Pↄl e lɛl krɛkrɛ ekʼawŋ Timote
Ów ekʼit eke wɛl kʼuw any
Timote el Lisr baŋn iy. Lisr el Likaoni wus af ecʼɛb (Ob Kok 14.6). Yɛfɛnyna ɛm a, Likaoni anŋ Turki ɛm. Timote ɛs a Grɛk iy, ɛtŋ lis el Jwif. Pↄl e juma eke kok Lisr baŋn a anake ↄŋ Timote, lis Enis lele la Lois ab itŋn ɛrm ɛm el Ɛs Kↄtↄkↄ ecʼa. Sica eke Pↄl im toŋ bake ɛwl mɛny ow Lisr a, Timote ɛlumʼn abu Ɛs Kↄtↄkↄ eci juma kok ab ɛm (Ob Kok 16.1-3).
Lɛl na ɛm, sʼam ɛkn eke Pↄl igb Efɛs ekʼel Azi wus af ecʼɛb ab ɛm, im Maseduan wus af. Gbɛkↄ in ecʼim ɛm a, lʼɛw Timote es Efɛs eke li kʼɛdŋn low yɛgm ɛsɛl ayadŋu a juma kok (nuŋ 1 toŋ nuŋ 3). Pↄl nↄn lɛl na eke kʼatr Timote sos es, ke nʼↄ́m ow ów Nyamel e juma eke ow am kok ab af.
Nuŋ 1, nuŋ 4 lele nuŋ 6 ɛm a, Pↄl am dad agŋ a eke am yɛgm ów yadŋ, ke am igŋ low yɛgm nawrɛ a ɛlu es a ecʼodad. -Li bi yɛgm agŋ low yadŋ ɛm Nyam ecʼol a lele ↄmn eke wɛl bʼↄny Jesu ɛm ab ab af. Nuŋ 2 ɛm a, Pↄl ibrm eke kretiɛnɛl a kí ŋↄŋn Nyam ɛtŋ li yɛgm wɛl low Nyam ŋↄŋn af. Nuŋ 3 ɛm a, li dad idr ɛsɛl ecʼelel eke kʼaan es a. Nuŋ 4.7 toŋ nuŋ 6.21 ɛm a, Pↄl am atr Timote sos es eke in e juma kok ab ɛm, li kʼↄb Amani Mamn a e kokoba. Nʼam dad ow elel eke ow ki kokr, ke ow ↄ́tu am ↄsu Nyamel ecʼagŋ abu abu a, ɛsɛ elel eke Jesu Krist e jam us ɛs mamn bi kok ab af a. Lɛl a ecʼuwr ɛm a, Pↄl am atr Timote sos es eke ow kʼogŋ ↄmn ɛm eci mum mamn a.
1
Ɛsŋn
Ɛm Pↄl, Jesu Krist ecʼɛrm ɛs, Nyam ɛy e Sↄg Ɛs lele Jesu Krist ɛy ecʼↄmn ob ab ecʼabusu ɛm, mʼam awŋʼŋ lɛl na. Ŋ Timote eke anŋ ɛsɛ ɛm ecʼiy lokm tasi af ↄmn ɛm, ke Nyam Ɛs lele Jesu Krist ɛy e Kↄtↄkↄ ab ɛ́dŋʼŋ ↄwrↄ, ↄ́ny ŋ e sↄrŋ ikŋ ke ↄ́ŋʼŋ ɛrm es ɛy.
Ɛrm ɛw low yɛgm ɛsɛl ayadŋu e lís
Eke mʼaam Maseduan a, mʼijlʼŋ nɛny eke kʼanŋ Efɛs, yecʼɛtŋ ke agŋ a ekʼam yɛgm agŋ ów yadŋ a, ɛ́dŋn ɛl ke -li ki kokmn ij. Dàd ɛl -li wal ów a ekʼagŋ ɛl obi ↄkn dad lel ɛl lagŋɛl e mew ecʼes ↄsŋm owi e low a -lʼɛlu es, ow es atar cɛ ow bʼis, ow ɛluam Nyam ecʼes eb ɛlu e low a eke bɛbm ɛw es, ke wɛl uw any ↄmn ɛm a abu.
Low na eke bʼow dad a, bʼow ↄŋ ɛl ecʼerur a agb: erur eke bʼanŋ ɛrm lala ɛm ow, tutr mamn ɛm lel ↄmn tasi ɛm ab a. Agŋ bɛb igŋ ejagb na ɛlu es ɛtŋ irm sodad ekʼↄnym any e dad ɛm. -Li bʼocr ɛl sosi ɛsɛ Nyam ecʼol a ecʼany uw ɛsɛl tasi af, gbɛkↄ -lʼirimn ɛl obi e sodad eke -nʼam dad a, ɛtŋ ów a ekʼow sosiɛm -li bʼatar ów es a yɛji -lʼirimn.
