4
Agn ɛbm Jesu
Matie 4.1-11; Mark 1.12-13
Eke Jesu anŋ Jurdɛn ow a, Abŋ Lala iyʼr ɛm, ɛtŋ lʼoc ow nʼim loj. Yogŋ, agn ɛjuʼr toŋ ow ij sɛgŋ ekŋ yony. Sɛgŋ a nimum fɛŋ ɛm a, nʼɛnŋ nɛny eke lʼijm ob kaka. Eke ow bʼuwr a, namn owʼr sos, ɛtŋ agn dadʼr ninɛ: «Eke el Nyam ecʼIy, ke dàd lebn na ítŋn el ob ij.» Jesu dadʼr ninɛ: «Wɛl nↄn Nyam Lɛl ɛm eke: Ow elm ob ij sↄny cɛ ↄ́ↄm ɛgŋ sel
Ɛmɛny agn ocʼr ab im lafɛny gege nyam af, ɛtŋ inym es yɛgmʼn wus na nimum ecʼes ɛw es ɛw a fɛŋ, 6-7 ɛtŋ dadʼr ninɛ: «Mʼow mʼↄŋʼŋ abusu lele anygbɛl fɛŋ ekʼanŋ es ɛw na ɛm a, eke ok ↄwrↄkp wus igŋʼm nuŋ, aŋke na fɛŋ, ɛm wɛl ↄŋʼm, ɛtŋ mʼↄtu eke mi kʼↄŋ ɛgŋ eke mʼerur a.» Kↄ Jesu dadʼr ninɛ: «Wɛl nↄn Nyam Lɛl ɛm eke: Bʼow igŋ Ɛs Kↄtↄkↄ ŋ e Nyam nuŋ ke kók in sↄny coco cɛ e juma
Ɛtŋ ɛmɛny agn ocʼr im uyumʼn Jerusalɛm e Nyamel gbɛl a e luw af ecʼusu gege a, ɛtŋ dadʼr ninɛ: «Eke el Nyam ecʼIy tasi, ke ànŋ aŋa igb us es wus; 10 aŋke wɛl nↄn Nyam Lɛl ɛm eke: Nyam bʼow ↄŋ in ecʼafr ɛrm ɛsɛl ↄsuʼŋ. 11 Ɛtŋ ɛmɛny: -Li bʼow -lʼocʼŋ abu ɛm abu ɛm yecʼɛtŋ ke lebn kaka kí kokmʼŋ ob lakr 12 Jesu ↄdu eb dadʼr ninɛ: «Nyam Lɛl dad eke: Kʼɛ́bam Ɛs Kↄtↄkↄ ŋ e Nyam
13 Eke lʼɛju Jesu kprakpr amua na ɛm bake ow uwr a, agn ŋgboŋ ɛgbʼr es im am ekuʼr lɛgŋ ɛjeci.
Jesu ↄb juma nuŋ Galile wus af
Matie 4.12-17; Mark 1.14-15
14 Jesu ɛwl im Galile; Abŋ Lala ecʼabusu a iyʼr ɛm, ɛtŋ yogŋ agŋ am dad in e lís e low. 15 Nʼam yɛgm agŋ low Nyam nuŋ igŋ susu, ɛtŋ agŋ a fɛŋ am awʼr.
Nasarɛt baŋn eyŋ ebm Jesu
Matie 13.53-58; Mark 6.1-6
16 Jesu im Nasarɛt baŋn, yogŋ eke wɛl gbagblʼl a. Nɛnɛgŋ e lɛgŋ a, nʼim lʼɛy Nyam nuŋ igŋ usu a ɛsɛ elel eke li bi kok godʼɛtŋ ab af. Lʼigb eke li kʼawl Nyam odad eke wɛl nↄn a lʼok agŋ, 17 ɛtŋ wɛl oc kokoba ↄb ɛs Esayi e lɛl ↄŋʼn. Ni mↄmu lɛl ab es, ɛtŋ nʼɛŋn usu a eke wɛl nↄn eke:
18 Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼAbŋ anŋ ɛm ab,
aŋke li sↄsum lʼocʼm eke mi kʼↄb Amani Mamn a mʼok ↄgbↄru.
