4
Agŋ eke bʼoc ów yadŋ yɛgmn agŋ low
Abŋ Lala dad ɛrum mar ninɛ: sɛgŋ es abal el ɛm a, agŋ bɛb bʼow igŋ ɛl ecʼↄmn a ɛlu es, ke ús sow tutr yadŋ lele low yɛgm eke bʼanŋ abŋ eŋuŋ ɛm ow a jam. Agŋ ɛnyɛmbri yony yony ɛsɛl lel ayadŋu ab bʼow irmn ɛl. Agŋ amua, el agŋ eke Nyam owi am dadm low kaka, ke ɛl e sow tutr a anŋ ɛsɛ ob eke wɛl oc lowi gbagba ɛwr mɛny af. Agŋ amua ɛl eci low yɛgm ab ɛm bʼow dad ekʼow itm ekʼagŋ kʼɛbirir, -li bʼow -lʼɛdŋn mob bɛb eke wɛl bʼij a. Kↄ Nyam kok ob ij amua yecʼɛtŋ ke agŋ a ekʼub nawrɛ, ke uw low nawrɛ any a, ↄ́ŋʼn bia ke íj. Ob fɛŋ eke Nyam kok a akpl; kaka anm ɛm eke wɛl kʼigŋ ɛlu es, gbɛkↄ bʼeb a kʼↄ́pim eke kʼɛlu Nyam bia, aŋke Nyam odad lele Nyam ŋↄŋn ab bʼↄŋ ob fɛŋ el nimamn Nyam ecʼany af.
Él Krist e juma kok ɛs mamn
Eke bʼoc low yɛgm na ɛlu ↄkm agŋ lisijimɛl ɛm, bʼow el Jesu Krist e juma kok ɛs mamn, ɛtŋ bʼow yɛgm ekʼↄmn e sodad ebl a lele low yɛgm tasi a ekʼɛŋn Abŋ ɛm a, bʼiyrʼŋ lok. Gbɛkↄ ìgŋ sawl odad eke low kaka anm ɛm ke ókrm af ↄmn ab a ɛ̀lu es, ke ↄ́tur sos akŋm Nyam ab ŋ ecʼɛb ir ɛm. Sos ↄtur sos megl af ecʼa el low akplu, kↄ low tɛl ɛm cɛ. Kↄ Nyam ecʼakŋm ab a el low ekʼakpl low fɛŋ ɛm, aŋke ow bʼↄŋ ɛy sʼir ɛb Nyam ab yɛfɛnyna ɛm ɛtŋ ow bʼɛwar ɛy lɛgŋ anym ɛm ecʼɛb ir a. Na el odad ebl tasi ekʼit eke agŋ fɛŋ kʼɛgŋ eb. 10 Tasi ɛm a, sʼam ij gbre si kok juma ɛtŋ sʼam atr sos es, aŋke sʼoc ɛy e low ↄmn sʼɛlu Nyam ekʼanŋ owr ke el agŋ fɛŋ e Sↄg Ɛs ab ɛm, ab brobro agŋ a ekʼub nawrɛ a. 11 Kin ów eke kí dad ke yɛ́gm agŋ.
12 Kì yɛb ɛgŋ kaka kʼiirʼŋ es aŋke el ŋgbafrɛli sosiɛm; kↄ èl agŋ ekʼub nawrɛ a e sɛwl: ŋ e sodad ebl ɛm, es an ɛm, erur ɛm, ↄmn ɛm lele ŋ e lala el tasi ɛm ab. 13 Gbuŋ ke mʼów a, àt any awl Nyam e Silɛl a dedeku ecʼany af, ↄm ɛl ów ke yɛ́gm ɛl low. 14 Kʼìjl Nyam ecʼob ap a ekʼↄny anŋʼŋ ɛm ab es, yecʼa ekʼɛŋn lɛgŋ a eke ŋ e Nyamel ab ɛm e kokoba ↄb ɛsɛl dad ow e low, ke agŋ ekpekp a atʼŋ abu nuŋ a. 15 Àt any kok ów amua fɛŋ, òcr ŋ sosi nimum ɛlu juma eke wɛl abulʼŋ ab ɛm, yecʼɛtŋ ke agŋ a fɛŋ ɛ́kn ŋ ecʼanym imn a. 16 Ɔ̀sur ŋ sosi lele ŋ e low yɛgm ab ab. Ìnym es kikri ow af. Tasi ɛm a, eke bi kok ɛbɛn, bʼow ebr ŋ sosi ɛlu es ɛtŋ bʼow eb agŋ a eke bʼiri ŋ e sodad a yɛji.
4:2 wɛl oc lowi gbagba ɛwr mɛny:el low ekʼanŋ wɛl bi kok lɛgŋ anym ɛm a ów eŋuŋ kok ɛsɛl lele madu e bʼuru es ab ab. Ob eke wɛl bʼoc lowi gbagba at a, el ob eke bʼitr, ob eke bʼuw. 4:4 Bɛ̀bmn Nuŋ Ɔb 1.31.