25
Ededyↄw oto lɛw a eci nyandrɛ ɛm odad
«Afr eci gbreŋgbi usu a anŋ ɛsɛ ededyↄw oto lɛw a e low ab af. -Lʼot ɛl e mun al a ɛtŋ -lʼok ↄkm -nʼaam -lʼↄbr mɛbi ɛs a. Ɛl ɛm a, yen ɛ́wm low ɛrm ɛtŋ yen a gbɛ bʼɛw low ɛrm. Ɛl a eke ɛ́wm low ɛrm a, ot ɛl e mun al a, kↄ -lʼocm mun kaka -lʼakŋam abu ab. Ɛtŋ ɛl a eke bʼɛw low ɛrm a, ot ɛl e mun al a lele mun ekʼanŋ mun kpar ɛm ab im. Eke mɛbi ɛs a ecʼow a am ibn, ↄyↄw oto a fɛŋ mɛmn eb sos, ɛtŋ am ɛru mɛmn.
Eke lɛgŋ usu a, lebl nyam ikŋ dad ninɛ: “Kin mɛbi ɛs a! Òkr ↄkm ↄbar ir!” Ededyↄw oto lɛw a ufŋm es igb ɛtŋ am bɛbm ɛl e mun al a sos. Low ɛrm ɛ́wm lisɛl a am dad likpr a ɛsɛ: “Ɔ̀ŋn ɛy ↄny e mun a tɛl, kↄ ɛy e mun al a am irm es.” -Li dad wɛl ninɛ: “Njaŋ, aŋke ow ɛnym eke ow bʼow ɛbm ɛy bake ow ɛbm ↄny. Ìmn ↄl ij usu a, ke ↄ́ↄl ↄny eci.” 10 Low ɛrm ɛ́wm lisɛl a im am ↄl mun, ɛtŋ wanci ab af cɛ mɛbi ɛs a ow. Ededyↄw oto yen a eke bɛbm sos a ok es gbɛgbl usu a in ab ɛtŋ wɛl abl êl a safuɛ ɛm. 11 Eke ow ibn tɛl a, ↄyↄw oto ɛjecʼa yɛji ow, ɛtŋ am ɛlu lebl dad ɛsɛ: “Ɛgŋ gbɛl, ɛgŋ gbɛl, fìg ɛy lisany!” 12 Kↄ mɛbi ɛs a dad ninɛ: “Low nawrɛ mʼam dad ↄny: mʼuwm ↄny any.” » 13 Jesu igŋ af dad ninɛ: «Ɔ̀sur aŋke uwmn lɛgŋ a lele wanci ab ab any.»
Òc os ↄↄl an
Luk 19.11-27
14 «Tasi ɛm a, Afr eci gbreŋgbi usu a anŋ ɛsɛ ɛgŋ nyam ekʼam ow im usu af. Lʼɛsŋ in eci juma kok ɛsɛl a ɛtŋ lʼabul wɛl in ecʼob ↄny a. 15 Nʼↄŋ nyam sika ɛm os yen, yecʼa yony, ɛtŋ nyahan ɛm ecʼa nyam. Ɛgŋ ɛgŋ eci lɛc ogŋ eke bʼim ok a, ow ɛm li cɛc wɛl os a, ɛtŋ nʼim. 16 Kpɛkŋ juma kok ɛs a ekʼɛŋn yen a oc im ↄↄl an ɛtŋ ɛŋn sika ɛm os ɛjeci yen. 17 Yecʼa ekʼɛŋn yony a yɛji kok ɛbɛn, ɛtŋ ɛŋn sika ɛm os ɛjeci yony. 18 Gbɛkↄ yecʼa ekʼɛŋn ekŋ nyam a im ur nↄmu lↄl in ɛgŋ gbɛliy ecʼos ab es ɛm.
