŋ ke iy a lɛfr kʼↄ́nym, aŋke ob ijr ↄfu ɛm a bʼɛw gbagba. 2:22 Bɛ̀bmn Ob Ap 12.3,6. Jesu eci mew ab ab ow ij sɛgŋ ekŋ yony. 2:23 Ɔkm Ok 13.2,12. 2:24 Ol Ɔkn 12.8. 2:30 Sel ɛŋne nyandrɛ el ɛgŋ a eke in ɛm Nyam bʼeb agŋ ɛlu es ɛl eci sikpl ɛm a. 2:33 Low am iti ɛl any:odad na Grɛk ɛm, wɛl ↄtu ekʼitŋn ɛjecʼɛm dad ɛsɛ sos ɛm am iŋn ɛl. 2:42 Ɛ̀kn Ɔkm Ok 12.1-27; Ol Ɔkn 16.1-8 Jwifɛl ɛm a, iy igŋ ekʼij akpo lɛw yony afŋ es a, it eke kʼim Pak ecʼes gbɛgbl ɛm Jerusalɛm e Nyamel gbɛl a bʼɛm.