Lʼɛrm im eke mi ki dad sobel ɛm ɛsɛl ecʼes eb ɛlu owi,
ke mʼↄ́ŋ ány eflu ɛkn es,
ke mʼéb agŋ eke am ij gbre a mʼɛ́lu es,
19 ke mi dád agŋ eke lakpo eke Nyam bʼow ɛlu
in ecʼɛrm mamn ↄkm agŋ e lís a ow.
20 Eke Jesu awl lɛl a bake ow uwr a, lʼar lɛl a es lʼoc nʼↄŋ ob oc ↄŋ ɛs a, ɛtŋ li sig es. Agŋ a fɛŋ a ekʼanŋ Nyam nuŋ igŋ usu a okʼr anyamn af. 21 Ɛtŋ nʼam dad wɛl lʼɛsɛ: «Yɛfɛnyna, Nyam Lɛl na ecʼodad na eke wɛl awl ok ↄny ke irir a, ow e lɛgŋ a ow ŋ̂.» 22 Agŋ a fɛŋ am aw Jesu, ɛtŋ ow am iti ɛl any sodad amamn amua eke ow am dad a sosiɛm. Ɛtŋ -nʼam dad -lʼɛsɛ: «Kↄ ow elm Josɛf jim ab ana ee?»
23 Ow ɛm a, Jesu ↄdu eb dad ɛl ninɛ: «Nawrɛ, bʼow dadrʼm nyandrɛ ɛm ecʼodad na ɛsrɛ: “Sɛkp kok ɛs, kòkr ŋ sosi sɛkp!” Ɛtŋ ɛmɛny bʼow dadrʼm ɛsrɛ: “Sʼiri yecʼa fɛŋ eke kok Kapɛrnayum a; aŋa ekʼel ŋ e baŋn a yɛji kòk ɛbɛn nyam coco gↄŋ!” 24 Low nawrɛ mʼam dad ↄny: wɛl ébm kokoba ↄb ɛs kaka sɛnyn sɛnyn in ecʼɛb ɛm. 25 Mʼam dad ↄny nawrɛ tasi eke Eli e lɛgŋ ab ɛm a, eŋnyↄw nↄnↄ gbɛl anŋ Israɛl wus af. Lɛgŋ a, nyam anm toŋ batŋ ow ij akpo nyahan lele likpr ab, ɛtŋ lek ligbɛl ɛy eb ɛb a nimum ɛm. 26 Ɛbɛn yɛji Nyam ɛram Eli iim Israɛl wus af ecʼiŋnyↄw kaka ogŋ, kↄ lʼɛrm ow iŋnyↄw a ekʼir Sarɛpta, Sidↄn wus af a ogŋ. 27 Kokoba ↄb ɛs Elise e lɛgŋ ab ɛm yɛji, kokobe ɛsɛl nↄnↄ gbɛl anŋ Israɛl wus af. Kↄ ɛbɛn yɛji, ɛl ɛm ecʼɛgŋ kaka ewlm in e kokobe ecʼↄl ab ɛm, eke ow elm Nayma, Siri iy a sↄny cɛ.»
28 Eke Jesu dad ów amua a, agŋ a fɛŋ ekʼanŋ Nyam nuŋ igŋ usu a ke iri a am ebl ɛrm. 29 Ɛtŋ -lʼigb -nʼↄny ow lʼoc ow ab -nʼim ɛl eci baŋn a ekʼanŋ ligigl af a eke -li ki pipig ow, ow ɛ́y nↄmu ab ɛm. 30 Kↄ lʼɛpir wɛl araŋn lʼeb ejagb nʼim.
Abŋ ŋuŋ ɛs nyam ecʼewlm
Mark 1.21-28
31 Ɛmɛny Jesu im Kapɛrnayum baŋn, Galile ɛb ɛm, ɛtŋ yogŋ nʼam yɛgm agŋ low nɛnɛgŋ e lɛgŋ. 32 Agŋ a ekʼam iri in e low yɛgm a, low am iti any in ecʼelel eke nʼam yɛgmn agŋ low ab ɛm, aŋke nʼam dad wɛl odad abusu ɛm.
