28
Jesu eci luw ɛm anŋ igb a
Mark 16.1-10; Luk 24.1-12; Jan 20.1-10
Nɛnɛgŋ e lɛgŋ a bʼɛc eci dimas lɛgŋ ɛny ow ɛm a, Mari Magdala yↄwi a lele Mari yecʼab ab ow am ɛkn uwↄmu a. Kpru ɛm, wus umu lɛc ɛm, ɛtŋ Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼafr ɛrm ɛs nyam anŋ afr us es, ow wuwl lob a oc es ɛtŋ sig es af. Lʼɛw ɛsɛ afr eke bʼɛŋn af, ɛtŋ in eci mob sus ɛm a ufu ɛsɛ nyamok af. Usu ↄsu ɛsɛl a erŋn ↄny afŋn es, am ufŋ bↄbar, ɛtŋ ɛw ɛsɛ agŋ ekʼuw cɛ af. Afr ɛrm ɛs a dad ↄyↄw a ninɛ: «Erŋn kʼↄ́ny ↄny. Mʼuw any ekʼam ↄↄl Jesu a eke wɛl ɛw olikŋ af a; nʼanm aŋa. Lʼigb agŋ ekʼuw ab ɛm ɛsɛ elel eke lʼikŋ anym li dad ab af. Òwr ɛkan usu a eke lʼɛru es a. Sica ìmn fafa dadr in e jam ɛsɛl a ɛsrɛ: “Lʼigb agŋ ekʼuw ab ɛm nʼaam lʼeku ↄny Galile. Yogŋ anake bʼow ɛkan in a.” »
Erŋn lele sos ɛm iŋn ligbɛl ɛm ab, -lʼogŋ es -nʼŋgboŋ uwↄmu a ecʼusu a, ɛtŋ -lʼuru es -nʼaam -lʼɛwl Jesu e jam ɛsɛl a amani. Kpɛkŋ Jesu ↄbr ɛl ɛtŋ am dad ɛl ɛsɛ: «Mʼam ɛsŋn ↄny!» -Nʼim -li titm ow, -nʼↄny ow akr es ɛtŋ -nʼam igŋ ow nuŋ. 10 Jesu dad ɛl ninɛ: «Erŋn kʼↄ́ny ↄny. Ìmn dadr ɛm lisijimɛl a im Galile: yogŋ anake -li bʼow -lʼɛknʼm a.»
Usu ↄsu ɛsɛl a ecʼów e dad
11 Eke ↄyↄw a anŋ ejagb af yogŋ aam a, srↄda eyŋ ab ɛm e bɛb ekʼam ↄsu usu a ɛwl ow baŋn a, ɛtŋ awl ów a fɛŋ ekʼɛy a ok egb waw ɛsɛl ɛgbɛl a. 12  Egb waw ɛsɛl ɛgbɛl a lele agŋ ekpekp ab ab ↄny luku as. Sica eke nɛny okr ɛl af a, -nʼↄŋ srↄda eyŋ a os nↄnↄ, 13 ɛtŋ -li dad wɛl ninɛ: «Dàdr ɛsrɛ: “Sʼam ɛru mɛmn ncok ɛm, ɛtŋ kpɛkŋ ɛgŋ a, in e jam ɛsɛl a ow iy in e sos megl a.” 14 Ɛtŋ eke Pilat iri yɛji, si bʼow sʼɛyrʼr ɛrm es; sʼuw elel eke si kʼɛwr nɛny ke kʼɛŋnmn es abur kaka ab any.» 15 Usu ↄsu ɛsɛl a eb os a ɛtŋ kok ɛsɛ elel eke wɛl dadr ɛl ab af. Ɛbɛn eke amani a eb es Jwifɛl ɛm toŋ it yɛfɛnyna ana.
Jesu yɛgm in e jam ɛsɛl a sos
Mark 16.14-18; Luk 24.36-49; Jan 20.19-23; Ob Kok 1.6-8
16  Jam ɛsɛl lɛw nyam a ecʼa, -nʼim Galile eci lafɛny a eke Jesu yɛgm ɛl ab af. 17 Yogŋ, eke -lʼɛkan ow a, -lʼok ↄwrↄkp wus -lʼigŋ ow nuŋ, gbɛkↄ ɛl ɛm ecʼagŋ bɛb gbɛ am bɛbar. 18 Jesu ɛri ow ɛtŋ dad ɛl ninɛ: «Afr lele wus ab ecʼabusu a fɛŋ, Nyam ↄŋʼm. 19 Sica ìmn wus na eci ɛbr ɛbr a ecʼagŋ a ogŋ, ke kókr ɛl -lʼel ɛm e jam us ɛsɛl; òkr ɛl mij nuŋ Ɛs, Jim, lele Abŋ Lala e nin ɛm ab; 20 yɛ̀gmn ɛl -lʼↄsu ów a fɛŋ eke mi dad ↄny a. Sica ìrir: sɛgŋ a fɛŋ mʼow mʼanŋ ↄny ab toŋ wus na e nuŋ ɛdŋ.»
28:7 Ɛ̀kn Matie 26.32.