11
Jesu am ɛy Jerusalɛm
Matie 21.1-11; Luk 19.28-40; Jan 12.12-19
Eke -nʼimn bake -nʼam titm Jerusalɛm, ke -nʼanŋn Bɛtfaje baŋn lele Betani baŋn ab eci nɛny nɛny a, Olivie lafɛny a ogŋ a, Jesu ɛrm in e jam ɛsɛl ab ɛm ecʼagŋ yony ɛtŋ li dad wɛl ninɛ: «Ìmn baŋn a ekʼanŋ ↄny anym ab ɛm, kpɛkŋ eke bʼow okr ɛm a, bʼow ɛŋan gbaŋkↄ kpɛtɛŋ eke wɛl ucur es, ke lɛgŋ kaka ɛgŋ sigm af. Mↄmun in es kʼócr isrʼm aŋa. Eke batŋ ɛgŋ bʼibrm ↄny low a sosiɛm eke am mↄmun gbaŋkↄ kpɛtɛŋ na es a, dádr ɛsrɛ: “Ɛgŋ gbɛl ↄny ow ecʼes abur. Gbɛkↄ kpɛkŋ cɛ li bʼow lʼɛwl mɛny lʼɛlu es ow ow ɛŋnʼŋ.” »
-Nʼim ɛtŋ -nʼɛŋn gbaŋkↄ kpɛtɛŋ nyam ekʼucur es gbeŋ lisany saw, ejagb nɛny, ɛtŋ -ni mↄmu ow es. Agŋ nyam nyam ekʼanŋ yogŋ a am ibrm ɛl ɛsɛ: «Kↄ bla anake am kokr ab ee? Bla sosiɛm am mↄmun gbaŋkↄ kpɛtɛŋ na es ee?» Jam ɛsɛl a dad agŋ a yecʼa eke Jesu dad ɛl a, ɛtŋ kpɛkŋ wɛl ɛlu ɛl es -lʼeb ejagb -nʼim. -Lʼoc gbaŋkↄ kpɛtɛŋ a -lʼis Jesu, -lʼot ɛl e sigbad a -lʼok ow af ɛtŋ Jesu sig es af. Agŋ nↄnↄ am ot ɛl e sigbad a ok ejagb, ɛtŋ bɛb ecʼa, ow el ekŋ al eke -lʼubr ↄgm ↄgm a. Agŋ a ekʼikŋ Jesu anym lel ɛl a ekʼanŋʼn jam ab ab a, am ↄg dad ɛsɛ: «Hosana! Anygbɛl él Nyam eci! Ke Nyam ɛ́dŋ ɛgŋ ekʼam ow Ɛs Kↄtↄkↄ e nin ɛm a ↄwrↄ! 10 Ke Nyam ɛ́dŋ gbreŋgbi usu a ecʼes ɛw a ekʼam ow a ↄwrↄ! Ɛy lagŋ David eci gbreŋgbi usu a ecʼes ɛw a! Anygbɛl él Nyam ekʼanŋ afr kpekpe a eci!»
11 Jesu ɛy Jerusalɛm ɛtŋ nʼim toŋ lʼɛy Nyamel gbɛl ab ɛm. Eke lʼɛw mob a fɛŋ nyamn af uwr a, in lel in e jam ɛsɛl ab ab, -lʼeb ejagb -nʼim Betani, aŋke lɛgŋ am uk.
Jesu ofn babm ikŋ nyam
Matie 21.18-19
12 Eke lɛgŋ ɛny ke Jesu lel in e jam ɛsɛl ab ab ok ↄkm Betani a, Jesu namn ow sos. 13 Akpoj ɛm a, lʼɛkn babm ikŋ nyam ekʼebu sɛnyn sɛnyn. Ɛtŋ nʼaam lʼɛkn eke li bʼow nʼɛŋn ey ow ɛm. Kↄ eke nʼim li titm likŋ a, lʼɛkn eke ow el suw ↄfr, aŋke ow elm lakpo ekʼow it ekʼow kʼↄsu ey a. 14 Ɛtŋ Jesu dad ninɛ: «Ke lɛgŋ kaka ɛgŋ kʼɛ́ŋnm ŋ ɛm e liy ijm.» Jam ɛsɛl a iri odad a eke li dad a.
Jesu anŋ Nyamel gbɛl a e gbugŋ a
Matie 21.12-17; Luk 19.45-48; Jan 2.13-22
15 Sica -nʼim -lʼok Jerusalɛm. Eke Jesu ɛy Nyamel gbɛl a eci gbugŋ a, nʼam ogŋ án ↄlu a lel agŋ ekʼam ↄl mob ab ab lʼok ↄkm. Ɛtŋ nʼↄny jɛtɛ titŋn ɛsɛl e sitabl a lele prɛndrɛ ↄl ij ɛsɛl e mɛkpn ab ab lʼok wus. 16 Ɛtŋ lʼɛ́gbm ɛgŋ kaka es eke kʼoc ob ubr Nyamel ab ɛm. 17 Ɛtŋ sica nʼam yɛgm wɛl low li dad lʼɛsɛ: «Nyam Lɛl ɛm Nyam dad ninɛ: Wɛl bʼow ɛsŋ ɛm ecʼêl a Nyam ŋↄŋn ecʼêl, ɛbr ɛbr fɛŋ eci. Kↄ ↄny, am ocr kokr elu eci ɛŋanin usu.»