Sʼuw any eke Nyam ecʼol a el ob mamn, eke wɛl uw any kok ow e low ekʼit a. Wɛl ↄ́kn eke wɛl ɛwm ol agŋ eke bi kok ów amamn a eci; kↄ ów eŋuŋ ɛsɛl lel agŋ ekʼɛ́luam ol ab ab sosiɛm wɛl bʼɛw ol, ɛsɛ: molokm eŋuŋ ɛsɛl, sikpl ɛsɛl, agŋ ekʼɛ́luam Nyam lel ob ekʼel lala ab ab, agŋ eke bʼibi ɛl ɛsɛl oglog ɛl lisɛl lel agŋ ibiu fɛŋ ab. 10 Ɛmɛny wɛl bʼɛw ol agŋ eke bʼij nfaci a eci, egŋ eke bʼɛrum ɛl lawlɛl egŋ ab, agŋ eke bʼↄl madu ij, ayadŋu, agŋ eke bʼij daŋku yadŋ ɛm lel agŋ fɛŋ eke bi kok ów ekʼelm low yɛgm nawrɛ tasi ab ab eci. 11 Low yɛgm ikŋ na anŋ Amani Mamn a eke bʼↄŋ ɛy sʼuw Nyam ecʼanygbɛl ab any ab ɛm. Ɛɛ, Nyam eke el ehe fɛŋ eci nuŋ a anake abulʼm Amani Mamn na a.
Pↄl am ↄŋ Jesu Krist bia
12 Mʼam ɛlu Jesu Krist ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ eke ↄŋʼm lɛc, ɛm e juma kok ecʼa bia. Mʼam ɛluʼl bia eke nʼↄny ↄmn ɛm ɛm, ke lʼɛsŋʼm in e juma ab ɛm, 13 eke lɛgŋ ekʼɛc ab ɛm, mi dad in e lís ecʼów eŋuŋ, mʼijrʼr gbre ɛtŋ mi wɛwrʼr yɛji. Gbɛkↄ Nyam ↄny ɛm e sↄrŋ ikŋ, aŋke mʼↄnym ↄmn in ɛm ɛtŋ mʼuwm low eke mʼam kok ab any. 14 Ɛy Ɛs Kↄtↄkↄ ɛdŋʼm ↄwrↄ nↄnↄ, ɛtŋ nʼↄŋʼm ↄmn lel erur eke bʼanŋ Jesu Krist ɛm ow ab ab. 15 Kin odad nawrɛ tasi ekʼit ekʼagŋ a fɛŋ kʼeb: Jesu Krist ow wus na af sikpl ɛsɛl fɛŋ e sↄg eci. Mʼel ɛl ɛm e ligbɛl tasi, 16 gbɛkↄ ow sosiɛm anake Nyam ↄny ɛm e sↄrŋ ikŋ a: lʼerur eke Jesu Krist kʼɛcr ɛm eke mʼel sikpl ɛsɛl ab ɛm e ligbɛl tasi a yɛgm in e low eku eke nʼↄny, ke ow él sɛwl agŋ a eke lɛgŋ anym ɛm bʼow ubʼr nawrɛ, ke bʼow ɛŋn sel ekʼↄnym nuŋ a eci.
17 Sos usr lele anygbɛl ab él Ɛb ebu a ekʼanŋ sɛgŋ fɛŋ,
ↄnym uw,
wɛl ɛ́knm
ke el Nyam nyam coco a eci! Amɛn.
18 Ɛm jim Timote mʼam abulʼŋ low yɛgm na, ɛsɛ elel eke ŋ e Nyamel ab ɛm e kokoba ↄb ɛsɛl ikŋ anym dad ɛw es ŋ e lís ab af. Ke sodad amua átrʼŋ sos es ↄŋ ogŋ mum mamn a, 19 ŋ ecʼↄmn a lele ŋ e tutr mamn ab ab ɛm. Agŋ nyam nyam ɛgŋm ↄsum ɛl e tutr mamn a, ow ↄŋ -lʼirmn ɛl ecʼↄmn a. 20 Agŋ ab ɛm Imene lele Alesandr ab yɛji anŋ; mʼot mʼok ɛl Satan abu ɛm yecʼɛtŋ ke lɛgŋ ɛjeci -li kʼↄbrmn Nyam any.
1:4 ɛl lagŋɛl e mew ecʼes ↄsŋm owi:ów eke agŋ ɛl obi kʼↄkn a lele ɛl lagŋɛl e mew ecʼes ↄsŋm owi ab ab el nawrɛ ɛm a, Nuŋ Ɔb nuŋ 4 toŋ nuŋ 11 ɛm eci ów a eke anŋ a, (ɛsɛ agŋ lagŋɛl e mew ecʼes ↄsŋm lele Noe e mij gbɛl a e low ab ab) eke agŋ ot yiyibr ów toŋ ke ow ɛwl el yadŋ owi a. 1:13 Ob Kok 8.3; 9.4-5. 1:20 mʼot mʼok ɛl Satan abu ɛm:odad na anake wɛl ↄny ɛwl mɛny 1 Korɛnt 5.5 ɛm, ke am yɛgm ekʼɛgŋ kok low ŋuŋ a, wɛl bʼogŋʼn Nyam nuŋ igŋ ɛsɛl a ecʼaraŋn, wɛl ɛwʼr saw lɛgŋ tɛl eci eke li kʼitŋn, ów a eke li kok a sosiɛm. Sica, ekʼɛgŋ ikŋ na anm Nyamel ɛm ij a, ke Satan eke ↄnym wus ab a, ecʼów ɛm lʼɛwl nʼanŋ a (Jan 12.31; 16.11; Efɛs 2.2).