19 Eke ow kok sɛgŋ nↄnↄ a, juma kok ɛsɛl a ecʼes ɛw ɛs a ow, ɛtŋ wɛl ab nʼam ub ob. 20 In a eke ɛŋn sika ɛm os yen a, ɛri ow ɛtŋ ok ɛjeci yen ↄkm ɛtŋ dad ninɛ: “Es ɛw, ↄŋʼm sika ɛm os yen. Mʼɛŋn ekŋ ɛjeci yen: kin ow.” 21 In eci es ɛw ɛs a dadʼr ninɛ: “Ow akpl, ŋ juma kok ɛs mamn nɛny nyam ɛs. Ij nɛny nyam ów ekekey ɛm, mʼow mʼabulʼŋ ów ɛgbɛl. Òw kok sos ɛm iŋn ɛm ab.” 22 Juma kok ɛs a eke ɛŋn sika ɛm os yony a yɛji ow dad ninɛ: “Es ɛw, ↄŋʼm sika ɛm os yony. Mʼɛŋn ɛjeci yony: kin ow.” 23 In ecʼes ɛw ɛs a dadʼr ninɛ: “Ow akpl, ŋ juma kok ɛs mamn nɛny nyam ɛs. Ij nɛny nyam ów ekekey ɛm, mʼow mʼabulʼŋ ów ɛgbɛl. Òw kok sos ɛm iŋn ɛm ab.”
24 Sica juma kok ɛs a ekʼɛŋn sika ɛm os nyam a ɛri ow ɛtŋ dad ninɛ: “Es ɛw, mʼuw any eke ŋ ɛw tuↄtuↄ: yogŋ eke ewlm a, bʼↄw, yogŋ eke ɛlum egb nↄmu ɛm a yɛji bʼub. 25 Erŋn ↄnyʼm ɛtŋ mʼoc ŋ ecʼos a mi lↄl es nↄmu ɛm: kin ow.” 26 In ecʼes ɛw ɛs a dadʼr ninɛ: “Ŋ juma kok ɛs ŋuŋ, ↄrŋu! Uw any eke mi bʼↄw egb yogŋ eke mʼewlm a, ɛtŋ mi bʼub egb yogŋ eke mʼɛlum egb nↄmu ɛm. 27 Blel óc ɛm ecʼos a ɛw es ob es ɛw usu, ke ɛm eci mɛny ɛwl ow ɛm a, mʼóc ɛm ecʼob a lele ow eci mij ab ab. 28 Èbr ir sika ɛm os nyam a abu ɛm, ke ócr ↄŋn ɛgŋ a ekʼↄny sika ɛm os lɛw a. 29 Tasi ɛm a, ɛgŋ fɛŋ ekʼↄnym ob ab a, wɛl bʼow obnʼn ɛtŋ ow bʼow ufuʼr es, kↄ ɛgŋ ekʼↄnym ob kaka a, tɛl a eke nʼↄny a yɛji, wɛl bʼow ↄdu ebʼr abu ɛm. 30 Juma kok ɛs keskes na ecʼa, ↄnyn ↄwal il gbeŋ ncebn ab ɛm, yogŋ anake ↄŋn ikŋ lele an ɛm sasagr ab bʼow anŋ a.” »
Jɛj ok es abal el
31 «Lɛgŋ ekʼɛgŋ ecʼIy bʼow ow in ecʼanygbɛl ab ɛm afr ɛrm ɛsɛl fɛŋ ab a, li bʼow li sigr in ecʼɛb ebu el e lɛkpn a. 32 Wus na nimum eci ɛbr ɛbr a fɛŋ bʼow as luku in ecʼany af, ɛtŋ li bʼow lʼok agŋ a sakp yony ɛsɛ elel eke mɛbob ↄsu ɛs bʼok mɛcɛb ogog ke bʼok sican ogog ab af. 33 Li bʼow lʼok mɛcɛb in e lidr ogog a, ke lʼók sican in e nɛmn ogog a. 34 Ɛtŋ ɛb ebu a bʼow dad agŋ a ekʼanŋ in e lidr ogog a ɛsɛ: “Ɔny a eke ɛm Ɛs ɛdŋ ↄwrↄ a, òwr ke íjr gbreŋgbi usu a eke wɛl kok ɛw es wus e nuŋ ↄb ɛm ɛtŋ a ecʼaja. 35 Tasi ɛm a, namn ↄnyʼm ɛtŋ ↄŋnʼm ob mʼij; mijamn ↄnyʼm ɛtŋ ↄŋnʼm mij mʼɛgŋ; mʼel utuɛgŋ ɛtŋ ebr ɛlulʼm akŋ; 36 mʼanŋ sos ↄfr ɛtŋ ɛwrʼm ob sos; mʼanŋ ↄl ɛm, ɛtŋ kokrʼm sos; mʼanŋ sobel ɛm, ɛtŋ owr ɛkanʼm.” 37 Ɛtŋ agŋ a eke kok Nyam ecʼerur a bʼow ibrmʼn ɛsɛ: “Ɛs Kↄtↄkↄ, kↄ bogŋ e lɛgŋ sʼɛknʼŋ namn ab ɛtŋ sʼↄŋʼŋ ob ij, oglog mijamn ɛm ɛtŋ sʼↄŋʼŋ mij ɛgŋ ee? 38 Kↄ bogŋ e lɛgŋ sʼɛknʼŋ ɛsɛ utu af, ɛtŋ sʼeb sʼɛluʼŋ akŋ, oglog sos ↄfr ɛtŋ sʼɛwʼŋ ob sos ee? 39 Kↄ bogŋ e lɛgŋ sʼɛknʼŋ ↄl ɛm oglog sobel ɛm ɛtŋ sʼow sʼɛknʼŋ ee?” 40 Ɛb ebu a bʼow dad ɛl ɛsɛ: “Low nawrɛ mʼam dad ↄny: sakp sakp fɛŋ a eke kokr ów amua ↄŋn ɛm lisijimɛl ey amua ɛm e likekli nyam a, ke ɛm anake kokr ↄŋn a.”
