7
Ɛ̀w ɛrm jɛj ok owi ɛm
Luk 6.37-38, 41-42
«Kì jɛjr agŋ e lís ecʼów kʼokr, yecʼɛtŋ ke ↄny yɛji, Nyam kí jɛjm ↄny e lís ecʼów okm; aŋke Nyam bʼow jɛj ↄny e lís e low ok ɛsɛ elel eke bi jɛjr agŋ ɛjeci e lís e low okr ab af, ɛtŋ akunda yecʼɛm eke bʼocr ɛbmnin ob ↄŋn agŋ ɛjecʼa, ow ɛm cɛ Nyam yɛji bʼow oc ɛbmn ↄŋ ↄny. Kↄ bla ɛtŋ am lɛr suwli ekʼanŋ esŋ jim e nyamn ɛm a, ɛtŋ ɛ́wm likŋ ikpr ekʼanŋʼŋ nyamn ɛm a e low ɛrm ee? Oglog ayaf likŋ ikpr ↄtu ekʼanŋʼŋ nyamn ɛm ke dad esŋ jim ɛsɛ: “Yɛ̀bʼm mʼↄny suwli na mʼócʼŋ es nyamn ɛm ee?” Ɛnyɛmbri yony yony ɛs, ìkŋ anym ↄny likŋ ikpr ekʼanŋʼŋ nyamn ɛm a oc es, ke sica bʼow ɛkn es sɛnyn sɛnyn ↄny esŋ jim e suwli ekʼanŋ nyamn ɛm a oc es.
Kʼòcr Nyam ecʼob kʼↄŋn mↄwr bake -lʼɛwl -li gugŋ ↄny; kʼòcr an gbɛl e miyob kʼokr es sigbroko ecʼany af bake -lʼuyu af.»
Ìbrmn, ↄↄl es, ìcmn lisany abu
Luk 11.9-13
«Ìbrmn ob eke erurir a, Nyam bʼow ↄŋ ↄny. Ɔ̀ↄl ob eke erurir a es, Nyam bʼow ↄŋ ɛŋnʼn. Ìcmn lisany abu, Nyam bʼow fig ↄny. Kↄ ɛgŋ fɛŋ eke bʼibrm ob eke lʼerur a, Nyam bʼↄŋʼn; ɛgŋ fɛŋ eke bʼↄl ob eke lʼerur a es a, Nyam bʼↄŋ nʼɛŋn; ɛtŋ Nyam bi fig ɛgŋ fɛŋ eke bʼicmʼn lisany abu a. Kↄ ↄny ɛm aŋa, ɛgŋ nyam anŋ ekʼin ecʼiy bʼibrmʼn futufutu ke lʼóc lebn nʼↄŋ ow ee? 10 Oglog ow bʼibrmʼn ↄcn, ke lʼóc lorŋn nʼↄŋ ow ee? 11 Ɔny nana ekʼeel agŋ eŋuŋ a, bʼuwr ob amamn any ↄŋn ↄny ecʼey; ɛtŋ Nyam ekʼanŋ afr a anake kʼow uwm any ↄↄm agŋ ekʼam ibrmʼn ów amamn ab ee?
12 Low fɛŋ ekʼam erurir eke agŋ ki kok ↄŋ ↄny a, ↄny yɛji, kòkr ɛbɛn kpɛŋ ↄŋn agŋ ɛjecʼa. Mois ecʼol a lele kokoba ↄb ɛsɛl e silɛl a e low yɛgm ekʼɛy ↄkm ana.»
Lisany likekli
Luk 13.24
13 «Èbar lisany likekli eci! Aŋke lisany gbada lele ejagb gbada ab bʼirmn ɛgŋ, ɛtŋ agŋ nↄnↄ bʼɛcr yogŋ eci. 14 Kↄ lisany eke bʼɛwl ɛgŋ sel ɛŋn ɛm a ɛw likekli afŋn es, ɛtŋ ejagb eke bʼɛwl ɛgŋ sel ɛŋn ɛm a ɛw kↄli nↄnↄ. Agŋ tɛl cɛ bʼɛcr yogŋ eci.»