18 Ekʼegb waw ɛsɛl ɛgbɛl lel ol e low yɛgm ɛsɛl ab ab iri low ikŋ na a, -nʼam ↄl akunda yecʼɛm eke -li kʼibi Jesu. Ke tasi ɛm a, -li bʼↄny ow e muru aŋke dedeku a bʼerur in e low yɛgm a. 19 Eke lɛgŋ ew es a, Jesu lel in e jam ɛsɛl ab ab ok ↄkm ɛb ab ɛm.
Ɔ́ny ↄmn Nyam ɛm
Matie 21.20-22
20 Ibribr ɛm a, eke Jesu lel in e jam ɛsɛl ab ab am ɛc ebr ab af a, -lʼɛkn babm ikŋ a e wɛw es toŋ ok min ɛm. 21 Piɛr ↄkn low a ekʼɛc a, ɛtŋ li dad Jesu ninɛ: «Low yɛgm agŋ ɛs, lɛ̀r! Babm ikŋ a ekʼofn ok af a wɛw es fɛŋ.» 22 Jesu am dad in e jam ɛsɛl a ɛsɛ: «Low nawrɛ mʼam dad ↄny: ↄnyn ↄmn Nyam ɛm! 23 Ekʼɛgŋ dad ligigl na eke kʼŋgboŋ aŋa im ɛy okij ɛm, ɛtŋ bɛbar anmʼn ɛrm ɛm, ɛtŋ lʼub nawrɛ eke low a e li dad a bʼow el a, tasi ow bʼow el. 24 Na sosiɛm mʼam dad ↄny, ob fɛŋ eke bʼow ibrmn Nyam ŋↄŋn ɛm a, ùbr nawrɛ eke ɛŋan ɛtŋ Nyam bʼow ↄŋ ↄny. 25 Sica, eke am ŋↄŋn Nyam ɛtŋ ↄkan eke ↄnyn low ↄny lawl nyam ab a, òcr apr ir, yecʼɛtŋ ke ↄny Ɛs ekʼanŋ afr a yɛji áp ↄny e sikpl a. [ 26 Gbɛkↄ eke kʼow apmn ↄny lawlɛl a, ↄny Ɛs ekʼanŋ afr a yɛji kʼow apm ↄny ↄny e sikpl a.]»
Jesu ecʼabusu ↄny owi
Matie 21.23-27; Luk 20.1-8
27 Ɛmɛny eke Jesu lel in e jam ɛsɛl ab ab ow Jerusalɛm a, nʼanŋ Nyamel gbɛl a eci gbugŋ a nʼam nyinymn es. Egb waw ɛsɛl, ol e low yɛgm ɛsɛl lel agŋ ekpekp ab ab ow ɛŋnʼn, 28 ɛtŋ -nʼam ibrm ow -lʼɛsɛ: «Kↄ bogŋ ecʼabusu ɛm bi kok ów amua ee? Ɛtŋ kↄ bwo bʼↄŋʼŋ ow e kok ecʼabusu ee?» 29 Jesu dad ɛl ninɛ: «Mʼaam mʼibrm ↄny low nyam cɛ. Sica eke dadrʼm a, ɛm yɛji mi bʼow mi dad ↄny abusu yecʼɛm eke mi bi kok ów amua a. 30 Kↄ bwo ↄŋ Jan abusu ow ok agŋ mij nuŋ ee? Kↄ Nyam oglog agŋ ee? Dàdrʼm mʼiri.» 31 Ow ɛw ɛl ów es atar ɛl ↄfr ɛm ɛtŋ -nʼam dad -lʼɛsɛ: «Eke si dad eke Nyam ↄŋʼn abusu lʼow, li bʼow lʼibrm ɛy lʼɛsɛ: “Kↄ bla sosiɛm ɛtŋ ubmn in nawrɛ ee?” 32 Ɛtŋ eke si dad eke agŋ ↄŋʼn abusu lʼow, yeci yɛji es abur.» (-Nʼↄny dedeku a e muru, aŋke ɛl fɛŋ -li bʼoc Jan kokoba ↄb ɛs tasi.) 33 Ɛtŋ sica -li dad Jesu ninɛ: «Sʼuwm any.» Ɛtŋ Jesu yɛji dad ɛl ninɛ: «Eke ow el ɛbɛn a, ɛm yɛji mi kʼow mi dadm ↄny abusu yecʼɛm eke mi bi kok ów amua fɛŋ a.»
11:1 Bɛtfajeel baŋn nyam ekʼanŋ Olivie lafɛny a e lidr ogog a, ke ibnm Jerusalɛm ab. Betani el baŋn ekʼin anŋ Bɛtfaje saw. Olivie lafɛny el ligigl nyam ekʼanŋ Jerusalɛm e lidr ogog; Sedrↄn eci mij ɛwl mij a anŋ ɛl araŋn. 11:8 Ɛ̀kn Matie 21.8 eci akr otar a. 11:10 Ɛ̀kn Matie 21.9 eci akr otar a. 11:13 Ɛ̀kn Matie 21.19 eci akr otar a. 11:15 Ɛ̀kn Matie 21.12 eci akr otar a. 11:17 Bɛ̀bmn Esayi 56.7; Jeremi 7.11. 11:26 Mark eci silɛl esig oglog ɛm a, wɛl ɛ́ŋnm sodad eke anŋ ob na [...] eci lokm a. Ɛ̀kn Matie 6.15.