33  Nyam nuŋ igŋ usu yogŋ a, igŋ nyam anŋ ekʼabŋ ŋuŋ anŋ ɛm. Nʼam ɛlu lebl tuↄtuↄ li dad lʼɛsɛ: 34 «Oy! Nasarɛt e Jesu, kↄ bla am erur eke ki kok ɛy ee? Kↄ ekʼow eke ki ŋuŋn ɛy ee? Ɛm, mʼuw ɛgŋ ekʼelʼŋ ab any: Nyam ecʼɛrm ɛs Lala!» 35 Jesu dad abŋ ŋuŋ a odad lebl tuↄtuↄ ɛm ninɛ: «Yèwal! Ke ɛ́y ↄkm ɛgŋ na ɛm!» Abŋ ŋuŋ a ↄny igŋ a ɛlu wus agŋ fɛŋ ecʼany af, ɛtŋ lʼɛy ↄkm eke li kokm ow low ŋuŋ kaka. 36 Agŋ a fɛŋ low iti any afŋn es ɛtŋ -nʼam dadarir -lʼɛsɛ: «Bogŋ ecʼodad el na ee? Igŋ na bi dad odad lɛc ɛm lele abusu ɛm ab, ke kpɛkŋ abŋ eŋuŋ am ok ↄkm!» 37 Ɛtŋ -nʼam dad Jesu e lís e low wus ab af nimum.
Jesu ewlm ↄ́lu nↄnↄ
Matie 8.14-17; Mark 1.29-34
38 Jesu anŋ Nyam nuŋ igŋ usu a ɛy ↄkm ɛtŋ im igŋ nyam e gbugŋ. Igŋ a wɛl bʼɛsŋʼn Simↄ, ɛtŋ ɛy lis lɛfr ↄl am ↄny tuↄtuↄ. Wɛl am dad Jesu eke kʼewlm yↄw a. 39 Nʼim li titm ow ɛtŋ lʼis es li dad lɛfr ↄl a odad lebl tuↄtuↄ ɛm, nʼↄŋ ow ol, ɛtŋ lɛfr ↄl a ocʼr es lís. Kpɛkŋ lʼigb wus ɛtŋ nʼam kok Jesu lele in e jam ɛsɛl ab ab e lís e low.
40 Eke lɛgŋ ew es a, agŋ a fɛŋ eke ↄl akpasu akpasu am ↄny a, wɛl ot ow ɛl Jesu ogŋ. Ɛtŋ lʼat ɛgŋ nyam nyam abu nuŋ, lʼewlm wɛl. 41  Abŋ eŋuŋ nↄnↄ gbɛl anŋ agŋ ab ɛm ok ↄkm am ↄg dad ɛsɛ: «Ŋ el Nyam ecʼIy tasi!» Kↄ Jesu dad ɛl odad lebl tuↄtuↄ ɛm ɛdŋn ɛl eke -li ki dadmn odad, aŋke -lʼuw any eke Jesu el Mesi.
Jesu am dad Nyam odad Jwifɛl e wus af
Mark 1.35-39
42 Sica eke lɛgŋ am ɛny a, Jesu ɛy ↄkm ɛb ab ɛm im usu saw ɛm. Agŋ nↄnↄ am ↄlʼl. Eke -nʼɛŋan ow a, -lʼerur eke -li kʼucu -nʼↄny ow es, ow ánŋ ɛl ab. 43 Kↄ Jesu dad ɛl ninɛ: «Ow akpl ke mʼím sɛb ɛjecʼɛm yɛji mi dad Nyam e gbreŋgbi usu a ecʼamani ecʼodad, aŋke na sosiɛm eci Nyam ɛrm im mʼow.» 44 Ɛtŋ nʼam dad Nyam ecʼodad Jude wus af e Nyam nuŋ igŋ susu a.
4:4 Ol Ɔkn 8.3. 4:8 Ol Ɔkn 6.13-14. 4:11 Selu 91.11-12. 4:12 Ol Ɔkn 6.16. 4:17 Lɛgŋ ab ɛm, silɛl og akpakp eke wɛl ↄtu eke kʼar es a, af yogŋ anake wɛl bi nↄn lɛl a. 4:19 Esayi 61.1-2. 4:24 Bɛ̀bmn Luk 4.24; Jan 4.44 lele Jan 6.42 ab. 4:25 Ɛ̀kn 1 Ɛ́b Ebu 17.1. 4:26 1 Ɛ́b Ebu 17.8-16. 4:27 Ɛ̀kn 2 Ɛ́b Ebu 5.1-14. 4:40 Ɛ̀kn Mark 1.32 lele ow eci akr otar ab. 4:44 Jwifɛl e wus af e Nyam nuŋ igŋ susu:Luk eci silɛl esig oglog ɛm a Galile wus af e Nyam nuŋ igŋ susu.