Likŋ lele in ecʼey ab
Luk 6.43-44
15 «Ɔ̀sur sos kokoba ↄb ɛsɛl ayadŋu e lís, -li bʼitŋn -lʼɛw mɛcɛb e sos -lʼow ↄny ɛm, kↄ ɛl obi ɛm a, botimbo. 16 Bʼow uwr ɛl any ɛl e low kok ɛm. Kↄ kati ɛm wɛl bʼↄw kↄkↄbri, ɛtŋ kↄ librebr ɛm, wɛl bʼↄw babm ee? 17 Likŋ mamn, ey amamn li bʼↄsu, ɛtŋ likŋ ŋuŋ ey eŋuŋ li bʼↄsu. 18 Likŋ mamn kʼↄtum ↄsum ey eŋuŋ, ɛtŋ likŋ ŋuŋ kʼↄtum ↄsum ey amamn. 19 Likŋ fɛŋ ekʼↄ́sum ey amamn a, wɛl bʼow ubrʼr es oc ↄwlʼl alm. 20 Ɛbɛn eke bʼow uwr kokoba ↄb ɛsɛl ayadŋu any ɛl ecʼów kok ɛm ana.»
Ús êl lob af
Luk 6.46-49; 13.25-27
21 «Ow elm agŋ a fɛŋ eke bʼɛsŋʼm: “Ɛs Kↄtↄkↄ, Ɛs Kↄtↄkↄ” a, kʼow okm Nyam e gbreŋgbi usu a, kↄ agŋ a cɛ eke bʼow kok ɛm Ɛs ekʼanŋ afr e ecʼerur a. 22 Jɛj ok e lɛgŋ a, agŋ nↄnↄ bʼow dadʼm ɛsɛ: “Ɛs Kↄtↄkↄ, Ɛs Kↄtↄkↄ, kↄ ow elm ŋ e nin ɛm sʼelm kokoba ↄb ɛsɛl, ŋ e nin ɛm sʼogŋm abŋ eŋuŋ, ŋ e nin ɛm si kokm sakrowa nↄnↄ ee?” 23 Ɛtŋ mʼow mi dad ɛl any af mʼɛsɛ: “Ìmn yogŋ a, ↄny ów eŋuŋ kok ɛsɛl, lɛgŋ kaka mʼuwm ↄny any!”
24 Na sosiɛm ɛgŋ kaka fɛŋ ekʼiri sodad amua eke mi dad, ke kok ɛsɛ elel eke lʼirir ab af a, nʼanŋ ɛsɛ ɛwru nyam eke us in ecʼêl lob af af. 25 Mij an ok wus, mij ewl mij fɛŋ iy igŋ êl a, lɛf ɛlul êl a lɛc ɛm, kↄ lʼɛym aŋke wɛl usʼr lob af. 26 Kↄ ɛgŋ kaka fɛŋ ekʼiri sodad amua eke mi dad, ke kokm ɛsɛ elel eke lʼirir ab af a, nʼanŋ ɛsɛ nyamb ɛgŋ nyam ekʼus in ecʼêl a mrici af af. 27 Mij an ok wus, mij ewl mij fɛŋ iy igŋ êl a, lɛf ɛlul êl a ɛtŋ ow ɛy wus kikn es nimum.»
Jesu eci abusu ↄny owi
28 Eke Jesu dad ów ↄm e sodad amua bake ow uwr a, agŋ a ekʼam iri in e low yɛgm a, low am iti any in ecʼelel eke nʼam yɛgmn agŋ low a sosiɛm, 29 aŋke nʼanm ɛsɛ ɛl ecʼol e low yɛgm ɛsɛl ab af, kↄ nʼam yɛgm wɛl low abusu ↄny ɛm.