3
Agŋ a fɛŋ ↄny low ↄbr, Jwifɛl lele agŋ eke elm Jwifɛl ab ab
Eke ow el ɛbɛn, ke bla lowi Jwifɛl ↄny eke agŋ likpr a ↄnym ee? Ɛtŋ kↄ ob nyam anŋ eke wɛl bʼɛŋn likr es ubr ab ɛm ee? Ɛɛ, wɛl bi lɛr ɛkn a, ob ligbɛl anŋ ɛm! Aŋke Jwifɛl anake Nyam ikŋ anym abul in e sodad ebl a. Kↄ sica, eke Jwifɛl bɛb ijm nɛny nyam, ke ow bʼow ɛdŋn Nyam eke kʼij nɛny nyam ee? Njaŋ ow kʼow elm ɛbɛn! Kin yecʼekʼit eke si kʼuw any: Nyam el nɛny nyam ɛs, kↄ agŋ a fɛŋ anake el ayadŋu a. Tasi ɛm a, Nyam Lɛl dad Nyam e lís ninɛ: Ow it eke wɛl kʼuwʼŋ any nyim nyim ŋ e sodad ebl ɛm. Ɛtŋ eke wɛl bi jɛj ŋ owi ok, ke ↄ́ny low ij jɛj ok ab ɛm. Kↄ eke ɛgŋ nyam bi tutr eke low ŋuŋ eke sʼam kok a am ɛlum abu wɛl ɛkn eke Nyam el nɛny nyam ɛs, wɛl ↄtu eke ki dad ɛsɛ Nyam ijm nɛny nyam eke li bʼↄr ɛy in ecʼɛrm bebl ab ɛm ab ee? (Aŋa mʼam dad odad ɛsɛ ɛgŋ kaka fɛŋ af.) Njaŋ ow kʼow elm ɛbɛn! Tasi ɛm a, blel Nyam ijm nɛny nyam, ke ayaf lʼↄtu eke li ki jɛj wus e low lʼok ee? Ɛgŋ nyam ↄtu eke ki dadr in sosi ɛsɛ: eke ɛm eci yadŋ ab ɛm Nyam e low nɛnyɛmbri nyam a bʼɛy ↄkm kpata in ecʼanygbɛl a eci, ke sica bla sosiɛm ɛtŋ, ɛm, ɛmɛny mʼↄny es abur ɛsɛ sikpl ɛs af ee? Ow otarir es eke wɛl ki dad ɛsɛ: «Si kók low ŋuŋ, yecʼɛtŋ ke low nimamn ánŋ ɛm ɛy ↄkm!» Agŋ bɛb bʼok ɛy ów af ɛtŋ bi dad ɛsɛ low na anake ɛs bi yɛgm a. Ow it eke agŋ amua na kʼɛŋn gbre.
Sica ayaf sʼↄtu eke si ki dadr a? Kↄ ɛy Jwifɛl, sʼagb sʼakm agŋ likpr a fɛŋ ee? Njaŋ ow elm ɛbɛn! Mʼikŋ anym mʼɛlu low nyam ↄkm: Jwifɛl lele agŋ a fɛŋ eke elm Jwifɛl ab ab anŋ sikpl ecʼabu ɛm. 10 Ɛtŋ kin yecʼeke Nyam Lɛl dad:
Ɛgŋ kaka anm eke el nyim nyim, ɛgŋ nyamni bↄbↄ yɛji anm!
11 Ɛgŋ kaka ↄnym nuŋ ɛm,
ɛgŋ kaka ↄ́lm Nyam es!
12 Ɛl fɛŋ -nʼŋgboŋ ejagb mamn ab af,
ɛtŋ -nʼuŋ ɛl fɛŋ.
Ɛgŋ kaka am kokm low mamn, ɛgŋ nyamni bↄbↄ yɛji!
13 Ɛl eci ɛmn geg a el uwↄmu eke anŋ foŋ;
ɛl eci anm ab ɛm li bʼewl mɛju,
ɛtŋ ɛl eci nɛnym lokm a, labŋ eci sar a anŋ.
14 Ɛl e nɛny ab ɛm ofn e sodad lele sodad eke bi bubm ɛgŋ ew es ab iy gbↄŋ.
15 Ɛgŋ ibi ecʼa, -li bʼuru es fafa -nʼim -lʼibi.
16 -Li bi ŋuŋn ob fɛŋ ɛl eci ejagb ab af
ɛtŋ -li bʼewl gbre usu a fɛŋ.
17 Ɛl, -lʼuwm ɛrm es ɛy eci ejagb ab any,
18 ɛtŋ -lʼel agŋ eke ↄnym Nyam ecʼɛlum kaka.
19 Gbɛkↄ sʼuw any eke low fɛŋ eke ol am dad a, ow el agŋ a eke kʼɛlum ol a nʼam dad. Ow sosiɛm ɛgŋ kaka kʼↄtum dogŋnm sos, kↄ wus nimum ɛy udu Nyam ecʼany af. 20 Na sosiɛm anake ɛgŋ yecʼeke kʼɛlum Nyam ecʼol a e low fɛŋ ekʼanŋ ɛm a, ke ow sosiɛm Nyam ócʼr ɛsɛ ɛgŋ nyim nyim af in ecʼany af a, ɛgŋ kaka kʼanm eke kʼↄtu kok ɛbɛn a. Tasi ɛm a, ol, low nyam cɛ li bi kok: li bʼↄŋ agŋ abusu uw any eke -nʼↄny sikpl.