41 Ɛtŋ ɛb ebu a bʼow dad agŋ a ekʼanŋʼn nɛmn ogog a ɛsɛ: “Ɔny agŋ eke wɛl ofn, kpàbrʼm es lís imn kpekpe. Ìmn al a ekʼiram es ab ɛm, al a eke wɛl kok ɛw agn lele in ecʼɛrm ɛsɛl ab ab es a. 42 Tasi ɛm a, namn ↄnyʼm ɛtŋ ↄↄmnʼm ob mʼijm; mijamn ↄnyʼm ɛtŋ ↄↄmnʼm mij mʼɛgŋm; 43 mʼel utuɛgŋ, ɛtŋ ebmnʼm; mʼanŋ sos ↄfr, ɛtŋ ɛwmnʼm ob sos; mʼanŋ ↄl ɛm, mʼanŋ sobel ɛm, ɛtŋ kokmn ɛm e lís e low kaka.” 44 Ɛtŋ -li bʼow -lʼibrm ow -lʼɛsɛ: “Ɛs Kↄtↄkↄ, kↄ bogŋ e lɛgŋ sʼɛknʼŋ namn, mijamn, oglog utuɛgŋ, oglog sos ↄfr, oglog ↄl ɛm, oglog sobel ɛm, ɛtŋ sʼɛluamʼŋ abu ee?” 45 Ɛb ebu a bʼow dad ɛl ɛsɛ: “Low nawrɛ mʼam dad ↄny: sakp sakp fɛŋ eke kokmn ów amua ↄↄmn ɛm e jam ɛsɛl ey amua ɛm e nyam a, ke ɛm anake kokmn ↄↄmn a.” 46 Ɛtŋ -li bʼow -nʼim gbre ij ekʼↄnym uwr ab ɛm, ke agŋ a eke kok Nyam ecʼerur a ím sel ɛŋn ekʼↄnym uwr ab ɛm.»
25:1 Jwifɛl eci mɛbi es gbɛgbl ɛm a, ncok ɛm, yↄw ɛ́c a lele lawlɛl ab bʼim oc yↄw a ke -lʼↄsŋ es nʼam ow gbugŋ. Yↄw a e lawlɛl a bʼↄbr ɛl ejagb ke ɛl yɛji ok ɛl ɛm. Agŋ a fɛŋ eke bʼↄsŋ es a bʼↄnym mun al ab ow yɛgm eke ɛl yɛji -nʼanŋ es gbɛgbl ab ɛm. 25:15 Sika ɛm os nyam bɛbmn juma kok ɛs nyam ecʼakpo lɛw yen eci labm sↄg ab. 25:18 Jwifɛl ɛm a, eke wɛl abulʼŋ os, ɛtŋ agbr nↄmu ɛlu ɛm a, eke ulu ow iy, ke ow elm ŋ e low ij. Ɛgŋ na erurm eke lɛgŋ nyam wɛl kʼokʼr ów af, na sosiɛm anake lʼagbr nↄmu lʼɛlu ɛm a. 25:32 Jwifɛl ogŋ a, sɛgŋ fɛŋ mɛbob ↄsu ɛsɛl bʼok mɛcɛb saw ɛtŋ -li bʼok sican yɛji saw. Lɛgŋ owr ɛm a, -li bʼↄsu wɛl usu nyam. Lɛgŋ bʼuk a, mɛcɛb a bʼerur eke kʼɛru gbeŋ, kↄ sican a gbɛ bʼerur eke kʼanŋ êl ɛm.