Kin elel eke Nyam bʼↄŋ ɛgŋ el nyim nyim in ecʼany af a
21 Sica gbɛ, Nyam ɛlu elel eke li bʼↄŋ ɛy sʼel nyim nyim in ecʼany af ke ow élm ol eci ɛlum ɛm a ↄkm. Ɛtŋ Mois ecʼol a lele kokoba ↄb ɛsɛl ab yɛji dad ow e low. 22 Nyam bʼↄŋ agŋ él nyim nyim in ecʼany af ɛl ecʼↄmn a eke -li bʼoc -lʼɛlu Jesu Krist ɛm a sosiɛm. Li bi kok low na nʼↄŋ agŋ a fɛŋ eke bʼↄny ↄmn Krist ɛm a, aŋke ɛl fɛŋ -lʼel kpɛŋ kpɛŋ: 23 ɛl fɛŋ -nʼↄny sikpl, ɛtŋ ɛgŋ kaka ↄ́tum kokm low sↄbↄ a eke Nyam am ibrm a iym nɛny. 24 Gbɛkↄ Nyam in ecʼɛrm mamn ab ɛm, bʼɛcr Jesu Krist eke bi sↄg ɛl sikpl ecʼabu ɛm a, ↄŋ ɛl -lʼel nyim nyim ↄfr ɛm. 25-26 Nyam ikŋ anym bɛbm ɛw es eke Jesu kʼok in e mebl ab es egb waw ɛm. Ɛtŋ in ecʼegb waw ab ɛm, Jesu ɛŋn agŋ a ekʼↄny ↄmn in ɛm a e sikpl a ecʼoc ap. Nɛnɛ a, Nyam erur eke ki yɛgm elel eke lʼel nyim nyim sɛgŋ fɛŋ a: lɛgŋ sig ɛm a, lʼeku low ɛtŋ lʼɛwm low nʼↄↄm agŋ ɛl e sikpl a eci. Kↄ yɛfɛnyna ɛm a, Nyam am yɛgm elel eke li bʼↄŋ agŋ el nyim nyim in ecʼany af a. Tasi ɛm a, nʼam erur eke li kʼel nyim nyim ke nʼↄ́ŋ agŋ a ekʼↄny ↄmn Jesu ɛm a yɛji él nyim nyim.
27 Sica, kↄ sʼↄny ów ɛjeci eke ow ɛm si kʼɛw sos ee? Njaŋ, ow anm ij! Bla sosiɛm ecʼee? Aŋke yecʼeke el ow tasi a, ow elm ol ecʼɛlum a, kↄ ke ↄ́ny ↄmn. 28 Ɛɛ, kin ow eke sʼam tutr a: agŋ bʼel nyim nyim aŋke -li bʼↄny ↄmn, kↄ ow elm eke -li bi kok ol ecʼów a fɛŋ ekʼam ibrm a sosiɛm. 29 Sica Nyam na, kↄ Jwifɛl sↄny cɛ eci Nyam lʼel ee? Kↄ lʼelm agŋ ɛjecʼa gbɛ e Nyam ee? Kaka! Lʼel ɛbr ɛjeci ecʼagŋ a yɛji e Nyam, 30 aŋke Nyam nyam coco cɛ anŋ. In anake li bʼow nʼↄŋ Jwifɛl eke wɛl bubr ekr es a, él nyim nyim ɛl ecʼↄmn a sosiɛm a, ɛtŋ ɛmɛny in cɛ anake li bʼow nʼↄŋ ɛbr ɛjeci ecʼagŋ a eke wɛl bubrm ekr es a yɛji él nyim nyim ɛl ecʼↄmn a sosiɛm a. 31 Nɛnɛ a, eke si bʼↄny ↄmn, ke ol ob ↄfr ↄfr sʼam ↄŋʼn lʼel ab ee? Njaŋ, ow elm ɛbɛn! Kↄ ol ecʼany a nana anake sʼam ɛlu ↄkm tasi a.
3:4 Ɛ̀kn Selu 51.6, Sɛptant ɛm ecʼodad eke wɛl oc. 3:18 Ɛ̀kn Selu 5.10; 10.7; 14.1-3; 36.2; 53.2-4; 140.4, Sɛptant ɛm eci sodad eke wɛl ot. Ɛmɛny ɛ̀kn Esayi 59.7-8 yɛji. 3:23 Ɛgŋ kaka ↄ́tum kokm low sↄbↄ a eke Nyam am ibrm a iym nɛny:odad na Grɛk ɛm wɛl ↄtu ekʼitŋn ɛjecʼɛm dad ɛsɛ: ɛl fɛŋ -li kʼↄtumn -lʼowmn Nyam ecʼanygbɛl a ecʼany af.